Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
17/11/2023 2.359 lượt xem
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 18/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bộ Tư pháp đã kí kết Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP về phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự (Quy chế 01) nhằm tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng. Ngay sau khi Quy chế 01 được ban hành, NHNN và Bộ Tư pháp đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

NHNN đã ban hành các văn bản số 2203/NHNN-PC, 2204/NHNN-PC, 5058/NHNN-PC chỉ đạo NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai ngay các công việc cụ thể như:(i) Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Quy chế phối hợp trên địa bàn (tỉnh, thành phố) đặc biệt các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Chi nhánh NHNN; (ii) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn xây dựng, triển khai kế hoạch thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự các cấp; (iii) Chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phối hợp với cơ quan thi hành án trên địa bàn xử lí kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN và Bộ Tư pháp để xử lí theo thẩm quyền...

 


Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Đồng (bên phải) và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị Nguyễn Tài Ba điều hành Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp 1648 

Ngày 29/11/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã kí kết Quy chế phối hợp số 1648/QCPH/CTHADSQT-NHNNQT (Quy chế phối hợp 1648) về công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sau hơn 7 năm kí kết, việc thực hiện Quy chế phối hợp 1648 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

1. Những kết quả đạt được

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, xác minh tài khoản, khấu trừ tiền thi hành án được các cơ quan thi hành án, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn quan tâm, phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự.

Các cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp 1648 trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án. Thông tin cung cấp trong các vụ việc thi hành án cơ bản đầy đủ, chính xác, kịp thời, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin và quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Quán triệt một số nội dung về công tác thi hành án, yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và các vụ việc phải thi hành án, thực hiện tốt công tác thẩm định giá, tăng cường quản lí rủi ro đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm liên quan đến bất động sản, động sản; đồng thời, thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin, phối hợp tốt với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tăng cường xử lí nợ xấu.

Việc thi hành kịp thời các bản án liên quan đã tạo điều kiện khơi thông nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn. Tăng trưởng tín dụng qua các năm khá cao, tương ứng từ năm 2017 đến năm 2022 là 20,81%, 19,75%, 14,46%, 2,1%, 19,25%, 16%. Tính đến ngày 31/10/2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 50.700 triệu đồng, góp phần tích cực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


Kết quả thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng cụ thể như sau: Tổng thụ lí 362 vụ việc, tương ứng với số tiền phải thi hành án là 564.818 triệu đồng. Trong đó, đã giải quyết xong 184 vụ việc có điều kiện thi hành, với số tiền là 170.533 triệu đồng; số vụ việc/tiền chuyển sang năm 2024 là 178 vụ việc, tương ứng số tiền là 394.285 triệu  đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là 60 vụ việc, tương ứng với số tiền 176.835 triệu đồng.
 

Việc thi hành kịp thời các bản án liên quan đã tạo điều kiện khơi thông nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần tích cực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Nguồn ảnh: Internet)
 
2. Những khó khăn, vướng mắc

Một là, số vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng ngày càng tăng, số tiền phải thi hành có giá trị lớn, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, khó thi hành; một số quy định pháp luật còn chồng chéo; tài sản bảo đảm có sự tranh chấp trên thực tế, không đúng theo hiện trạng đăng kí nên chưa thể xử lí được; việc bán đấu giá tài sản lần 01 không thành khá phổ biến, dẫn đến quá trình tổ chức thi hành án bị kéo dài; ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tổ chức chưa cao.

Hai là, một số vụ việc, giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn số tiền phải thi hành án, nên không có điều kiện thi hành án, dẫn đến số lượng vụ án tồn đọng, chưa có điều kiện thi hành hằng năm cũng tăng, gây ra nhiều áp lực đối với cơ quan thi hành án và tăng tỉ lệ nợ khó thu hồi cho ngân hàng.

Ba là, một số trường hợp tài sản bảo đảm nằm ở nhiều nơi và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau, khó khăn trong việc thi hành bán phát mại tài sản bảo đảm.

Bốn là, đa số các trường hợp người phải thi hành án trong các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã mất khả năng thanh toán và có nguy cơ phải xử lí tài sản để thi hành án, bởi vậy cố tình chống đối việc thi hành án bằng nhiều cách, cản trở cơ quan thi hành án xác minh điều kiện thi hành án, cản trở việc cưỡng chế, kê biên, thậm chí đưa tài sản là động sản (phương tiện giao thông) đi khỏi địa phương, gây khó khăn cho cơ quan thi hành án trong việc truy tìm tài sản.

Năm là, trên thực tế, tài sản thế chấp có sự chênh lệch, chồng lấn, tranh chấp so với giấy chứng nhận được cấp. Có nhiều trường hợp khi xác định, thẩm định tài sản thế chấp để cho vay, các tổ chức tín dụng, ngân hàng chưa kiểm tra đầy đủ, làm rõ hiện trạng tài sản thực tế và giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có tài sản. Về tính pháp lí của tài sản thế chấp, tài sản bảo đảm, đặc biệt đối với quyền sử dụng đất, có nhiều vụ việc sai lệch liên quan đến đặc điểm, kích thước, diện tích… giữa hợp đồng thế chấp, bản án và kết quả xác minh thực tế của chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Đây là một thực trạng khá phổ biến làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và hiệu quả giải quyết vụ việc, nhiều trường hợp không thể xử lí được hoặc khi xử lí được thì người mua tài sản lại ngại mua do có chênh lệch, tranh chấp.

Nhiều vụ việc không thể xử lí được do không tìm thấy tài sản thế chấp; tại thời điểm kê biên, bán đấu giá, tài sản đã xuống cấp, hư hỏng, giá trị còn lại rất thấp; tài sản bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; người được ủy quyền thứ ba (thường là cán bộ nghiệp vụ) của các tổ chức tín dụng tham gia giải quyết những công việc liên quan đến quá trình thi hành án không đủ thẩm quyền để quyết định, giải quyết những công việc liên quan, gây khó khăn cho cơ quan thi hành án.

3. Đề xuất, kiến nghị

Việc kí kết Quy chế phối hợp 1648 trong thời gian qua đã tạo cơ chế phối hợp công tác giữa hai ngành, giữa cơ quan thi hành án dân sự và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy chế phối hợp số 1648 đã có tác động rất tích cực đối với công tác xử lí nợ xấu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Để công tác phối hợp phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, một số đề xuất, kiến nghị đối với NHNN, cơ quan thi hành án dân sự các cấp và các tổ chức tín dụng nói chung, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến thi hành án dân sự và lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 1648, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong quá trình xử lí, giải quyết việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng; qua đó, góp phần tích cực trong công tác tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với tổ chức tín dụng, khi lập hồ sơ cho vay vốn, hồ sơ bảo đảm khoản cấp tín dụng cần tổ chức thẩm định hồ sơ chặt chẽ về tình trạng tài sản thế chấp, bảo lãnh, thẩm định giá theo đúng giá trị thực tế và đánh giá tác động về biến động hiện trạng cũng như giá trị của tài sản bảo đảm. Trong quá trình cấp tín dụng, tổ chức tín dụng cần có biện pháp theo dõi, kiểm tra tài sản bảo đảm, kịp thời có biện pháp xử lí khi có vấn đề vướng mắc xảy ra. Nếu vụ việc đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết thì tổ chức tín dụng cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tố tụng để đảm bảo việc thi hành bản án, quyết định có tính khả thi (nhất là đối với các loại việc công nhận hòa giải thành công). Trong quá trình tổ chức thi hành án, tổ chức tín dụng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giải quyết thi hành án, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu liên quan đến tài sản thi hành án; đẩy mạnh phối hợp trong công tác xác minh, thông báo thi hành án, kê biên và thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Trường hợp tài sản không bán được,tổ chức tín dụng xem xét lựa chọn phương án nhận tài sản bảo đảm thay cho nghĩa vụ trả nợ đối với các tài sản phù hợp.

Đối với cơ quan thi hành án các cấp, cần tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động tổ chức cưỡng chế thi hành án, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng có tính chất phức tạp, kéo dài; tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định có điều kiện thi hành; có biện pháp chấn chỉnh các trường hợp chấp hành viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác thi hành án làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành án; có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực của các chấp hành viên, bổ sung đủ số lượng chấp hành viên đảm bảo đủ nhân sự công tác; tiếp tục tích cực phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát từng vụ việc thi hành án để xử lí kịp thời các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị và NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cần trao đổi, thống nhất, báo cáo Bộ Tư pháp, NHNN để xử lí kịp thời khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1648 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung,cũng như thi hành án cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng.


Nguyễn Xuân Hòa
NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 204 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.638 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.691 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.706 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.752 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.523 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.294 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.102 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.134 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 923 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 980 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 794 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho người nghèo
31/01/2024 1.046 lượt xem
Năm 2023, đánh dấu một năm nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ công tác chỉ đạo điều hành tới tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách và cũng là năm hệ thống NHCSXH hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập hệ thống NHCSXH cho tới nay.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương
30/01/2024 1.060 lượt xem
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn...
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng
30/01/2024 1.040 lượt xem
Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, tích cực phát huy trách nhiệm với cộng đồng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?