Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp
06/09/2023 4.005 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) là một nghiệp vụ quan trọng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (viết tắt là Công ty Quản lý tài sản - VAMC) góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động này đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt là về cơ chế, chính sách cũng như tăng cường nguồn lực cho VAMC để hoạt động này hiệu quả hơn nữa.
 
1. Tổng quan hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng TPĐB 
 
VAMC được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”; Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam. 
 
Để thực hiện sứ mệnh xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế, hoạt động chính của VAMC là mua, bán, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) với các phương thức thanh toán bằng TPĐB và theo giá trị thị trường. Trong những năm đầu mới thành lập, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn phải đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế, VAMC chủ yếu thực hiện mua, bán, xử lý nợ xấu bằng TPĐB - đây là hoạt động chưa có tiền lệ tại Việt Nam và trên thế giới. Từ năm 2017, khi quy mô mua, bán nợ bằng TPĐB của các TCTD đã giảm đáng kể do hiệu quả của việc xử lý nợ xấu, VAMC bắt đầu triển khai mua, bán nợ theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng TPĐB vẫn là nghiệp vụ quan trọng, mang tính đặc thù tại VAMC.
 
VAMC thực hiện mua, bán nợ bằng TPĐB căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc NHNN và căn cứ các quy định nội bộ của VAMC, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch về mua, bán, xử lý nợ xấu.
 
Điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng TPĐB được quy định tại Điều 16, Thông tư số 19/2013/TT-NHNN như sau:
 
“1. Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Là khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 7a Điều 3 Thông tư này; b) Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm; c) Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, trong đó phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau: (i) Hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay, hợp đồng ủy thác cấp tín dụng, hợp đồng mua bán nợ, hợp đồng mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng; (ii) Khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; (iii) Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua, bán nợ. Công ty Quản lý tài sản căn cứ quy định của pháp luật liên quan để xác định khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; d) Khách hàng vay còn tồn tại; đ) Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu hoặc các khoản nợ xấu của một khách hàng vay hoặc các khoản nợ xấu của một nhóm khách hàng vay theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỉ đồng đối với nhóm khách hàng vay và khách hàng vay là tổ chức; không thấp hơn 1 tỉ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân hoặc mức khác do Thống đốc NHNN quyết định”.
 
2. Kết quả mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB của VAMC từ năm 2013 đến nay
 
Giai đoạn 2013 - 2016: Giai đoạn này, VAMC chỉ tập trung vào hoạt động mua nợ TPĐB nhằm mục tiêu giảm nhanh tỉ lệ nợ xấu của toàn ngành Ngân hàng xuống dưới 3%. Lũy kế từ năm 2013 - 2016, VAMC đã mua nợ TPĐB của các TCTD với dư nợ gốc nội bảng đạt 275.565 tỉ đồng, tương ứng với 245.878 tỉ đồng mệnh giá TPĐB được phát hành. Đây là giai đoạn nhu cầu bán nợ TPĐB của các TCTD tăng cao nhất và VAMC đã tập trung toàn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua nợ TPĐB được giao. Kết quả thu hồi nợ lũy kế giai đoạn này đạt 51.016 tỉ đồng.
 
Giai đoạn từ năm 2017 đến nay: Sau khi đã góp phần quan trọng trong việc đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng xuống dưới 3% vào cuối năm 2016, từ năm 2017, hoạt động của VAMC được định hướng chuyển đổi trọng tâm sang mua, bán, xử lý nợ theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, vai trò của hoạt động mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB vẫn hết sức cần thiết trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động của hệ thống các TCTD diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chịu sự tác động toàn diện của đại dịch Covid-19. 
 
Trong giai đoạn này, từ năm 2017 - 2022, lũy kế mua nợ thanh toán bằng TPĐB của VAMC đạt 136.677 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng, tương ứng với 133.039 tỉ đồng mệnh giá TPĐB được phát hành, kết quả đạt được bằng khoảng 50% so với giai đoạn năm 2013 - 2016. Giai đoạn 2017 đến nay cũng ghi dấu bước ngoặt trong quá trình mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC với sự ra đời của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết số 42) có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Nghị quyết số 42 đã tạo ra một công cụ xử lý nợ xấu mạnh mẽ, hiệu quả hơn cho VAMC cũng như các TCTD. Minh chứng được thể hiện qua kết quả xử lý nợ giai đoạn 2017 - 2022 đạt 276.547 tỉ đồng dư nợ gốc (bao gồm các khoản nợ đã mua bằng TPĐB và theo giá trị thị trường) cao hơn nhiều so với kết quả đạt được giai đoạn 2013 - 2016 với 56.425 tỉ đồng dư nợ gốc được xử lý. Với những kết quả đạt được trong thời gian áp dụng Nghị quyết số 42, Quốc hội khóa 15 đã ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 (Nghị quyết số 63) về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023. Kết quả thu hồi nợ giai đoạn này đạt 129.105 tỉ đồng đối với các khoản nợ đã mua bằng TPĐB (gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2013 - 2016).
 
3. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB của VAMC
 
Trên cơ sở Nghị quyết số 42, VAMC và TCTD đã có những bước tiến lớn trong kết quả mua, bán và xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ VAMC đã ghi nhận một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc như sau:
 
Thứ nhất, một trong những điều kiện quan trọng nhất để VAMC và TCTD được quyền thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) theo quy định tại Nghị quyết số 42 là tại Hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD có quyền thu giữ TSBĐ. Tuy nhiên, thực tế hồ sơ mua, bán nợ tại VAMC cho thấy, rất ít các hợp đồng bảo đảm giữa TCTD và khách hàng, bên bảo đảm có điều khoản này hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng về nội dung này. Vì vậy, việc triển khai thu giữ TSBĐ theo quy định tại Nghị quyết số 42 là còn nhiều hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện.
 
Thứ hai, các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC có nhiều TSBĐ là bất động sản hình thành trong tương lai, các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư bất động sản, đồng nghĩa với việc bên bảo đảm không phải là chủ đầu tư của dự án. Vì vậy, khi khách hàng không hợp tác và vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì VAMC hoặc TCTD sẽ rất khó thực hiện được quyền thu giữ TSBĐ này. Đồng thời, việc chuyển nhượng, xử lý TSBĐ là các quyền tài sản cũng rất khó khăn.
 
Thứ ba, khó khăn của nền kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt đại dịch Covid-19 gây tác động tiêu cực kéo dài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn thu và nguồn tiền của khách hàng, các nhà đầu tư khiến việc xử lý các khoản nợ đã mua bằng TPĐB bị ảnh hưởng tiến độ cũng như hiệu quả xử lý, thu hồi nợ. Vì vậy, kết quả xử lý nợ từ các khoản nợ xấu đã mua bằng TPĐB của VAMC chưa đạt được như kỳ vọng.
 
Mặt khác, TSBĐ của các khoản nợ xấu VAMC đã mua phân tán nhiều nơi và đa phần đều là các khoản nợ khó xử lý, kéo dài, khách hàng chây ỳ, không hợp tác, chủ TSBĐ chống đối, TSBĐ xuống cấp, giá trị thực tế của TSBĐ đa phần thấp hơn hoặc thậm chí thấp hơn rất nhiều so với giá trị định giá tại hợp đồng bảo đảm. Do đó, việc xử lý nợ của VAMC và TCTD rất khó khăn, kết quả thu hồi nợ không cao.
 
Thứ tư, về mặt pháp lý, VAMC là chủ nợ của các khoản nợ xấu đã mua và cũng đã chủ động triển khai xử lý nợ ngay sau khi mua nợ. Tuy nhiên, kết quả xử lý, thu hồi nợ thực tế chủ yếu vẫn do các TCTD thực hiện thông qua việc nhận ủy quyền từ VAMC (như cơ cấu lại nợ, xử lý TSBĐ, khởi kiện, thi hành án, bán nợ…). 
 
VAMC thực hiện mua nợ bằng TPĐB theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Thông tư số 19. Theo đó, VAMC mua nợ căn cứ trên bản sao hồ sơ và số liệu do TCTD cung cấp và chịu trách nhiệm. Trong đó, một số số liệu VAMC không có thẩm quyền đánh giá tính chính xác và đầy đủ như số tiền dự phòng rủi ro cụ thể đã trích lập chưa thực hiện của khoản nợ xấu, tỉ lệ nợ xấu của TCTD… Các số liệu này được đánh giá là sẽ ảnh hưởng đến việc xác định điều kiện bán nợ thanh toán bằng TPĐB của TCTD, mệnh giá TPĐB do VAMC phát hành, từ đó tác động đến việc cho vay tái cấp vốn của NHNN trên cơ sở TPĐB. Tuy nhiên, đây là các nội dung nằm ngoài thẩm quyền đánh giá và xác định của VAMC. 
 
Thứ năm, hiện nay, danh mục TSBĐ do VAMC quản lý được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của VAMC để các nhà đầu tư quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm khi có nhu cầu. Tuy nhiên, do mục tiêu xử lý nợ và quan điểm hoạt động riêng của mỗi TCTD mà một số TCTD muốn được chủ động trong việc xử lý nợ, xử lý TSBĐ của các khoản nợ đã bán cho VAMC. Vì vậy, việc phối hợp xử lý nợ giữa TCTD với VAMC cũng như việc tiếp cận và làm việc với TCTD, bên bảo đảm của các nhà đầu tư quan tâm đến danh mục TSBĐ VAMC đang quản lý còn hạn chế.
 
Thứ sáu, sau khi mua nợ TPĐB, VAMC ủy quyền cho TCTD thực hiện một số hoạt động. Định kỳ hằng tháng, các TCTD sẽ báo cáo kết quả hoạt động ủy quyền theo Công văn số 1059/VAMC-BAN2 ngày 10/8/2016 cho VAMC. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc báo cáo của một số TCTD chưa được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và chưa đảm bảo chất lượng báo cáo. Đồng thời, báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và số liệu mà không có hồ sơ, tài liệu chứng minh kèm theo. Vì vậy, VAMC sẽ không thể cung cấp kịp thời hồ sơ khi có yêu cầu của các đơn vị thanh tra, kiểm toán liên quan đến hoạt động ủy quyền. Mặc dù vậy, cũng phải xét đến số lượng khoản nợ, khách hàng và TSBĐ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng TPĐB hiện nay rất lớn. Do đó, việc TCTD có thể cung cấp được đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc xử lý nợ thông qua việc thực hiện ủy quyền là khó khăn với số lượng hồ sơ phát sinh tương đối lớn.
 
Thứ bảy, để tạo điều kiện cho các TCTD chủ động trong việc khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án, cơ quan Thi hành án, hầu hết các hoạt động này được VAMC ủy quyền cho các TCTD. Tuy nhiên, do TCTD thực hiện khởi kiện, tham gia tố tụng theo ủy quyền của VAMC nên các cơ quan này đều gửi thông báo, quyết định và các văn bản liên quan bản gốc cho VAMC mà không đồng thời gửi cho TCTD thực hiện ủy quyền. Trong khi đó, để tham gia tố tụng, nhận tiền tạm ứng án phí hay thi hành án…, thì Tòa án và cơ quan Thi hành án lại yêu cầu TCTD xuất trình bản gốc các văn bản nêu trên. Vì vậy, TCTD gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý nợ.
 
4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả mua, bán nợ bằng TPĐB
 
Thứ nhất, đề nghị Chính phủ, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bổ sung công cụ hỗ trợ, chế tài riêng cho VAMC trong quá trình xử lý nợ. Hiện nay, ngoài các quy định chung tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về mua, bán, xử lý nợ xấu tại VAMC thì chỉ có Nghị quyết số 42 bổ sung thêm hành lang pháp lý cho VAMC trong việc xử lý nợ xấu. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và hiện nay NHNN đang xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có kế thừa một số quy định hiện hành tại Nghị quyết số 42. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, việc triển khai thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 42 hiện nay vẫn rất khó thực hiện hoặc thực hiện một cách hạn chế do đa phần hồ sơ khách hàng, khoản nợ không đáp ứng được điều kiện theo quy định (về điều khoản thu giữ).
 
Thứ hai, trong những năm gần đây, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế cũng như lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước tình hình đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Năm 2023, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Những động thái này của NHNN đã trực tiếp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các TCTD cũng như khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng các Thông tư này cho thấy, nhu cầu bán nợ thanh toán bằng TPĐB của các TCTD giảm mạnh. Bên cạnh đó, theo quy định, từ năm 2018 đến nay, VAMC chỉ được mua nợ bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỉ lệ nợ xấu lớn hơn 3%. Do những quy định nêu trên nên trong vài năm gần đây, nhu cầu bán nợ TPĐB của TCTD đều sụt giảm. Năm 2022, VAMC đã không hoàn thành kế hoạch mua nợ TPĐB được NHNN phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo nguồn hàng mua nợ TPĐB cũng như góp phần giảm tỉ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng, đề xuất Chính phủ, NHNN xem xét phê duyệt cho VAMC có thể mua các khoản nợ xấu đủ điều kiện của các TCTD có tỉ lệ nợ xấu từ 3% trở xuống khi TCTD có nhu cầu bán nợ để giảm tỉ lệ nợ xấu.
 
Thứ ba, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, do yêu cầu công việc tại VAMC ngày càng đi vào chiều sâu nên cần có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực bất động sản, tái cơ cấu doanh nghiệp...; đồng thời, VAMC cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ mua, bán, xử lý nợ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý nợ cho các cán bộ, tạo cơ hội để cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có thể tích lũy kinh nghiệm xử lý nợ thực tế.

Thứ tư, đẩy mạnh và tập trung hơn nữa triển khai hoạt động kiểm tra ủy quyền tại các TCTD, kiểm tra thực tế TSBĐ. Qua quá trình kiểm tra hoạt động ủy quyền tại các TCTD thời gian qua cho thấy phát sinh nhiều tồn tại trong quá trình mua, bán nợ, thực hiện ủy quyền xử lý nợ và công tác báo cáo của các TCTD. Vì vậy, trong thời gian tới, việc kiểm tra hoạt động ủy quyền của VAMC cần được triển khai mạnh mẽ và mở rộng phạm vi hơn để phối hợp với các TCTD phát hiện các sai sót, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý nợ.
 
Thứ năm, đối với các trường hợp TCTD nhận ủy quyền của VAMC để trực tiếp thực hiện khởi kiện, tham gia tố tụng, thi hành án, VAMC có công văn gửi Tổng cục Thi hành án, Tòa án Nhân dân các cấp hoặc tại các buổi làm việc liên ngành về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi kiện, thi hành án; VAMC đề nghị các cơ quan nêu trên phối hợp, hỗ trợ để đồng thời gửi các văn bản, quyết định liên quan đến các vụ án tới cả VAMC và TCTD nhận ủy quyền, để TCTD có căn cứ và hồ sơ gốc nhằm thuận lợi trong quá trình xử lý vụ việc.
 
Thứ sáu, đối với các trường hợp TCTD thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý TSBĐ theo ủy quyền của VAMC, VAMC cần yêu cầu TCTD cung cấp các văn bản, hồ sơ kèm theo, bên cạnh việc báo cáo số liệu định kỳ hằng tháng như hiện nay.
 
Thứ bảy, bên cạnh việc mua nợ thì việc xử lý nợ cũng là nhiệm vụ trọng tâm của VAMC. Vì vậy, sau khi mua nợ, các Ban nghiệp vụ VAMC cần rà soát, đánh giá các khách hàng, khoản nợ đã mua, làm việc với TCTD về kế hoạch xử lý nợ để có phương án xử lý nợ phù hợp, hiệu quả, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TCTD để nâng cao kết quả xử lý, thu hồi nợ.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
2. Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.
3. Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.
4. Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
5. Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
6. Báo cáo đánh giá quá trình hình thành và phát triển của VAMC từ năm 2013 đến nay. 
7. Báo cáo hoạt động mua nợ thanh toán bằng TPĐB của VAMC từ năm 2013 đến nay.
8. Một số tài liệu tham khảo khác.

ThS. Hà Tiến Quân 
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh  “Tam nông”
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”
11/06/2024 378 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank), chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng...
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
10/06/2024 419 lượt xem
Đồng vốn nhân văn đã bắc nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững không chỉ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương huyện Lắk anh hùng mà hơn cả là vì sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
02/06/2024 2.764 lượt xem
Từ ngày 03/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 886 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 903 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 1.740 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 1.020 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 910 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 962 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 899 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
06/05/2024 1.259 lượt xem
Trên cơ sở chủ trương, chính sách mới về tài chính - kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) đề ra, ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc Nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
04/05/2024 938 lượt xem
ESG là bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp...
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25/04/2024 943 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới. Đây là chính sách hết sức thiết thực, hiệu quả, đã thực sự đi vào cuộc sống và được người dân đồng tình ủng hộ.
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
25/04/2024 920 lượt xem
Với hành trình 36 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn đồng hành cùng nền kinh tế của đất nước, vượt qua bao gian khó, không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong việc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 1.003 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.450

75.050

Vàng nữ trang 9999

73.350

74.350


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,221 25,471 26,605 28,064 31,481 32,819 156.24 165.36
BIDV 25,251 25,471 26,786 28,052 31,719 32,813 156.92 165.09
VietinBank 25,251 25,471 26,773 28,068 31,886 32,896 158.15 165.95
Agribank 25,270 25,471 26,744 28,047 31,626 32,796 157.51 165.28
Eximbank 25,210 25,471 26,827 27,748 31,813 32,808 158.51 163.96
ACB 25,230 25,471 26,819 27,739 31,881 32,842 157.91 164.14
Sacombank 25,263 25,471 27,040 27,801 32,059 32,769 159.46 164.47
Techcombank 25,277 25,471 26,665 28,022 31,468 32,803 154.21 166.62
LPBank 25,011 25,471 26,667 28,248 31,936 32,833 157.42 168.06
DongA Bank 25,270 25,471 26,840 27,700 31,780 32,830 156.40 164.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?