Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/10/2023 1.005 lượt xem
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ khóa: Đảng bộ Agribank; đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh, để Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh đạo đức là cái gốc của con người trong mọi thời đại, mà còn đưa ra khái niệm đạo đức mới, với nội dung mới, phản ánh đạo đức ở tầm cao hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn, đó là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ, đạo đức cách mạng làm nên sức mạnh của Đảng và là một nhân tố quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức bắt nguồn từ những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó còn là sự vận dụng và phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; sự tiếp thu và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại mà Người đã tiếp cận được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách, vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Đối với cách mạng Việt Nam, sự đòi hỏi về đạo đức còn cao hơn, bởi cách mạng Việt Nam phải tiến hành trong một hoàn cảnh đặc biệt: Tiến hành ở một nước nông nghiệp lạc hậu và phải đương đầu với các thế lực thù địch, phản động nhất, xảo quyệt nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cách mạng nhất định sẽ thành công, nhưng thành công nhanh hay chậm, mức độ thành công lớn hay nhỏ... tùy thuộc vào đạo đức cách mạng của những người làm cách mạng, trình độ giác ngộ cách mạng và ý chí chiến đấu của quần chúng nhân dân. Người nhấn mạnh: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”2. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”3.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bản thân Người nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng - những phẩm chất đạo đức cao đẹp, trong đó bao hàm nhiều giá trị mới, tích cực và tiến bộ. Người quan niệm đạo đức cách mạng là nền tảng tạo ra động cơ hành động đúng đắn, tạo ra ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người cách mạng. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước, khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần chất phác, giản dị, khiêm tốn; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Người chỉ rõ: “Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng”4.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao cả hai mặt “đức” và “tài” ở mỗi con người. Trong mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng, Người khẳng định đạo đức là gốc, quyết định sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của đoàn kết dân tộc; nhờ đó mà đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng, góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng nước ta. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức nói chung cũng như đạo đức cách mạng nói riêng cho mọi người, trước hết là cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tựu trung lại, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng gồm những điểm cơ bản sau đây: Phẩm chất trung với nước, hiếu với dân; tình yêu thương con người; các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. 

2. Quan điểm của Đảng về nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước ta không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu hết sức to lớn về nhiều mặt, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Để đạt được thành tựu đó, có rất nhiều nhân tố góp phần quyết định, trong đó có sự đóng góp rất lớn của đa số cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Song, bên cạnh đó, phải nghiêm túc thấy rằng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm, thiếu tính tiền phong, gương mẫu trong thi hành công vụ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 01/1994), Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam. Qua các kỳ Đại hội, trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, gắn với điều kiện thực tiễn mới, Đảng ta luôn có sự bổ sung, phát triển tư duy lý luận xây dựng Đảng về đạo đức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “gốc” làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Điều đó quyết định nâng cao sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng.

Một thực tế đáng suy ngẫm là, chúng ta đang phải đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức mà một trong những nguy cơ tiềm ẩn là làm phai nhạt lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với đường lối đổi mới đất nước. Nhận thức rõ những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, xây dựng Đảng về đạo đức trong đó tập trung vào các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Song song với đó, Đảng ta chú trọng “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu” theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nghĩa là, phải phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, phương pháp, tác phong, văn hóa Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải gương mẫu về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên noi theo; đảng viên đi trước phải làm gương cho đảng viên đi sau; đảng viên giữ cương vị, chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu, trong sáng về đạo đức cách mạng. Có như vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng mới đạt hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Trung ương cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng, việc nhận thức và triển khai xây dựng Đảng về đạo đức cũng như việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao và đạt nhiều kết quả quan trọng: (1) Chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức đã được quán triệt sâu rộng tới tất cả cán bộ, đảng viên, trong toàn hệ thống của Đảng; (2) Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản, khoa học theo chuyên đề toàn khóa, hằng năm cùng với kế hoạch học tập toàn khóa, cam kết tu dưỡng rèn luyện hằng năm của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; (3) Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng cũng được tăng cường. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện đảm bảo nhiệm vụ, quyền lợi theo quy định tại Điều lệ Đảng, khắc phục được hạn chế tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Song, thời gian qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên đã không thường xuyên rèn luyện bản thân, tu dưỡng phẩm chất, sa sút về đạo đức cách mạng dẫn đến bị xử lý kỷ luật, thậm chí còn bị cách chức, bị truy tố trước pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 17 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang5. Điều đáng nhấn mạnh là, những cán bộ bị kỷ luật Đảng và bị xử lý trước pháp luật thời gian qua có nguyên nhân gốc rễ là không giữ gìn đạo đức cách mạng, vi phạm Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Rõ ràng, xây dựng Đảng về đạo đức luôn là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta cần phấn đấu, làm cho Đảng luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

3. Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Bác Hồ thăm Quỹ Tiết kiệm xã hội chủ nghĩa tại Nhà máy dệt Nam Định năm 1960
 
Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, cũng như trong suốt quá trình cách mạng Bác Hồ luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ đảng viên ngành Ngân hàng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc bồi dưỡng, xây dựng đạo đức cho cán bộ ngành Ngân hàng cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, xây dựng đạo đức phục vụ Nhân dân cho cán bộ ngân hàng. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ Nhân dân. Mọi hoạt động phải vì dân, phải nâng cao đạo đức cách mạng để phục vụ Nhân dân và làm giàu cho đất nước. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã chỉ rõ: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”6. Bác yêu cầu mọi chính sách về kinh tế, tài chính của Chính phủ đều phải nhằm thực hiện lợi ích của Nhân dân, lợi ích của kháng chiến, kiến quốc. Như vậy, Bác đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế - tài chính là nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Để xây dựng nền kinh tế nước nhà vững mạnh, Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nêu gương cần, kiệm, liêm, chính. Người căn dặn: Khi có việc đáng làm, việc ích nước lợi dân, lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù hao tốn bao nhiêu công, tiêu hao bao nhiêu tiền của cũng sẵn sàng, nhưng khi không cần tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, không được tiêu. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20/02/1952, Bác căn dặn: "Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ. Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự"7.

Hai là, phải bồi đắp những phẩm chất chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ ngân hàng. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến bồi dưỡng những chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ ngân hàng. Đó là phải "chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính" và "tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu". Trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng (tháng 01/1965), Bác đã căn dặn: “Quản lý tiền bạc là một công tác rất quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát. Một đồng vốn bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng. Phải tích cực huy động tiền nhàn rỗi để bỏ vào sản xuất”8. “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”9. Đạo đức cách mạng của người cán bộ ngân hàng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là cái gì trừu tượng, chung chung, mà nó được thể hiện trong từng hành động của chính cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước và Nhân dân. Quan điểm của Bác về đạo đức đối với cán bộ ngân hàng là “chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính”.

Người cũng chỉ rõ: "Cần" là cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong lao động. “Cần” còn có nghĩa là làm việc có phương pháp, có khoa học và có trí tuệ. "Cần" trong giai đoạn hiện nay còn phải là tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao, mang lại hiệu quả cao trong công việc mình đảm nhiệm. Tính hiệu quả là yêu cầu không thể thiếu trong điều kiện kinh tế thị trường, nhất là đối với cán bộ ngân hàng trong giai đoạn đổi mới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và hội nhập quốc tế. “Cần” cũng là khả năng thích nghi, biết học tập và tiếp thu cái mới để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới.

“Kiệm” là tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tránh xa hoa, lãng phí của cải vật chất và tinh thần của Nhân dân, gia đình và xã hội. Những điều đó vẫn giữ nguyên giá trị và vai trò trong điều chỉnh hành vi của cán bộ ngân hàng từ trước đến nay, "kiệm" không đồng nghĩa với hạn hẹp, đòi hỏi cán bộ ngân hàng phải "thắt lưng, buộc bụng", "nắm cơm với quả cà", cán bộ không được mua sắm và sử dụng những phương tiện hiện đại... Cái chúng ta cần giáo dục đối với cán bộ ngân hàng là đấu tranh với lối sống gấp, sự xa xỉ, lãng phí chạy theo thị hiếu không lành mạnh về văn hóa và đạo đức nghề nghiệp.

"Liêm" là liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không tham địa vị, chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đó là những điều cốt lõi, đồng thời cũng là phẩm chất chí công, vô tư của người cán bộ cách mạng. Cán bộ ngân hàng lại càng cần lưu ý, rèn giũa phẩm chất này, vì cán bộ ngân hàng quản lý tiền của, nếu không nghiêm minh, liêm khiết, lại tham lam của cải, vật chất, vi phạm các thói xấu như tham ô, móc ngoặc, hối lộ, tư lợi bất minh... thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự và mang lại hậu quả khó lường trong việc thực thi nhiệm vụ và không mang lại được niềm tin cho Nhân dân, khách hàng, làm suy yếu xã hội.

"Chính" là thẳng thắn, trung thực, luôn đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa, lên án những cái xấu, cái sai trái. “Chính” cũng được hiểu là việc phải, việc đúng thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh. Đức tính này đòi hỏi cán bộ phải làm theo lẽ phải, đấu tranh chống sự giả dối, không trung thực, cơ hội, lợi dụng chức quyền làm việc bất minh. Đối với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người, không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. “Chính” là một trong những phẩm chất, tư cách cần có của người cán bộ ngân hàng, giúp mỗi cán bộ công tác trong Ngành có thái độ đúng mực, ân cần đối với tất cả các khách hàng, không có sự phân biệt khách hàng. Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, cán bộ ngân hàng càng cần phải được giáo dục, rèn luyện phẩm chất đó. Cán bộ ngân hàng không vì lợi nhuận mà chấp nhận làm những việc không đúng quy định, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành và thực thi nhiệm vụ một cách đúng mực, nghiêm túc.

“Chí công” là rất mực công bằng, công tâm; vô tư, không được có lòng riêng, thiên tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.  Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Có chí công, vô tư thì mới không vị kỷ, không vì lợi ích cá nhân, đầu óc mới tỉnh táo, sáng suốt, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng. Lúc đó, mọi việc làm mới công tâm, khách quan.
         
“Cần, kiệm, liêm, chính” có quan hệ chặt chẽ với với “chí công, vô tư”. “Cần, kiệm, liêm, chính” sẽ dẫn đến “chí công, vô tư”. Ngược lại, đã “chí công, vô tư”, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được “cần, kiệm, liêm, chính”. Đó chính là các đức tính, phẩm chất đạo đức cần có của người cán bộ, đảng viên, đối với cán bộ ngân hàng, những phẩm chất đạo đức đó được thể hiện thông qua những hành vi cụ thể trong hoạt động kinh doanh. Hành vi đạo đức của cán bộ ngân hàng chỉ có thể được hình thành và phát hiện trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày phục vụ nhân dân, đối tác, khách hàng. Không có thứ đạo đức chung chung, trừu tượng, bên ngoài cuộc sống, càng không có thứ đạo đức suông. Cán bộ ngân hàng phải gương mẫu về đạo đức.

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là “ép xác’’ kiểu chủ nghĩa khắc kỷ, mà là rèn luyện bản lĩnh, đối mặt với cám dỗ, lấy đạo đức hướng dẫn, kiểm soát ham muốn, đề cao danh dự, trách nhiệm, hài hòa trong đời sống vật chất và tinh thần, nhất là “ít lòng ham muốn vật chất”. Người đảng viên phải nghiêm khắc với chính mình, rèn dũng khí đối mặt với những điểm yếu của bản thân, nêu cao ý thức tự chủ trước mọi hoàn cảnh.  

4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Agribank
 

Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong việc dẫn dắt hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam gồm 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, huyện đảo; gần 40.000 cán bộ, người lao động.

Triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Đảng bộ Agribank thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng với 226 đảng bộ, 42 chi bộ trực thuộc, 23.500 đảng viên. Với mô hình Đảng bộ toàn hệ thống có số lượng đảng viên tương đương cấp tỉnh, đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức, lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Agribank.

Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), với những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Agribank nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực cố gắng vượt mọi khó khăn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu kinh doanh hằng năm đều đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành kế hoạch NHNN giao; tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, Đảng bộ Agribank đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến quan trọng trong xây dựng đạo đức cách mạng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, cụ thể là:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X Đảng bộ Agribank xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên” gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, hàng năm, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh việc nêu gương các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống.
 

Đảng ủy đã tổ chức kết nối trực tuyến các Hội nghị học tập toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Đảng ủy Khối; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với quy định nêu gương, “tự soi, tự sửa” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, kết nối đến các điểm cầu trong toàn hệ thống. Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” toàn khóa, hằng năm. Các chi, đảng bộ và người đứng đầu có hướng dẫn cụ thể để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thực tế, bám sát nội dung kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Bí thư Đảng ủy và Tổng giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ, người đứng đầu, tập thể các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết và thực hiện cam kết được đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Tại các chi, đảng bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành tổ chức với tinh thần nghiêm túc; việc tổ chức học tập được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, đảm bảo về nội dung, chất lượng; cán bộ, đảng viên tham gia học tập có ý thức nghiêm túc.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng Đảng về đạo đức với việc triển khai các phong trào thi đua, tiêu biểu như: “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank”; "Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại”, “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”, “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Ngân hàng vì môi trường”…, từ đó nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư" gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tích cực đấu tranh phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng, giữ gìn uy tín, thương hiệu, hình ảnh Agribank.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Đảng về đạo đức. Trong hoạt động xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng ủy Agribank chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Agribank được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện đúng quy định của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Agribank chú trọng công tác đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối theo quy định, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nhìn nhận rõ hạn chế, tồn tại để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Bổ sung nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, các quy định về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với cấp ủy, Bí thư chi, đảng bộ; chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người lao động trong giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Agribank và các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành thông qua: Tờ thông tin; website Agribank; các báo và tạp chí lớn của Trung ương; Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống Agribank.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Agribank triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét từ mỗi lời nói, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống: Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong giao dịch trong toàn thể đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ Agribank đã được khách hàng ghi nhận, khách hàng đến và gắn bó với Agribank không chỉ bởi những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Agribank. Trong nhiều năm qua và đặc biệt 3 năm 2020, 2021, 2022 toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 81.670 món/tổng số tiền 306 tỷ đồng. Những tấm gương về trả lại tiền thừa cho khách hàng luôn được nhân rộng trong hệ thống Agribank qua nhiều năm, niềm tin yêu của khách hàng đối với Agribank được gia tăng và củng cố.

Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Agribank được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

5. Giải pháp tiếp tục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Agribank

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào, thời gian qua tại Đảng bộ Agribank vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, bị xử lý kỷ luật. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật đối với 84 trường hợp, trong đó, 43 trường hợp vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ lĩnh vực tài chính - ngân hàng (51,19%); 35 trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (41,66%); 06 trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm (7,14%); trong đó Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ luật khai trừ 01 trường hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank kỷ luật 05 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank kỷ luật 19 trường hợp; đảng ủy cơ sở và cấp chi bộ kỷ luật 59 trường hợp. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật đối với 03 cấp ủy và 47 đảng viên, trong đó: Đảng ủy Agribank đã thi hành kỷ luật đối với 03 cấp ủy (01 khiển trách, 02 cảnh cáo) và 04 cấp ủy viên; Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank thi hành kỷ luật 16 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 04 đảng viên để phục vụ công tác điều tra.

Bối cảnh hiện nay, đứng trước những thời cơ, thuận lợi, cán bộ ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới đan xen, như sự phát triển mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tài chính, thị trường lao động mở rộng phạm vi ra toàn thế giới, trình độ lao động đòi hỏi ngày càng cao, hay những mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ có những tác động tiêu cực đến đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng, vì trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, rủi ro đạo đức là điều luôn có nhiều cám dỗ thường trực.

Để tăng cường giáo dục và rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: “Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại cổ phần; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”, trong thời gian tới, Đảng bộ Agribank cần có các giải pháp nâng cao đạo đức cho cán bộ, đảng viên, cụ thể:

Một là, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, nhu cầu tự thân phải tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây phải được xác định là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Việc học tập, tự học tập để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với ý thức tự giác. Các nội dung học tập phải được đưa vào sinh hoạt chi bộ và trở thành nền nếp được thực hành qua mỗi việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên có sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người đứng đầu. Cần nhận thức và thực hiện đúng, nghiêm khắc quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, luôn tự ý thức về vai trò tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi vị trí công tác.
       
Hai là,
mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phải thường xuyên “sửa đổi lối làm việc”, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, củng cố đoàn kết và thống nhất nội bộ. Đặc thù của nghề ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, nên cần phòng ngừa, quản trị và xử lý các rủi ro phát sinh, bảo đảm hoạt động an toàn, trôi chảy và hiệu quả. Sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng quyết định đến sự an toàn, ổn định của nền kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Ngân hàng đang đứng trước những yêu cầu mới về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện và có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; phải thật sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành.  

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với giám sát thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức ngành Ngân hàng. Đây được xác định là khâu then chốt để thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, để cán bộ, đảng viên thực hiện đúng nghĩa vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, giữ vững niềm tin, uy tín, hình ảnh với Nhân dân, khách hàng, đối tác.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; tiếp tục đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, tự kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy , cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các quy định về nêu gương; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong xây dựng đạo đức cách mạng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, cũng như trong việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Bên cạnh đó, cần phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương những việc làm tốt, kịp thời phát hiện, uốn nắn những việc làm chưa tốt, nhất là trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Năm là, trong hoạt động của các chi, đảng bộ, cấp ủy các cấp cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng như: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Duy trì giao ban bí thư cấp ủy định kỳ để triển khai thực hiện công tác Đảng và kịp thời cung cấp thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ động giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong nhận thức của đảng viên, quần chúng. Thực hiện tốt các nguyên tắc này trong sinh hoạt hằng ngày, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cũng như trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đảng viên góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho mỗi tổ chức đảng, đảng viên bởi nhiều đảng viên tốt sẽ tạo nên một chi bộ tốt, một đảng bộ tốt.

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được Đảng đánh giá là nhiệm vụ then chốt, sống còn trong cách mạng hiện nay. Thông qua việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên sẽ giúp Đảng bộ Agribank khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động kỳ vọng đem đến những kết quả tốt đẹp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong văn hóa, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần vào sự phát triển bền vững của Agribank, củng cố sâu đậm sự tin tưởng, yêu mến của hàng chục triệu khách hàng đối với thương hiệu Agribank, ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.
 
 
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 15, trang 611-612.
2 Sđd, tập 11, trang 601.
3 Sđd, tập 5, trang 292.
4 Sđd, tập 11, trang 602.
Báo điện tử Tiền Phong. https://tienphong.vn/ky-luat-91-can-bo-dien-trung-uong-quan-ly-tu-dau-nhiem-ky-den-nay-post1560805.tpo
6 Sđd, tập 4, trang 53.
7 Sđd, tập 7, trang 322.
8 Sđd, tập 14, trang 472
9 Sđd, tập 14, trang 472-473.
 
Tài liệu tham khảo

1. Báo điện tử Tiền Phong (2023). https://tienphong.vn/ky-luat-91-can-bo-dien-trung-uong-quan-ly-tu-dau-nhiem-ky-den-nay-post1560805.tpo
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 4.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 5.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 7.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 11.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 14.
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 15.
 
Đỗ Thị Loan
Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Agribank

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 204 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.639 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.691 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.708 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.752 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 981 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 795 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?