Chủ Nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021

Số 01-2016

04:41, 10/02/2017

Số 02-2016

04:43, 10/02/2017

Số 03+4-2016

04:47, 10/02/2017

Số 05-2016

04:54, 10/02/2017

Số 06-2016

04:54, 10/02/2017

Số 07-2016

09:14, 23/02/2017

Số 08-2016

09:24, 23/02/2017

Số 09-2016

10:25, 23/02/2017

Số 10-2016

10:31, 23/02/2017

Số 11-2016

11:04, 23/02/2017

Số 12-2016

11:19, 23/02/2017

Số 13-2016

12:05, 23/02/2017

Số 14-2016

12:12, 23/02/2017

Số 15-2016

01:02, 23/02/2017

Số 16-2016

01:09, 23/02/2017

Số 17-2016

01:27, 23/02/2017

Số 18

01:42, 23/02/2017

Số 19 - 2016

01:49, 23/02/2017

Số 20-2016

02:32, 23/02/2017

Số 21-2016

02:33, 23/02/2017
Trang 1/2
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao