Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019
02/07/2019 4.533 lượt xem
Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019;
 

Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019; văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 và văn bản số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về việc công tác gia đình năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống ngành Ngân hàng triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019. Theo đó công tác công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như sau:

Các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các Chương trình, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (2011 - 2020); Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của TLĐLĐVN, NHNNVN và các văn bản, chỉ thị, quyết định,... có liên quan đến công tác này.

Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2019 theo hướng dẫn của ngành Ngân hàng tại văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế, tiềm năng to lớn của phụ nữ,... Nghiên cứu lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp, hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019; đa dạng hóa hình thức truyền thông, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, mở rộng đối tượng, phạm vi được truyền thông, chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là nam và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức đánh giá việc tham gia giám sát thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 thông qua việc nhắn tin ủng hộ Chương trình.

Rà soát tình hình đội ngũ nữ cán bộ công đoàn các cấp, từ đó đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ, đảm bảo chỉ tiêu về cán bộ nữ của tổ chức Công đoàn các cấp trên tinh thần Kế hoạch số 03/KH-NHNN ngày 03/3/2017 của NHNNVN về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 với mục tiêu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, CNVCLĐ so với nam cán bộ, CNVCLĐ trong đào tạo bồi dưỡng, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,...

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, dân số và sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em đến năm 2020. Các cấp công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của TLĐLĐVN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức như diễn đàn, hội thảo, hội thi, tọa đàm chuyên đề, câu lạc bộ nữ công, lồng ghép trong các nội dung hoạt động của Công đoàn.... Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị nghiên cứu đề xuất tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với chủ đề hành động của từng sự kiện cụ thể.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12). Theo đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS-KHHGĐ); Tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia về Dân số theo hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về DS-SKSS-KHHGĐ trong CNVCLĐ. Thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-SKSS-KHHGĐ, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách dành cho lao động nữ. Tham gia với cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với đoàn viên, người lao động. Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên có đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh,....
Ngoài ra, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Chủ đề hoạt động của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 là “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Do đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong gia đình, trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái… nhằm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới….
 

 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tập trung vào dịp Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ (25/11); phát hiện, lên án và xử lý kịp thời những hành vi bạo lực gia đình; phấn đấu đạt 100% số cán bộ, CNVCLĐ trong Ngành được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch của NHNN triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Nghiên cứu triển khai tổ chức mô hình “Lễ cưới tập thể” bằng hình thức phù hợp như: Lễ cưới cho các cặp vợ chồng đang công tác tại vùng sâu, vùng xa; lễ vinh danh các cặp vợ chồng kết hôn lâu năm, hạnh phúc bền vững; phối hợp với các đơn vị có tổ chức “Lễ cưới tập thể” để hỗ trợ kinh phí tổ chức cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Được biết, CĐNHVN dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về Hạnh phúc gia đình trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng vào tháng 6/2019.

Một trọng tâm nữa trong công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2019 (từ 01/6 đến 30/6). Chủ đề hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 là “Chung tay vì trẻ em nghèo dân tộc thiểu số”. Các cấp Công đoàn cần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động như: Tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động dã ngoại, thăm quan, du lịch; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh  khó khăn... nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Tết Trung thu, nhân dịp khai giảng năm học mới, kết thúc năm học,… Triển khai mô hình “Trại hè cho con CNVCLĐ”, tổ chức sân chơi dành cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Hướng dẫn trẻ em vui chơi, nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích qua các lớp tập huấn kỹ năng như: Kỹ năng bảo vệ an toàn, phòng chống xâm hại cho trẻ; kỹ năng phòng chống đuối nước; lớp học Giáo dục tài chính cá nhân,... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội từ thiện dành cho trẻ em; rà soát, tổng hợp danh sách các cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời tích cực giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, ưu tiên đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em là dân tộc thiểu số. Triển khai, tổ chức tốt công tác biểu dương, khen thưởng thành tích đối với con CNVCLĐ, hướng tới Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019...

Gắn với chủ đề hoạt động nữ công năm 2019 là: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích thiết thực dành riêng cho đoàn viên, lao động nữ”, Ban Thường vụ CĐNHVN đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN căn cứ hướng dẫn và nội dung, chương trình trọng tâm công tác nữ công, quán triệt triển khai có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như công tác dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong báo cáo công tác nữ công 6 tháng, cuối năm để tổng hợp trình các cấp.

ĐT
Nguồn: TCNH số 12-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 125 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 1.916 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.616 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.748 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.823 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.792 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.795 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.849 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.552 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.306 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.114 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.242 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.204 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 997 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 824 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?