Ứng dụng cơ sở sữ liệu dân cư trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng Việt Nam
20/09/2023 3.143 lượt xem
Tóm tắt: Ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư (CSDLDC) trong đánh giá điểm khả tín khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân được đánh giá là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích văn bản, tổng quan tài liệu để đưa ra đánh giá về ứng dụng CSDLDC trong đánh giá điểm khả tín khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng (TCTD). Kết quả phân tích chỉ ra CSDLDC đang được Bộ Công an tích cực hoàn thiện, cùng với các chính sách phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại (NHTM) khai thác và sử dụng dữ liệu thay thế từ CSDLDC một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân, từ đó sẽ mang lại lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho NHTM, góp phần phát triển bền vững thị trường tín dụng bán lẻ tại Việt Nam. 

Từ khóa: CSDLDC, điểm khả tín khách hàng, dữ liệu thay thế.
 
THE APPLICATION OF POPULATION DATABASE IN ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF INDIVIDUAL CUSTOMERS AT VIETNAM CREDIT INSTITUTIONS
 
Abstract: Applying population database in customer creditworthiness assessment, especially individual customers, is considered a solution that brings many benefits to banks, customers and the economy. The paper uses the method of text analysis and document review to make an assessment of the application of population database in assessing the creditworthiness of individual customers at credit institutions. The results show that the population database is being actively improved by the Ministry of Public Security, along with the close coordination policies between the Ministry of Public Security and the State Bank of Vietnam, which will open up many opportunities for commercial banks to exploit and use alternative data from the population database effectively to improve the quality of credit services for individual customers, thereby bringing profits and minimizing risks for commercial banks, contributing to the sustainable development of the retail credit market in Vietnam.
 
Keywords: Population database, customer credit score, alternative data.
 
1. Đặt vấn đề 
 
Từ sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài. NHNN và các NHTM đã sử dụng các công cụ như điều chỉnh lãi suất, giãn nợ… nhằm kích thích phát triển kinh tế, tăng cầu về vốn, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay không đạt được mức kì vọng. Đến ngày 27/6/2023, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế mới đạt 4,03% so với cuối năm 2022, tăng 9,08% so với cùng kì, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 14 - 15% của năm 2023. Các kênh huy động, dẫn vốn hiện nay như trái phiếu, cổ phiếu... đang gặp khó khăn nên doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng. Trong bối cảnh ngày càng phát triển của lĩnh vực tài chính, ngân hàng gắn với sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính của người dân, đặc biệt là các sản phẩm tín dụng số hóa với hàm lượng công nghệ cao, việc ứng dụng đánh giá khả tín khách hàng vay nói chung và chấm điểm dựa trên dữ liệu dân cư nói riêng đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong quá trình thẩm định và phê duyệt tín dụng. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình đánh giá khả năng trả nợ của người vay và hỗ trợ ngân hàng ra quyết định cho vay một cách nhanh chóng, đáng tin cậy. Đồng thời, thông qua đánh giá khả tín khách hàng vay từ dữ liệu dân cư một cách khách quan, minh bạch, ngân hàng và các tổ chức tài chính có thêm công cụ để đẩy mạnh cấp tín dụng đến người dân một cách chính thống, đa kênh, nâng cao trải nghiệm khách hàng, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, lành mạnh hóa hoạt động cho vay, tăng cường công tác an sinh xã hội.
 
2. Tổng quan về  CSDLDC
 
2.1. Nội dung, mục đích và vai trò của CSDLDC
 
Dữ liệu công dân là dữ liệu nền tảng cho các hoạt động quản lí nhà nước, hiện diện trong mọi hoạt động giao dịch của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu công dân, thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Đây là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lí bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lí nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân (khoản 4, Điều 3, Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014). Nội dung thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào CSDLDC được tổng hợp tại Bảng 1. 

Bảng 1: Nội dung thông tin công dân được thu thập, cập nhật vào CSDLDC

Nguồn: Luật CCCD năm 2014
 
Về mục tiêu của CSDLDC, theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), CSDLDC (cùng với hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử) được triển khai ứng dụng nhằm hướng tới: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 
Với những mục tiêu trên, việc ứng dụng CSDLDC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lí nhà nước và phục vụ nhân dân. Thứ nhất, CSDLDC giúp hỗ trợ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, CSDLDC là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lí xây dựng lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân. Thứ ba, việc tra cứu thông tin trong CSDLDC khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ giúp tiết kiệm thời gian xử lí và chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thứ tư, CSDLDC giúp nâng cao hiệu quả quản lí dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thứ năm, CSDLDC làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm kinh phí ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các CSDL chuyên ngành (CSDLCN).
 
2.2. Kết nối, chia sẻ giữa CSDLDC và CSDLCN
 
Hiện nay, Chính phủ cũng đã có quy định riêng về việc kết nối CSDLDC với các CSDLCN nhằm cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin về công dân một cách toàn diện, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa CSDLDC và CSDLCN được luật hóa cụ thể tại Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định này, các cơ quan quản lí CSDL quốc gia, CSDLCN khi có thông tin về công dân trong CSDLDC thì phải bảo đảm điều kiện theo Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ (có cơ sở hạ tầng thông tin để kết nối và đáp ứng một số tiêu chuẩn về kết nối). Cùng với đó, việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các CSDL phải bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật hiện hành. Mặt khác, việc sử dụng thông tin công dân trong CSDLDC cần phải đảm bảo bí mật, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan, cũng như không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân/gia đình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg, các thông tin được chia sẻ cho hệ thống CSDLDC bao gồm: CSDL hộ tịch điện tử dùng chung, CSDL về cư trú, CSDL CCCD, CSDL về y tế và CSDLCN. Về việc chia sẻ thông tin công dân, cơ quan quản lí CSDLCN (gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) cần cung cấp thông tin về công dân cho CSDLDC theo quy định pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin. Ngoài ra, các cơ quan này cũng có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thông tin công dân thuộc lĩnh vực quản lí để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lí nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Về mặt quyền lợi, cơ quan, tổ chức có hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với CSDLDC có thể khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLDC theo chức năng, nhiệm vụ và mục đích đăng kí với cơ quan quản lí CSDLDC, cũng như đề nghị cơ quan quản lí CSDLDC giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLDC.
 
Như vậy, có thể khẳng định Quyết định số 1911/QĐ-TTg quy định chi tiết hoạt động kết nối, chia sẻ giữa CSDLDC và CSDLCN là một tiền đề pháp lí quan trọng cho sự ra đời Đề án 06 nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện và ứng dụng CSDLDC phục vụ việc triển khai các mục tiêu an sinh - xã hội của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
 
3. Hệ thống chấm điểm khả tín của khách hàng 
 
Khoản tín dụng đầu tiên trên thế giới được hình thành tại thành phố Uruk bởi người Sumer vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên. Kể từ đó, các hình thức cấp tín dụng, đặc biệt là tín dụng ngân hàng dần phát triển và trở nên phổ biến. Tín dụng ngân hàng, theo Phillips (1922), được hiểu là hoạt động cấp vốn của ngân hàng cho người đi vay. Trong đó, nền tảng của sự đồng thuận cấp vốn được tạo nên thông qua “sự tín nhiệm” của khách hàng đối với ngân hàng. Chính vì vậy, nhiều lí thuyết, mô hình khác nhau đã được đưa ra nhằm đo lường, lượng hóa “sự tín nhiệm” - điểm khả tín của khách hàng, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho ngân hàng trong việc đưa ra quyết định tín dụng. 
 
Theo Thomas (2000), thông tin cơ bản cần thiết để đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng cá nhân được đưa ra từ mô hình 5C, bao gồm: Tính cách (character), năng lực tài chính (capital), năng lực trả nợ (capacity), điều kiện (conditions) và tài sản thế chấp (collateral). Mô hình này được xem là nguyên lí cơ bản trong cho vay nói riêng và cấp tín dụng nói chung, do đó đã được nhiều ngân hàng trên thế giới công nhận và áp dụng trong việc chấm điểm khả tín của khách hàng (Baiden, 2011). Ngoài ra, một số mô hình chấm điểm khả tín được xây dựng bởi các tổ chức xếp hạng nổi tiếng như của FICO, mô hình điểm số tín dụng Vantage Score và mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của EY cũng được tin dùng. Trong đó, mô hình của FICO được xây dựng dựa trên dữ liệu về lịch sử trả nợ; dư nợ tại các TCTD; độ dài của lịch sử tín dụng; số lần vay nợ mới và các loại tín dụng đã sử dụng. Mô hình này khá giống mô hình của Vantage Score khi tập trung khai thác các dữ liệu lịch sử tín dụng như lịch sử trả nợ; tình trạng sử dụng tín dụng; số dư tín dụng; độ sâu tín dụng; tình trạng tín dụng gần đây và tình trạng tín dụng sẵn có để đo lường mức độ khả tín của khách hàng. Cuối cùng, EY áp dụng một mô hình khá đơn giản với hai căn cứ bao gồm khả năng trả nợ và nhân thân để đánh giá điểm khả tín của khách hàng.
 
Như vậy, có thể thấy, có nhiều quan điểm khác nhau trong việc lựa chọn loại thông tin sử dụng để đo lường mức độ khả tín của khách hàng phụ thuộc vào quan điểm về “sự tín nhiệm”, sự sẵn có của thông tin, đối tượng khách hàng… Chính vì vậy, để đảm bảo sự đồng nhất trong việc đánh giá khách hàng vay vốn tại các NHTM Việt Nam, cũng như đảm bảo sự an toàn, hiệu quả của hệ thống, NHNN đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong đó đưa ra quy chuẩn về điều kiện vay vốn của khách hàng, tạo nền tảng và kim chỉ nam cho các NHTM trong việc đưa ra quy định nội bộ về điều kiện vay vốn. Cụ thể, Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN đã chỉ ra 04 điều kiện vay vốn cơ bản của khách hàng:
 
(1) Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 
(2) Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 
(3) Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 
(4) Có khả năng tài chính để trả nợ.
 
Ngoài ra, Điều 15 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN cũng quy định “Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận. Việc thỏa thuận về biện pháp bảo đảm tiền vay của TCTD với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan”. Do đó, điều kiện về áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay là một điều kiện không bắt buộc và được bổ sung trong một số trường hợp theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
 
Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật, mức độ khả tín của khách hàng sẽ được đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chí bao gồm năng lực pháp lí (tương ứng với khoản 1 Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN); năng lực sử dụng vốn (tương ứng khoản 2 và 3 Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN); năng lực tài chính (tương ứng với khoản 4 Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN) và việc thực hiện bảo đảm tiền vay (theo Điều 15 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN). 
 
Với các điều kiện vay vốn kể trên, các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã cụ thể hóa các thông tin cần xác thực nhằm đảm bảo cho quá trình thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng tuân thủ đúng quy định. Bảng 2 đưa ra ví dụ cụ thể về danh mục thông tin yêu cầu thẩm định đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng.

Bảng 2: Thông tin sử dụng trong chấm điểm khả tín
của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu từ các NHTM
 
Dữ liệu Bảng 2 cho thấy, ứng với mỗi điều kiện vay vốn các ngân hàng sẽ thiết kế các nội dung chấm điểm khác nhau. Quan trọng hơn, với mỗi nội dung chấm điểm, cán bộ ngân hàng sẽ phải tiếp cận với nhiều nguồn CSDL khác nhau để có thể thu thập cũng như kiểm chứng thông tin khách hàng. Trong đó, hai nguồn dữ liệu lớn cán bộ ngân hàng có thể tiếp cận là nguồn thông tin từ nội bộ ngân hàng (hồ sơ khách hàng cung cấp, thông tin của khách hàng tại ngân hàng mình, thông tin thu thập được qua quá trình phỏng vấn, điều tra trực tiếp) và nguồn thông tin đến từ các nguồn bên ngoài (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), cơ quan hữu quan, cơ quan/tổ chức/cá nhân có liên quan tới khách hàng vay vốn). 
 
Việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu song song và đặc biệt đa phần phụ thuộc nhiều vào thông tin do khách hàng cung cấp gây ra một số khó khăn, hạn chế nhất định cho cán bộ tín dụng trong quá trình tra soát, so sánh, kiểm định thông tin. Cụ thể, một số hạn chế của nguồn dữ liệu hiện tại, bao gồm:
 
- Chất lượng thông tin phụ thuộc vào năng lực của cán bộ ngân hàng trong quá trình thu thập thông tin và phỏng vấn khách hàng.
 
- Thông tin thu nhận được từ các cơ quan/tổ chức đôi khi không đồng nhất.
 
- Mất nhiều thời gian và chi phí trong việc thu thập và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
 
Xuất phát từ các hạn chế trên, trong những năm gần đây, các NHTM Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận xu hướng quốc tế, bao gồm việc sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), kĩ thuật về máy học, trí thông minh nhân tạo (AI) trong thu thập dữ liệu, phân tích khách hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Chẳng hạn, NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thiết lập phương thức chấm điểm khách hàng dựa trên kết quả xây dựng từ nhiều mô hình kinh tế. Mô hình này được xây dựng từ việc xử lí hệ thống dữ liệu khổng lồ và tương đối phức tạp. NHTM cổ phần Tiên Phong hợp tác với nhà bán lẻ Nice (Hàn Quốc) trong việc tích hợp các bộ đếm thẻ với các tệp dữ liệu đã được tổng hợp đa chiều để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 
 
4. Ứng dụng CSDLDC để đánh giá điểm khả tín của khách hàng 
 
Việc các NHTM và công ty công nghệ chủ động đầu tư vào những dự án thu thập, xử lí thông tin tín dụng khách hàng dựa trên nền tảng số được nhiều chuyên gia đánh giá là một xu hướng đầu tư bền vững và có triển vọng phát triển mạnh. CSDLDC đang được Bộ Công an tích cực hoàn thiện, cùng với các chính sách phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và NHNN sẽ mở ra nhiều cơ hội cho NHTM khai thác và sử dụng dữ liệu thay thế từ CSDLDC một cách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân, từ đó sẽ mang lại lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho NHTM, góp phần phát triển bền vững thị trường tín dụng bán lẻ tại Việt Nam. (Hình 1)
 
Hình 1: Mức độ bao phủ của CSDLDC - CSDLCN với thông tin chấm điểm khả tín khách hàng

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu

Từ việc nghiên cứu mức độ bao phủ của các thông tin trong CSDLDC và CSDLCN với thông tin chấm điểm khả tín khách hàng, Nhóm nghiên cứu phân tích một số khả năng ứng dụng CSDLDC trong đánh giá điểm khả tín của khách hàng, đặc biệt là các đối tượng khách hàng yếu thế, hiệu quả mang lại cho các bên và góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện như sau:
 
Thứ nhất, khi thông tin CSDLDC được liên thông đến các TCTD sẽ là cơ sở hữu ích để các TCTD đơn giản hóa thủ tục cho vay ngay từ bước lập hồ sơ vay vốn. Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, trong đó đưa ra định hướng thúc đẩy các TCTD có giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn đối với khách hàng. Trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang chuyển đổi số mạnh mẽ cũng là động lực để các NHTM tích cực trong việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại để khai thác các nguồn thông tin thay thế (trong đó CSDLDC được xác định là nguồn thông tin tiềm năng quan trọng) nhằm tăng tiện ích thuận lợi cho khách hàng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả cho ngân hàng.
 
Trước đây, hồ sơ tín dụng yêu cầu khá nhiều các loại giấy tờ: Đơn xin vay vốn, hồ sơ pháp lí, hồ sơ tài chính, hồ sơ thuyết minh vay vốn, hồ sơ tài sản bảo đảm phần lớn đều dựa vào nguồn thông tin khách hàng cung cấp, ngân hàng sẽ hướng dẫn khách hàng nộp bản sao công chứng sau kèm đối chiếu bản gốc của một số loại giấy tờ hoặc cần liên hệ với các cơ quan quản lí để xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ do khách hàng cung cấp. Quy trình này sẽ tốn thời gian, công sức và chi phí của cả khách hàng và ngân hàng. Hạn chế này sẽ được khắc phục khi một số thông tin trong hồ sơ vay vốn như: Giấy tờ định danh khách hàng, tình trạng pháp lí khách hàng… đã được tích hợp trên CSDLDC và đảm bảo khách quan, tin cậy. Ngân hàng sẽ tự động trích xuất, kiểm tra thông tin khách hàng mà không cần yêu cầu khách hàng cung cấp, giúp rút ngắn thời gian lập hồ sơ và gia tăng hiệu quả của giai đoạn lập hồ sơ vay vốn.
 
Thứ hai, thông tin trên CSDLDC sẽ giúp các NHTM tăng độ bao phủ và tin cậy của dữ liệu đầu vào. Thực tế thì hiệu quả của chất lượng tín dụng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thông tin, do đó đòi hỏi cán bộ tín dụng phải nhanh nhạy trong việc tổ chức, điều tra về khách hàng, về tính trung thực của khách hàng. Thông tin cần được xử lí kịp thời, đầy đủ, chính xác. CSDLDC sẽ là giải pháp tiềm năng giúp các NHTM có thêm dữ liệu thay thế trong đánh giá tín nhiệm toàn diện về khách hàng thay vì chỉ sử dụng dữ liệu truyền thống. (Bảng 3)

Bảng 3: Một số loại dữ liệu truyền thống và dữ liệu thay thế 
trong đánh giá điểm khả tín của khách hàng cá nhân

Nguồn: FICO (2017)
 
CSDLDC tuy mới được tạo lập song sẽ được cập nhật thường xuyên, trong khi kho dữ liệu truyền thống ít được cập nhật và trong tình trạng không theo dõi thường xuyên. CSDLDC có khả năng bao phủ một lượng lớn quan sát, đồng thời với một lượng lớn trường dữ liệu sẽ cho phép khai thác để cung cấp nhiều thông tin trên nhiều khía cạnh khác nhau về cùng một chủ thể. Điều này giúp các NHTM có thể thực hiện việc phân tích nhanh chóng, tăng cường quy mô và độ bao phủ của dữ liệu phân tích.
 
Thứ ba, CSDLDC khi được cập nhật thường xuyên sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các NHTM để kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm rủi ro đối với khách hàng sau khi vay vốn. Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng với các khái niệm đưa ra như trên được hiểu là một chương trình kiểm tra, giám sát, đánh giá tính tuân thủ của khách hàng và đơn vị kinh doanh sau cấp tín dụng, cảnh báo sớm với trường hợp có dấu hiệu rủi ro và có thể chuyển nhóm nợ cao hơn để đưa ra các biện pháp xử lí kịp thời nhằm giảm tỉ lệ nợ chuyển nhóm. Như vậy, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng tại các NHTM có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng. Trong khi các thông tin trong hệ thống giám sát tín dụng tại các NHTM chỉ tập trung cung cấp những thông tin cơ bản, thường là liên quan trực tiếp đến nội dung phân tích tín dụng thì CSDLDC cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực hơn dẫn tới việc dự đoán xu hướng và diễn biến độ khả tín của khách hàng tốt hơn, trong thời gian xa hơn.
 
Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Thị Hương Trà 
Học viện Ngân hàng
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc gắn chặt đào tạo cơ bản với đào tạo thực tế tại Học viện Ngân hàng
21/02/2024 1.473 lượt xem
Mô hình Ba Nhà là một mô hình nổi tiếng nêu bật sự gắn liền chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết và đào tạo thực tế, thông qua mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và chính phủ với tiềm năng đổi mới và phát triển kinh tế trong một xã hội tri thức.
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Triển khai ESG trong lĩnh vực ngân hàng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
20/02/2024 1.668 lượt xem
Chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững đang trở thành một xu hướng tất yếu, là ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
Nỗ lực nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam
19/02/2024 1.501 lượt xem
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức vào ngày 14/12/2021 đã thống nhất cao khẳng định về sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024
16/02/2024 2.552 lượt xem
Kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (năm 1987) đến nay, Việt Nam đã thu hút được gần 438,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khu vực FDI đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Riêng năm 2023, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm tốc (chỉ đạt 5,05% GDP so với 8% GDP năm 2022) do bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của vốn FDI.
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
Nhìn lại công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2023 - Nhận định dư địa chính sách tiền tệ năm 2024
15/02/2024 1.789 lượt xem
Kinh tế thế giới năm 2023 cho thấy nhiều bất định đến từ căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực về tăng trưởng và lạm phát, kéo theo sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ (CSTT) của các quốc gia trên thế giới.
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
Việt Nam vững mạnh, vươn cao trong năm Rồng
13/02/2024 1.523 lượt xem
Năm 2024, chúng ta có thể tin tưởng, những khó khăn nhất đã ở phía sau. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý IV/2023 đã phục hồi lên 6,72% so với cùng kì năm 2022, góp phần vào tổng mức tăng trưởng cả năm 2023 đạt 5,05%. Đóng góp cho đà hồi phục này là nhờ sự cải thiện về thương mại bắt đầu trong quý cuối cùng của năm 2023.
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024: Kiên cường và đầy hứa hẹn trước những thách thức
12/02/2024 1.595 lượt xem
Nhìn chung, kinh tế thế giới đang dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị, tuy nhiên, vẫn còn chậm và chưa đồng đều.
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả
17/01/2024 3.102 lượt xem
Quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các ngân hàng. Hiện nay, vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định, điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các ngân hàng.
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
Quy định của pháp luật về phí Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và thực tiễn thi hành
16/01/2024 2.109 lượt xem
Với những đặc thù về quy mô, đối tượng khách hàng và tính liên kết hệ thống, các QTDND phải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng và nguy cơ đổ vỡ hệ thống.
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện
11/01/2024 2.422 lượt xem
Hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm trầm trọng. Cùng với sự cạn kiệt tài nguyên, nhu cầu sử dụng tài nguyên của thế giới ngày càng tăng vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái đất. Nếu không có những biện pháp kịp thời, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn chịu tải của môi trường. Phát triển kinh tế tuần hoàn là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp giảm lượng tài nguyên cần sử dụng và lượng phế thải tạo ra, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường.
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
Nhìn lại thành công trong kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2023 và triển vọng lạm phát năm 2024
10/01/2024 7.586 lượt xem
Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài vào đồng nội tệ và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
Hạn chế rủi ro thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam
04/01/2024 2.691 lượt xem
Do hạn chế kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương, cùng với đó là mong muốn xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã không tìm hiểu kĩ đối tác và phương thức thanh toán phù hợp dẫn đến các rủi ro đáng tiếc.
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
Phát triển chính sách về kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ
03/01/2024 2.516 lượt xem
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
Thực trạng hoạt động mua, bán nợ tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị hoàn thiện
02/01/2024 2.125 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đang dần hình thành như một sự cần thiết khách quan của phát triển nền kinh tế. Hoạt động mua, bán nợ là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam hiện nay, nhưng thực chất nó là một hoạt động kinh tế rất cơ bản trong các NHTM.
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
Cần bổ sung cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường
31/12/2023 2.007 lượt xem
Sau thời điểm tăng cao, giá vàng miếng SJC có chiều hướng giảm dần từ chiều 28/12/2023. Trên thị trường, khách hàng đang có xu hướng bán ròng vàng miếng SJC. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 01/2024, NHNN sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?