Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
19/06/2024 619 lượt xem
Tóm tắt: Phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trong cả nước và đội ngũ những người làm báo quan tâm, chăm lo, thực hiện; từng bước đề ra nhiều nội dung, giải pháp, phương thức, phát huy hiệu quả vai trò của báo chí cách mạng. Qua đó, kịp thời nhận diện, phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới, chúng ta cần nghiên cứu, quán triệt và nắm vững các bài học kinh nghiệm; từ đó làm cơ sở định hướng đúng đắn cho việc phát huy vai trò báo chí.

Từ khóa: Phát huy vai trò báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bài học kinh nghiệm.
 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan báo chí cách mạng là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Để nhiệm vụ này ngày càng có hiệu quả, tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm của quá trình thực hiện, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới. Trong đó, cần phải phát huy tốt các bài học kinh nghiệm đã được thực tiễn chứng minh như: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương có liên quan; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các chủ thể, trọng tâm là đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân, thực hiện phương châm: Toàn dân làm báo, toàn dân tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp với việc quản lý chặt chẽ các hoạt của mạng xã hội, nhất là các phương tiện truyền thông tự phát; không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ nhà báo ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí chuyên trách ngày càng vững mạnh; quan tâm việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo cách mạng tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ báo chí; làm tốt công tác bảo mật thông tin trong tình hình mới.

 


Các cơ quan báo chí cách mạng là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

 
Để nhận thức đúng nội dung, bản chất, nội hàm của các bài học kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, nội dung, biểu hiện, cách thức và biện pháp thực hiện các bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

1. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với hoạt động báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây là bài học quan trọng hàng đầu, quyết định đến tính chất hiệu quả của việc phát huy vai trò báo chí, vừa thể hiện tính khoa học trong đấu tranh cách mạng của báo chí, vừa đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động chính trị xã hội. Trong đó, Đảng xác định lãnh đạo tuyệt đối các hoạt động của báo chí cách mạng, phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ta nhấn mạnh cần: “Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với báo chí”
1. Nội dung biểu hiện của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với báo chí thể hiện: Đảng thường xuyên và kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến hoạt động báo chí, làm cơ sở, nền tảng định hướng cho báo chí tham gia tuyên truyền các quan điểm chính thống của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các ban, bộ, ngành có liên quan cần cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống, nhất là thông tin về những vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; nhằm tăng tính chủ động cho các cơ quan báo chí trong tiếp cận nội dung thông tin, nắm bắt thông tin để tiến hành. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo kịp thời, chủ động, tiến hành viết bài đấu tranh hiệu quả, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuyệt đối không để cho các thông tin xấu độc xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, không để cho các thông tin sai trái có điều kiện, cơ hội để chiếm lĩnh trận địa tư tưởng trước khi thông tin chính thống đưa ra. Đảng ta nhấn mạnh: “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí”2.

Tăng cường bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, truyền thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí thực hiện nhiệm vụ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương trong việc nhận diện, phát hiện và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực báo chí. Phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan trực tiếp chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí. Ở địa phương cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về báo chí một cách hiệu quả. Phát huy vai trò của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng đoàn, Hội Nhà báo, Hội Xuất bản trong việc chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. 

2. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây là bài học quan trọng nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng, giúp họ hiểu rõ đâu là quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đưa ra; đâu là quan điểm sai trái do các thế lực thù địch, phản động tiến hành chống phá. Từ đó, giúp họ từng bước nâng cao nhận thức tư tưởng, ra sức đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các quan điểm sai trái xuất hiện trên các nền tảng xã hội, nhất là trên internet và mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền của báo chí cách mạng tập trung vào: Thứ nhất, lý luận và tính ưu việt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam, về bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đã và đang xây dựng. Thứ hai, tuyên truyền về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng báo chí phản động, truyền thông “bẩn” và mạng xã hội, nhằm tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ ba, tuyên tuyền đường lối cách mạng của Đảng, Nhà nước, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về bản chất của Nhà nước Việt Nam.

Thông qua báo chí nhằm giáo dục, tác động vào tư tưởng, tình cảm, nâng cao nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên, từng bước làm cho họ không nghe, không xem, không tin, không theo những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền. Thông qua báo chí cách mạng, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tự miễn dịch với thông tin sai trái, xuyên tạc, thù địch; từng bước tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trở thành những nhà báo, những nhà bình luận, nhà phê phán theo hướng tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là trên mạng xã hội.

Muốn vậy, Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự trong sạch, tiêu biểu, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước phải vì lợi ích của quần chúng nhân dân lao động; phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân là chủ và dân làm chủ; thực hiện đúng phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng; kết hợp với việc đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách hiệu quả; rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, không để hiện tượng phân biệt khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cao. Điều đó sẽ làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sâu xa hơn là với thể chế chính trị bị giảm sút.

3. Không ngừng phát huy sức mạnh Nhân dân, thực hiện toàn dân tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Điều này đã từng được thể hiện rõ trong Lời kêu gọi nhân kỷ niệm sáu tháng kháng chiến, ngày 16/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại”
3. Phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là phát huy khả năng về “thiên la địa võng”, phát huy “tai mắt” của Nhân dân trong việc phát hiện, nhận diện, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn kẻ thù. Thực tiễn cho thấy, kẻ thù thường lợi dụng nhận thức của Nhân dân để tuyên truyền, kích động, chống phá, nhất là Nhân dân ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số để tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, bài học rút ra là chúng ta cần phải tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi và nâng cao nhận thức để Nhân dân hiểu rõ về bản chất của những quan điểm sai trái, thù địch và những âm mưu, thủ đoạn của chúng. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, cần phải phát huy vai trò tổng thể các tổ chức, các lực lượng trong toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong nhận diện, phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung quan trọng, cấp thiết hàng đầu hiện nay. Qua đó, xây dựng mỗi người dân trở thành những dũng sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, tự miễn dịch trước những âm mưu, thủ đoạn sai trái của các thế lực thù địch.

Với quan điểm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cán bộ, đảng viên và nhất các tầng lớp Nhân dân, trong nhiều Văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước ta đều khẳng định tư tưởng nhất quán: “Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”. Đây không chỉ là tinh thần đoàn kết, thống nhất mà còn là bài học về ý chí, hành động, trở thành lời hiệu triệu muôn người như một, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; của các cấp, các ngành, cùng mọi tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, của mọi giai tầng trong xã hội, là một trong những chủ trương, biện pháp đúng đắn, có sức mạnh vô địch, quyết định sự thành - bại trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân cùng chung tay, góp sức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng; sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và biện pháp tiến hành bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

4. Có chế tài quản lý chặt chẽ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tự phát

Hiện nay, kẻ thù tiến hành chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên nhiều môi trường, tiến hành nhiều hình thức, biện pháp và thủ đoạn khác nhau, nhưng chủ yếu và trọng tâm là chúng lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tự phát để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi đây là môi trường có tính lan tỏa nhanh, khả năng chia sẻ rộng lớn, lại được nhiều người sử dụng. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan có liên quan, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, lực lượng an ninh mạng cần quản lý chặt chẽ các thuê bao di động, các tài khoản của các tổ chức và cá nhân tham gia trên nền tảng Facebook, YouTube, Tik Tok, Twitter... nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ các website, trang thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhất là những trang thường xuyên đăng tải các thông tin không đúng với tôn chỉ mục đích và quy định hiện hành của Luật Báo chí năm 2016. Quá trình rà soát, nếu phát hiện các sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với các lực lượng chức năng có thể đình chỉ và tiến hành rút giấy phép hoạt động theo quy định.

Quản lý chặt chẽ hệ thống máy tính, nhất là các máy chủ, các thiết bị truyền thông hiện đại, thiết bị thông minh, cùng với các thiết bị điện tử tiên tiến. Tiến hành giám sát và nắm chắc các thông tin, dữ liệu cá nhân như: Số điện thoại; ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, email, căn cước công dân và một số thông tin có liên quan của các tổ chức, cá nhân trong diện nghi vấn nhằm xử lý kịp thời các thông tin sai trái, thù địch, phản động ngay từ đầu. Từng bước giám sát chặt chẽ cá nhân có sai phạm, nhất là những thông tin pháp lý, làm cơ sở để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự khi có sai phạm. Tránh trường hợp các tổ chức và cá nhân có thể tùy hứng đưa các thông tin sai trái, thông tin bịa đặt, nhằm kích động, gây thù địch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng, nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Quản lý chặt chẽ một số phần tử phản động thường hay lợi dụng mạng xã hội để chống phá, lợi dụng hoạt động trên các nền tảng xã hội nhằm trục lợi, kiếm tiền bất chính, với mục đích câu view, câu like; dẫn đến làm sai lệch bản chất của các vụ việc; biến từ hiện tượng thành bản chất, từ việc bé xé ra to, từ việc nhỏ thành việc lớn, từ đơn giản thành phức tạp, từ hiện tượng quy chụp thành bản chất, gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý thông tin báo chí.

Trong thời gian tới, cần có cơ chế quản lý chặt chẽ, cụ thể mạng xã hội và các hình thức truyền thông tự phát do các tổ chức, cá nhân thực hiện, hoạt động không mang mục đích chính trị, không mang lại lợi ích cho tập thể, cho Đảng, Nhà nước. Những người hoạt động truyền thông tự phát, hầu hết họ không được đào tạo bài bản, không qua trường lớp chính quy, không đúng chuyên ngành truyền thông báo chí; nguy hiểm hơn là hoạt động của họ không mang lại lợi ích cho xã hội và cho Nhân dân. Thậm chí còn gây nên hiện tượng kích động, tụ tập đám đông, gây rối, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều người.

Do đó, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông tự phát; kết hợp với việc thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trên lĩnh vực báo chí, truyền thông đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Chủ động phát hiện các hành vi sai phạm, nhận thức lệch lạc của một số youtuber, blogger thoái hóa; kịp thời ngăn chặn và xử lý hiệu quả ngay từ đầu các thông tin sai lệch, trái với quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên theo dõi, phát hiện và chủ động đấu tranh ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường xuyên đăng tải các thông tin sai trái, có tư tưởng thù địch, xuyên tạc, những phim ảnh có nội dung trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường tần suất, mức độ, số lượng các thông tin chính thống, từng bước tạo lập ngân hàng thông tin phong phú và đa dạng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai trái. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý ngày càng đầy đủ, chặt chẽ nhằm ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc một cách hiệu quả.

5. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, coi trọng xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên trách trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”
4. “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”5. Để phát huy hiệu quả vai trò của báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải có sự quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, ngày càng đủ về số lượng và không ngừng nâng cao về mặt chất lượng. Suy cho cùng chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phụ thuộc rất lớn và vai trò, trách nhiệm, năng lực của các nhà báo. Đây là lực lượng tinh nhuệ, tinh thông về nghiệp vụ, họ cần được đào tạo bài bản, trang bị kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực chính trị về nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phải nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, hiểu sâu sắc về bản chất, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Họ là lực lượng có khả năng cho ra những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, tính đấu tranh sắc bén, tính chiến đấu và tính định hướng chính trị rõ ràng, thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí. Do đó, để phát huy hiệu quả vai trò báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng, Nhà nước cần có chính sách cụ thể, nhằm khuyến khích các nhà báo, cơ quan báo chí hăng say cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành đã tổ chức nhiều giải thưởng báo chí như: Giải Báo chí Quốc gia, giải Búa liềm Vàng, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng... và nhiều hoạt động khác liên quan đến báo chí. Qua đó, góp phần tôn vinh, động viên và khích lệ đội ngũ nhà báo hăng say hoạt động nghề nghiệp và cống hiến, sáng tạo.

6. Làm tốt công tác tuyển dụng, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực tế cho thấy, các nhà báo được đào tạo bài bản, chính quy, có kiến thức toàn diện sẽ góp phần xây dựng thế giới quan khoa học trong xem xét, đánh giá, nhìn nhận các vấn đề chính trị, xã hội một cách khách quan, toàn diện, lịch sử và cụ thể. Thực tiễn cho thấy, các nhà báo được đào tạo bài bản sẽ luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất chính trị, luôn kiên định với mục tiêu, con đường cách mạng; luôn có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có tinh thần, thái độ và trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn và đạo đức cách mạng trong sáng. Đây là lực lượng nòng cốt, có thể cho ra đời những tác phẩm báo chí xứng đáng với thời đại, có chất lượng cao, tạo tiếng vang lớn cho nền báo chí cách mạng trong thời kỳ đương đại, phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đào tạo đội ngũ những người đảm bảo chuyên nghiệp, những chuyên gia đầu ngành, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan báo chí cần phải được đầu tư về mọi mặt, thường xuyên được cập nhật về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phong cách làm việc khoa học, phục vụ cho nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trong đó, cần phát huy vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình, bài giảng phù hợp với bối cảnh mới, nhất là trong điều kiện làm báo hiện đại như hiện nay.

7. Làm tốt công tác bảo mật thông tin chính thống, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, móc nối, mua chuộc, tạo dựng, xuyên tạc thông tin nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin chính thống là những thông tin do Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành có liên quan đưa ra, thông cáo. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí tiến hành thông tin, tuyên truyền, truyền tải đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giúp cho các đối tượng nắm vững và tự giác thực hiện. Thông tin chính thống là những thông tin được đưa ra sau khi đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, bàn bạc, thống nhất, quyết định các nôi dung có liên quan. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác bảo mật thông tin chính thống đang có nhiều hạn chế, thậm chí bị rò rỉ, phát tán, lộ lọt ra bên ngoài. Từ đó, tạo cơ sở và điều kiện cho các thế lực thù địch moi móc, phỏng đoán, xuyên tạc, gây nhiễu và rối loạn thông tin trong Nhân dân, thông qua mạng xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng cơ chế bảo mật thông tin; tuyệt đối không để thông tin bị lộ, lọt ra bên ngoài, tạo điều kiện cho báo chí phản động xuyên tạc, chống phá.

Tóm lại, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và đầy chông gai, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tiếp nối những thành tựu của công cuộc đổi mới, nhất là những bài học rút ra từ việc phát huy vai trò báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta có thể khẳng định rằng, báo chí sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, gánh vác được trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 
Ban Tuyên giáo Trung ương (2007), Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 40.
Ban Chấp hành Trung ương (2017), Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 179.
4 Sđd. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, trang 309.
5 Sđd. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, trang 280.
 
ThS. Nguyễn Huy Đại
Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đánh giá tác động của tham nhũng địa phương đến hoạt động ESG của doanh nghiệp Việt Nam
Đánh giá tác động của tham nhũng địa phương đến hoạt động ESG của doanh nghiệp Việt Nam
18/07/2024 58 lượt xem
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tham nhũng địa phương (tham nhũng cấp tỉnh/thành phố) đến hoạt động ESG (Environmental - môi trường, Social - xã hội và Governance - quản trị) của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Lãi suất theo quy định pháp luật Việt Nam và sự cân nhắc về “mức giới hạn trần” trong hoạt động cho vay của các công ty tài chính.
Lãi suất theo quy định pháp luật Việt Nam và sự cân nhắc về “mức giới hạn trần” trong hoạt động cho vay của các công ty tài chính.
16/07/2024 150 lượt xem
“Lãi suất là công cụ tích cực trong phát triển kinh tế và đồng thời cũng là một công cụ kìm hãm của chính sự phát triển ấy, tùy thuộc vào sự khôn ngoan hay khờ dại trong việc sử dụng chúng” - đây là phát biểu của nhà kinh tế học người Pháp A. Poial.
Giải pháp và lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam
Giải pháp và lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam
15/07/2024 185 lượt xem
Với xu hướng hội nhập tài chính quốc tế, để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một trong những điều kiện cần thiết để đẩy mạnh xu hướng này, góp phần hoàn thiện các giải pháp đồng bộ thúc đẩy lĩnh vực kế toán - kiểm toán phát triển; đảm bảo việc ghi nhận sổ sách theo cơ chế thị trường vận hành và thông lệ quốc tế.
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
11/07/2024 291 lượt xem
Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế đất nước (1986 - 2024), khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng hoạt động và đóng góp của khối doanh nghiệp nhà nước vào nền kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023
Đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023
01/07/2024 541 lượt xem
Mục tiêu của bài viết này là phân tích và đánh giá thực trạng an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023 trên các khía cạnh gồm an toàn vốn, thanh khoản và chất lượng tài sản. Qua đó, bài viết đưa ra một số giải pháp đối với các NHTM Việt Nam và kiến nghị đối với các cơ quan quản lí nhà nước nhằm đảm bảo sự an toàn trong hoạt động ngân hàng.
Tác động truyền thông chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới người tiêu dùng
Tác động truyền thông chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới người tiêu dùng
27/06/2024 509 lượt xem
Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống và nghiên cứu định lượng qua việc chạy mô hình hồi quy Logistic nhị phân (Binary Logistic Regression) để đánh giá tác động từ truyền thông chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tới người tiêu dùng.
Mô hình tập trung trong thanh toán quốc tế của một số ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
Mô hình tập trung trong thanh toán quốc tế của một số ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
25/06/2024 564 lượt xem
Có nhiều mô hình thanh toán quốc tế đang được áp dụng tại các ngân hàng trên thế giới, bao gồm mô hình tập trung, phân tán, thuê ngoài và các mô hình thanh toán khác.
Ứng dụng ESG trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam
Ứng dụng ESG trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam
19/06/2024 564 lượt xem
Kinh doanh bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đề cao trách nhiệm xã hội đang là xu thế tất yếu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Vai trò điều tiết của đa dạng hóa thu nhập đến mối quan hệ giữa các yếu tố đặc thù với khả năng sinh lời của ngân hàng
Vai trò điều tiết của đa dạng hóa thu nhập đến mối quan hệ giữa các yếu tố đặc thù với khả năng sinh lời của ngân hàng
17/06/2024 436 lượt xem
Là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống tài chính, các ngân hàng đóng vai trò trung gian trong việc chuyển vốn từ bên thừa sang bên thiếu vốn.
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
13/06/2024 712 lượt xem
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường.
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ mua trước trả sau của Gen Z
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ mua trước trả sau của Gen Z
11/06/2024 1.223 lượt xem
Dịch vụ mua trước trả sau - MTTS (Buy Now Pay Later - BNPL) dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai nhờ những tiện ích nó mang lại cho người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng Gen Z.
Ảnh hưởng của bất ổn kinh tế đến chi phí vay ngân hàng
Ảnh hưởng của bất ổn kinh tế đến chi phí vay ngân hàng
10/06/2024 532 lượt xem
Sử dụng dữ liệu từ 3.321 ngân hàng tại 113 quốc gia trong giai đoạn 2001 - 2022, nghiên cứu này phân tích tác động của bất ổn kinh tế đến chi phí vay ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bất ổn kinh tế làm tăng chi phí vay ngân hàng, xác nhận rằng việc ngân hàng tăng chi phí cho vay để bù đắp rủi ro có thể gặp phải trong giai đoạn bất ổn kinh tế tăng cao.
Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ  ngân hàng số
Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới lòng trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số
05/06/2024 608 lượt xem
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ ngân hàng số.
Tài chính toàn diện và hiệu quả của chính sách tiền tệ: Phân tích thực nghiệm ở Việt Nam
Tài chính toàn diện và hiệu quả của chính sách tiền tệ: Phân tích thực nghiệm ở Việt Nam
03/06/2024 796 lượt xem
Bài viết sử dụng một mô hình đơn giản để phân tích mối quan hệ giữa tài chính toàn diện (Financial Inclusion - FI) và chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2023.
Bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
Bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
30/05/2024 1.022 lượt xem
Để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế biển, cần có chiến lược khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?