Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam
03/11/2022 555 lượt xem
Tóm tắt: Vốn trí tuệ và đổi mới sáng tạo là những chủ đề đã và đang dành được sự quan tâm đáng kể của các nhà nghiên cứu trên thế giới trong bối cảnh những thách thức xuất phát từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với ý nghĩa đó, nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của phát triển vốn trí tuệ đến một trong những khía cạnh quan trọng của ngân hàng, hoạt động tăng trưởng cho vay. Dựa trên dữ liệu của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước giai đoạn 2006 - 2020, bằng chứng thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng tích cực đáng kể của phát triển vốn trí tuệ đến tăng trưởng cho vay của NHTM Việt Nam. Mức độ tác động này dường như rõ rệt hơn ở các ngân hàng nhỏ so với các ngân hàng lớn. Chúng tôi tin rằng, kết quả nghiên cứu là hữu ích cho cả các nhà quản trị lẫn cơ quan quản lý trong việc điều hành cũng như định hướng chính sách và chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, đặc biệt trong kỷ nguyên thay đổi nhanh chóng của công nghệ và những bất định trên toàn cầu.
 
Từ khóa: Vốn trí tuệ, chiến lược kinh doanh, tăng trưởng cho vay, hoạt động ngân hàng.
 
THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT FOR LOAN GROWTH OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
 
Abstract: Intellectual capital and innovation are topics that have received considerable attention from researchers around the world in the context of challenges arising from the fourth industrial revolution. With that in mind, this study aims to provide the empirical evidence about the impact of intellectual capital development on one of the most important aspects in banking system, namely loan growth. Based on the data of 26 domestic commercial banks period 2006 - 2020, the empirical evidence shows a significant positive influence of intellectual capital development on loan growth of Vietnamese banks. The magnitude of this impact seems to be more pronounced in small banks than in large banks. We believe that the results of this paper are useful for both administrators and management agencies in operating as well as orienting policies and business strategies in the coming time, especially in the era of rapid changes in technologies and global uncertainties.
 
Keywords: Intellectual capital, business strategy, loan growth, banking operation.
 
1. Giới thiệu
 
Trong những năm qua, tài sản vô hình nói chung và vốn trí tuệ (Intellectual Capital - IC) nói riêng đã và đang được các chuyên gia quốc tế thừa nhận như là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội. Điều này chủ yếu đến từ sự đóng góp ngày càng tăng của tài sản vô hình đối với tiềm năng tăng trưởng và phát triển kinh tế trong bối cảnh kỷ nguyên kỹ thuật số. Trên thực tế, phát triển vốn trí tuệ và sự sáng tạo luôn là yếu tố giúp các doanh nghiệp (và quốc gia) tạo ra sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh ngày một gia tăng và đóng vai trò quan trọng đáng kể trong chiến lược dài hạn. Theo đó, một trong những yếu tố chính quan trọng nhất của năng lực cạnh tranh là vốn trí tuệ và việc sử dụng tiềm năng sáng tạo và đổi mới như một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển ổn định trong thời gian tới. Chính vấn đề này cho thấy một bước ngoặt trong kinh tế học, khi các tổ chức (kể cả quốc gia) chuyển từ lợi thế cạnh tranh ngoại sinh chủ yếu dựa vào tài sản hữu hình và các yếu tố sản xuất truyền thống sang lợi thế cạnh tranh nội sinh chủ yếu dựa vào tài sản vô hình và năng lực cốt lõi của con người (Suciu và Năsulea, 2019). 
 
Xuất phát từ bối cảnh trên, việc tìm hiểu tác động của đầu tư phát triển vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng trở nên vô cùng cần thiết. Với ý nghĩa đó, bài viết này nhằm điều tra thực nghiệm về việc phát triển vốn trí tuệ ảnh hưởng ra sao đến hoạt động cho vay của các NHTM Việt Nam, bởi lẽ tăng trưởng cho vay góp phần không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong những năm qua. Dựa trên bộ dữ liệu của 26 NHTM niêm yết giai đoạn 2006 - 2020, kết quả hồi quy cho thấy mối quan hệ tích cực phát triển vốn trí tuệ và tăng trưởng cho vay. Bằng chứng thực nghiệm vẫn đứng vững thông qua các biện pháp kiểm tra độ bền vững của mô hình nghiên cứu.
 
Thông qua nghiên cứu, chúng tôi hy vọng đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu ảnh hưởng của vốn trí tuệ đối với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chúng tôi tin rằng đây là nghiên cứu đầu tiên điều tra thực nghiệm về mối quan hệ giữa phát triển vốn trí tuệ và hoạt động cho vay của ngân hàng tại Việt Nam. Hơn nữa, nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn kéo dài từ trước, trong và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và do vậy, sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể nhất về tác động phát triển vốn trí tuệ đến hoạt động của các NHTM trong nước. Chúng tôi tin rằng nghiên cứu là thật sự hữu ích đối với các nhà điều hành ngân hàng cũng như cơ quan quản lý khi đối mặt với một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của ngân hàng hiện đại - phát triển vốn trí tuệ trong kỷ nguyên công nghệ số.  
 
2. Các nghiên cứu liên quan
 
Nhìn chung, nhiều nghiên cứu đã chứng minh khía cạnh tươi sáng của vốn trí tuệ trong việc hỗ trợ hoạt động ngân hàng. Đơn cử, dựa trên 10 ngân hàng trong nước ở Malaysia từ năm 2007 đến năm 2016, nghiên cứu của Poh và cộng sự (2018) cho thấy vốn trí tuệ ảnh hưởng tích cực đáng kể đến hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, kết quả chỉ ra một số khác biệt dựa trên các thước đo khác nhau về hiệu quả hoạt động ngân hàng và các giai đoạn được lựa chọn. Tương tự, bằng cách sử dụng một số lượng lớn các ngân hàng Hoa Kỳ, kết quả hồi quy của Meles và cộng sự (2016) cho thấy mối quan hệ tích cực giữa hiệu quả vốn trí tuệ và lợi nhuận ngân hàng, trong đó, yếu tố vốn con người là động lực chính trong việc thúc đẩy hiệu quả tài chính của các ngân hàng. Tương tự, bằng chứng thực nghiệm của Yalama (2013) cũng cho thấy vai trò quan trọng của việc triển khai vốn trí tuệ tại các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là về dài hạn. Dựa trên khoảng 17 ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích hồi quy của tác giả chứng minh rằng việc triển khai này giúp các ngân hàng tăng cường khả năng sinh lời, giá trị thị trường và năng suất. Kết quả nghiên cứu gần đây của Le và Nguyen (2020) chỉ ra rằng vốn trí tuệ tương quan thuận chiều với lợi nhuận của hệ thống ngân hàng. Tóm lại, những phát hiện này ủng hộ vai trò quan trọng của vốn trí tuệ trong việc thúc đẩy hoạt động ngân hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.
 
Trong khi đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy tác động ngược của vốn trí tuệ đến hoạt động ngân hàng. Đơn cử như, dựa trên bộ dữ liệu của 16 ngân hàng niêm yết tại Thái Lan từ năm 1996 đến năm 2007, Tran và Vo (2018) không tìm thấy mối tương quan giữa vốn trí tuệ và lợi nhuận của các ngân hàng. Các phát hiện của nhóm tác giả này cũng chỉ ra rằng, năng lực vốn sử dụng là nhân tố chính thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng ở nước này, trong khi lợi nhuận giảm nhẹ có liên quan đến thành phần vốn con người. Những kết quả này minh chứng cho những phát hiện trước đây của Ozkan và cộng sự (2017), cho rằng các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ nên tập trung vào vốn tài chính và nguồn lực hữu hình để đạt được mức lợi nhuận cao hơn. Thông qua điều tra 26 ngân hàng nội địa ở Pakistan từ năm 2007 đến năm 2016, phân tích hồi quy được thực hiện bởi Haris và cộng sự (2019) cho thấy vốn trí tuệ có mối liên hệ hình chữ U ngược với khả năng sinh lời của các ngân hàng. Tóm lại, những phát hiện này có thể không hỗ trợ vai trò của vốn trí tuệ trong việc thúc đẩy hoạt động ngân hàng. 
 
Ở các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề tác động này bằng cách cung cấp bằng chứng thực nghiệm tại thị trường ngân hàng Việt Nam.
 
3. Dữ liệu và các biến 
 
Đối với dữ liệu vĩ mô, nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy như: Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giai đoạn 2006 - 2020. Bên cạnh đó, liên quan đến các chỉ số tài chính của các ngân hàng, chúng tôi thu thập và tính toán từ báo cáo tài chính được kiểm toán (BCTC) của 26 NHTM tại Việt Nam trong cùng khoảng thời gian nêu trên. Sau cùng, số liệu được làm sạch (winsorized) ở mức 1% và 99% để giảm thiểu các quan sát ngoại lai.
 
Nhằm đo lường mức độ tăng trưởng cho vay của các NHTM Việt Nam, chúng tôi sử dụng tăng trưởng cho vay hằng năm của các ngân hàng (LOANGR) làm biến phụ thuộc. Đối với biến giải thích chính (main explanatory variable), chúng tôi sử dụng mô hình hệ số giá trị gia tăng của vốn trí tuệ (the value-added intellectual coefficient model - VAIC) để đo lường vốn trí tuệ của các ngân hàng. Theo đó, VAIC được sử dụng như biến độc lập chính trong mô hình phân tích thực nghiệm. Phương pháp này được tạo dựng và phát triển bởi Pulic (2000, 2004) và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu liên quan đến tác động của vốn trí tuệ trong lĩnh vực tài chính như Le và Nguyen (2020); Poh và cộng sự (2018). Theo đó, VAIC được tính như sau: 
 
VAICit=CEEit+HCEit+SCEit  (1)
 
Trong đó, CEE là thước đo giá trị gia tăng vốn sử dụng; HCE là thước đo giá trị gia tăng vốn con người; và SCE là thước đo giá trị gia tăng vốn cấu trúc. Theo đó, để ước tính các thành phần này, giá trị gia tăng được tính toán như sau:
 
VAit=OPit+PCit+Ait  (2)
 
Trong đó, OP là lợi nhuận hoạt động của ngân hàng, PC bao gồm các khoản chi phí về nhân sự và A là tổng các khoản khấu hao hữu hình và vô hình. Qua đó, các thành phần ở phương trình (1) được ước tính như sau:
 
CEEit=VAit/CEit           (3)
 
HCEit=VAit/HCit          (4)
 
SCEit=SCit/VAit            (5)
 
SCit=VAit- HCit            (6)
 
Trong đó, CE là giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu và HC là giá trị chi phí nhân công. 
 
Đối với biến kiểm soát, nhóm tác giả lần lượt tiến hành kiểm soát các biến vĩ mô (Macro) bao gồm: Tăng trưởng GDP hằng năm (GDPR), tỷ lệ lạm phát hằng năm (INFL) và các biến kiểm soát đặc tính ngân hàng (Bank) như: Logarit tổng tài sản (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAPITAL), tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và dự phòng so với tổng tài sản (EBLTA), tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR). Đây là các chỉ số được sử dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu liên quan (Le và Nguyen, 2020; Phan, Lu, Hoang, và ctg, 2022; Phan, Lu, và Nguyen, 2022; Poh và ctg, 2018). 
 
Nhóm tác giả xác lập mô hình hồi quy đa biến như sau:
 
LOANGRit= α + β1ICit+ β2Macroit+ β3Bankit+ θi + εi,t     (7)
 
Trong đó, i và t lần lượt là ngân hàng và năm. θi phản ánh hiệu ứng cố định theo ngân hàng. LOANGRit là tăng trưởng cho vay hằng năm và là biến phụ thuộc. IC là hệ số giá trị gia tăng của vốn trí tuệ (VAIC) và đóng vai trò là biến giải thích chính trong mô hình. Macroit là tập hợp các biến kiểm soát vĩ mô {GDPR, INFL}. Bankit là tập hợp các biến kiểm soát đặc tính ngân hàng {SIZE, CAPITAL, EBLTA, LLR}. Tất cả các biến được làm sạch (winsorized) ở mức ý nghĩa 1% và 99%. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện một số kiểm định về độ bền vững của mô hình, bao gồm: Phân thích thông qua các mẫu phụ (sub-samples) và tiếp cận phương pháp hồi quy khác. Bảng 1 thể hiện ma trận tương quan giữa các biến.

Bảng 1: Ma trận tương quan giữa các biến

 
4. Kết quả hồi quy

Bảng 2: Kết quả hồi quy chính

 
Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy đa biến theo phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) bao gồm kiểm soát các tác động cố định theo thời gian. Ở Model (1) chúng tôi chỉ đo lường biến giải thích chính là VAIC ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay. Kết quả cho thấy một mối quan hệ dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. 
 
Ở Model (2) và Model (3), chúng tôi lần lượt kiểm soát các biến số đặc tính ngân hàng và các yếu tố vĩ mô. Kết quả cho thấy, hệ số của VAIC đều dương và có ý nghĩa thống kê lần lượt là 1% và 10%. Tại Model (4), chúng tôi kiểm soát cả các biến số đặc tính ngân hàng lẫn các yếu tố vĩ mô (Baseline model - mô hình cơ sở). Bằng chứng và mối quan hệ giữa hệ số VAIC và tăng trưởng cho vay là không đổi. Theo đó, VAIC tác động tích cực đến LOANGR và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
 
Ở Model (5), chúng tôi thêm biến giả STATE nhằm đo lường ảnh hưởng của khả năng đầu tư và phát triển vốn trí tuệ của các NHTM có vốn Nhà nước. Kết quả gần như không thay đổi so với mô hình cơ sở (Model (4)). Trong đó, STATE tác động tích cực, mạnh đến LOANGR nhưng không có ý nghĩa thống kê. 
 
Để tiến hành kiểm tra hơn nữa về tính bền vững của mô hình cơ sở, chúng tôi tiến hành tiếp cận theo phương pháp hồi quy Fixed-effects ở Mô hình (6),  Bảng 3.

Bảng 3: Đo lường độ bền mô hình

 
Việc sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy này không chỉ giúp giảm thiểu các đặc điểm ngân hàng không quan sát được mà còn phù hợp với yếu tố ảnh hưởng cố định thời gian không phải là ngẫu nhiên (Phan, Lu, Hoang và ctg, 2022; Phan, Lu và Nguyen, 2022). Mô hình (6) chỉ ra rằng, kết quả về mối quan hệ giữa phát triển vốn trí tuệ và tăng trưởng cho vay là tương đồng với mô hình cơ sở. 
 
Ở hai mô hình tiếp theo, chúng tôi tiếp tục tiến hành lại mô hình cơ sở theo quy mô ngân hàng khác nhau để ước tính những ảnh hưởng có thể có của chúng đối với những phát hiện ở trên. Do vậy, theo Le và Nguyen (2020); Phan, Lu, Hoang và ctg (2022); Phan, Lu và Nguyen (2022), chúng tôi chia mẫu nghiên cứu thành hai nhóm: Ngân hàng lớn (large banks) và ngân hàng nhỏ (small banks) dựa trên giá trị trung bình của tổng tài sản toàn bộ mẫu. Theo đó, các ngân hàng lớn và nhỏ là những ngân hàng có tổng tài sản trên và dưới giá trị trung bình tương ứng. Kết quả ở cả hai mô hình đều thể hiện mối quan hệ thuận chiều giữa phát triển vốn trí tuệ và tăng trưởng cho vay của các ngân hàng. Tuy vậy, mức độ tác động của vốn trí tuệ ở các ngân hàng nhỏ tương đối mạnh hơn so với các ngân hàng lớn. Điều này có thể phần nào cho thấy các ngân hàng nhỏ dường như chú trọng hơn và đầu tư tương đối hiệu quả hơn về vốn trí tuệ so với các ngân hàng lớn. 
 
Bảng 4: Tiếp cận phương pháp GMM


 
Để giải quyết vấn đề nội sinh của mô hình nghiên cứu cũng như tiếp tục kiểm tra tính vững chắc của kết quả đạt được, chúng tôi kiểm định mô hình thực nghiệm thông qua tiếp cận phương pháp ước lượng GMM (Generalized method of moments) với biến phụ thuộc sẽ được làm trễ một kỳ. Theo đó, kết quả được trình bày ở Bảng 4 cho thấy, tất cả hệ số của biến giải thích chính (VAIC) đều dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% khi chúng tôi lần lượt kiểm soát các đặc tính ngân hàng (Model (9)), các biến số vĩ mô (Model (10)) và thực hiện lại mô hình cơ sở (Model (11)). Qua đó, bằng chứng thực nghiệm một lần nữa chứng minh mối tương quan thuận chiều giữa phát triển vốn trí tuệ và tăng trưởng cho vay của các ngân hàng Việt Nam. Ảnh hưởng tích cực này gần như đứng vững qua các kiểm tra về độ bền vững của mô hình nghiên cứu.
 
5. Thảo luận kết quả và một số khuyến nghị 
 
Kết quả thực nghiệm của chúng tôi nêu bật vai trò đặc biệt quan trọng của phát triển vốn trí tuệ đối với gia tăng hoạt động cho vay của các NHTM Việt Nam. Qua đó, bằng chứng từ nghiên cứu này xác nhận những khuyến nghị gần đây của các tổ chức quốc tế như WB, về việc các NHTM trong nước cần tăng cường đầu tư và củng cố nguồn lực vốn trí tuệ trong thời đại kỷ nguyên số. Hơn nữa, kết quả còn cho thấy, các ngân hàng nhỏ trong nước dường như tận dụng và phát huy vốn trí tuệ hiệu quả hơn so với các ngân hàng lớn. Điều này phản ánh rằng, các nhà quản trị tại các ngân hàng lớn cần tập trung tái đánh giá năng lực vốn trí tuệ hơn nữa nhằm phát huy triệt để vai trò của nguồn lực quan trọng này. Thông qua nghiên cứu này, để phát triển nguồn lực vốn trí tuệ trong thời gian tới, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị liên quan đến khía cạnh chuẩn bị và phát triển nguồn nhân lực, cụ thể như sau.
 
Đầu tiên và trên hết, việc đầu tư và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và thực sự có kiến thức sâu về công nghệ là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thách thức và cạnh tranh toàn cầu. Do vậy, bên cạnh bồi dưỡng và bổ sung liên tục nguồn lực này, việc hợp tác với các ngân hàng nước ngoài cũng như các công ty công nghệ sẽ là bước khởi đầu khả dĩ để học hỏi kinh nghiệm và tận dụng kiến thức công nghệ và chiến lược nhân sự về công nghệ (Trần Việt Dũng và ctg, 2022). Về trung hạn, các NHTM nói riêng và các tổ chức tài chính nói chung cần phối hợp với các trường đại học trong việc đặt hàng, thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo (ngắn, trung và dài hạn) về chuyển đổi công nghệ số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng. Điều này sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng một cách chủ động cho các ngân hàng nhằm bắt kịp với kiến thức và môi trường kinh doanh thay đổi.
 
Mặt khác, trong dài hạn, cần đánh giá và có thể thiết lập chứng chỉ về công nghệ số đối với nhân viên ngân hàng (thuộc các phòng/ban liên quan) nhằm tạo sự ràng buộc nhất định đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng trong việc tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia các chương trình đào tạo của các trường đại học, viện nghiên cứu. Theo ý nghĩa đó, các doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng nên tài trợ cho hệ thống phòng nghiên cứu (lab) tại các trường đại học, từ đó, biến các trường đại học trở thành những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của ngân hàng trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực giảng viên trình độ cao của các cơ sở này. Bên cạnh đó, các trường đại học, viện nghiên cứu cần chủ động rà soát và có thể giảm nguồn lực đào tạo các ngành nghề mang tính truyền thống và chuyển sang các ngành nghề phục vụ hoạt động chuyển đổi số cũng như cần lựa chọn và liên kết chặt chẽ với các trường đại học tại các quốc gia đi đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay. Chính những điều này sẽ giúp việc phát triển nguồn nhân lực nói riêng và nguồn vốn trí tuệ nói chung đáp ứng với nhu cầu đổi mới không chỉ trong phạm vi lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn nền kinh tế nói chung.
 
Tài liệu tham khảo: 
 
1. Haris, M., Yao, H., Tariq, G., Malik, A., & Javaid, H. M. (2019). Intellectual Capital Performance and Profitability of Banks: Evidence from Pakistan. Journal of Risk and Financial Management, 12(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/jrfm12020056
2. Le, T. D. Q., & Nguyen, D. T. (2020). Intellectual capital and bank profitability: New evidence from Vietnam. Cogent Business & Management, 7(1), 1859666. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1859666
3. Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198. https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.001
4. Phan, A., Lu, C. H., Hoang, L. X., & Nguyen, P. M. (2022). The Effect of Investing into Distribution Information and Communication Technologies on Banking Performance the Empirical Evidence from an Emerging Country. Journal of Distribution Science, 20(6), 43-56. https://doi.org/10.15722/jds.20.06.202206.43
5. Phan, A., Lu, C. H., & Nguyen, P. M. (2022). Spending on Distribution Information and Communication Technologies and Cost-Effective Operation in Banks. Journal of Distribution Science, 20(9), 11-21. https://doi.org/10.15722/jds.20.09.202209.11
6. Poh, L. T., Kilicman, A., & Ibrahim, S. N. I. (2018). On intellectual capital and financial performances of banks in Malaysia. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1453574. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1453574
7. Pulic, A. (2000). VAICTM - an accounting tool for IC management. International Journal of Technology Management, 20(5-8), 702-714. https://doi.org/10.1504/IJTM.2000.002891
8. Pulic, A. (2004). Intellectual capital - does it create or destroy value? Measuring Business Excellence, 8(1), 62-68. https://doi.org/10.1108/13683040410524757
9. Suciu, M.-C., & Năsulea, D.-F. (2019). Intellectual Capital and Creative Economy as Key Drivers for Competitiveness Towards a Smart and Sustainable Development: Challenges and Opportunities for Cultural and Creative Communities. In F. Matos, V. Vairinhos, P. M. Selig, & L. Edvinsson (Eds.), Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability: Perspectives for Organizations and Society (pp. 67-97). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-79051-0_5
10. Tran, D. B., & Vo, D. H. (2018). Should bankers be concerned with Intellectual capital? A study of the Thai banking sector. Journal of Intellectual Capital, 19(5), 897-914. https://doi.org/10.1108/JIC-12-2017-0185
11. Trần Việt Dũng, Lữ Hữu Chí, & Lê Phương Anh. (2022). Đầu tư công nghệ và thu nhập ngoài lãi: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường ngân hàng Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, 9(5), 31-37.
12. Yalama, A. (2013). The relationship between intellectual capital and banking performance in Turkey: Evidence from panel data. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 10(1), 71-87. https://doi.org/10.1504/IJLIC.2013.052079

ThS. Lữ Hữu Chí, TS. Nguyễn Văn Thích (Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)
ThS. Lương Thị Thu Thủy (Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái
Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái
23/11/2022 362 lượt xem
Kể từ đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới giảm mạnh cùng với tình trạng lạm phát liên tục gia tăng, đạt kỷ lục tại nhiều quốc gia và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận về khả năng kinh tế toàn cầu có thực sự rơi vào suy thoái hay không? Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm của hoạt động kinh tế hiện nay, phản ứng chính sách và các dự báo kinh tế để từ đó, so sánh, đối chiếu với những cuộc suy thoái kinh tế đã từng xảy ra trong quá khứ
Ứng dụng phương pháp phân tích biệt số phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Trường hợp nghiên cứu tại VietinBank Chi nhánh Quảng Trị
Ứng dụng phương pháp phân tích biệt số phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: Trường hợp nghiên cứu tại VietinBank Chi nhánh Quảng Trị
07/11/2022 510 lượt xem
Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, cơ hội cho phát triển ngân hàng điện tử với 98,51 triệu dân (năm 2021), cơ cấu dân số trẻ (người trưởng thành chiếm khoảng 70%), đồng thời 72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 130 triệu thuê bao di động, 64 triệu người dùng Internet (chiếm 67% dân số).
Phát triển tài khoản thanh toán cá nhân nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay
Phát triển tài khoản thanh toán cá nhân nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam hiện nay
28/10/2022 668 lượt xem
Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, dịch vụ thanh toán (hay còn gọi là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt) được hiểu là việc cung ứng phương tiện thanh toán và thực hiện giao dịch thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác.
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18/10/2022 660 lượt xem
Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển quốc gia. Với mục đích chính là hỗ trợ vốn để tạo sinh kế cho người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ trương trên.
Phương pháp phát hiện dữ liệu bất thường trong giám sát trực tuyến an toàn thông tin tài chính, ngân hàng
Phương pháp phát hiện dữ liệu bất thường trong giám sát trực tuyến an toàn thông tin tài chính, ngân hàng
14/10/2022 827 lượt xem
Hoạt động của ngành tài chính, ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập sự ổn định tài chính của mỗi quốc gia. Hơn nữa, sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế và công nghệ đã đẩy mạnh nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng, tài chính của người dân một cách an toàn, hiệu quả.
Mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam
Mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam
13/10/2022 1.531 lượt xem
Bằng phương pháp thống kê, phân tích thực trạng quy mô tổng tài sản và tương quan cặp giữa quy mô và hiệu quả tài chính, đại diện bởi tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), kết hợp lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về lợi ích kinh tế theo quy mô và phạm vi, kết quả thống kê cho thấy các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đạt lợi nhuận cao nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô trong giai đoạn 2011 - 2021.
Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay
Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay
07/10/2022 1.703 lượt xem
UPAS L/C là L/C trả chậm cho phép thanh toán ngay được bắt nguồn từ các loại L/C tiêu chuẩn. UPAS L/C là sự kết hợp giữa L/C trả ngay và L/C trả chậm, là phương thức thanh toán giúp cho người thụ hưởng ở nước ngoài nhận được tiền thanh toán ngay trong khi người đề nghị mở L/C chỉ phải nộp tiền thanh toán cho ngân hàng phát hành vào thời điểm đến hạn thanh toán trả chậm theo L/C.
Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại Việt Nam
04/10/2022 885 lượt xem
Quyết định chính sách cổ tức là một trong các quyết định quan trọng trong hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp nói chung, của NHTM nói riêng. Chính sách cổ tức có những tác động đến quá trình hoạt động, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên nhiều phương diện. Đối với NHTM, chính sách cổ tức được sử dụng như một công cụ điều tiết giữa chia lợi nhuận và lợi nhuận giữ lại sao cho đáp ứng được nhu cầu tăng vốn đầu tư nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
Tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung ương phát hành: Lợi ích và động thái của các quốc gia
Tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung ương phát hành: Lợi ích và động thái của các quốc gia
20/09/2022 2.455 lượt xem
Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã, đang tiến hành nghiên cứu và phát triển tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương (NHTW) phát hành (CBDC), nắm bắt xu thế này, Việt Nam cũng cần nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp luật, thiết lập các quy chuẩn để đưa vào quản lý CBDC khi NHTW phát hành.
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong nền kinh tế số - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
15/09/2022 2.471 lượt xem
Rửa tiền là một hành vi phạm tội nguy hiểm, phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế và đẩy lùi sự phát triển của quốc gia. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các hành vi rửa tiền càng trở nên tinh vi và phức tạp. Điều này đòi hỏi cần phải có những biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các biện pháp pháp lý để kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi rửa tiền.
Kinh tế vĩ mô Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 và một số khuyến nghị về giải pháp điều hành vượt qua khó khăn, thách thức
Kinh tế vĩ mô Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022 và một số khuyến nghị về giải pháp điều hành vượt qua khó khăn, thách thức
14/09/2022 3.731 lượt xem
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các căng thẳng địa chính trị và triển vọng tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại trên toàn cầu, kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 8/2022 và 8 tháng đầu năm 2022 vẫn thể hiện rõ sự cải thiện ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Nhận định một số rủi ro trong thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Nhận định một số rủi ro trong thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
12/09/2022 3.409 lượt xem
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh mạnh mẽ của hoạt động ngân hàng, nhận thấy được lợi ích, tiềm năng trong việc phát triển đối tượng khách hàng bán lẻ, các ngân hàng đã dần mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với khách hàng cá nhân.
Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và một số khuyến nghị
Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam và một số khuyến nghị
12/09/2022 8.094 lượt xem
Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payment - BoP) là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng phản ánh bức tranh kinh tế quốc tế tổng thể của một quốc gia. Theo Điều 3, Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014 của Chính phủ về quản lý BoP của Việt Nam, BoP của Việt Nam là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.
Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh  Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM
Dự đoán ý định hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh Covid-19: Phân tích mô hình PLS-SEM
31/08/2022 1.144 lượt xem
Ngày nay, các dịch vụ ngân hàng dựa trên Internet chiếm ưu thế so với các dịch vụ thay thế khác được cung cấp trước đây. Mô hình ủy thác ngân hàng qua Internet được phát triển dựa trên bốn yếu tố: Họ được cung cấp thông tin, đặc điểm của ngân hàng, hệ thống ngân hàng điện tử và trang web của ngân hàng (Skvarciany, 2018). Ngày nay, các dịch vụ ngân hàng truyền thống, dựa trên hoạt động cho vay và nhận tiền gửi, chỉ là một phần của hoạt động ngân hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?