Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
16/02/2023 1.551 lượt xem
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9%, cao thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 30% dự toán năm; là một trong năm tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.
  
 
  
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt, hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương


Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn

Trong năm 2022, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), của Hội sở và của tỉnh, đảm bảo hoạt động ngân hàng được ổn định, an ninh, an toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng cũng như các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tỉ giá biến động theo xu hướng chung của thị trường, theo đúng biên độ quy định, các TCTD đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều có sự tăng trưởng, tín dụng tiếp tục tập trung vào ngành, lĩnh vực ưu tiên, phục vụ sản xuất, kinh doanh, kiểm soát đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; các giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước; nợ xấu trong tầm kiểm soát; hệ thống thanh toán liên ngân hàng được vận hành thông suốt, an toàn; thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục được đẩy mạnh.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của NHNN, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn. Chỉ đạo các TCTD thực hiện tốt các vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tiếp tục thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại; chấn chỉnh, tuyên truyền các quy định về quản lí ngoại hối, hoạt động tín dụng, công tác an toàn kho quỹ...

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố (NRA); thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ” trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Các TCTD trên địa bàn đã tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đối tượng khách hàng; cơ cấu lại nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất,… cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống như huy động vốn, cho vay, các TCTD cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại gia tăng giá trị cho khách hàng; công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, lãi suất, phí; duy trì đường dây nóng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất của NHNN.
NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, doanh số mua ngoại tệ đạt 5.823 triệu USD, tăng 6,3%, doanh số bán đạt 5.157 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kì năm trước. Chi trả kiều hối 159.300 món với giá trị 493 triệu USD, tăng 11,9% về số tiền so với cùng kì năm trước. Tại các điểm mua, bán vàng miếng được cấp phép, tổng doanh số mua đạt 659 lượng, giảm 18,2% so với cùng kì năm trước; doanh số bán đạt 690 lượng, giảm 12,5% so với cùng kì năm trước.

Về công tác thanh toán, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt vai trò trung gian thanh toán giữa các TCTD trên địa bàn, đảm bảo thanh toán điện tử liên ngân hàng liên tục, kịp thời, chính xác, an toàn, đúng quy định. Đến ngày 31/12/2022, tổng khối lượng thanh toán qua các tài khoản tại NHNN Chi nhánh đạt 193.573 tỉ đồng; doanh số chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng đi đạt 48.803 tỉ đồng; liên ngân hàng đến đạt 28.114 tỉ đồng.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển TTKDTM, Kế hoạch chuyển đổi số; triển khai hóa đơn điện tử. Tổng số lượng thẻ phát hành đạt khoảng 3,5 triệu thẻ, tăng 20,6% so với năm 2021. Số lượng ATM 333 máy, tăng 09 máy; số lượng POS 1.642 máy, tăng 321 máy so với năm 2021.

Đẩy mạnh các chương trình cho vay chính sách, hỗ trợ lãi suất và kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ; chỉ đạo các TCTD, chi nhánh NHTM thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất; thành lập bộ phận thường trực và đường dây nóng, đồng thời có văn bản gửi các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn để thông tin, tuyên truyền triển khai cơ chế, chính sách, nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của khách hàng; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD, NHTM trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt 164.307 tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng tăng 0,9%; tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng 9%; tiền gửi dân cư vẫn chiếm ưu thế với tỉ trọng 85% tổng nguồn huy động trên địa bàn, đạt 139.661 tỉ đồng, tăng 7%; tiền gửi từ các tổ chức kinh tế đạt 15.082 tỉ đồng, giảm 13%.

Tổng dư nợ tín dụng tăng mạnh so với cuối năm trước, đạt 123.018 tỉ đồng, tăng 15,4%. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 18,4%; dư nợ trung, dài hạn tăng 8,3%; dư nợ cho vay ngoại tệ giảm 8,3%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng bứt phá ngay từ những tháng đầu năm, tăng 10% so với chỉ tiêu đề ra. Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngành. Nợ xấu nội bảng chiếm 0,74% tổng dư nợ tín dụng.

Kết quả triển khai các chương trình, chính sách tín dụng: Dư­ nợ cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 50.300 tỉ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ, tăng 10,8%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 22.300 tỉ đồng, tăng 16,7%; cho vay xuất khẩu đạt 3.820 tỉ đồng, tăng 8,5%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 4.970 tỉ đồng, tăng 29,9% so với cuối năm 2021. Chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới có 132.579 khách hàng quan hệ tín dụng, dư nợ đạt 42.515 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2021; 02 ngân hàng thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội, với dư nợ đạt 201 tỉ đồng. Qua việc tổ chức 24 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, có 559 doanh nghiệp được cam kết cho vay mới với tổng số tiền cam kết khoảng 21.594 tỉ đồng. Đối với chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, tổng dư nợ cho vay đạt 4.102,4 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2021; trong đó, dư nợ chương trình hộ nghèo đạt 181,5 tỉ đồng, giảm 1,8%; dư nợ chương trình học sinh, sinh viên: 59,9 tỉ đồng, tăng 12,6%; dư nợ chương trình giải quyết việc làm: 476,8 tỉ đồng, tăng 130,3%; dư nợ chương trình xuất khẩu lao động: 0,6 tỉ đồng, giảm 40,0%; dư nợ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường: 953,6 tỉ đồng, tăng 4,4%; dư nợ chương trình hộ nghèo về nhà ở: 5,5 tỉ đồng, giảm 12,7%; dư nợ chương trình hộ cận nghèo: 261,8 tỉ đồng, giảm 0,8%; dư nợ chương trình hộ mới thoát nghèo: 1.960,6 tỉ đồng, giảm 3,8%; dư nợ chương trình nhà ở xã hội: 200,7 tỉ đồng, tăng 57,4%.

Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Về kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến thời điểm kết thúc chương trình (30/6/2022) theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN của NHNN, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế 2.833 tỉ đồng cho 1.301 khách hàng, dư nợ đến tháng 12/2022 là 373 tỉ đồng với 558 khách hàng; miễn, giảm, hạ lãi suất với giá trị nợ lũy kế 102.890 tỉ đồng cho 76.100 khách hàng, số tiền lãi đã miễn, giảm cho khách hàng lũy kế từ ngày 13/3/2020 là 510,3 tỉ đồng, dư nợ còn 15.751 tỉ đồng với 13.340 khách hàng; cho vay mới với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 83.541 tỉ đồng cho 20.962 khách hàng, dư nợ 12.984 tỉ đồng với 9.397 khách hàng.

NHCSXH tỉnh Hải Dương đã gia hạn nợ cho 1.885 khách hàng với giá trị nợ lũy kế 74 tỉ đồng, dư nợ 55 tỉ đồng với 1.520 khách hàng; cho 08 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, may mặc, da giày, bao bì và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg với tổng số tiền 8 tỉ đồng, thời hạn 11 tháng, đến ngày 30/11/2022 đã hết dư nợ.

Về kết quả cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đã thực hiện giải ngân 4 chương trình với tổng số tiền 237,7 tỉ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm số tiền 160 tỉ đồng, cho vay nhà ở xã hội 68,3 tỉ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 7,8 tỉ đồng, cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập 1,6 tỉ đồng.

Triển khai chương trình gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, các ngân hàng đã hỗ trợ cho 41 khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 570 tỉ đồng, số dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 335 tỉ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là 1.688 triệu đồng; triển khai chương trình gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, hỗ trợ cho khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 1.028 tỉ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 6,45 tỉ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu phấn đấu của hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2023 là tăng trưởng huy động vốn khoảng 7% so với năm 2022; tăng trưởng tín dụng khoảng 10%; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%; tiếp tục tập trung thực hiện tốt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của NHNN; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch/chương trình hành động của ngành Ngân hàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về phía NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc NHNN và UBND tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn.

Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, diễn biến thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và vàng để tham mưu cho Thống đốc NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao. Xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các TCTD đảm bảo có chất lượng, hiệu quả; giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD, nhất là các TCTD yếu kém, tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động, qua đó kịp thời có văn bản cảnh báo, chấn chỉnh; tiếp công dân, xử lí đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu, củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, phát triển tài chính toàn diện.

Chủ động thực hiện tốt công tác điều hòa, lưu thông tiền tệ, thu - chi, điều chuyển tiền, đảm bảo an toàn tài sản kho quỹ, cung ứng dịch vụ thanh toán, thúc đẩy TTKDTM, quản lí chặt chẽ hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Đề án, Chương trình, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng; đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai cơ chế, chính sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Về phía các TCTD, NHTM trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN, Hội sở, của tỉnh về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại chương trình, kế hoạch hành động của hệ thống ngân hàng tỉnh; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của Ngành và các chỉ tiêu kinh doanh được Hội sở giao.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, đặc biệt là khó khăn của khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh, dự án, phương án có hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực thu hồi, xử lí nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Tích cực đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại chỗ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các chương trình tín dụng chính sách.

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Hội sở. Thực hiện có hiệu quả giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động nghiệp vụ; rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, chấn chỉnh của NHNN. Đồng thời, tăng cường truyền thông cho người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giải pháp TTKDTM, phát triển tài chính toàn diện, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực thanh toán, thẻ ngân hàng…;

Để tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương mong muốn UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng tỉnh để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách; thúc đẩy TTKDTM, triển khai xây dựng và kết nối hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng thanh toán với các đơn vị trong hệ thống ngân hàng để đa dạng các dịch vụ TTKDTM, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng rộng rãi; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tài chính đặc biệt là các kiến thức, tiện ích của việc TTKDTM đến người dân, nhất là đối tượng khách hàng thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từ đó nhằm thay đổi thói quen, nâng cao khả năng được tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lí các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Nguyễn Thị Hải Vân
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương
 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh  “Tam nông”
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”
11/06/2024 342 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank), chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng...
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
10/06/2024 394 lượt xem
Đồng vốn nhân văn đã bắc nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững không chỉ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương huyện Lắk anh hùng mà hơn cả là vì sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
02/06/2024 2.691 lượt xem
Từ ngày 03/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 865 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 865 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 1.736 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 1.020 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 907 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 961 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 897 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Trị - 73 năm trưởng thành cùng quê hương
06/05/2024 1.257 lượt xem
Trên cơ sở chủ trương, chính sách mới về tài chính - kinh tế mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 02/1951) đề ra, ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc Nhà nước, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng
04/05/2024 927 lượt xem
ESG là bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của một doanh nghiệp...
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thực trạng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25/04/2024 942 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời cũng là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình đổi mới. Đây là chính sách hết sức thiết thực, hiệu quả, đã thực sự đi vào cuộc sống và được người dân đồng tình ủng hộ.
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
Agribank - Ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”
25/04/2024 919 lượt xem
Với hành trình 36 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn đồng hành cùng nền kinh tế của đất nước, vượt qua bao gian khó, không ngừng trưởng thành, khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong việc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
Tạo lập nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An
19/04/2024 1.001 lượt xem
Tỉnh Long An là địa phương có vị trí thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên của tỉnh Long An cũng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?