Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp
06/09/2023 2.075 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) là một nghiệp vụ quan trọng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (viết tắt là Công ty Quản lý tài sản - VAMC) góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động này đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt là về cơ chế, chính sách cũng như tăng cường nguồn lực cho VAMC để hoạt động này hiệu quả hơn nữa.
 
1. Tổng quan hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng TPĐB 
 
VAMC được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”; Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam. 
 
Để thực hiện sứ mệnh xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế, hoạt động chính của VAMC là mua, bán, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) với các phương thức thanh toán bằng TPĐB và theo giá trị thị trường. Trong những năm đầu mới thành lập, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn phải đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế, VAMC chủ yếu thực hiện mua, bán, xử lý nợ xấu bằng TPĐB - đây là hoạt động chưa có tiền lệ tại Việt Nam và trên thế giới. Từ năm 2017, khi quy mô mua, bán nợ bằng TPĐB của các TCTD đã giảm đáng kể do hiệu quả của việc xử lý nợ xấu, VAMC bắt đầu triển khai mua, bán nợ theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng TPĐB vẫn là nghiệp vụ quan trọng, mang tính đặc thù tại VAMC.
 
VAMC thực hiện mua, bán nợ bằng TPĐB căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc NHNN và căn cứ các quy định nội bộ của VAMC, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch về mua, bán, xử lý nợ xấu.
 
Điều kiện các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng TPĐB được quy định tại Điều 16, Thông tư số 19/2013/TT-NHNN như sau:
 
“1. Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Là khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 7a Điều 3 Thông tư này; b) Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm; c) Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, trong đó phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau: (i) Hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay, hợp đồng ủy thác cấp tín dụng, hợp đồng mua bán nợ, hợp đồng mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng; (ii) Khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; (iii) Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua, bán nợ. Công ty Quản lý tài sản căn cứ quy định của pháp luật liên quan để xác định khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; d) Khách hàng vay còn tồn tại; đ) Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu hoặc các khoản nợ xấu của một khách hàng vay hoặc các khoản nợ xấu của một nhóm khách hàng vay theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này vào thời điểm bán nợ không thấp hơn 3 tỉ đồng đối với nhóm khách hàng vay và khách hàng vay là tổ chức; không thấp hơn 1 tỉ đồng đối với khách hàng vay là cá nhân hoặc mức khác do Thống đốc NHNN quyết định”.
 
2. Kết quả mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB của VAMC từ năm 2013 đến nay
 
Giai đoạn 2013 - 2016: Giai đoạn này, VAMC chỉ tập trung vào hoạt động mua nợ TPĐB nhằm mục tiêu giảm nhanh tỉ lệ nợ xấu của toàn ngành Ngân hàng xuống dưới 3%. Lũy kế từ năm 2013 - 2016, VAMC đã mua nợ TPĐB của các TCTD với dư nợ gốc nội bảng đạt 275.565 tỉ đồng, tương ứng với 245.878 tỉ đồng mệnh giá TPĐB được phát hành. Đây là giai đoạn nhu cầu bán nợ TPĐB của các TCTD tăng cao nhất và VAMC đã tập trung toàn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua nợ TPĐB được giao. Kết quả thu hồi nợ lũy kế giai đoạn này đạt 51.016 tỉ đồng.
 
Giai đoạn từ năm 2017 đến nay: Sau khi đã góp phần quan trọng trong việc đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng xuống dưới 3% vào cuối năm 2016, từ năm 2017, hoạt động của VAMC được định hướng chuyển đổi trọng tâm sang mua, bán, xử lý nợ theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, vai trò của hoạt động mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB vẫn hết sức cần thiết trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động của hệ thống các TCTD diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chịu sự tác động toàn diện của đại dịch Covid-19. 
 
Trong giai đoạn này, từ năm 2017 - 2022, lũy kế mua nợ thanh toán bằng TPĐB của VAMC đạt 136.677 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng, tương ứng với 133.039 tỉ đồng mệnh giá TPĐB được phát hành, kết quả đạt được bằng khoảng 50% so với giai đoạn năm 2013 - 2016. Giai đoạn 2017 đến nay cũng ghi dấu bước ngoặt trong quá trình mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC với sự ra đời của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết số 42) có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Nghị quyết số 42 đã tạo ra một công cụ xử lý nợ xấu mạnh mẽ, hiệu quả hơn cho VAMC cũng như các TCTD. Minh chứng được thể hiện qua kết quả xử lý nợ giai đoạn 2017 - 2022 đạt 276.547 tỉ đồng dư nợ gốc (bao gồm các khoản nợ đã mua bằng TPĐB và theo giá trị thị trường) cao hơn nhiều so với kết quả đạt được giai đoạn 2013 - 2016 với 56.425 tỉ đồng dư nợ gốc được xử lý. Với những kết quả đạt được trong thời gian áp dụng Nghị quyết số 42, Quốc hội khóa 15 đã ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 (Nghị quyết số 63) về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023. Kết quả thu hồi nợ giai đoạn này đạt 129.105 tỉ đồng đối với các khoản nợ đã mua bằng TPĐB (gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2013 - 2016).
 
3. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán, xử lý nợ bằng TPĐB của VAMC
 
Trên cơ sở Nghị quyết số 42, VAMC và TCTD đã có những bước tiến lớn trong kết quả mua, bán và xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ VAMC đã ghi nhận một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc như sau:
 
Thứ nhất, một trong những điều kiện quan trọng nhất để VAMC và TCTD được quyền thu giữ tài sản bảo đảm (TSBĐ) theo quy định tại Nghị quyết số 42 là tại Hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý cho TCTD có quyền thu giữ TSBĐ. Tuy nhiên, thực tế hồ sơ mua, bán nợ tại VAMC cho thấy, rất ít các hợp đồng bảo đảm giữa TCTD và khách hàng, bên bảo đảm có điều khoản này hoặc có thỏa thuận nhưng không rõ ràng về nội dung này. Vì vậy, việc triển khai thu giữ TSBĐ theo quy định tại Nghị quyết số 42 là còn nhiều hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện.
 
Thứ hai, các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC có nhiều TSBĐ là bất động sản hình thành trong tương lai, các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư bất động sản, đồng nghĩa với việc bên bảo đảm không phải là chủ đầu tư của dự án. Vì vậy, khi khách hàng không hợp tác và vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì VAMC hoặc TCTD sẽ rất khó thực hiện được quyền thu giữ TSBĐ này. Đồng thời, việc chuyển nhượng, xử lý TSBĐ là các quyền tài sản cũng rất khó khăn.
 
Thứ ba, khó khăn của nền kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt đại dịch Covid-19 gây tác động tiêu cực kéo dài đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn thu và nguồn tiền của khách hàng, các nhà đầu tư khiến việc xử lý các khoản nợ đã mua bằng TPĐB bị ảnh hưởng tiến độ cũng như hiệu quả xử lý, thu hồi nợ. Vì vậy, kết quả xử lý nợ từ các khoản nợ xấu đã mua bằng TPĐB của VAMC chưa đạt được như kỳ vọng.
 
Mặt khác, TSBĐ của các khoản nợ xấu VAMC đã mua phân tán nhiều nơi và đa phần đều là các khoản nợ khó xử lý, kéo dài, khách hàng chây ỳ, không hợp tác, chủ TSBĐ chống đối, TSBĐ xuống cấp, giá trị thực tế của TSBĐ đa phần thấp hơn hoặc thậm chí thấp hơn rất nhiều so với giá trị định giá tại hợp đồng bảo đảm. Do đó, việc xử lý nợ của VAMC và TCTD rất khó khăn, kết quả thu hồi nợ không cao.
 
Thứ tư, về mặt pháp lý, VAMC là chủ nợ của các khoản nợ xấu đã mua và cũng đã chủ động triển khai xử lý nợ ngay sau khi mua nợ. Tuy nhiên, kết quả xử lý, thu hồi nợ thực tế chủ yếu vẫn do các TCTD thực hiện thông qua việc nhận ủy quyền từ VAMC (như cơ cấu lại nợ, xử lý TSBĐ, khởi kiện, thi hành án, bán nợ…). 
 
VAMC thực hiện mua nợ bằng TPĐB theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Thông tư số 19. Theo đó, VAMC mua nợ căn cứ trên bản sao hồ sơ và số liệu do TCTD cung cấp và chịu trách nhiệm. Trong đó, một số số liệu VAMC không có thẩm quyền đánh giá tính chính xác và đầy đủ như số tiền dự phòng rủi ro cụ thể đã trích lập chưa thực hiện của khoản nợ xấu, tỉ lệ nợ xấu của TCTD… Các số liệu này được đánh giá là sẽ ảnh hưởng đến việc xác định điều kiện bán nợ thanh toán bằng TPĐB của TCTD, mệnh giá TPĐB do VAMC phát hành, từ đó tác động đến việc cho vay tái cấp vốn của NHNN trên cơ sở TPĐB. Tuy nhiên, đây là các nội dung nằm ngoài thẩm quyền đánh giá và xác định của VAMC. 
 
Thứ năm, hiện nay, danh mục TSBĐ do VAMC quản lý được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của VAMC để các nhà đầu tư quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm khi có nhu cầu. Tuy nhiên, do mục tiêu xử lý nợ và quan điểm hoạt động riêng của mỗi TCTD mà một số TCTD muốn được chủ động trong việc xử lý nợ, xử lý TSBĐ của các khoản nợ đã bán cho VAMC. Vì vậy, việc phối hợp xử lý nợ giữa TCTD với VAMC cũng như việc tiếp cận và làm việc với TCTD, bên bảo đảm của các nhà đầu tư quan tâm đến danh mục TSBĐ VAMC đang quản lý còn hạn chế.
 
Thứ sáu, sau khi mua nợ TPĐB, VAMC ủy quyền cho TCTD thực hiện một số hoạt động. Định kỳ hằng tháng, các TCTD sẽ báo cáo kết quả hoạt động ủy quyền theo Công văn số 1059/VAMC-BAN2 ngày 10/8/2016 cho VAMC. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc báo cáo của một số TCTD chưa được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và chưa đảm bảo chất lượng báo cáo. Đồng thời, báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và số liệu mà không có hồ sơ, tài liệu chứng minh kèm theo. Vì vậy, VAMC sẽ không thể cung cấp kịp thời hồ sơ khi có yêu cầu của các đơn vị thanh tra, kiểm toán liên quan đến hoạt động ủy quyền. Mặc dù vậy, cũng phải xét đến số lượng khoản nợ, khách hàng và TSBĐ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng TPĐB hiện nay rất lớn. Do đó, việc TCTD có thể cung cấp được đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc xử lý nợ thông qua việc thực hiện ủy quyền là khó khăn với số lượng hồ sơ phát sinh tương đối lớn.
 
Thứ bảy, để tạo điều kiện cho các TCTD chủ động trong việc khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án, cơ quan Thi hành án, hầu hết các hoạt động này được VAMC ủy quyền cho các TCTD. Tuy nhiên, do TCTD thực hiện khởi kiện, tham gia tố tụng theo ủy quyền của VAMC nên các cơ quan này đều gửi thông báo, quyết định và các văn bản liên quan bản gốc cho VAMC mà không đồng thời gửi cho TCTD thực hiện ủy quyền. Trong khi đó, để tham gia tố tụng, nhận tiền tạm ứng án phí hay thi hành án…, thì Tòa án và cơ quan Thi hành án lại yêu cầu TCTD xuất trình bản gốc các văn bản nêu trên. Vì vậy, TCTD gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý nợ.
 
4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả mua, bán nợ bằng TPĐB
 
Thứ nhất, đề nghị Chính phủ, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bổ sung công cụ hỗ trợ, chế tài riêng cho VAMC trong quá trình xử lý nợ. Hiện nay, ngoài các quy định chung tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP và Thông tư số 19/2013/TT-NHNN về mua, bán, xử lý nợ xấu tại VAMC thì chỉ có Nghị quyết số 42 bổ sung thêm hành lang pháp lý cho VAMC trong việc xử lý nợ xấu. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và hiện nay NHNN đang xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có kế thừa một số quy định hiện hành tại Nghị quyết số 42. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, việc triển khai thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 42 hiện nay vẫn rất khó thực hiện hoặc thực hiện một cách hạn chế do đa phần hồ sơ khách hàng, khoản nợ không đáp ứng được điều kiện theo quy định (về điều khoản thu giữ).
 
Thứ hai, trong những năm gần đây, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế cũng như lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước tình hình đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Năm 2023, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Những động thái này của NHNN đã trực tiếp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các TCTD cũng như khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng các Thông tư này cho thấy, nhu cầu bán nợ thanh toán bằng TPĐB của các TCTD giảm mạnh. Bên cạnh đó, theo quy định, từ năm 2018 đến nay, VAMC chỉ được mua nợ bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỉ lệ nợ xấu lớn hơn 3%. Do những quy định nêu trên nên trong vài năm gần đây, nhu cầu bán nợ TPĐB của TCTD đều sụt giảm. Năm 2022, VAMC đã không hoàn thành kế hoạch mua nợ TPĐB được NHNN phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo nguồn hàng mua nợ TPĐB cũng như góp phần giảm tỉ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng, đề xuất Chính phủ, NHNN xem xét phê duyệt cho VAMC có thể mua các khoản nợ xấu đủ điều kiện của các TCTD có tỉ lệ nợ xấu từ 3% trở xuống khi TCTD có nhu cầu bán nợ để giảm tỉ lệ nợ xấu.
 
Thứ ba, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, do yêu cầu công việc tại VAMC ngày càng đi vào chiều sâu nên cần có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực bất động sản, tái cơ cấu doanh nghiệp...; đồng thời, VAMC cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ mua, bán, xử lý nợ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý nợ cho các cán bộ, tạo cơ hội để cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có thể tích lũy kinh nghiệm xử lý nợ thực tế.

Thứ tư, đẩy mạnh và tập trung hơn nữa triển khai hoạt động kiểm tra ủy quyền tại các TCTD, kiểm tra thực tế TSBĐ. Qua quá trình kiểm tra hoạt động ủy quyền tại các TCTD thời gian qua cho thấy phát sinh nhiều tồn tại trong quá trình mua, bán nợ, thực hiện ủy quyền xử lý nợ và công tác báo cáo của các TCTD. Vì vậy, trong thời gian tới, việc kiểm tra hoạt động ủy quyền của VAMC cần được triển khai mạnh mẽ và mở rộng phạm vi hơn để phối hợp với các TCTD phát hiện các sai sót, xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý nợ.
 
Thứ năm, đối với các trường hợp TCTD nhận ủy quyền của VAMC để trực tiếp thực hiện khởi kiện, tham gia tố tụng, thi hành án, VAMC có công văn gửi Tổng cục Thi hành án, Tòa án Nhân dân các cấp hoặc tại các buổi làm việc liên ngành về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi kiện, thi hành án; VAMC đề nghị các cơ quan nêu trên phối hợp, hỗ trợ để đồng thời gửi các văn bản, quyết định liên quan đến các vụ án tới cả VAMC và TCTD nhận ủy quyền, để TCTD có căn cứ và hồ sơ gốc nhằm thuận lợi trong quá trình xử lý vụ việc.
 
Thứ sáu, đối với các trường hợp TCTD thực hiện cơ cấu lại nợ, xử lý TSBĐ theo ủy quyền của VAMC, VAMC cần yêu cầu TCTD cung cấp các văn bản, hồ sơ kèm theo, bên cạnh việc báo cáo số liệu định kỳ hằng tháng như hiện nay.
 
Thứ bảy, bên cạnh việc mua nợ thì việc xử lý nợ cũng là nhiệm vụ trọng tâm của VAMC. Vì vậy, sau khi mua nợ, các Ban nghiệp vụ VAMC cần rà soát, đánh giá các khách hàng, khoản nợ đã mua, làm việc với TCTD về kế hoạch xử lý nợ để có phương án xử lý nợ phù hợp, hiệu quả, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TCTD để nâng cao kết quả xử lý, thu hồi nợ.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
2. Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.
3. Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.
4. Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
5. Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
6. Báo cáo đánh giá quá trình hình thành và phát triển của VAMC từ năm 2013 đến nay. 
7. Báo cáo hoạt động mua nợ thanh toán bằng TPĐB của VAMC từ năm 2013 đến nay.
8. Một số tài liệu tham khảo khác.

ThS. Hà Tiến Quân 
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
27/09/2023 184 lượt xem
Kể từ khi được thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ cải thiện cuộc sống người dân, thực hiện nhiều chương trình lớn của Chính phủ dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở nước ta mang lại hiệu quả tích cực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao năng lực sản xuất.
Nguồn vốn Agribank hỗ trợ phát triển nông sản sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP
Nguồn vốn Agribank hỗ trợ phát triển nông sản sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP
26/09/2023 228 lượt xem
Nông nghiệp nước ta đã và đang phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
“Làn sóng số” Agribank
“Làn sóng số” Agribank
12/09/2023 1.535 lượt xem
Hiện nay, trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Agribank đã, đang thử nghiệm, lan tỏa mạnh mẽ các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, nâng cao trải nghiệm dịch vụ đối với hơn 20 triệu khách hàng đang sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ điện tử và 04 triệu khách hàng vay vốn…
Tuyên Quang: Khi cấp ủy, chính quyền cùng làm tín dụng chính sách
Tuyên Quang: Khi cấp ủy, chính quyền cùng làm tín dụng chính sách
08/09/2023 1.695 lượt xem
Trong 8 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện NHCSXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và HĐQT NHCSXH để cụ thể hóa từng nội dung, ứng dụng phù hợp với điều kiện địa phương, cụ thể:
Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
31/08/2023 2.373 lượt xem
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có quy mô nguồn vốn và lao động thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Quảng Bình là lớn và hằng năm đóng góp đáng kể vào GDP toàn tỉnh, nhưng việc tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp này còn hạn chế. Nghiên cứu khảo sát 320 DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay của các DNNVV.
Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An
Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An
30/08/2023 2.556 lượt xem
Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, theo Nghị quyết số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đã tạo lực đẩy quan trọng giúp hàng ngàn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững.
Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận
Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận
30/08/2023 1.672 lượt xem
Hơn 35 năm đồng hành với sứ mệnh phụng sự “Tam nông”, toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang nỗ lực mang đồng vốn hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại lợi nhuận kinh tế và góp phần giúp nhà nông vươn lên làm giàu tại mảnh đất quê hương, phát triển kinh tế địa phương.
Một số giải pháp củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Một số giải pháp củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29/08/2023 1.689 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Thái Bình là một trong 14 tỉnh, thành phố trong cả nước được Trung ương thí điểm thành lập QTDND. Từ đó đến nay, sau 30 năm hoạt động, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra là tạo điều kiện hỗ trợ về vốn cho các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội địa phương.
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
18/08/2023 2.119 lượt xem
Những năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng. Trong đó, giám sát và kiểm tra được coi là hai nghiệp vụ mũi nhọn đóng vai trò tích cực vào quá trình này.
Giải pháp hỗ trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân ở An Giang
Giải pháp hỗ trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân ở An Giang
18/08/2023 2.231 lượt xem
Vị thế kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng được cải thiện và trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế của đất nước. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế, giúp tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động, đóng góp tương đối lớn vào tăng trưởng GDP.
Agribank Chi nhánh Khánh Hòa quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng
Agribank Chi nhánh Khánh Hòa quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng
09/08/2023 2.762 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh hòa tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh về lãi suất huy động, lãi suất cho vay giữa các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn đã diễn ra ngày càng gay gắt. Là chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) có 100% vốn Nhà nước,...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
09/08/2023 4.180 lượt xem
Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Theo Điều 4, tổ chức bộ máy Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một hệ thống bao gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Liên khu, ngân hàng tỉnh hay thành phố. Ngân hàng tỉnh hay thành phố chính là tiền thân của hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố hiện nay.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/08/2023 2.836 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp đưa nhanh đồng vốn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, kịp thời đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, học tập… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Agribank - Thương hiệu khẳng định qua các giải thưởng
Agribank - Thương hiệu khẳng định qua các giải thưởng
08/08/2023 2.701 lượt xem
Với quy mô và hoạt động hiệu quả, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là thương hiệu thường xuyên xuất hiện ở vị trí Top đầu tại các bảng xếp hạng thương hiệu lớn trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế địa phương
07/08/2023 2.960 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những chuyển biến tích cực. So với cùng kì năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,86%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,36%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,7%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 3,1%; doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 7,3%.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

Vàng SJC 5c

68.050

68.770

Vàng nhẫn 9999

56.650

57.600

Vàng nữ trang 9999

56.500

57.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,200 24,570 25,105 26,483 28,868 30,098 159.15 168.46
BIDV 24,240 24,540 25,281 26,469 29,007 30,070 160.4 168.73
VietinBank 24,137 24,557 25,354 26,489 29,226 30,236 160.3 168.25
Agribank 24,200 24,550 25,358 26,066 29,122 29,955 161.42 165.41
Eximbank 24,150 24,540 25,385 26,091 29,179 29,991 161.18 165.66
ACB 24,190 24,540 25,423 26,061 29,339 29,955 160.81 166.01
Sacombank 24,180 24,535 25,495 26,160 29,402 29,911 161.08 167.62
Techcombank 24,211 24,548 25,142 26,464 28,831 30,120 156.91 169.16
LPBank 24,190 24,750 25,283 26,610 29,286 30,211 159.12 170.63
DongA Bank 24,250 24,550 25,470 26,070 29,280 30,020 159.4 166.1
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?