Kinh nghiệm một số quốc gia về cơ chế giao dịch và hoạt động công bố thông tin trong giao dịch bán khống
03/07/2024 1.320 lượt xem
Tóm tắt: Từ lâu, hoạt động bán khống đã trở thành phương thức giao dịch thông dụng trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng. Tại Việt Nam, kể từ ngày 15/02/2021, pháp luật Việt Nam đã công nhận và có quy định về giao dịch bán khống có tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, cho đến nay, các giao dịch liên quan đến bán khống vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động vì nhiều lý do, trong đó có rủi ro về pháp lý. Mục tiêu của bài viết nhằm xem xét cơ chế giao dịch và hoạt động công bố thông tin trong giao dịch bán khống thông qua những quy định hiện hành tại một số quốc gia; qua đó, đưa ra các hàm ý đối với Việt Nam. Với quá trình hội nhập kinh tế - xã hội sâu rộng ở phạm vi toàn cầu, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế giao dịch bán khống ở nước ta nên được xem xét trong thời gian tới.

Từ khóa: Bán khống, cơ chế giao dịch, công bố thông tin.
 
EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES ON TRADING MECHANISMS AND INFORMATION
DISCLOSURE ACTIVITIES IN SHORT SELLING

 
Abstract: For a long time, short selling has become a popular trading method in the financial market in general and the stock market in particular. In Vietnam, short selling has been recognized by law since February 15, 2021. Additionally, Vietnamese law has had its regulations on covered short selling. However, transactions related to short selling have not operated yet officially for many reasons, including legal risks. The article aims to assess the trading mechanism and information disclosure activities in short selling through current regulations in some countries. Thereby, the author proposes some recommendations for Vietnam to build and complete the short selling transaction mechanism in the near future, especially, in the context of increasingly, deeply international economic integration.  

Keywords: Short selling, trading mechanism, information disclosure.
 

Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet


1. Giới thiệu

Bán khống là một chiến lược giao dịch trong thị trường tài chính, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán giá của một tài sản như chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) hay các loại hàng hóa sẽ giảm trong tương lai. Một điểm độc đáo trong hoạt động bán khống là nhà đầu tư chứng khoán vẫn có thể thực hiện bán khống mà không cần phải có cổ phiếu hoặc trái phiếu tại thời điểm giao dịch. Nói cách khác, giao dịch bán khống là giao dịch bán thứ mà cá nhân/tổ chức đang không sở hữu trên TTCK. Đơn cử như trong Thông tư MRD/DoP/SE/Dep/Cir-14/2007 của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Ấn Độ (SEBI), bán khống được định nghĩa là bán cổ phiếu mà người bán không sở hữu tại thời điểm giao dịch.

Tính đến năm 2023, bán khống trên TTCK đã được chính phủ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận. Nhiều nước đã xây dựng những quy định pháp luật riêng biệt về giao dịch bán khống. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát cơ chế hoạt động của bán khống, đánh giá rủi ro và nâng cao tính minh bạch của các giao dịch thông qua hoạt động công bố thông tin.

2. Cơ chế hoạt động của bán khống

Hiện nay, hầu hết các khu vực tài phán khác trên thế giới, bán khống không có tài sản bảo đảm sẽ bị cấm. Ở Việt Nam, tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, giao dịch bán khống có tài sản bảo đảm được quy định là giao dịch bán chứng khoán đã được vay trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Người bán sau đó có nghĩa vụ mua lại số chứng khoán đó để hoàn trả khoản đã vay.
 
Hình 1: Cơ chế của hoạt động giao dịch bán khống trên thị trường
Về mặt cơ chế giao dịch, các giao dịch bán khống hình thành trên TTCK dựa trên nguyên tắc mượn trả cổ phiếu, nếu giá cổ phiếu giảm, người bán khống sẽ mua lại cổ phiếu ở mức giá thấp hơn và kiếm lời; nếu giá cổ phiếu tăng, người bán khống sẽ bị lỗ. Đặc điểm của những doanh nghiệp được lựa chọn bán khống là khả năng sinh lời thực sự rất thấp so với mức định giá "khổng lồ" trên TTCK hiện tại. Nhìn chung, cơ chế của hoạt động bán khống là cơ chế giao dịch vừa bán và vừa mua cổ phiếu.

Đa số các nước cho phép giao dịch bán khống đều yêu cầu đặt cọc bằng 150% giá trị của vị thế tại thời điểm việc bán khống được thực hiện1. Đây được xem là số tiền ký quỹ ban đầu. Nếu giá trị của vị thế giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ duy trì, người bán khống sẽ phải đối mặt với lệnh gọi ký quỹ và được yêu cầu đóng vị thế hoặc tăng tiền vào tài khoản ký quỹ.
 
Ở các quốc gia sẽ có những quy định riêng biệt đối với hoạt động bán khống. Tại Malaysia, một giao dịch bán khống quy định không được vượt quá 12 tháng kể từ ngày giao dịch2. Các giao dịch bán khống và những khoản vay tương ứng phải được xác nhận thông qua RENTAS (hệ thống thanh toán của Bank Negara Malaysia) vào các ngày giao dịch tương ứng. Ủy ban Chứng khoán Malaysia có quyền: (i) Không cho phép các bên thực hiện giao dịch bán khống; (ii) Tạm dừng hoạt động bán khống của một số mã chứng khoán; (iii) Bất kỳ hành động nào khác mà Ủy ban Chứng khoán cho là phù hợp với thị trường3. Hay giao dịch bán khống tại Vương quốc Anh yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo thực hiện đầy đủ ba hoạt động: (i) Vay chứng khoán từ người cho vay; (ii) Nhận sự đồng ý vay chứng khoán từ người cho vay; (iii) Có thỏa thuận giữa người vay và người cho vay về việc đặt lệnh bán khống chứng khoán, đảm bảo số lượng chứng khoán theo quy định và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán4.

3. Công bố thông tin trong giao dịch bán khống

Một số quốc gia dần chú trọng hơn đến nghĩa vụ công bố thông tin trong giao dịch bán khống. Tại Liên minh châu Âu (EU) quy định về trách nhiệm thông báo khi thực hiện giao dịch bán khống theo chiều hướng kiểm soát khắt khe hơn. Bất kỳ thể nhân (cá nhân) hay pháp nhân nào nắm giữ vị thế bán bằng hoặc cao hơn 0,1% vốn cổ phần tại một doanh nghiệp thì phải tuân thủ trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về vị thế bán khống trong vòng một ngày giao dịch. Trong trường hợp vị thế bán ròng bằng hoặc cao hơn 0,5% vốn cổ phần, cơ quan có thẩm quyền phải công bố thông tin rộng rãi trên thị trường5.

Ở Vương quốc Anh, mức ngưỡng thông báo quy định yêu cầu nhà đầu tư bán khống phải thông báo cho Cơ quan Quản lý tài chính (FCA) khi vị thế bán ròng vượt quá 0,1% vốn cổ phần đã phát hành của doanh nghiệp, tính trên tổng giao dịch trên thị trường. Cụ thể, các nhà đầu tư bán khống phải báo cáo các thay đổi gia tăng đối với các giao dịch trên ngưỡng 0,1% theo quy định6.

Tại Malaysia, để kiểm soát rủi ro trong các giao dịch bán khống, các bên tham gia đảm bảo thực hiện: (i) Báo cáo trên cơ sở hằng tuần đối với các vị thế bán khống chưa thanh toán trong ngày (phân loại theo mã chứng khoán); (ii) Báo cáo ngay lập tức bất kỳ vị thế bán khống nào có giá trị từ 5% trở lên; (iii) Báo cáo ngay việc không giao (không trả) được bất kỳ chứng khoán nào từ các bên tham gia thị trường7.
 
Tại Nhật Bản, giao dịch bán khống trên TTCK Nhật Bản phải được báo cáo đầy đủ. Thay mặt cho những người bán khống, công ty chứng khoán thực hiện lệnh bán khống có trách nhiệm báo cáo các vị thế bán khống trong ngày. Cụ thể, trường hợp các vị thế bán khống có tỉ lệ bán khống từ 0,2% phải được báo cáo với sàn giao dịch chứng khoán. Trường hợp các vị thế bán khống có tỉ lệ bán khống từ 0,5% trở lên sẽ được báo cáo với Sở Giao dịch chứng khoán và tiến hành công bố thông tin trên thị trường8.

4. Hàm ý cho Việt Nam

Một là, giao dịch bán khống là một công cụ tài chính có thể mang lại nhiều lợi ích cho thị trường, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong thời gian tới, nước ta cần ban hành những quy định chi tiết về cơ chế hoạt động và giám sát trong việc quản lý giao dịch bán khống trên TTCK, bao gồm: (i) Quy định về tỉ lệ ký quỹ; (ii) Quy định về ngưỡng báo cáo của vị thế bán khống; (iii) Quy định về nội dung và thời hạn công bố thông tin; (iv) Quy định về trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch bán khống.

Hai là, công bố thông tin đầy đủ và minh bạch là một trong những biện pháp quan trọng để kiểm soát rủi ro trong giao dịch bán khống. Việt Nam có thể tham khảo áp dụng quy định liên quan về công bố thông tin của các bên tham gia giao dịch bán khống theo hướng tương tự như các quốc gia EU, Vương quốc Anh, Malaysia hay Nhật Bản. Cụ thể, người bán khống phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền khi vị thế bán khống đạt đến một ngưỡng nhất định.

Ba là, bán khống sẽ là một công cụ mới trên TTCK Việt Nam nếu nước ta đưa vào hoạt động chính thức trên thị trường. Giống như TTCK phái sinh (hoạt động từ ngày 10/8/2017) hay sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (hoạt động từ ngày 28/6/2019), hầu hết các nhà đầu tư đều cần có thời gian để làm quen với sản phẩm chứng khoán mới. Vì thế, trước khi vận hành thí điểm chính thức, rất cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giao dịch bán khống cho nhà đầu tư tiếp cận và tìm hiểu; giúp nhà đầu tư hiểu rõ về cơ hội và rủi ro của hoạt động bán khống trước khi tham gia để đạt hiệu quả giao dịch tối ưu nhất.
 
1https://www.investopedia.com/ask/answers/05/shortmarginrequirements.asp
2Bank Negara Malaysia (2017), “Regulated Short-Selling of Securities in the Wholesale Money Market”, pp.5.
3Bank Negara Malaysia (2017), “Regulated Short-Selling of Securities in the Wholesale Money Market”, pp.7.
4HM Treasury (2022), “Short Selling Regulation Review: Call for Evidence”, pp.11.
5Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling.
6HM Treasury (2022), “Short Selling Regulation Review: Call for Evidence”, pp.12.
7Bank Negara Malaysia (2017), “Regulated Short-Selling of Securities in the Wholesale Money Market”, pp.6-7.
8https://www.jpx.co.jp/english/equities/trading/regulations/02.html
 
Tài liệu tham khảo:

1. Bank Negara Malaysia (2017). Regulated Short-Selling of Securities in the Wholesale Money Market, pages 1-12.
2. HM Treasury (2022). Short Selling Regulation Review: Call for Evidence, pages 1-20.
3. Regulation related to Restrictions on Trading, updated on March 22, 2023 by Japan Exchange Group (JPX).
4. Regulation (EU) No 236/2012 dated on March 14, 2012, issued by the European Parliament and of the Council.
5. The Circular No. MRD/DoP/SE/Dep/Cir- 14/2007 dated on December 20, 2007, issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI).
6. Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Nguyễn Hoàng Nam
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả
Hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả
08/07/2024 753 lượt xem
Bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ thực trạng của hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, trình bày những khó khăn và đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.
Thực trạng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số tại các quốc gia châu Á
Thực trạng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số tại các quốc gia châu Á
19/06/2024 1.826 lượt xem
Dựa trên dữ liệu được thu thập từ các báo cáo về tài chính toàn diện của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch vụ tài chính số tại 19 quốc gia châu Á từ phía chủ thể cung cấp và chủ thể tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tiền mã hóa của thế hệ Gen Z trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tiền mã hóa của thế hệ Gen Z trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/06/2024 2.767 lượt xem
Trong kỉ nguyên của công nghệ số, sự xuất hiện của một hình thức tiền tệ số hay tiền mã hóa là hoàn toàn cần thiết để đáp ứng sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ (Milutinovic, 2018). Tiền mã hóa sử dụng công nghệ mã hóa và chuỗi khối (Blockchain) để bảo đảm tính an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính.
Các yếu tố mang lại thành công của một số ngân hàng phát triển nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam
Các yếu tố mang lại thành công của một số ngân hàng phát triển nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam
24/05/2024 3.629 lượt xem
Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) là những định chế tài chính phát triển lớn, thành công trên thế giới...
Quốc tế hóa Nhân dân tệ và hợp tác tiền tệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN
Quốc tế hóa Nhân dân tệ và hợp tác tiền tệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN
20/05/2024 3.896 lượt xem
Đi đôi với phát triển kinh tế, Trung Quốc dần hình thành và triển khai chiến lược bài bản xây dựng và củng cố sức mạnh tài chính - tiền tệ với trọng tâm là phát triển CNY trở thành đồng tiền quốc tế...
Quản lí tiền mã hóa ở một số quốc gia - Kinh nghiệm và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Quản lí tiền mã hóa ở một số quốc gia - Kinh nghiệm và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
16/05/2024 5.137 lượt xem
Trong kỉ nguyên của nền công nghiệp 4.0, tiền mã hóa là một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ số Blockchain. Các loại tiền mã hóa xuất hiện là tất yếu trong quá trình phát triển của các hình thái tiền tệ, đem đến sự phát triển vượt bậc về thương mại điện tử và mở ra cho thị trường tài chính một trang mới.
Tác động của thực thi ESG đến hệ thống ngân hàng: Góc nhìn từ Việt Nam và tham chiếu thế giới
Tác động của thực thi ESG đến hệ thống ngân hàng: Góc nhìn từ Việt Nam và tham chiếu thế giới
08/05/2024 4.540 lượt xem
Trong những năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn, tổn thất về người, kinh tế cho các doanh nghiệp nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, doanh nghiệp nào theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, công bố các chỉ tiêu ESG (Enviromental - môi trường, Social - xã hội, Governance - quản trị) trong nhiều năm qua luôn thu hút được sự đồng hành của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Thực thi chính sách tín dụng nông thôn - Kinh nghiệm của Brazil
Thực thi chính sách tín dụng nông thôn - Kinh nghiệm của Brazil
16/04/2024 5.372 lượt xem
Chính sách tín dụng nông thôn (tín dụng nông thôn) ở Brazil là các chương trình cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, năng suất và đầu tư; nâng cao thu nhập của các trang trại và doanh nghiệp; nâng cao mức sống của người dân nông thôn.
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
04/04/2024 7.023 lượt xem
Bài viết phân tích, đánh giá một số kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu thu NSNN bền vững thông qua bốn loại thuế, gồm: Thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị để hoàn thiện cơ cấu thu NSNN bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp - Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp - Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
21/03/2024 8.633 lượt xem
Hệ thống hưu trí là một bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội với hai hệ thống hưu trí bắt buộc và hệ thống hưu trí tự nguyện. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp ở các nước trên thế giới rất quan trọng nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn
Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn
19/03/2024 26.197 lượt xem
Năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất, từ sản lượng công nghiệp đến hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế đều giảm.
Ứng phó với các thách thức nhân khẩu học: Chiến lược thích ứng của ngành Ngân hàng và gợi ý đối với Việt Nam
Ứng phó với các thách thức nhân khẩu học: Chiến lược thích ứng của ngành Ngân hàng và gợi ý đối với Việt Nam
07/03/2024 9.784 lượt xem
Những thay đổi về nhân khẩu học toàn cầu, đặc biệt là xu hướng già hóa dân số đang đặt ra những thách thức và rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Chính sách tiền tệ của Fed năm 2024 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Chính sách tiền tệ của Fed năm 2024 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
03/03/2024 14.146 lượt xem
Sau gần hai năm thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và đưa lạm phát của nền kinh tế Hoa Kỳ về gần lạm phát mục tiêu là 2%, trong năm 2024, dự kiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có những thay đổi lớn trong điều hành chính sách tiền tệ.
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
15/02/2024 9.941 lượt xem
Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức thông qua chức năng cung cấp sự đảm bảo, tư vấn khách quan, chuyên sâu và theo định hướng rủi ro.
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
13/02/2024 10.277 lượt xem
Nhìn lại năm 2023, trên khắp Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 12/2023, Mizuho đã hỗ trợ Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tại Tokyo cùng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các định chế tài chính khác.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?