Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
15/02/2024 9.940 lượt xem
Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và bảo vệ giá trị của tổ chức thông qua chức năng cung cấp sự đảm bảo, tư vấn khách quan, chuyên sâu và theo định hướng rủi ro. Để khẳng định vai trò đó, ngoài những yêu cầu về tính khách quan, độc lập của tổ chức, cá nhân và các yêu cầu về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, một trong những yếu tố quan trọng là đơn vị có chức năng kiểm toán nội bộ phải xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ làm công cụ đánh giá mức độ tuân thủ của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ đối với các chuẩn mực kiểm toán, việc áp dụng nghiêm các quy tắc đạo đức, từ đó đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ và xác định các cơ hội cải thiện và nâng cao mức độ tuân thủ của bộ phận kiểm toán nội bộ. Với vai trò là lớp kiểm soát thứ ba trong mô hình 3 vòng kiểm soát theo chuẩn mực chung về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ cần tự đánh giá nội bộ cũng như được đánh giá độc lập để đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ.
 
Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi nghiên cứu, xem xét, đề cập đến một số các quy định của Chuẩn mực thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ của Viện Kiểm toán viên nội bộ quốc tế thuộc Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA) về Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán; kinh nghiệm của ngân hàng trung ương (NHTW) các nước, thực tiễn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán tại NHNN nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ NHNN.
 
1. Chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ năm 2017 của Viện Kiểm toán viên nội bộ quốc tế IIA
 
Chuẩn mực số 1300 đến 1312 của Chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ IIA năm 2017 (Chuẩn mực) quy định Trưởng Kiểm toán nội bộ phải xây dựng và duy trì một Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng bao phủ tất cả các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ.
 
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán cần được thiết kế để đánh giá các khía cạnh sau: 
 
(1) Sự phù hợp về định nghĩa kiểm toán nội bộ, Chuẩn mực đạo đức và Chuẩn mực quốc tế về thực hành kiểm toán nội bộ.
 
(2) Sự đầy đủ của điều lệ kiểm toán, mục tiêu, chính sách và quy trình. 
 
(3) Sự đóng góp của Kiểm toán nội bộ vào quản trị tổ chức, quản lí và kiểm soát rủi ro.
 
(4) Mức độ bao phủ của phạm vi kiểm toán tổng thể.
 
(5) Mức độ tuân thủ với luật, quy định, chuẩn mực.
 
(6) Rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán nội bộ. 
 
(7) Hiệu quả của việc tiếp tục nâng cao chất lượng và ứng dụng thông lệ tốt nhất trong thực hiện kiểm toán.
 
(8) Cách thức kiểm toán nội bộ làm gia tăng giá trị, tăng cường hiệu quả hoạt động và đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
 
Để đạt được mức độ bao phủ tất cả các hoạt động của kiểm toán nội bộ, Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán cần ứng dụng hiệu quả tại cả 3 cấp độ (khía cạnh): 
 
- Triển khai kiểm toán: Có quy trình kiểm toán để triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm toán; kế hoạch, thực hiện, báo cáo thực hiện theo chuẩn mực; cơ chế để theo dõi thực hiện kiến nghị phù hợp…
 
- Hoạt động của kiểm toán nội bộ: Ban hành chính sách quản lí và chuyên môn, kết quả kiểm toán đạt được mục tiêu đề ra. 
 
- Yếu tố bên ngoài: Trưởng Kiểm toán nội bộ đảm bảo hoạt động của kiểm toán nội bộ cần được đánh giá ít nhất 05 năm một lần bởi các chuyên gia độc lập có trình độ.
 
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng phải bao gồm đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập:
 
Đánh giá nội bộ 
 
Đánh giá nội bộ phải bao gồm:
 
- Giám sát thường xuyên hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ.
 
Giám sát thường xuyên là một phần không tách rời của hoạt động giám sát, soát, xét và đánh giá hằng ngày của bộ phận kiểm toán nội bộ. Hoạt động giám sát thường xuyên được quy định trong các chính sách và hướng dẫn quản lí bộ phận kiểm toán nội bộ, sử dụng các quy trình, công cụ, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ tuân thủ quy tắc đạo đức và Chuẩn mực.
 
- Định kì thực hiện tự đánh giá hoặc do phòng, ban khác trong cùng tổ chức có kiến thức đầy đủ về chuyên môn kiểm toán nội bộ thực hiện.
 
Đánh giá định kì được thực hiện để đánh giá việc tuân thủ quy tắc đạo đức và Chuẩn mực. 
 
Dù có trọng tâm khác nhau nhưng đánh giá định kì có liên quan đến giám sát thường xuyên, trong đó tập trung vào: Sự tuân thủ điều lệ kiểm toán nội bộ, quy tắc đạo đức và các chuẩn mực, chất lượng giám sát, việc đạt các chỉ tiêu/chỉ số hoạt động…
 
Mục tiêu chính của đánh giá định kì là xác định chất lượng của giám sát thường xuyên và các cơ hội để cải thiện quy trình và thủ tục kiểm toán.
 
Đánh giá độc lập
 
Đánh giá độc lập phải được một chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia độc lập có chuyên môn từ bên ngoài tổ chức thực hiện ít nhất 05 năm một lần. 
 
Chuyên gia đánh giá độc lập phải kết luận về việc tuân thủ quy tắc đạo đức và Chuẩn mực. Đánh giá độc lập cũng có thể bao gồm các nhận xét về hoạt động hoặc chiến lược. 
 
Đồng thời, Chuẩn mực cũng quy định việc Trưởng Kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả của Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ với lãnh đạo cấp cao (về tần suất thực hiện đánh giá nội bộ và độc lập, trình độ chuyên gia đánh giá độc lập, khuyến nghị của chuyên gia và kế hoạch hoàn thiện Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán). Ngoài ra, Chuẩn mực cũng quy định việc bộ phận kiểm toán nội bộ tuyên bố tuân thủ Chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ là phù hợp chỉ khi kết luận đó được hỗ trợ bởi kết quả của Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng cho thấy vai trò của việc xây dựng và triển khai Chương trình nâng cao chất lượng kiểm toán.
 
2. Kinh nghiệm NHTW các nước về xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán 
 
NHTW là một thực thể đặc biệt có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là trung tâm của hệ thống tiền tệ và tài chính mỗi quốc gia. Với vai trò, vị trí của mình, NHTW được kì vọng là tổ chức có được sự hoàn thiện, hiệu quả nhất trong việc tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực công, trong đó bao gồm cả nội dung về Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán. Qua nghiên cứu, tham khảo học tập kinh nghiệm của NHTW các nước (thông qua các khóa học và là thành viên của Mạng lưới các nhà lãnh đạo kiểm toán nội bộ NHTW các nước Đông Nam Á) cho thấy, kiểm toán nội bộ NHTW các nước đã xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán như một cam kết mạnh mẽ với lãnh đạo cấp cao và các đơn vị nội bộ cũng như các đối tượng bên ngoài về tính hiệu quả, chất lượng và chuyên nghiệp của kiểm toán nội bộ, giúp tăng cường vai trò và vị thế của mình trong mô hình quản trị NHTW, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của NHTW.
 
2.1. NHTW Hàn Quốc
 
NHTW Hàn Quốc coi trọng việc đảm bảo, duy trì chất lượng kiểm toán và xây dựng Chương trình đánh giá chất lượng kiểm toán nhằm giúp:
 
- Nâng cao giá trị của Vụ Kiểm toán nội bộ đối với NHTW (NHTW cần biết giá trị thật của kiểm toán nội bộ).
 
- Kiểm toán nội bộ thực hiện trách nhiệm với sự hiệu quả, chuyên nghiệp.
 
Theo đó, NHTW Hàn Quốc xây dựng rất nhiều cơ chế để đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán, bao gồm: Thực hiện kiểm toán trên cơ sở rủi ro, báo cáo kiểm toán được thẩm định bởi bộ phận thẩm định trước khi ban hành chính thức; hằng năm thực hiện các cuộc khảo sát trong nội bộ NHTW để đánh giá chất lượng của Kiểm toán nội bộ; theo dõi số lượng và việc thực hiện kiến nghị như là một thước đo đảm bảo chất lượng kiểm toán.
 
2.2. NHTW Malaysia
 
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán được xây dựng và thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chuẩn mực:
 
(1) Giám sát thường xuyên. 
 
(2) Đánh giá định kì được thực hiện trong quy trình kiểm toán bởi kiểm toán nội bộ, bao gồm phối hợp với Vụ Quản lý rủi ro trong đánh giá rủi ro mới/mới nổi để xây dựng kế hoạch kiểm toán, tập trung vào những vấn đề rủi ro cao, theo dõi vấn đề kiểm toán qua phần mềm tự động, theo dõi việc thực hiện kiến nghị thông qua hệ thống tự động, thực hiện đánh giá độc lập để nâng cao nhận thức về văn hóa rủi ro; xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; nghiên cứu và ứng dụng các phương thức, thông lệ kiểm toán tốt nhất từ các tổ chức hàng đầu.
 
(3) Đánh giá độc lập: 05 năm một lần, dựa trên sự tương thích với hai mô hình năng lực về kiểm toán nội bộ:
 
- Mô hình đánh giá mức độ trưởng thành của kiểm toán nội bộ: Cung cấp các mức độ hoàn thiện và các thông lệ tốt nhất để đạt được các chuẩn mực về kiểm toán. Mô hình bao gồm 05 cấp độ, trong đó mỗi cấp độ mô tả khả năng hoạt động của kiểm toán nội bộ.
 
- Mô hình năng lực kiểm toán nội bộ: Giúp xác định năng lực của kiểm toán nội bộ tối ưu để thúc đẩy cải tiến liên tục, đánh giá 06 yếu tố quan trọng về tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ.
 
Ngoài ra, NHTW Malaysia cũng tận dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm giám sát liên tục quá trình thực hiện kiểm toán và cung cấp kịp thời thông tin chuyên sâu cho các bên liên quan, gồm:
 
- Cập nhật Phần mềm quản lí kiểm toán (phiên bản web TeamMate+).
 
- Xây dựng và hoàn thiện Bảng theo dõi kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm theo dõi tiến độ cuộc kiểm toán và hiệu quả của kiểm toán viên. Hỗ trợ theo dõi trạng thái của các cuộc kiểm toán đã thực hiện và theo dõi KPI (kết quả, số ngày làm việc để hoàn thành các cuộc kiểm toán). Tự động hóa việc tính toán ngày công và công việc để báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị.
 
2.3. NHTW Philippines
 
Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán của NHTW Philippines (được phê chuẩn vào tháng 7/2021) theo chuẩn mực số 1300 của IIA nhằm đảm bảo chất lượng cho tất cả các khía cạnh của hoạt động kiểm toán nội bộ nằm trong chiến lược xây dựng các chỉ số đo lường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán:
 
- Giám sát thường xuyên: Được thực hiện đối với từng cuộc kiểm toán, sử dụng công cụ và mẫu sẵn có, thực hiện bởi Nhóm kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Kiểm toán nội bộ.
 
- Đánh giá định kì hằng năm: Thực hiện hằng năm, thực hiện bởi kiểm toán nội bộ hoặc các đơn vị trong ngân hàng.
 
- Đánh giá độc lập bên ngoài: Thực hiện 05 năm một lần và bởi những đơn vị được chứng nhận. 
 
Có thể thấy, NHTW các nước đều rất coi trọng việc xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực IIA như một cam kết có tính pháp lí rõ ràng về việc thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo tính khách quan, độc lập, chuyên nghiệp trong điều hành, hoạt động. 
 
3. Thực trạng về công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ của NHNN
 
Công tác kiểm toán nội bộ NHNN hiện đang được triển khai theo quy định tại Chương VI Luật NHNN năm 2010 và Thông tư số 06/2020/TT-NHNN ngày 30/6/2020 của Thống đốc NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ NHNN. Trong đó, tại Điều 31 của Thông tư số 06/2020/TT-NHNN quy định về đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ, cụ thể: “1. Hoạt động kiểm toán nội bộ, cuộc kiểm toán nội bộ của NHNN phải được giám sát, đánh giá nội bộ để đảm bảo yêu cầu, chất lượng kiểm toán. 2. Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ quy định, hướng dẫn và tổ chức đánh giá, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao” cho thấy, NHNN luôn coi trọng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ NHNN theo chuẩn mực IIA. Theo đó, NHNN đã ban hành đầy đủ các quy định để đảm bảo nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ: (i) Quy trình Kiểm toán nội bộ của NHNN; (ii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nội bộ NHNN; (iii) Quy chế thẩm định, phê duyệt và ban hành báo cáo kiểm toán của NHNN; (iv) Mẫu báo cáo kiểm toán và các quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể để triển khai hiệu quả công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ của NHNN. Việc đảm bảo chất lượng kiểm toán được triển khai toàn diện trong các mặt hoạt động của Vụ Kiểm toán nội bộ trong hoạt động của NHNN nói chung và tổ chức kế hoạch kiểm toán nói riêng.
 
- Đối với kiểm soát thường xuyên: Trên thực tế, việc kiểm soát chất lượng kiểm toán đang được Kiểm toán nội bộ NHNN thực hiện thường xuyên thông qua việc ban hành đầy đủ và thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình, quy chế, thủ tục kiểm toán theo quy định, thông lệ và chuẩn mực mới; thực hiện nghiêm túc quy định về thẩm định và ban hành báo cáo bởi bộ phận thẩm định và kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, trong đó việc giám sát chất lượng được thực hiện định kì, thường xuyên đảm bảo việc kiểm toán tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm toán, quy chế đoàn kiểm toán, kế hoạch và mục tiêu của từng cuộc kiểm toán. Hoạt động của các đoàn kiểm toán, báo cáo kiểm toán, kết quả và hiệu quả của người làm công tác kiểm toán được theo dõi, thẩm định trực tuyến qua phần mềm kiểm toán TeamMate và dự thảo báo cáo kiểm toán. Ngoài ra, hiện nay, để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán, Vụ Kiểm toán nội bộ cũng đang tích cực nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ phương thức kiểm toán trên cơ sở rủi ro, là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ NHNN.
 
- Đối với đánh giá độc lập: Mặc dù hiện nay, việc đánh giá độc lập chưa được quy định cụ thể trong văn bản pháp quy về Kiểm toán nội bộ NHNN, tuy nhiên, Vụ Kiểm toán nội bộ cũng thường xuyên tham mưu cho Thống đốc NHNN, đề xuất hỗ trợ kĩ thuật về kiểm toán nội bộ từ các chuyên gia về kiểm toán nội bộ của các tổ chức tài chính quốc tế để rà soát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực của Kiểm toán nội bộ NHNN và tiếp nhận khuyến nghị, tư vấn Kiểm toán nội bộ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lí về kiểm toán nội bộ nói chung và Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng nói riêng.
 
Như vậy, có thể thấy, việc ban hành đầy đủ các quy định pháp lí về Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế và nghiêm túc triển khai các quy định trong thực tiễn thời gian qua đã góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội bộ NHNN. Hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN trong những năm qua đã góp phần đảm bảo hoạt động của NHNN an toàn, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của NHNN.
 
4. Một số khuyến nghị  
 
Để đảm bảo tuân thủ và tiếp cận với chuẩn mực quốc tế về kiểm toán nội bộ nhằm phát huy đầy đủ vai trò và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ, đáp ứng kì vọng của lãnh đạo cấp cao, NHNN cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện một số nội dung sau đây: 
 
Một là, tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị rủi ro của NHNN theo mô hình 3 tuyến phòng thủ nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ trong việc nhận diện, đánh giá, đo lường và quản lí, kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động, làm cơ sở cho Kiểm toán nội bộ thực hiện chuyển đổi phương pháp kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro.
 
Hai là, nghiên cứu xây dựng mô hình phù hợp, bảo đảm tăng cường tính độc lập, khách quan của bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời thực hiện rà soát, nghiên cứu ban hành quy chế về kiểm soát chất lượng kiểm toán nội bộ, trong đó quy định đầy đủ hơn trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong kiểm soát chất lượng, hoàn thiện hơn cách thức kiểm soát chất lượng kiểm toán cũng như nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy định về đánh giá độc lập đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế đã được thừa nhận và áp dụng.
 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh quá trình nghiên cứu chuyển đổi phương pháp kiểm toán trên cơ sở rủi ro nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của kiểm toán nội bộ, đảm bảo nâng cao vai trò, vị thế của kiểm toán nội bộ cũng như góp phần cải thiện quy trình quản lí rủi ro trong hoạt động của NHNN đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
 
Bốn là, tiếp tục xây dựng chiến lược đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác kiểm toán nội bộ NHNN, đặc biệt là chuẩn hóa đội ngũ làm công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán góp phần nâng cao năng lực, việc tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kiểm toán nội bộ.
 
Việc tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về kiểm toán nội bộ, bao gồm cả Chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán là đòi hỏi khách quan trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng của nền kinh tế Việt Nam cũng như lĩnh vực tài chính - ngân hàng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đây cũng là chìa khóa để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trong hoạt động của kiểm toán nội bộ NHNN trong giai đoạn tiếp theo.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Chuẩn mực thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ - IPPF standards của Viện Kiểm toán viên nội bộ quốc tế - IIA 2017.
2. Quality assurance and improvement program -
IIA 2012.
3. Sổ tay đảm bảo chất lượng cho Kiểm toán nội bộ - Quality assurance manual IIA 2013.
4. Tài liệu khóa học kiểm toán nội bộ tại NHTW Hàn Quốc 2018.
5. Tài liệu Hội nghị các nhà lãnh đạo Kiểm toán nội bộ NHTW các nước Đông Nam Á lần thứ 8 Campuchia năm 2023.

ThS. Lê Quốc Nghị (Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, NHNN)
ThS. Trần Thị Ngọc Tú (Vụ Kiểm toán nội bộ, NHNN)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả
Hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả
08/07/2024 750 lượt xem
Bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ thực trạng của hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, trình bày những khó khăn và đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.
Kinh nghiệm một số quốc gia về cơ chế giao dịch và hoạt động công bố thông tin trong giao dịch bán khống
Kinh nghiệm một số quốc gia về cơ chế giao dịch và hoạt động công bố thông tin trong giao dịch bán khống
03/07/2024 1.317 lượt xem
Mục tiêu của bài viết nhằm xem xét cơ chế giao dịch và hoạt động công bố thông tin trong giao dịch bán khống thông qua những quy định hiện hành tại một số quốc gia; qua đó, đưa ra các hàm ý đối với Việt Nam.
Thực trạng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số tại các quốc gia châu Á
Thực trạng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số tại các quốc gia châu Á
19/06/2024 1.823 lượt xem
Dựa trên dữ liệu được thu thập từ các báo cáo về tài chính toàn diện của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch vụ tài chính số tại 19 quốc gia châu Á từ phía chủ thể cung cấp và chủ thể tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tiền mã hóa của thế hệ Gen Z trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tiền mã hóa của thế hệ Gen Z trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/06/2024 2.764 lượt xem
Trong kỉ nguyên của công nghệ số, sự xuất hiện của một hình thức tiền tệ số hay tiền mã hóa là hoàn toàn cần thiết để đáp ứng sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ (Milutinovic, 2018). Tiền mã hóa sử dụng công nghệ mã hóa và chuỗi khối (Blockchain) để bảo đảm tính an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính.
Các yếu tố mang lại thành công của một số ngân hàng phát triển nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam
Các yếu tố mang lại thành công của một số ngân hàng phát triển nước ngoài và kinh nghiệm cho Việt Nam
24/05/2024 3.626 lượt xem
Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) là những định chế tài chính phát triển lớn, thành công trên thế giới...
Quốc tế hóa Nhân dân tệ và hợp tác tiền tệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN
Quốc tế hóa Nhân dân tệ và hợp tác tiền tệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN
20/05/2024 3.896 lượt xem
Đi đôi với phát triển kinh tế, Trung Quốc dần hình thành và triển khai chiến lược bài bản xây dựng và củng cố sức mạnh tài chính - tiền tệ với trọng tâm là phát triển CNY trở thành đồng tiền quốc tế...
Quản lí tiền mã hóa ở một số quốc gia - Kinh nghiệm và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Quản lí tiền mã hóa ở một số quốc gia - Kinh nghiệm và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
16/05/2024 5.134 lượt xem
Trong kỉ nguyên của nền công nghiệp 4.0, tiền mã hóa là một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ số Blockchain. Các loại tiền mã hóa xuất hiện là tất yếu trong quá trình phát triển của các hình thái tiền tệ, đem đến sự phát triển vượt bậc về thương mại điện tử và mở ra cho thị trường tài chính một trang mới.
Tác động của thực thi ESG đến hệ thống ngân hàng: Góc nhìn từ Việt Nam và tham chiếu thế giới
Tác động của thực thi ESG đến hệ thống ngân hàng: Góc nhìn từ Việt Nam và tham chiếu thế giới
08/05/2024 4.540 lượt xem
Trong những năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn, tổn thất về người, kinh tế cho các doanh nghiệp nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, doanh nghiệp nào theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, công bố các chỉ tiêu ESG (Enviromental - môi trường, Social - xã hội, Governance - quản trị) trong nhiều năm qua luôn thu hút được sự đồng hành của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Thực thi chính sách tín dụng nông thôn - Kinh nghiệm của Brazil
Thực thi chính sách tín dụng nông thôn - Kinh nghiệm của Brazil
16/04/2024 5.372 lượt xem
Chính sách tín dụng nông thôn (tín dụng nông thôn) ở Brazil là các chương trình cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, năng suất và đầu tư; nâng cao thu nhập của các trang trại và doanh nghiệp; nâng cao mức sống của người dân nông thôn.
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
04/04/2024 7.023 lượt xem
Bài viết phân tích, đánh giá một số kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu thu NSNN bền vững thông qua bốn loại thuế, gồm: Thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị để hoàn thiện cơ cấu thu NSNN bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.
Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp - Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Phát triển Quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp - Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
21/03/2024 8.633 lượt xem
Hệ thống hưu trí là một bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội với hai hệ thống hưu trí bắt buộc và hệ thống hưu trí tự nguyện. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển quỹ hưu trí tự nguyện tại doanh nghiệp ở các nước trên thế giới rất quan trọng nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn
Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn
19/03/2024 26.193 lượt xem
Năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi yếu và không đồng đều giữa các nền kinh tế chủ chốt. Hoạt động sản xuất, từ sản lượng công nghiệp đến hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế đều giảm.
Ứng phó với các thách thức nhân khẩu học: Chiến lược thích ứng của ngành Ngân hàng và gợi ý đối với Việt Nam
Ứng phó với các thách thức nhân khẩu học: Chiến lược thích ứng của ngành Ngân hàng và gợi ý đối với Việt Nam
07/03/2024 9.783 lượt xem
Những thay đổi về nhân khẩu học toàn cầu, đặc biệt là xu hướng già hóa dân số đang đặt ra những thách thức và rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Chính sách tiền tệ của Fed năm 2024 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Chính sách tiền tệ của Fed năm 2024 và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
03/03/2024 14.146 lượt xem
Sau gần hai năm thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và đưa lạm phát của nền kinh tế Hoa Kỳ về gần lạm phát mục tiêu là 2%, trong năm 2024, dự kiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có những thay đổi lớn trong điều hành chính sách tiền tệ.
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Ngân hàng Mizuho Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
13/02/2024 10.277 lượt xem
Nhìn lại năm 2023, trên khắp Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng 12/2023, Mizuho đã hỗ trợ Diễn đàn kinh tế Nhật Bản - Việt Nam tại Tokyo cùng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và các định chế tài chính khác.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?