Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.555 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên nhiều ngành, lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận về phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5,01%; cơ cấu khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng 58,1%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm tỉ trọng 31,79%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 10,11%. GRDP bình quân đầu người đạt 113 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 20.196 tỉ đồng. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 27,1 tỉ USD; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,33%/năm; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đời sống của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc.
 
Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành trên địa bàn, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 

1. Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên năm 2023
 
Bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, đáp ứng vốn cho nền kinh tế nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 
 
Ngay từ đầu năm 2023, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, trong đó định hướng nguồn vốn huy động tăng trưởng 10%, tín dụng tăng trưởng 12% (theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra và có điều chỉnh theo chỉ đạo của NHNN); hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thực hiện giảm mặt bằng lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay, triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
Kết quả đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 106.888 tỉ đồng, tăng 11,46%; dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 95.751 tỉ đồng, tăng 15,55% so với thời điểm 31/12/2022, cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn Ngành (toàn Ngành là 13,71%) và cao hơn kế hoạch của UBND tỉnh đề ra là 12% với 2.643 pháp nhân và 209.362 thể nhân còn dư nợ. Trong đó cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm 83,76%, cho vay tiêu dùng và cho vay bất động sản chiếm 16,24%. 
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thường xuyên đối thoại, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn để sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội/hội doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp để tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp ngày 23/3/2023 và Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do NHNN và UBND tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì ngày 04/10/2023. Thiết lập đường dây nóng và yêu cầu các chi nhánh TCTD, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn niêm yết công khai tại trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch để tiếp nhận và xử lí kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 
 
Các ngân hàng trên địa bàn tích cực thực hiện đối thoại, kết nối với từng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng thừa vốn nhưng tín dụng tăng thấp. Kết quả đến hết năm 2023, doanh số cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 40.091 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt 19.259 tỉ đồng với 1.792 doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dư nợ. 
 
Chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay xây dựng nông thôn mới tiếp tục được NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các ngân hàng trên địa bàn triển khai thực hiện. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 22.829 tỉ đồng, chiếm 23,84%/tổng dư nợ toàn địa bàn với 170.627 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ cho vay nông thôn mới đạt 17.851 tỉ đồng, chiếm 18,64%/tổng dư nợ toàn địa bàn với 120.494 khách hàng còn dư nợ. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần đưa 118/126 xã (đạt 93,65%), 6/9 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 66,67%). 
 
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2202/UBND-KT ngày 24/5/2022 về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả đến hết năm 2023 có 09 chi nhánh ngân hàng thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 43 khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 4.849 tỉ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 1.281 tỉ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất là trên 26 tỉ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, lũy kế số tiền giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là 2.162 tỉ đồng, số món được hỗ trợ lãi suất là 45.637 món, số tiền được thanh toán hỗ trợ lãi suất gần 42 tỉ đồng.
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn năm 2023 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn của các chương trình. Doanh số cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 510 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch Trung ương giao, cụ thể: (i) Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 410 tỉ đồng với 6.340 khách hàng vay vốn; (ii) Cho vay nhà ở xã hội đạt 68 tỉ đồng với 169 khách hàng vay vốn; (iii) Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 9,67 tỉ đồng với 652 khách hàng vay vốn; (iv) Cho vay cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập là 2,28 tỉ đồng với 22 khách hàng; (v) Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 20,5 tỉ đồng với 483 khách hàng vay vốn.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng và hướng dẫn của Hội sở chính, các TCTD trên địa bàn đang thực hiện rà soát các khoản vay để xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, đến hết năm 2023, có 09 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với tổng số dư nợ gốc và lãi đạt 644 tỉ đồng cho 67 lượt khách hàng. 
 
Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng trên địa bàn theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của NHNN và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Các TCTD trên địa bàn đã phát triển hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng vận hành, xử lí nghiệp vụ vững mạnh dựa trên công nghệ, dữ liệu và có thể tiếp cận khách hàng qua các kênh số. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác, nhiều ngân hàng có tỉ lệ hơn 90% giao dịch trên kênh số. Đến hết năm 2023, trên địa bàn có khoảng 2,2 triệu tài khoản thanh toán/1 triệu người trưởng thành.
 
Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích (như chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán di động, dùng tài khoản viễn thông thanh toán Mobile-Money, sử dụng QR Code, ví điện tử...) đáp ứng được nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Việc TTKDTM đối với dịch vụ công, thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính, thanh toán điện, nước, viện phí… đang được triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% giao dịch nộp thuế của người nộp thuế (năm 2023 số tiền thu ngân sách nhà nước là 20.196 tỉ đồng) được thực hiện qua ngân hàng. Số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 357.355/395.271 khách hàng, đạt 90,41% trên tổng số khách hàng của Điện lực Thái Nguyên. Số khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt là 22.509/83.275 khách hàng, đạt 27,03%; số tiền nước TTKDTM là 56,9/210,6 tỉ đồng chiếm 27,02%. 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo đã thực hiện thanh toán tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức qua tài khoản ngân hàng, tổng số tiền học phí TTKDTM là 47,955/48 tỉ đồng, chiếm 99,9%. 100% các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện lắp đặt POS, có QR Code để phục vụ thu viện phí, niêm yết tài khoản của đơn vị để người bệnh thanh toán các dịch vụ qua Smart Banking, ví điện tử… số món dịch vụ y tế TTKDTM chiếm 33% và số tiền dịch vụ y tế TTKDTM là 81%.
 
Các NHTM đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương triển khai tạo tài khoản an sinh chi trả chính sách xã hội (chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, đến hết năm 2023 đã tạo tài khoản cho 25.629/26.869 hộ nghèo, cận nghèo, đạt tỉ lệ 95,38%; tạo tài khoản cho 15.102/18.927 người có công, đạt tỉ lệ 79,79%; tạo tài khoản cho 32.961/41.269 đối tượng trợ giúp xã hội, đạt tỉ lệ 79,87%). Triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt cho 12.826/15.134 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tỉ lệ 84,74% và 10.791/19.329 người có công, đạt tỉ lệ 55,8%. 
 
Tỉnh Thái Nguyên có 03 doanh nghiệp viễn thông (Viettel Thái Nguyên, VNPT Thái Nguyên, Mobifone Thái Nguyên) triển khai dịch vụ Mobile-Money, đến nay có khoảng 435.000 khách hàng với trên 9.300 điểm chấp nhận thanh toán. Mô hình Chợ 4.0 - Chợ TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được triển khai, nhân rộng, các ngân hàng đã đến từng quầy hàng để tạo QR Code cho các tiểu thương. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai được 107 chợ (đạt 100%). UBND huyện Phú Lương đã cho ra mắt tuyến phố không dùng tiền mặt tại Tổ dân phố An Thái, thị trấn Đu với tiêu chí tuyến phố văn minh, không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mua sắm hàng hóa ứng dụng công nghệ số, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân.
 
Công tác cải cách hành chính được NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh triển khai thực hiện, chỉ đạo các TCTD đổi mới công tác quản trị, điều hành, cải tiến các thủ tục giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại để tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng; đầu tư công nghệ phát triển sản phẩm online, thường xuyên cung cấp các gói sản phẩm, dịch vụ mới hiện đại và tiện dụng dành cho khách hàng, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngày 12/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022. Đây là năm thứ hai tỉnh triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với 32 đơn vị (gồm 09 huyện, thành phố và 23 sở, ban, ngành); 1.500 đơn vị tham gia khảo sát bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kết quả với 08 chỉ số, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đạt 88,41/100 điểm, là đơn vị có điểm số cao thứ ba. 
 
Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các ngân hàng trên địa bàn luôn quan tâm, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và kì họp của HĐND tỉnh Thái Nguyên để tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị chỉ đạo, đôn đốc thi hành án tín dụng ngân hàng để tăng cường mối quan hệ công tác, đẩy nhanh tiến độ thi hành án các vụ việc liên quan đến ngân hàng.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về các chủ trương điều hành chính sách tiền tệ, chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước và kết quả hoạt động ngân hàng. Bên cạnh các phương thức truyền thống, các ngân hàng đẩy mạnh thông tin truyền thông trên mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo… góp phần truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với báo Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 - 2023, triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, báo Thái Nguyên đã đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh, video clip... (tăng khoảng 20% so với trước khi kí quy chế phối hợp) tuyên truyền các hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung, hoạt động của các TCTD trên địa bàn nói riêng trên tất cả các loại hình, ấn phẩm của báo Thái Nguyên. 
 
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 100 tỉ đồng như: Xây dựng phòng học, trao quà cho các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng trường học, tài trợ kinh phí làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Thái Nguyên... Trong đó: Thực hiện các nội dung tại Biên bản ghi nhớ của Văn phòng Quốc hội ngày 18/02/2022 có 05 NHTM gồm: NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), NHTM cổ phần Ngoại thương Việt nam (Vietcombank) và NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã hỗ trợ xây dựng các công trình trường học trên địa bàn huyện Định Hóa với tổng số tiền là 92,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Agribank tỉnh Thái Nguyên và NHCSXH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện Định Hóa theo Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. 
 
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và được Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.
 
2. Định hướng hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024
 
Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt với các thách thức khi cầu thế giới chưa phục hồi mạnh. Phát huy kết quả đã đạt được năm 2023, bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là, thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt 12% theo kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
 
Hai là, thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị đã kí quy chế phối hợp. Tham gia tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và kì họp HĐND tỉnh để tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Phân tích tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với Đoàn Đại biểu Quốc hội, với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và NHNN về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
 
Ba là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Các TCTD triển khai nghiêm túc các kết luận thanh tra của NHNN.
 
Bốn là, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, cải tiến thủ tục, quy trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực tạo động lực phát triển cho nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững và các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH.
 
Năm là, đảm bảo việc thanh toán của các TCTD, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trên địa bàn cả về số lượng và cơ cấu mệnh giá. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh TTKDTM; đảm bảo an toàn công nghệ thông tin và hoạt động thanh toán. Tiếp tục triển khai kết nối, khai thác thông tin dân cư tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
 
Sáu là, tuyên truyền kịp thời các quy định của pháp luật, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội đối với hoạt động ngân hàng.
 
TS. Bùi Văn Khoa
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 179 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 2.236 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.759 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.867 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.920 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.798 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.798 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.854 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.309 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.116 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.255 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.265 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 1.004 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 836 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.078 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?