Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/10/2023 1.112 lượt xem
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực được ưu tiên, các ngành, nghề có thế mạnh, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
 

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang Nguyễn Ngọc Hải phát biểu chủ trì
tại Hội nghị giao ban ngành Ngân hàng Hà Giang 9 tháng đầu năm 2023

Tập trung vốn cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tính đến hết ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt 31.661 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 17.670 tỉ đồng, tăng 7,5% so với ngày 31/12/2022. Tổng dư nợ tín dụng của các TCTD, chi nhánh NHTM trên địa bàn đạt 28.475 tỉ đồng, tăng 0,7% so với ngày 31/12/2022. Nợ xấu được kiểm soát dưới 1%/tổng dư nợ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm được tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của tỉnh. Cụ thể, dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn đạt 18.890 tỉ đồng, chiếm 66,3%/tổng dư nợ; dư nợ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 2.075 tỉ đồng; chương trình trồng rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ đạt 55 tỉ đồng; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 11.279 tỉ đồng; chương trình khởi nghiệp đạt 189 tỉ đồng; chương trình về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang) đạt 107,2 tỉ đồng; cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đạt 287,5 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 160 tỉ đồng/2.560 khách hàng dư nợ; chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 89,2 tỉ đồng/208 khách hàng dư nợ; chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập đạt 2,38 tỉ đồng/212 khách hàng dư nợ.

Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đạt 35,6 tỉ đồng/05 khách hàng (04 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã), số lãi đã hỗ trợ là 526,1 triệu đồng; dư nợ theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đạt 74,2 tỉ đồng; dư nợ tín dụng chính sách đạt 4.666 tỉ đồng, chiếm 16,3%/tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 8,5% so với ngày 31/12/2022.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các chi nhánh NHTM đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các đối tượng trong diện hỗ trợ, tổng số tiền tính đến hết ngày 30/9/2023 lũy kế đạt 770,1 tỉ đồng cho 1.379 khách hàng; số lãi đã được miễn, giảm lũy kế là 402 triệu đồng; cho vay mới ưu đãi lãi suất với doanh số cho vay lũy kế là 20.859 tỉ đồng, dư nợ cho vay lũy kế là 8.118,8 tỉ đồng/57.943 khách hàng; cho vay để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/01/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, số tiền giải ngân là 1,985 tỉ đồng/10 doanh nghiệp; miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng với số tiền lũy kế là 420 triệu đồng.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã triển khai đến các TCTD trên địa bàn Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Tính đến hết tháng 9/2023, dư nợ được cơ cấu là 3,2 tỉ đồng/01 khách hàng.

Các TCTD trên địa bàn cũng đã chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất. Nhìn chung, lãi suất của các TCTD giảm so với đầu năm (trong khoảng 0,1% - 2%/năm). Hiện nay, lãi suất tiền gửi bình quân của các TCTD ở mức 5,75%/năm; lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,9%/năm.

Để tăng cường mạng lưới dịch vụ ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các TCTD bên cạnh việc xây dựng và thực hiện các phương án đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho các đơn vị tổ chức và cá nhân, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận được dịch vụ; chú trọng các hoạt động cung ứng dịch vụ công qua ngân hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, chi trả dịch vụ an sinh xã hội.

Các TCTD, chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác trung gian thanh toán trên địa bàn, cung ứng nhiều dịch vụ thanh toán dựa trên thẻ ngân hàng; chất lượng và dịch vụ thanh toán thẻ tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư; thường xuyên phối hợp với cơ quan an ninh tăng cường đảm bảo an toàn cho ATM và người sử dụng; thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán với các giao dịch thanh toán trực tuyến. Đến hết tháng 9/2023, tổng số thẻ ATM do các chi nhánh NHTM đã phát hành trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 395.447 thẻ, tăng 15,1% so với cuối năm 2022; với tổng số 44 ATM và 175 máy POS. Số đơn vị trả lương qua tài khoản là 1.415 đơn vị, với 39.687 tài khoản.

NHNN Chi nhánh tỉnh cũng thực hiện công tác thanh tra, giám sát thường xuyên đối với các TCTD, như giám sát việc áp dụng lãi suất huy động, cho vay của các NHTM và các QTDND trên địa bàn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; việc tuân thủ các giới hạn và tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD; việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động, dư nợ và xử lí nợ xấu theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo hoạt động của các TCTD được thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng được thực hiện đúng theo quy định, kịp thời, đúng thẩm quyền.

Công tác kiểm soát nội bộ cũng được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán, giám sát công tác an toàn kho, quỹ; kiểm tra việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương hành chính, đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, NHNN tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, 100% thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đúng thẩm quyền, không phát sinh khiếu nại tố cáo trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Các TCTD thực hiện công khai minh bạch về thủ tục, hồ sơ vay vốn, niêm yết công khai các mức lãi suất, biểu phí dịch vụ tại các điểm giao dịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được bình đẳng và thuận lợi trong giao dịch với ngân hàng. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn về chủ trương Chính phủ, NHNN và của tỉnh về các chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết và có điều kiện tiếp cận vốn vay.

Một số khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nhu cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp khi chi phí đầu vào, nguyên vật liệu nhập khẩu cao, thị trường đầu ra và đơn hàng của doanh nghiệp suy giảm...; kéo theo mức độ rủi ro của khách hàng gia tăng; đầu tư tín dụng chưa được cải thiện, dư nợ tăng chậm so với đầu năm.

Kết quả triển khai một số chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ chưa được như kì vọng. Nợ xấu vẫn ở mức thấp trong tầm kiểm soát nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD do tác động kéo dài của dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng như quốc tế ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Một số nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng tín dụng gặp nhiều khó khăn, đó là do công tác giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương còn nhiều vướng mắc, chậm thực hiện, dẫn đến chưa tạo được nhiều việc làm để thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời kích cầu tín dụng ngân hàng. Nhu cầu vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ở mức thấp, các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn và hồi phục chậm hơn so với kì vọng. Đồng thời, cầu đầu tư, cầu tiêu dùng cùng giảm sút dẫn tới cầu tín dụng giảm tương ứng. Một số nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn tín dụng nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn/hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lí; như nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành hạn chế, thông tin còn thiếu minh bạch,...), nhóm bất động sản (thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp có tỉ lệ đòn bẩy tài chính cao, tình hình tài chính kém lành mạnh; nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn về thủ tục pháp lí;... )...; Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Hà Giang chưa có dự án nhà ở xã hội nào được phê duyệt để chủ đầu tư/người mua nhà có thể tiếp cận với chương trình vay vốn 120.000 tỉ đồng...

Tập trung đẩy mạnh các giải pháp hoạt động những tháng cuối năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023, trong những tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng tỉnh Hà Giang đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh: Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng và chỉ đạo của NHNN, của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo các TCTD tiếp tục tập trung vốn tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chỉ đạo các TCTD tăng cường kết nối, đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Thống đốc NHNN; chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về hoạt động cho vay của TCTD.

Tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược tài chính toàn diện quốc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; các chỉ đạo của hội sở và của tỉnh.

Thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ và biện pháp quản lí nhà nước về ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD trên địa bàn, cung ứng tiền mặt cho lưu thông. Tuyên truyền, phổ biến cho TCTD, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn các chủ trương, chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, của Ngành để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận.

Đối với các TCTD trên địa bàn: Thực hiện kế hoạch kinh doanh và tập trung nguồn lực thực hiện tăng trưởng tín dụng năm 2023 theo kế hoạch đề ra; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực là thế mạnh, là động lực phát triển của tỉnh; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ có dấu hiệu rủi ro, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Có các biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lí rủi ro.

Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về các chính sách tín dụng phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện các giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho lĩnh vực bất động sản; ưu tiên cấp tín dụng cho các chương trình nhà ở xã hội đang được triển khai và dự kiến được ngân hàng cấp trên giao triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN; tích cực triển khai hoạt động đại lí đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế theo quy định.

Tăng cường kết nối, đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân, doanh nghiệp để phục hồi, ổn định sản xuất. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay. Đẩy mạnh cải cách thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện hơn nữa cho khách hàng tiếp cận tín dụng; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lí các đề nghị tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn.

Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất, tỉ giá, phí, các tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng,... Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ, các hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng số tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại một cách an toàn, thuận lợi. Tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra.

Hà Vy (NHNN)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 204 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.638 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.691 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.706 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.752 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 981 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 794 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?