Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi
25/05/2017 3.376 lượt xem
Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 651.000 ha, dân số theo kết quả điều tra hộ nghèo đến cuối năm 2016 là 149.689 hộ với 622.844 nhân khẩu, toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 783 Thôn/Bon; trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh

Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 651.000 ha, dân số theo kết quả điều tra hộ nghèo đến cuối năm 2016 là 149.689 hộ với  622.844 nhân khẩu, toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 783 Thôn/Bon; trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo kết quả điều tra đến cuối năm 2016 là 19,20% với 28.739 hộ, trong đó hộ nghèo là người dân tộc chiếm 40,44% (dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 53,79%); Hộ cận nghèo là 10.824 hộ, chiếm 7,23%.  

Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động và tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH tỉnh, NHCSXH Việt Nam về các mặt hoạt động từ công tác triển khai nguồn vốn vay đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện tốt nhất chăm lo cho nhân dân về nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách khác được tiếp cận kịp thời để giảm bớt khó khăn và tăng thêm việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

Cùng với đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo điều hành linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để chuyển tải nguồn vốn đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp đồng bộ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh để triển khai, hướng dẫn và giám sát thực hiện qui trình nghiệp vụ đến tổ chức hội cấp dưới và tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); đặc biệt tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của hộ vay về thực hiện các qui định khi vay vốn, tham gia tiền gửi; tư vấn hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Đến 31/12/2016 tổng dư nợ đạt 2.002 tỷ đồng tăng 252 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng 14,4%), đạt 99,8% kế hoạch giao năm 2016 với 63.473 hộ còn dư nợ (tăng số hộ so với năm 2015 là 3.736 hộ). So với tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân chung của toàn chi nhánh trong năm 2016 một số đơn vị có mức tăng trưởng cao điển hình như: huyện Tuy Đức tăng 19%
(+ 41 tỷ đồng); Cư Jút tăng 18% (+ 44 tỷ đồng); Đắk GLong 16% (39 tỷ đồng)...

Công tác huy động vốn qua tổ TK&VV và huy động tiền gửi được Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn quan tâm, quyết liệt chỉ đạo để triển khai đồng bộ và đã đi vào ổn định. Mọi người dân đều hiểu rõ và đầy đủ ý nghĩa của việc tham gia tiền gửi qua tổ, đặc biệt tham gia tiền gửi tại điểm giao dịch xã đây là điểm mới của NHCSXH tạo điều kiện tốt nhất cho những tổ chức và cá nhân muốn gửi tiền nhưng không phải lên trụ sở Ngân hàng huyện để gửi. Đồng thời qua gửi tiền tại điểm giao dịch xã lãnh đạo chính quyền địa phương rất ủng hộ, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy và UBND xã tham gia đều hàng tháng tạo bước động lực mới cho hoạt động tiền gửi tại điểm giao dịch xã của NHCSXH. Riêng trong năm 2016 Chi nhánh đã đạt 106% kế hoạch năm, tăng 14,3 tỷ đồng so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, các ban ngành và chính quyền các cấp quyết liệt nâng cao chất lượng tín dụng; Chi nhánh đã áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, trong năm Chi nhánh đã giảm được 2.05 tỷ đồng nợ quá hạn, đưa nợ quá hạn từ 0,7% đầu năm xuống còn 0,51%; tổng nợ xấu toàn chi nhánh chiếm 0,69% trên tổng dư nợ (nợ khoanh 0,18%).

Trong năm 2016 là năm Chi nhánh chú trọng và nâng cao chất lượng tại điểm giao dịch xã từ con người, phương tiện máy móc, đến chất lượng phục vụ. Chính vì vậy nên việc giao dịch tại điểm giao dịch xã đã đi vào ổn định, chất lượng phục vụ nhân dân không ngừng cải thiện, quy trình nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tạo niềm tin đối với chính quyền và người dân khi đến giao dịch.

Việc củng cố, kiện toàn hoạt động Tổ TK&VV được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp cơ bản nhất để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Vì vậy, trong năm 2016 Chi nhánh NHCSXH tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai quyết liệt, hiệu quả, công tác kiện toàn nội dung hoạt động của tổ và ban quản lý tổ TK&VV. Hiện tại, toàn tỉnh có 1.484 TK&VV, số tổ hoạt động tốt và khá chiếm hơn 97%. Ngoài việc nâng cao chất lượng tổ, Chi nhánh luôn phối hợp chính quyền địa phương cấp xã và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt giám sát việc bình xét vay vốn để tránh tình trạng thu phí, tham ô...

Sau khi có chủ trương Chủ tịch UBND xã tham gia là thành viên Ban đại diện các huyện và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vị thế của NHCSXH đã khác, chính quyền địa phương từ tỉnh xuống đến xã, thôn vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt. Trưởng ban đại diện tỉnh và huyện đều là Chủ tịch UBND cùng cấp tham gia, nên chất lượng hoạt động Ban đại diện HĐQT đã đạt kết quả rõ rệt, tạo thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH tại địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, chất lượng họp giao ban định kỳ thực hiện đầy đủ theo quy định. Riêng trong năm 2016, Nghị quyết ban hành giao mỗi địa phương huyện bổ sung 500 triệu đồng qua NHCSXH để cho vay, năm 2017 tối thiểu  mỗi huyện 750 triệu đồng, ngân sách tỉnh chuyển qua 6,5 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong năm 2016 đã giúp 8.271 lượt hộ nghèo (riêng 5.753 hộ nghèo dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay, với số tiền 132 tỷ đồng), 2.951 lượt hộ cận nghèo, 1.976 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn; giải quyết việc làm cho 2.143 lao động; tạo điều kiện cho trên 2.587 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp 8.481 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, giúp 99 hộ nghèo có điều kiện xây nhà ở qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tín dụng chính sách cho vay phát triển sản xuất đã tạo điều kiện và cơ hội cho người nghèo để tiếp cận nguồn lực, phát triển sản xuất hàng hóa; đặc biệt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với vốn tín dụng đã tăng rõ rệt, được vay vốn ngày càng nhiều, việc quản lý, sử dụng tiền vay cơ bản có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, tiếp tục vay vốn lớn hơn để tăng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất và giá trị sản phẩm cây, con. Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH đã giúp 4.327 hộ thoát nghèo và 3.488 hộ thoát hộ cận nghèo.

Cùng với đó, Chi nhánh còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: Trong năm 2016 Chi nhánh NHCSXH tỉnh nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Krông Nô, tặng 40 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn và phát 130 suất quà Tết Nguyên đán cho trẻ mô côi và gia đình chính sách...
Tuấn Hưng
Nguồn: TCNH số 7-2017
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 123 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 1.888 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.610 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.744 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.815 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.792 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.792 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.849 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.552 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.306 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.114 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.241 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.204 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 996 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 824 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?