Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 1.889 lượt xem
Trong xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu, đầu tư ra nước ngoài là một trong những phương thức hiệu quả để các nền kinh tế trên thế giới có cơ hội trao đổi, học hỏi và giao thương với nhau. Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế. Đồng thời, việc mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài cũng giúp các nhà đầu tư trong nước có cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và học hỏi, tiếp thu các kinh nghiệm quản lý, công nghệ tiên tiến của thế giới để ứng dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để hoạt động đầu tư ra nước ngoài tiếp tục đạt được hiệu quả trong thời gian tới, cần xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.


Một số vướng mắc, bất cập liên quan tới hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần sớm được sửa đổi

Để triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, sau đó các nhà đầu tư thực hiện đăng ký và đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Văn bản xác nhận đăng ký và đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài được cấp bởi NHNN sẽ là căn cứ để các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép thực hiện theo đúng thông tin dự án, tiến độ chuyển vốn và tài khoản vốn đã được chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay, một số quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài chưa được cập nhật phù hợp với thực tiễn và còn nhiều bất cập khiến các nhà đầu tư khó khăn khi thực hiện.

Tác giả xin nêu ra một số vướng mắc, bất cập liên quan tới hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc NHNN (Thông tư số 12/2016/TT-NHNN) để qua đó, các nhà làm luật có thể nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi. Đó là:

Thứ nhất, một số nội dung tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN đang dẫn chiếu tới các quy định đã hết hiệu lực, cụ thể: Khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 15, điểm a khoản 2 Điều 17, khoản 5 Điều 21 vẫn đang dẫn chiếu các quy định tại Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; khoản 3 Điều 18 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN vẫn đang dẫn chiếu tới quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư cũ đã hết hiệu lực (Luật Đầu tư mới là Luật Đầu tư năm 2020). Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu và chấp hành đúng các quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Thứ hai, Điều 9 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN quy định về hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; chưa quy định về giấy tờ pháp lý liên quan nhà đầu tư là cá nhân. Điều này khiến việc thẩm định hồ sơ gặp khó khăn và thông tin trong văn bản xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài không chính xác trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân đã thay đổi địa chỉ cư trú nhưng chưa làm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc chưa thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống Cổng thông tin Quốc gia.

Thứ ba, Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN quy định về các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; chưa có quy định về trường hợp thay đổi tài khoản vốn cùng loại ngoại tệ mở tại cùng một TCTD được phép thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi hay gửi thông báo về việc thay đổi này. Điều này tạo lỗ hổng trong công tác quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài hiện nay do việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư và tài khoản này phải được NHNN cấp xác nhận. Vì vậy, việc nhà đầu tư tự ý đóng tài khoản vốn đầu tư cũ và mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư mới (trong trường hợp tài khoản vốn mới cùng loại ngoại tệ mở tại cùng một TCTD được phép với tài khoản vốn cũ) khi chưa được NHNN xác nhận sẽ khiến NHNN gặp khó khăn trong việc giám sát dòng vốn đầu tư và không kịp thời phát hiện các vi phạm để chấn chỉnh các nhà đầu tư.

Thứ tư, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN về các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài quy định: “2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, nhà đầu tư phải thực hiện thông báo bằng văn bản… kèm bản sao văn bản điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi phát sinh nội dung thay đổi sau đây: a) Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư đối với trường hợp sự thay đổi này không làm thay đổi cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; b) Thay đổi tên dự án đầu tư ở nước ngoài;…”

Tuy nhiên, hai trường hợp thay đổi trên không thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư mới; vì vậy, các nhà đầu tư sẽ không thể nộp kèm bản sao văn bản điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-NHNN. Đồng thời, Thông tư số 12/2016/TT-NHNN cũng chưa có quy định cụ thể hướng dẫn căn cứ xác định tên dự án đầu tư ở nước ngoài. Phần lớn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chỉ nêu tên tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài (không có tên dự án đầu tư ở nước ngoài). Vậy, những trường hợp này, tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài có được coi là tên dự án đầu tư ở nước ngoài hay không? Nếu có thì cần quy định đồng nhất và rõ ràng trong cách gọi để giúp các nhà đầu tư hiểu và tuân thủ đúng quy định.

Thứ năm, Thông tư số 12/2016/TT-NHNN chưa có quy định liên quan tới đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tại Điều 70 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định: “Đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài phải là vốn chủ sở hữu, trong đó không bao gồm vốn góp để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trường hợp sử dụng vốn góp tăng thêm để đầu tư ra nước ngoài thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này trước, sau đó thực hiện thủ tục tăng vốn và góp đủ vốn điều lệ tại Việt Nam trước khi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.”. Thực tế, NHNN cần có những quy định rõ ràng về thành phần hồ sơ để kiểm soát việc các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng vốn, góp đủ vốn điều lệ tại Việt Nam,… trước khi cấp văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan tới hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Việc này nhằm đảm bảo các doanh nghiệp FDI hạn chế việc sử dụng vốn vay để đầu tư ra nước ngoài và trong trường hợp kinh doanh không thuận lợi sẽ phải dùng tới vốn góp trong doanh nghiệp FDI để trả nợ, điều này ảnh hưởng tới chính hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ sáu, Thông tư số 12/2016/TT-NHNN chỉ có quy định việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài trong hai trường hợp là tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài và thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài mà chưa có hướng dẫn liên quan tới việc nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu được từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký. Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 đã thêm quy định về trường hợp này tại khoản 1 Điều 67: “Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài: 1. Nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong trường hợp sau đây: a) Tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký; ...”

Riêng đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được quy định tại Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ và Thông tư số 31/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018 của Thống đốc NHNN cũng cần nghiên cứu và cập nhật quy định theo đúng thực tế phát sinh trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, tránh trường hợp các nhà đầu tư vi phạm hành chính do quy định còn chưa rõ ràng và chưa phù hợp với thực tế phát sinh.

Nhìn chung, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một phần tất yếu, việc thắt chặt hay nới lỏng việc cấp phép, quản lý hoạt động này phụ thuộc vào chiến lược phát triển quốc gia theo từng thời kỳ. Hiện nay, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam còn rất nhỏ so với dòng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Thu nhập chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn rất hạn chế. Do vậy, nếu trong bối cảnh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, trong khi đó lợi nhuận chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài lại không đáng kể thì sẽ rất dễ dẫn đến thâm hụt cán cân thu nhập của Việt Nam.

Để hoạt động đầu tư ra nước ngoài thật sự hiệu quả và mang lại lợi ích cho quốc gia, cần xây dựng chiến lược cụ thể như: Đẩy mạnh hỗ trợ các dự án đầu tư khai thác và tiếp cận với những nguồn tài nguyên hiện đang khan hiếm trong nước; các dự án giúp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, thiết bị, dịch vụ và lao động của Việt Nam; các dự án nghiên cứu công nghệ tiên tiến trên thế giới để đưa những ứng dụng công nghệ về áp dụng tại Việt Nam,... Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chuẩn về chính sách, các quy định của nước tiếp nhận đầu tư để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong nước kịp thời nắm bắt./.
 
ThS. Đỗ Như Thùy
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
13/05/2024 1.351 lượt xem
Ổn định lạm phát luôn được coi là một biến số kinh tế vĩ mô trọng tâm tại Việt Nam. Trong giai đoạn lạm phát phi mã từ năm 1986 đến năm 1990, chính sách tiền tệ đóng vai trò chủ đạo với giải pháp nâng lãi suất để hút tiền khỏi quá trình lưu thông. Đến giai đoạn lạm phát cao từ năm 2007 đến năm 2012, chính sách tiền tệ và tài khóa cùng thắt chặt để giảm lượng vốn đầu tư, thể hiện trực tiếp cho lượng tiền tệ trong nền kinh tế.
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
01/05/2024 1.105 lượt xem
Bài viết nghiên cứu, đánh giá quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) về hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn) và thực tiễn thi hành từ thời điểm thành lập năm 2014 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn.
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
25/04/2024 3.172 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các TCTD phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 1.497 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 1.913 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 4.360 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.470 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 11.374 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
13/03/2024 3.732 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
06/03/2024 3.560 lượt xem
Một trong những sứ mệnh của chuyển đổi số là phổ cập, cá nhân hóa dịch vụ số như giáo dục, y tế, ngân hàng để hướng tới người dân. Ngành Ngân hàng luôn phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử, trong đó có hướng đến phổ cập tài chính tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Những điểm mới, nổi bật của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
05/03/2024 11.935 lượt xem
Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 với 15 chương, 210 điều. Luật Các TCTD năm 2024 đã bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ những điểm mới, nổi bật của Luật này.
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Dữ liệu thống kê trong phục vụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/02/2024 3.684 lượt xem
Trải qua hơn 10 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, công tác thống kê tiền tệ phục vụ điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có nhiều bước tiến đáng kể.
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
Nhận định tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
24/02/2024 5.857 lượt xem
Năm 2023 vừa qua đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong hoạt động điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) trên thế giới, nổi bật là việc các ngân hàng trung ương (NHTW) liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
13/02/2024 3.704 lượt xem
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nước đã thừa nhận sự cần thiết của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) trong ổn định tài chính và đặt chính sách ATVM vào vị trí trung tâm của sự tương tác giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với chính sách an toàn vi mô.
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
Chính sách tài khóa năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
11/02/2024 5.855 lượt xem
Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới phát sinh nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Căng thẳng địa chính trị, tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột giữa Nga - Ukraine và Israel - Hamas diễn biến bất ngờ, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao khiến đà phục hồi của kinh tế thế giới chậm lại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?