Phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
17/08/2023 8.333 lượt xem
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu mối liên hệ giữa phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài viết đưa ra một số cơ sở lí thuyết liên quan đến phát triển kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như mối liên hệ giữa phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với khí hậu; đồng thời, đề xuất các cơ hội để tăng cường phát triển tài chính hướng tới sự phát triển tương thích với biến đổi khí hậu, bao gồm các cơ chế tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, quỹ đầu tư xanh, đầu tư tác động và tài chính kết hợp. Sau cùng, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam nhằm tăng cường phát triển tài chính hướng tới tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
 
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng thích ứng khí hậu.
 
FINANCIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE-ADAPTIVE ECONOMIC GROWTH AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM
 
Abstract: The relationship between financial development and economic growth adapting to climate change is examined in this article. It discusses a number of theoretical underpinnings for economic development, models of climate-adaptive economic growth, and the connection between financial development and climate compatible growth. The article suggests ways to boost financial development in order to promote climate-friendly economic growth, including the use of cutting-edge financial tools like green bonds, green funds, impact investments, and blended finance. The study concludes with six policy recommendations for Vietnam to advance financial development toward the economic growth that is climate-compatible.
 
Keywords: Climate change, financial development, climate compatible economic growth.
 
1. Đặt vấn đề 
 
Biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu được thể hiện đặc trưng bởi sự thay đổi của các kiểu thời tiết, mực nước biển dâng và nhiệt độ toàn cầu tăng, đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại có tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống con người, từ sức khỏe và an ninh lương thực đến ổn định kinh tế và quan hệ địa chính trị (Bellard và cộng sự, 2012; Doney và cộng sự, 2012). Phát triển tài chính là một lĩnh vực chuyên huy động và phân bổ nguồn lực để hỗ trợ phát triển bền vững ở các nước đang phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cần thiết cho các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội (Ratha, 2003; Loayza và Rancière, 2006). Tuy nhiên, trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt cho thấy, sự tăng trưởng kinh tế phải thích ứng với sức khỏe của trái đất. Tăng trưởng thích ứng với khí hậu là một mô hình phát triển tích hợp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chiến lược tăng trưởng kinh tế. Đó là một mô hình không coi tăng trưởng kinh tế và tính bền vững của môi trường là loại trừ lẫn nhau, mà coi chúng là bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau.
 
Do đó, mối liên hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng thích ứng với khí hậu là một mối liên hệ quan trọng. Bằng cách sắp xếp các dòng tài chính phù hợp tăng trưởng thích ứng với khí hậu để đảm bảo rằng việc theo đuổi phát triển kinh tế không phải trả giá bằng chính sức khỏe của cả hành tinh. Bài viết tìm hiểu mối liên hệ này một cách sâu sắc, xem xét hiện trạng của phát triển tài chính trong bối cảnh tăng trưởng thích ứng với khí hậu, xác định các cơ hội để tăng cường và đưa ra các khuyến nghị chính sách trong tương lai.
 
2. Tổng quan lí thuyết
 
Phát triển tài chính là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở các nền kinh tế đang phát triển. Phát triển tài chính truyền thống chủ yếu tập trung vào việc cung cấp vốn cần thiết cho các dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển xã hội (Loayza và Rancière, 2006; Ratha, 2003). Tuy nhiên, trong thực tế biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ ràng, đã có sự chuyển hướng sang tài chính xanh hoặc tài chính bền vững. Sự phát triển này cho thấy, phát triển kinh tế không chỉ phải khả thi về tài chính mà còn phải bền vững về môi trường. Do đó, tài chính xanh là phương thức hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo các cơ hội và rủi ro môi trường được xem xét đầy đủ (Chen và cộng sự., 2017; Park, 2018). 
 
Tăng trưởng thích ứng với khí hậu là một mô hình phát triển lồng ghép giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chiến lược tăng trưởng kinh tế. Không giống như các mô hình tăng trưởng truyền thống thường ưu tiên phát triển kinh tế mà không quan tâm đến tính bền vững của môi trường, tăng trưởng phù hợp với khí hậu ghi nhận sự phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Tăng trưởng thích ứng với khí hậu hướng đến  một nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với khí hậu, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, thúc đẩy hiệu quả năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu. Tăng trưởng thích ứng với khí hậu cũng công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc cô lập carbon và làm vùng đệm chống lại các tác động của khí hậu (Tompkins và cộng sự, 2013; Stringer và cộng sự, 2014).
 
Phát triển tài chính cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chiến lược tăng trưởng phù hợp với khí hậu. Bằng cách điều chỉnh các dòng tài chính với tăng trưởng phù hợp với khí hậu đảm bảo rằng các khoản đầu tư vào phát triển kinh tế cũng góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu (Tierney và cộng sự, 2011; Vanroose và D’Espallier, 2013; Tanner và cộng sự, 2014). Sự liên kết này đòi hỏi sự thay đổi trong suy nghĩ và thực hành phát triển tài chính. Điều này không chỉ liên quan đến việc tăng trưởng tài chính hướng tới các dự án xanh mà còn đảm bảo rằng tất cả các dòng tài chính nhất quán với lộ trình hướng tới phát triển carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu (Dörry và Schulz, 2018).
 
Các xu hướng phát triển tài chính hiện nay cho tăng trưởng thích ứng khí hậu được thể hiện đặc trưng thông qua nhận thức ngày càng tăng về nhu cầu điều chỉnh các dòng tài chính với hành động khí hậu. Điều này thể hiện rõ qua việc ngày càng tập trung vào tài chính xanh nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo rằng các rủi ro và cơ hội về môi trường được xem xét đầy đủ.
 
Một số sáng kiến toàn cầu hướng tới kết hợp phát triển tài chính với hành động thích ứng với biến đổi khí hậu. Những sáng kiến này cho thấy, sự cần thiết của một phản ứng toàn cầu có phối hợp đối với những thách thức kép về phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu (Bulkeley và Castán Broto, 2013; Lee và cộng sự, 2015; Romanello và cộng sự, 2021).
 
Đã có một số nghiên cứu điển hình về lồng ghép thành công phát triển tài chính và tăng trưởng phù hợp với khí hậu cho thấy tiềm năng phát triển tài chính để hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng phù hợp với khí hậu; trong đó, nghiên cứu điển hình từ Kenya tìm hiểu việc áp dụng phát triển thích ứng với khí hậu và đánh giá kinh tế đối với quản lí vùng ven biển, chứng minh tiềm năng tích hợp các lợi ích, đồng lợi ích về thích ứng, giảm thiểu và phát triển (Huxham và cộng sự, 2015).
 
Tuy nhiên, bên cạnh những xu hướng tích cực và các nghiên cứu điển hình thành công, vẫn còn những thách thức và khó khăn trong thực tiễn phát triển tài chính hiện nay đối với tăng trưởng thích ứng với khí hậu. Những thách thức này bao gồm lỗ hổng kiến thức, nhu cầu thay đổi thể chế và nhu cầu giải quyết các vấn đề về khoảng cách năng suất trong lĩnh vực phát thải khí nhà kính để đạt được sự phát triển bền vững mạnh (Stringer và cộng sự, 2014; Luukkanen và cộng sự, 2019).
 
3. Cơ hội thúc đẩy phát triển tài chính hướng tới tăng trưởng phù hợp với khí hậu
 
Thứ nhất, cơ chế tài chính sáng tạo cho hành động khí hậu
 
Các cơ chế tài chính đổi mới cho hành động khí hậu đang nổi lên như một công cụ chính để huy động các nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng thích ứng với khí hậu. Các cơ chế này bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu khí hậu, quỹ đầu tư xanh, quỹ đầu tư khí hậu, đầu tư tác động và tài chính hỗn hợp, được thiết kế để thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào hành động về khí hậu (Lipper và cộng sự, 2014; Thuy và cộng sự, 2020; Adeoti và cộng sự, 2022). Nghiên cứu của Thuy và cộng sự (2020) thảo luận về các cơ hội và thách thức đối với các cơ chế tài chính đổi mới để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
 
Thứ hai, vai trò hợp tác quốc tế và các tổ chức tài chính toàn cầu
 
Hợp tác quốc tế và các thể chế tài chính toàn cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với khí hậu. Các tổ chức này có thể cung cấp nguồn tài chính cần thiết, chuyên môn kĩ thuật và hỗ trợ chính sách để giúp các quốc gia chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon, thích ứng với biến đổi khí hậu (Dyer và cộng sự, 2013; Agarwal và Dupuy, 2018). Báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP) đã thảo luận về vai trò của Ngân hàng EXIM Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với khí hậu (Agarwal và Dupuy, 2018).
 
Thứ ba, tác động tiềm tàng của công nghệ số đối với tài chính xanh
 
Công nghệ kĩ thuật số có khả năng tác động đáng kể đến tài chính xanh. Những công nghệ này có thể nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và tính toàn diện của các hệ thống tài chính, giúp việc huy động, phân bổ nguồn lực cho tăng trưởng phù hợp với khí hậu trở nên dễ dàng hơn (Nassiry, 2018; Schulz và Feist, 2021; Yang và cộng sự, 2023).
 
4. Một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam nhằm tăng cường phát triển tài chính hướng tới tăng trưởng phù hợp với khí hậu
 
Bài viết nghiên cứu sự giao thoa giữa tài chính phát triển và tăng trưởng tương thích với khí hậu, nêu bật các xu hướng, cơ hội và khuyến nghị chính sách hiện tại để tăng cường phát triển tài chính hướng tới tăng trưởng tương thích với khí hậu. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế tài chính đổi mới, hợp tác quốc tế, công nghệ kĩ thuật số và quan hệ đối tác nhiều bên trong việc thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với khí hậu. Việc tích hợp tài chính phát triển và tăng trưởng tương thích với khí hậu có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững và hành động khí hậu. Việc tích hợp này đã đưa ra một lộ trình để đạt được các mục tiêu kép về phát triển kinh tế, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển vọng tương lai về tăng trưởng tài chính phát triển trong bối cảnh tăng trưởng phù hợp với khí hậu là đầy hứa hẹn. Với nhận thức ngày càng cao về nhu cầu hành động vì khí hậu và sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài chính xanh, tài chính phát triển có tiềm năng đáng kể để đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng tương thích với khí hậu.
 
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến biến đổi khí hậu. Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương do mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, phát sinh những rủi ro đối với ngành nông nghiệp, các thành phố ven biển và sự phát triển kinh tế nói chung. Do đó, việc điều chỉnh phát triển tài chính với tăng trưởng thích ứng với khí hậu là rất quan trọng với Việt Nam. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị như sau:
 
Một là, tăng cường khung chính sách cho tài chính xanh
 
Việt Nam cần tăng cường khung chính sách để khuyến khích tài chính xanh. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các quy định khuyến khích các tổ chức tài chính đầu tư vào các dự án xanh như năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chính sách cũng có thể được đưa ra để hạn chế đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng phát triển cao. Các khuôn khổ này có thể cung cấp hướng dẫn và khuyến khích cần thiết cho các tổ chức tài chính đầu tư vào các dự án xanh.
 
Hai là, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tài chính khí hậu
 
Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tài chính khí hậu là điều cần thiết để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính cho hành động về khí hậu. Việt Nam cần thiết lập các hệ thống giám sát và đánh giá mạnh mẽ, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính khí hậu. Điều này sẽ nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đảm bảo rằng các nguồn tài chính được sử dụng hiệu quả cho hành động về khí hậu.
 
Ba là, xây dựng năng lực sử dụng hiệu quả tài chính xanh
 
Việt Nam cần thực hiện các nỗ lực xây dựng năng lực để nâng cao kiến thức và kĩ năng của các bên liên quan trong lĩnh vực tài chính cũng như cải thiện môi trường thể chế và quy định cho tài chính xanh. Điều này có thể liên quan đến các chương trình đào tạo cho các tổ chức tài chính về đánh giá rủi ro và cơ hội khí hậu, cũng như các hội thảo dành cho các nhà hoạch định chính sách về thiết kế và thực hiện các chính sách tài chính xanh. 
 
Bốn là, thúc đẩy các hệ thống tài chính toàn diện và bền vững
 
Việt Nam cần cố gắng tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện và bền vững cho phép mọi thành phần xã hội tiếp cận tài chính xanh. Điều này có thể đạt được thông qua việc áp dụng các chính sách và thực tiễn thúc đẩy tài chính toàn diện, cũng như việc sử dụng các công nghệ kĩ thuật số để tăng cường khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các dịch vụ tài chính.
 
Năm là, khám phá các cơ chế tài chính sáng tạo cho hành động về khí hậu
 
Việt Nam nên khám phá các cơ chế tài chính sáng tạo cho hành động về khí hậu như trái phiếu xanh, trái phiếu khí hậu, quỹ đầu tư xanh, quỹ đầu tư khí hậu, đầu tư tác động và tài chính hỗn hợp. Các cơ chế này có thể thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào hành động về khí hậu, giúp huy động các nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng phù hợp với khí hậu.
 
Sáu là, tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác nhiều bên liên quan
 
Quan hệ đối tác và hợp tác nhiều bên có thể nâng cao hiệu quả và tác động của các sáng kiến tài chính xanh. Do đó, Việt Nam nên tìm cách thúc đẩy sự hợp tác giữa các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác trong lĩnh vực tài chính xanh.
 
Việt Nam nên tận dụng hợp tác quốc tế và sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính toàn cầu để tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết, chuyên môn kĩ thuật và hỗ trợ chính sách cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Bằng cách thực hiện các khuyến nghị này, Việt Nam có thể điều chỉnh phát triển tài chính của mình với tăng trưởng thích ứng với khí hậu, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững và hành động vì khí hậu.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Adeoti, T., Boroto, D., & Thacker, S. (2022). Innovative Financing Strategies for Climate Action and Sustainable Development. Environmental Sciences Proceedings, 15(1). https://doi.org/10.3390/environsciproc2022015011
2. Agarwal, N., & Dupuy, L. (2018). United States and the fight against climate change: A greater role for the US EXIM Bank? https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/454
3. Alexandraki, C. (2022). Climate Finance Law Through the Lens of Transparency and Accountability [University of Luxembourg, ​​Luxembourg]. https://orbilu.uni.lu/handle/10993/49485
4. Bellard, C., Bertelsmeier, C., Leadley, P., Thuiller, W., & Courchamp, F. (2012). Impacts of climate change on the future of biodiversity. Ecology Letters, 15(4), 365-377. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2011.01736.x
5. Bulkeley, H., & Castán Broto, V. (2013). Government by experiment? Global cities and the governing of climate change. Transactions of the Institute of British Geographers, 38(3), pages 361-375. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2012.00535.x
6. Chen, Z., Li, Y., Wu, Y., & Luo, J. (2017). The transition from traditional banking to mobile internet finance: An organizational innovation perspective - a comparative study of Citibank and ICBC. Financial Innovation, 3(1), 12. https://doi.org/10.1186/s40854-017-0062-0
7. Doney, S. C., Ruckelshaus, M., Emmett Duffy, J., Barry, J. P., Chan, F., English, C. A., Galindo, H. M., Grebmeier, J. M., Hollowed, A. B., Knowlton, N., Polovina, J., Rabalais, N. N., Sydeman, W. J., & Talley, L. D. (2012). Climate Change Impacts on Marine Ecosystems. Annual Review of Marine Science, 4(1), 11-37. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-041911-111611
8. Dörry, S., & Schulz, C. (2018). Green financing, interrupted. Potential directions for sustainable finance in Luxembourg. Local Environment, 23(7), 717-733. https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1428792
9. Dyer, J. C., Leventon, J., Stringer, L. C., Dougill, A. J., Syampungani, S., Nshimbi, M., Chama, F., & Kafwifwi, A. (2013). Partnership Models for Climate Compatible Development: Experiences from Zambia. Resources, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.3390/resources2010001
10. Huxham, M., Emerton, L., Kairo, J., Munyi, F., Abdirizak, H., Muriuki, T., Nunan, F., & Briers, R. A. (2015). Applying Climate Compatible Development and economic valuation to coastal management: A case study of Kenya’s mangrove forests. Journal of Environmental Management, 157, 168-181. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.04.018
11. Lee, T. M., Markowitz, E. M., Howe, P. D., Ko, C.-Y., & Leiserowitz, A. A. (2015). Predictors of public climate change awareness and risk perception around the world. Nature Climate Change, 5(11), Article 11. 
https://doi.org/10.1038/nclimate2728
12. Lipper, L., Thornton, P., Campbell, B. M., Baedeker, T., Braimoh, A., Bwalya, M., Caron, P., Cattaneo, A., Garrity, D., Henry, K., Hottle, R., Jackson, L., Jarvis, A., Kossam, F., Mann, W., McCarthy, N., Meybeck, A., Neufeldt, H., Remington, T.,… Torquebiau, E. F. (2014). Climate-smart agriculture for food security. Nature Climate Change, 4(12), Article 12. https://doi.org/10.1038/nclimate2437
13. Loayza, N. V., & Rancière, R. (2006). Financial Development, Financial Fragility, and Growth. Journal of Money, Credit and Banking, 38(4), pages 1051-1076.
14. Luukkanen, J., Kaivo-oja, J., Vähäkari, N., O’Mahony, T., Korkeakoski, M., Panula-Ontto, J., Phonhalath, K., Nanthavong, K., Reincke, K., Vehmas, J., & Hogarth, N. (2019). Green economic development in Lao PDR: A sustainability window analysis of Green Growth Productivity and the Efficiency Gap. Journal of Cleaner Production, 211, 818-829. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.149
15. Nassiry, D. (2018). The role of fintech in unlocking green finance: Policy insights for developing countries (Working Paper No. 883). ADBI Working Paper. https://www.econstor.eu/handle/10419/190304
16. Park, S. K. (2018). Investors as Regulators: Green Bonds and the Governance Challenges of the Sustainable Finance Revolution. Stanford Journal of International Law, 54, 1.
17. Ratha, D. (2003). Workers’ Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance (SSRN Scholarly Paper No. 3201568). https://papers.ssrn.com/abstract=3201568
18. Romanello, M., McGushin, A., Napoli, C. D., Drummond, P., Hughes, N., Jamart, L., Kennard, H., Lampard, P., Rodriguez, B. S., Arnell, N., Ayeb-Karlsson, S., Belesova, K., Cai, W., Campbell-Lendrum, D., Capstick, S., Chambers, J., Chu, L., Ciampi, L., Dalin, C., … Hamilton, I. (2021). The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: Code red for a healthy future. The Lancet, 398(10311), 1619-1662. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-6
19. Schulz, K., & Feist, M. (2021). Leveraging blockchain technology for innovative climate finance under the Green Climate Fund. Earth System Governance, 7, 100084. https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100084
20. Steckel, J. C., Jakob, M., Flachsland, C., Kornek, U., Lessmann, K., & Edenhofer, O. (2017). From climate finance toward sustainable development finance. WIREs Climate Change, 8(1), e437. https://doi.org/10.1002/wcc.437
21. Stringer, L. C., Dougill, A. J., Dyer, J. C., Vincent, K., Fritzsche, F., Leventon, J., Falcão, M. P., Manyakaidze, P., Syampungani, S., Powell, P., & Kalaba, G. (2014). Advancing climate compatible development: Lessons from southern Africa. Regional Environmental Change, 14(2), pages 713-725. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0533-4
22. Tanner, T., Mensah, A., Lawson, E. T., Gordon, C., Godfrey-Wood, R., & Cannon, T. (2014). Political Economy of Climate Compatible Development: Artisanal Fisheries and Climate Change in Ghana. IDS Working Papers, 2014(446), 1-30. https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2014.00446.x
23. Thuy, P. T., Tien, N. D., Anh, N. T., Anh, N. V., Chi, D. T. L., & Long, H. T. (2020). Opportunities and Challenges for Innovative Financing Mechanisms for Climate Change Adaptation and Mitigation, 2021-2050. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 36(4), Article 4. https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4447
24. Tierney, M. J., Nielson, D. L., Hawkins, D. G., Roberts, J. T., Findley, M. G., Powers, R. M., Parks, B., Wilson, S. E., & Hicks, R. L. (2011). More Dollars than Sense: Refining Our Knowledge of Development Finance Using AidData. World Development, 39(11), 1891-1906. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.029
25. Tompkins, E. L., Mensah, A., King, L., Long, T. K., Lawson, E. T., Hutton, C. W., Hoang, V. A., Gordon, C., Fish, M., Dyer, J., & Bood, N. (2013, January). An investigation of the evidence of benefits from climate compatible development [Monograph]. Sustainability Research Institute. https://eprints.soton.ac.uk/349080/
26. Wheeler, T., & von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science (New York, N.Y.), 341(6145), pages 508-513. https://doi.org/10.1126/science.1239402
27. Yang, Q., Zheng, M., & Wang, Y. (2023). The Role of CBDC in Green Finance and Sustainable Development. Emerging Markets Finance and Trade, 0(0), pages 1-16. https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2185096

TS. Nguyễn Minh Sáng
Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
21/02/2024 1.550 lượt xem
Mô hình Ba Nhà là một mô hình nổi tiếng nêu bật sự gắn liền chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết và đào tạo thực tế, thông qua mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chính phủ với tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong một xã hội tri thức.
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
20/02/2024 1.731 lượt xem
Chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu, là ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
19/02/2024 1.565 lượt xem
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
16/02/2024 2.675 lượt xem
Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (năm 1987) đến nay, Việt Nam đã thu hút được gần 438,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khu vực FDI đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Riêng năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc (chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022) do bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của vốn FDI.
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
15/02/2024 1.860 lượt xem
Kinh tế thế giới năm 2023 cho thấy nhiều bất định đến từ căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực về tăng trưởng và lạm phát, kéo theo sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ (CSTT) của các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
13/02/2024 1.567 lượt xem
Năm 2024, chúng ta có thể tin tưởng, những khó khăn nhất đã ở phía sau. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý IV/2023 đã phục hồi lên 6,72% so với cùng kì năm 2022, góp phần vào tổng mức tăng trưởng cả năm 2023 đạt 5,05%. Đóng góp cho đà hồi phục này là nhờ sự cải thiện về thương mại bắt đầu trong quý cuối cùng của năm 2023.
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
12/02/2024 1.639 lượt xem
Nhìn chung, kinh tế thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị, tuy nhiên, vẫn còn chậm và chưa đồng đều.
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
17/01/2024 3.164 lượt xem
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngân hàng. Hiện nay, vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các ngân hàng.
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
16/01/2024 2.183 lượt xem
Với những đặc thù về quy mô, đối tượng khách hàng và tính liên kết hệ thống, các QTDND phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và nguy cơ đổ vỡ hệ thống.
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
11/01/2024 2.525 lượt xem
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cùng với sự cạn kiệt tài nguyên, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới ngày càng tăng vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái đất. Nếu không có những biện pháp kịp thời, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn chịu tải của môi trường. Phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp giảm lượng tài nguyên cần sử dụng và lượng phế thải tạo ra, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
10/01/2024 7.952 lượt xem
Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
04/01/2024 2.784 lượt xem
Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương, cùng với đó là mong muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã không tìm hiểu kĩ đối tác và phương thức thanh toán phù hợp dẫn đến các rủi ro đáng tiếc.
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
03/01/2024 2.578 lượt xem
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
02/01/2024 2.213 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang dần hình thành như một sự cần thiết khách quan của phát triển nền kinh tế. Hoạt động mua, bán nợ là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các NHTM.
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
31/12/2023 2.084 lượt xem
Sau thời điểm tăng cao, giá vàng miếng SJC có chiều hướng giảm dần từ chiều 28/12/2023. Trên thị trường, khách hàng đang có xu hướng bán ròng vàng miếng SJC. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 01/2024, NHNN sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?