Đắk Lắk 10 năm bền bỉ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
11/07/2024 204 lượt xem
Đắk Lắk là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; có đường biên giới dài khoảng 73 km, giáp với Vương quốc Campuchia; diện tích tự nhiên là 13.125 km2, với 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và 13 huyện, trong đó có 2 huyện nghèo là M’Drắk, EaSúp và 4 xã biên giới. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 130 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I và 472 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Dân số toàn tỉnh Đắk Lắk là hơn 2 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có hơn 667 nghìn người, chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tính đến cuối năm 2023, Đắk Lắk có tỉ lệ hộ nghèo là 9,15% với 46.091 hộ, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 19,7%; hộ cận nghèo là 6,8% với 34.285 hộ.
 
Thời gian qua, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) được ban hành, đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong tỉnh Đắk Lắk cùng chung tay giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
 
Tín dụng chính sách sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
 
“Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự ổn định, cơ cấu chưa hợp lí, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; chất lượng tín dụng chưa đồng đều. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội”1... Với thực tế đó, Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời đã phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội.


Mô hình nuôi dê sinh sản và dê lấy thịt của anh Trần Văn Sinh, thôn 1, 
xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã giúp gia đình có kinh tế ổn định

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 40-CT/TW và chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời tới các tầng lớp nhân dân về chính sách tín dụng ưu đãi; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
 
Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/6/2023 về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Chỉ thị số 39-CT/TU) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị số 39-CT/TU nêu rõ: 
 
"Xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại địa phương"… "Tiếp tục tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách vào NHCSXH để tạo thêm nguồn vốn cho người dân vay, đặc biệt quan tâm nguồn vốn cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau"".
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương ủy thác thực hiện. Tổng doanh số cho vay từ năm 2014 đến nay đạt hơn 14.943 tỉ đồng, với trên 485 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt gần 10.183 tỉ đồng. 
 
Đến ngày 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 7.745 tỉ đồng, tăng 4.744 tỉ đồng so với năm 2014, với hơn 169 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt gần 46 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so với năm 2014; người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tập trung ở một số chương trình như: (i) Chương trình tín dụng hộ nghèo có dư nợ đạt hơn 1.709 tỉ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ, với hơn 37 nghìn hộ đang còn dư nợ; doanh số cho vay từ năm 2015 đến nay đạt gần 3.832 tỉ đồng với hơn 112 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn. Chương trình đã tập trung được nguồn lực của Nhà nước để cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo, qua đó, đã giúp cho hơn 102 nghìn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; (ii) Chương trình tín dụng hộ cận nghèo có dư nợ đạt hơn 1.435 tỉ đồng, chiếm 18,5% tổng dư nợ với hơn 30 nghìn hộ còn dư nợ; doanh số cho vay đạt hơn 2.980 tỉ đồng, với gần 82 nghìn lượt hộ cận nghèo được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nguy cơ tái nghèo cho hộ cận nghèo; (iii) Chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo có dư nợ đạt hơn 815 tỉ đồng, chiếm 10,5% tổng dư nợ với hơn 18 nghìn hộ còn dư nợ; doanh số cho vay đạt gần 1.533 tỉ đồng với hơn 41 nghìn lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn; (iv) Chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ đạt hơn 1.213 tỉ đồng, chiếm 16,2% tổng dư nợ với gần 28 nghìn hộ còn dư nợ, doanh số cho vay đạt hơn 1.667 tỉ đồng với hơn 40 nghìn lượt khách hàng được vay vốn có việc làm, góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; (v) Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt hơn 127 tỉ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ với gần 3 nghìn khách hàng còn dư nợ; doanh số cho vay đạt hơn 289 tỉ đồng, với hơn 7 nghìn lượt khách hàng vay vốn, giải quyết gần 8 nghìn lượt học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; (vi) Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có dư nợ đạt gần 1.021 tỉ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ với gần 56 nghìn hộ còn dư nợ, doanh số cho vay đạt hơn 1.895 tỉ đồng với hơn 117 nghìn lượt hộ được vay vốn. Nguồn vốn đã giúp xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đạt chuẩn, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, bệnh tật do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân ở khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới; (vii) Chương trình nhà ở xã hội có dư nợ đạt 129 tỉ đồng, chiếm hơn 1,6% tổng dư nợ với 397 khách hàng còn dư nợ, doanh số cho vay đạt hơn 157 tỉ đồng. Nguồn vốn này đã giúp cho 445 người được tiếp cận vốn vay để ổn định cuộc sống, cho thấy chính sách cho vay nhà ở xã hội đã đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; (viii) Chương trình tín dụng đối với vùng khó khăn có dư nợ đạt hơn 956 tỉ đồng, chiếm 12,3% tổng dư nợ với hơn 24 nghìn hộ còn dư nợ, doanh số cho vay đạt hơn 2.146 tỉ đồng với gần 66 nghìn lượt hộ được vay vốn; góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương theo hướng sản xuất gắn với thị trường, làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của các xã vùng khó khăn…
 
Đặc biệt, từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung nguồn lực tài chính của địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 30/4/2024, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 502,3 tỉ đồng, tăng 382 tỉ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, chiếm 6,5% tổng nguồn vốn, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 15,7%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác tăng 209 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác tăng 173 tỉ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã hỗ trợ cơ sở vật chất cho hoạt động NHCSXH với các trụ sở NHCSXH huyện có vị trí thuận lợi, khang trang, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã, thị trấn đều tạo điều kiện bố trí vị trí treo các nội dung công khai, địa điểm giao dịch và đảm bảo an toàn cho các phiên giao dịch vào ngày cố định hằng tháng trong khuôn viên UBND cấp xã. 
 
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH và chính quyền địa phương đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả. Đến nay, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 184/184 xã, phường, thị trấn, 100% thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp hơn 485 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, giúp gần 111 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 40 nghìn lao động (436 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); tạo điều kiện cho gần 8 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 230 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 7 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 66 nghìn hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng gần 445 căn nhà ở xã hội, hơn 4,8 nghìn hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn. Với việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 17,83% năm 2016 xuống còn 6,34% cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) và xuống còn 9,15% cuối năm 2023 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025); đến năm 2023 đã hoàn thành 78/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Một chính sách của Đảng hợp với lòng dân
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác mà NHCSXH thực hiện đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Được NHCSXH giải ngân 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, anh Trần Văn Sinh ở thôn 1, xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã mua 20 con dê giống và làm chuồng với diện tích hơn 100 m2.
 
Với sự cần cù, chịu khó, qua 2 năm chăn nuôi, đến nay tổng đàn dê của anh Trần Văn Sinh đã tăng lên 40 con. Định kì, gia đình anh Trần Văn Sinh bán dê thịt để trang trải chi phí, cộng thêm thu nhập từ bán phụ phẩm khác, kinh tế gia đình đỡ khó khăn hơn do thu nhập dần ổn định. Anh Trần Văn Sinh tâm sự: “Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách được vay từ NHCSXH và sự quan tâm của chính quyền địa phương mà kinh tế gia đình ngày một ổn định, nhất là không phải đi “vay nóng” của tín dụng đen ngoài xã hội nên rất an tâm về tư tưởng, phấn đấu làm ăn, tạo việc làm và tăng thu nhập gia đình”.  
 
Trường hợp gia đình ông Y Hlut Ayun ở buôn Sah A, xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk có cuộc sống rất khó khăn, do đó, gia đình bàn bạc và thống nhất để ông Y Hlut Ayun đi lao động nước ngoài, nhưng số tiền chi phí quá lớn, gia đình không đủ khả năng để chi trả. Thông qua NHCSXH có chương trình cho vay đi lao động nước ngoài, năm 2022, ông Y Hlut Ayun đã được vay 99 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Với thu nhập được hơn 20 triệu đồng/tháng, số tiền này đã giúp ông đảm bảo được cuộc sống cho bản thân tại đất khách và còn tích lũy tiền gửi về cho gia đình để trả nợ món vay theo đúng phân kì trên hợp đồng vay vốn, đồng thời giúp đỡ gia đình giảm được khó khăn và có điều kiện sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.
 
Tại huyện Cư M'gar, chương trình tín dụng nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cũng được chú trọng đẩy mạnh. Một trong những hộ điển hình được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ chương trình nhà ở xã hội là anh Nguyễn Lê Mai ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, công tác tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư M'gar, vợ anh cũng là giáo viên, gia đình có hai con nhỏ. Anh Nguyễn Lê Mai cho biết: “Lương giáo viên của hai vợ chồng thấp nên không đủ tiền xây nhà. Khi được thông tin về chương trình vay nhà ở xã hội, tôi tìm hiểu và được cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cư M'gar hướng dẫn làm hồ sơ rất nhiệt tình. Kết quả là tôi được vay 500 triệu đồng để làm nhà từ tháng 8/2023, thời gian vay 22 năm, hình thức trả giống với trả góp. Giờ gia đình tôi đã có nhà, với diện tích 110 m2, mỗi tháng tôi chỉ trả cả gốc lẫn lãi 4 triệu đồng”.Bà Lò Thị Kim Nguyệt, buôn Krái, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk chăm sóc nong dâu tằm được đầu tư nhờ vốn vay từ NHCSXH
 
Gia đình bà Lò Thị Kim Nguyệt, ở buôn Krái, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk những năm 2020 trở về trước thuộc hộ cận nghèo, gia đình gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn để phát triển kinh tế. 
 
Năm 2021, nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tổ tiết kiệm và vay vốn của buôn Krái, gia đình bà Lò Thị Kim Nguyệt được vay số tiền 30 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH huyện Lắk. Với số vốn được vay này cộng thêm ít vốn tích lũy, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư vào trồng dâu, nuôi tằm nhả tơ. Qua 3 năm dồn hết công sức vào việc trồng dâu, nuôi tằm, đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả cao, thu nhập hằng năm trừ các khoản chi phí thu về cho gia đình bà Lò Thị Kim Nguyệt hơn 150 triệu đồng/năm.
 
Với kinh nghiệm có được, bà Lò Thị Kim Nguyệt đã chia sẻ, hỗ trợ chị em trong buôn Krái về kĩ thuật nuôi tằm và thu kén. Hiện tại, đã có 23 chị em trong buôn Krái cũng được vay vốn từ NHCSXH và tham gia trồng dâu, nuôi tằm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình đồng thời phát triển nghề “trồng dâu, nuôi tằm”. Bà Lò Thị Kim Nguyệt phấn khởi chia sẻ: “Với việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả đã giúp cho gia đình tôi nói riêng cũng như các hộ gia đình khác ở xã Nam Ka không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên quê hương”.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tín dụng chính sách xã hội đã thẩm thấu vào cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, qua đó khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, “ý Đảng hợp lòng dân”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước. Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua NHCSXH đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều hơn, chất lượng tín dụng được nâng cao. Vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn 
 
Đắk Lắk; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và ổn định tình hình chính trị - xã hội tại tỉnh Đắk Lắk.
 
1 Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phúc Tiên
NHCSXH
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
10/07/2024 284 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong nhiều năm qua, Agribank đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng, đặc biệt với khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
09/07/2024 272 lượt xem
Tài chính toàn diện mang đến cho người dân các dịch vụ tài chính thuận tiện và chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận cho tất cả các tầng lớp dân cư, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, đồng thời tạo cơ hội đồng đều và hạn chế bất bình đẳng trong nền kinh tế.
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền
28/06/2024 919 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và chính quyền địa phương, NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Ngành đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn nói chung, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng một cách kịp thời, hiệu quả.
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
21/06/2024 596 lượt xem
Mô hình ngân hàng toàn diện đang chứng tỏ hiệu quả khi cung cấp sản phẩm tài chính linh hoạt và thuận tiện. Trong đó, công nghệ điện toán đám mây và mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a Service - SaaS) được nhận định giúp ngành Ngân hàng trở nên tiên tiến và toàn diện hơn thông qua việc cung cấp ứng dụng cho các ngân hàng để mở rộng cơ sở hạ tầng và đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới.
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh  “Tam nông”
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”
11/06/2024 799 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank), chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng...
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
10/06/2024 793 lượt xem
Đồng vốn nhân văn đã bắc nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững không chỉ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương huyện Lắk anh hùng mà hơn cả là vì sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
02/06/2024 4.045 lượt xem
Từ ngày 03/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 1.085 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 1.034 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 2.135 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 1.078 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 976 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 1.045 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 960 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
06/05/2024 1.346 lượt xem
Trên cơ sở chủ trương, chính sách mới về tài chính - kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) đề ra, ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc Nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?