Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/10/2023 936 lượt xem
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực được ưu tiên, các ngành, nghề có thế mạnh, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
 

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang Nguyễn Ngọc Hải phát biểu chủ trì
tại Hội nghị giao ban ngành Ngân hàng Hà Giang 9 tháng đầu năm 2023

Tập trung vốn cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tính đến hết ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt 31.661 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 17.670 tỉ đồng, tăng 7,5% so với ngày 31/12/2022. Tổng dư nợ tín dụng của các TCTD, chi nhánh NHTM trên địa bàn đạt 28.475 tỉ đồng, tăng 0,7% so với ngày 31/12/2022. Nợ xấu được kiểm soát dưới 1%/tổng dư nợ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm được tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và của tỉnh. Cụ thể, dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn đạt 18.890 tỉ đồng, chiếm 66,3%/tổng dư nợ; dư nợ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 2.075 tỉ đồng; chương trình trồng rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ đạt 55 tỉ đồng; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 11.279 tỉ đồng; chương trình khởi nghiệp đạt 189 tỉ đồng; chương trình về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang) đạt 107,2 tỉ đồng; cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đạt 287,5 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 160 tỉ đồng/2.560 khách hàng dư nợ; chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 89,2 tỉ đồng/208 khách hàng dư nợ; chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập đạt 2,38 tỉ đồng/212 khách hàng dư nợ.

Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP đạt 35,6 tỉ đồng/05 khách hàng (04 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã), số lãi đã hỗ trợ là 526,1 triệu đồng; dư nợ theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đạt 74,2 tỉ đồng; dư nợ tín dụng chính sách đạt 4.666 tỉ đồng, chiếm 16,3%/tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 8,5% so với ngày 31/12/2022.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các chi nhánh NHTM đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các đối tượng trong diện hỗ trợ, tổng số tiền tính đến hết ngày 30/9/2023 lũy kế đạt 770,1 tỉ đồng cho 1.379 khách hàng; số lãi đã được miễn, giảm lũy kế là 402 triệu đồng; cho vay mới ưu đãi lãi suất với doanh số cho vay lũy kế là 20.859 tỉ đồng, dư nợ cho vay lũy kế là 8.118,8 tỉ đồng/57.943 khách hàng; cho vay để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/01/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, số tiền giải ngân là 1,985 tỉ đồng/10 doanh nghiệp; miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng với số tiền lũy kế là 420 triệu đồng.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã triển khai đến các TCTD trên địa bàn Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Tính đến hết tháng 9/2023, dư nợ được cơ cấu là 3,2 tỉ đồng/01 khách hàng.

Các TCTD trên địa bàn cũng đã chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất. Nhìn chung, lãi suất của các TCTD giảm so với đầu năm (trong khoảng 0,1% - 2%/năm). Hiện nay, lãi suất tiền gửi bình quân của các TCTD ở mức 5,75%/năm; lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,9%/năm.

Để tăng cường mạng lưới dịch vụ ngân hàng, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các TCTD bên cạnh việc xây dựng và thực hiện các phương án đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho các đơn vị tổ chức và cá nhân, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận được dịch vụ; chú trọng các hoạt động cung ứng dịch vụ công qua ngân hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, chi trả dịch vụ an sinh xã hội.

Các TCTD, chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác trung gian thanh toán trên địa bàn, cung ứng nhiều dịch vụ thanh toán dựa trên thẻ ngân hàng; chất lượng và dịch vụ thanh toán thẻ tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư; thường xuyên phối hợp với cơ quan an ninh tăng cường đảm bảo an toàn cho ATM và người sử dụng; thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán với các giao dịch thanh toán trực tuyến. Đến hết tháng 9/2023, tổng số thẻ ATM do các chi nhánh NHTM đã phát hành trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 395.447 thẻ, tăng 15,1% so với cuối năm 2022; với tổng số 44 ATM và 175 máy POS. Số đơn vị trả lương qua tài khoản là 1.415 đơn vị, với 39.687 tài khoản.

NHNN Chi nhánh tỉnh cũng thực hiện công tác thanh tra, giám sát thường xuyên đối với các TCTD, như giám sát việc áp dụng lãi suất huy động, cho vay của các NHTM và các QTDND trên địa bàn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; việc tuân thủ các giới hạn và tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD; việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động, dư nợ và xử lí nợ xấu theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo hoạt động của các TCTD được thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng được thực hiện đúng theo quy định, kịp thời, đúng thẩm quyền.

Công tác kiểm soát nội bộ cũng được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán, giám sát công tác an toàn kho, quỹ; kiểm tra việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương hành chính, đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, NHNN tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, 100% thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đúng thẩm quyền, không phát sinh khiếu nại tố cáo trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Các TCTD thực hiện công khai minh bạch về thủ tục, hồ sơ vay vốn, niêm yết công khai các mức lãi suất, biểu phí dịch vụ tại các điểm giao dịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được bình đẳng và thuận lợi trong giao dịch với ngân hàng. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, hướng dẫn về chủ trương Chính phủ, NHNN và của tỉnh về các chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết và có điều kiện tiếp cận vốn vay.

Một số khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nhu cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp khi chi phí đầu vào, nguyên vật liệu nhập khẩu cao, thị trường đầu ra và đơn hàng của doanh nghiệp suy giảm...; kéo theo mức độ rủi ro của khách hàng gia tăng; đầu tư tín dụng chưa được cải thiện, dư nợ tăng chậm so với đầu năm.

Kết quả triển khai một số chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ chưa được như kì vọng. Nợ xấu vẫn ở mức thấp trong tầm kiểm soát nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD do tác động kéo dài của dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội trong nước cũng như quốc tế ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Một số nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng tín dụng gặp nhiều khó khăn, đó là do công tác giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương còn nhiều vướng mắc, chậm thực hiện, dẫn đến chưa tạo được nhiều việc làm để thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời kích cầu tín dụng ngân hàng. Nhu cầu vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ở mức thấp, các thành phần kinh tế gặp nhiều khó khăn và hồi phục chậm hơn so với kì vọng. Đồng thời, cầu đầu tư, cầu tiêu dùng cùng giảm sút dẫn tới cầu tín dụng giảm tương ứng. Một số nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn tín dụng nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn/hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lí; như nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành hạn chế, thông tin còn thiếu minh bạch,...), nhóm bất động sản (thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp có tỉ lệ đòn bẩy tài chính cao, tình hình tài chính kém lành mạnh; nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn về thủ tục pháp lí;... )...; Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Hà Giang chưa có dự án nhà ở xã hội nào được phê duyệt để chủ đầu tư/người mua nhà có thể tiếp cận với chương trình vay vốn 120.000 tỉ đồng...

Tập trung đẩy mạnh các giải pháp hoạt động những tháng cuối năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023, trong những tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng tỉnh Hà Giang đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh: Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng và chỉ đạo của NHNN, của cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo các TCTD tiếp tục tập trung vốn tín dụng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chỉ đạo các TCTD tăng cường kết nối, đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Thống đốc NHNN; chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về hoạt động cho vay của TCTD.

Tiếp tục chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; Chiến lược tài chính toàn diện quốc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; các chỉ đạo của hội sở và của tỉnh.

Thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ và biện pháp quản lí nhà nước về ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD trên địa bàn, cung ứng tiền mặt cho lưu thông. Tuyên truyền, phổ biến cho TCTD, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn các chủ trương, chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, của Ngành để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận.

Đối với các TCTD trên địa bàn: Thực hiện kế hoạch kinh doanh và tập trung nguồn lực thực hiện tăng trưởng tín dụng năm 2023 theo kế hoạch đề ra; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực là thế mạnh, là động lực phát triển của tỉnh; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ có dấu hiệu rủi ro, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Có các biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lí rủi ro.

Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về các chính sách tín dụng phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện các giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho lĩnh vực bất động sản; ưu tiên cấp tín dụng cho các chương trình nhà ở xã hội đang được triển khai và dự kiến được ngân hàng cấp trên giao triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN; tích cực triển khai hoạt động đại lí đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế theo quy định.

Tăng cường kết nối, đối thoại nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của người dân, doanh nghiệp để phục hồi, ổn định sản xuất. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay. Đẩy mạnh cải cách thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện hơn nữa cho khách hàng tiếp cận tín dụng; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lí các đề nghị tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn.

Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất, tỉ giá, phí, các tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng,... Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ, các hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng số tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại một cách an toàn, thuận lợi. Tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra.

Hà Vy (NHNN)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
28/11/2023 115 lượt xem
Nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán, ví điện tử để thực hiện các mục đích bất hợp pháp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về pháp lí, theo đó sẽ quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng; dự kiến bổ sung quy định yêu cầu sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để mở tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử.
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
17/11/2023 1.319 lượt xem
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
09/11/2023 468 lượt xem
Bắt đầu từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lên đến 100 triệu đồng/người. Đây được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường, lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: Mở đường cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: "Mở đường" cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
09/11/2023 441 lượt xem
Thời gian qua, mô hình điểm giao dịch lưu động (ngân hàng lưu động) bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân các bản làng vùng núi cao dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
07/11/2023 388 lượt xem
Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém rất quan trọng đối với hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tại Việt Nam, việc đồng bộ cơ sở pháp lí về can thiệp sớm, trong đó có sửa đổi Luật BHTG, sẽ tạo “bước đệm” vững chắc cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia ngày càng có hiệu quả vào quá trình này.
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
04/11/2023 568 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 149) với mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững; trong đó, chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
02/11/2023 794 lượt xem
Khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các mạng lưới, thủ đoạn tài trợ khủng bố đã tạo ra một loạt các thách thức phức tạp cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với khủng bố. Bài viết sẽ tìm hiểu khái niệm, quy trình tài trợ khủng bố và hậu quả của nó, cũng như nhìn nhận về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam.
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
31/10/2023 1.103 lượt xem
Tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 03/10/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xác định: Việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/10/2023 434 lượt xem
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
26/10/2023 346 lượt xem
Trở lại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vào đúng những ngày mưa cuối tháng 9/2023 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song những gam màu xám đất trời chẳng thể làm vơi đi sắc vàng óng ả của lúa chín chảy tràn trên các thửa ruộng bậc thang. Một vụ mùa bội thu vốn là ước mơ của người dân vùng cao trước kia giờ đã trở thành thứ yếu.
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
26/10/2023 315 lượt xem
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, do đó, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng với chiến lược nhất quán, dài hạn “lấy khách hàng làm trọng tâm” để hướng đến mục tiêu “số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng”.
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
17/10/2023 809 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: Tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
11/10/2023 3.212 lượt xem
Nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Linh, địa bàn của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bao gồm thị trấn Bến Quan và xã Vĩnh Hà.
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
11/10/2023 922 lượt xem
Những gương mặt vui tươi của bà con nông dân tỉnh Quảng Trị là minh chứng rõ rệt đồng vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đến ngày đơm hoa, kết trái.
Cải thiện tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm
Cải thiện tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm
09/10/2023 1.112 lượt xem
Với nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng chung toàn quốc đã có chuyển biến, tháng sau cao hơn tháng trước. Thông qua các giải pháp và sự quyết liệt trong triển khai thực hiện, tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng tích cực trong những tháng cuối năm, qua đó có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy nền kinh tế.
Giá vàngXem chi tiết
GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY
Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
Vàng SJC 5c
70.550
71.370
Vàng nhẫn 9999
59.850
60.950
Vàng nữ trang 9999
59.750
60.650

Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,030 24,400 25,749 27,163 29,595 30,855 157.45 166.68
BIDV 24,100 24,400 25,966 27,166 29,768 30,883 158.39 166.73
VietinBank 24,018 24,438 26,054 27,189 30,019 31,029 158.92 166.87
Agribank 24,060 24,400 25,994 26,786 29,828 30,798 159.38 164.24
Eximbank 24,030 24,420 26,047 26,774 29,942 30,778 159.81 164.27
ACB 24,060 24,410 26,100 26,756 30,118 30,752 159.42 164.58
Sacombank 24,050 24,410 26,177 26,848 30,176 30,705 159.64 166.24
Techcombank 24,079 24,433 25,823 27,182 29,613 30,934 155.45 167.94
LPBank 24,040 24,600 25,962 27,303 30,064 31,002 157.67 169.15
DongA Bank 24,100 24,390 26,070 26.740 29,980 30,790 157.5 164.5
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?