Hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương tiếp tục góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
16/02/2023 905 lượt xem
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9%, cao thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt 30% dự toán năm; là một trong năm tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua.
  
 
  
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
đảm bảo ổn định, an toàn, thông suốt, hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương


Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn

Trong năm 2022, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), của Hội sở và của tỉnh, đảm bảo hoạt động ngân hàng được ổn định, an ninh, an toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng cũng như các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tỉ giá biến động theo xu hướng chung của thị trường, theo đúng biên độ quy định, các TCTD đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều có sự tăng trưởng, tín dụng tiếp tục tập trung vào ngành, lĩnh vực ưu tiên, phục vụ sản xuất, kinh doanh, kiểm soát đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; các giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước; nợ xấu trong tầm kiểm soát; hệ thống thanh toán liên ngân hàng được vận hành thông suốt, an toàn; thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục được đẩy mạnh.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của NHNN, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn. Chỉ đạo các TCTD thực hiện tốt các vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; tiếp tục thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại; chấn chỉnh, tuyên truyền các quy định về quản lí ngoại hối, hoạt động tín dụng, công tác an toàn kho quỹ...

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố (NRA); thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ” trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Các TCTD trên địa bàn đã tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đối tượng khách hàng; cơ cấu lại nợ, miễn, giảm, hạ lãi suất,… cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống như huy động vốn, cho vay, các TCTD cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện đại gia tăng giá trị cho khách hàng; công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, lãi suất, phí; duy trì đường dây nóng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng; thực hiện nghiêm cơ chế điều hành lãi suất của NHNN.
NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, doanh số mua ngoại tệ đạt 5.823 triệu USD, tăng 6,3%, doanh số bán đạt 5.157 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kì năm trước. Chi trả kiều hối 159.300 món với giá trị 493 triệu USD, tăng 11,9% về số tiền so với cùng kì năm trước. Tại các điểm mua, bán vàng miếng được cấp phép, tổng doanh số mua đạt 659 lượng, giảm 18,2% so với cùng kì năm trước; doanh số bán đạt 690 lượng, giảm 12,5% so với cùng kì năm trước.

Về công tác thanh toán, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt vai trò trung gian thanh toán giữa các TCTD trên địa bàn, đảm bảo thanh toán điện tử liên ngân hàng liên tục, kịp thời, chính xác, an toàn, đúng quy định. Đến ngày 31/12/2022, tổng khối lượng thanh toán qua các tài khoản tại NHNN Chi nhánh đạt 193.573 tỉ đồng; doanh số chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng đi đạt 48.803 tỉ đồng; liên ngân hàng đến đạt 28.114 tỉ đồng.

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển TTKDTM, Kế hoạch chuyển đổi số; triển khai hóa đơn điện tử. Tổng số lượng thẻ phát hành đạt khoảng 3,5 triệu thẻ, tăng 20,6% so với năm 2021. Số lượng ATM 333 máy, tăng 09 máy; số lượng POS 1.642 máy, tăng 321 máy so với năm 2021.

Đẩy mạnh các chương trình cho vay chính sách, hỗ trợ lãi suất và kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ; chỉ đạo các TCTD, chi nhánh NHTM thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất; thành lập bộ phận thường trực và đường dây nóng, đồng thời có văn bản gửi các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn để thông tin, tuyên truyền triển khai cơ chế, chính sách, nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của khách hàng; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD, NHTM trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt 164.307 tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn huy động trên 12 tháng tăng 0,9%; tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng 9%; tiền gửi dân cư vẫn chiếm ưu thế với tỉ trọng 85% tổng nguồn huy động trên địa bàn, đạt 139.661 tỉ đồng, tăng 7%; tiền gửi từ các tổ chức kinh tế đạt 15.082 tỉ đồng, giảm 13%.

Tổng dư nợ tín dụng tăng mạnh so với cuối năm trước, đạt 123.018 tỉ đồng, tăng 15,4%. Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 18,4%; dư nợ trung, dài hạn tăng 8,3%; dư nợ cho vay ngoại tệ giảm 8,3%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng bứt phá ngay từ những tháng đầu năm, tăng 10% so với chỉ tiêu đề ra. Tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngành. Nợ xấu nội bảng chiếm 0,74% tổng dư nợ tín dụng.

Kết quả triển khai các chương trình, chính sách tín dụng: Dư­ nợ cho vay nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 50.300 tỉ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ, tăng 10,8%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 22.300 tỉ đồng, tăng 16,7%; cho vay xuất khẩu đạt 3.820 tỉ đồng, tăng 8,5%; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 4.970 tỉ đồng, tăng 29,9% so với cuối năm 2021. Chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới có 132.579 khách hàng quan hệ tín dụng, dư nợ đạt 42.515 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2021; 02 ngân hàng thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội, với dư nợ đạt 201 tỉ đồng. Qua việc tổ chức 24 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, có 559 doanh nghiệp được cam kết cho vay mới với tổng số tiền cam kết khoảng 21.594 tỉ đồng. Đối với chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, tổng dư nợ cho vay đạt 4.102,4 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2021; trong đó, dư nợ chương trình hộ nghèo đạt 181,5 tỉ đồng, giảm 1,8%; dư nợ chương trình học sinh, sinh viên: 59,9 tỉ đồng, tăng 12,6%; dư nợ chương trình giải quyết việc làm: 476,8 tỉ đồng, tăng 130,3%; dư nợ chương trình xuất khẩu lao động: 0,6 tỉ đồng, giảm 40,0%; dư nợ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường: 953,6 tỉ đồng, tăng 4,4%; dư nợ chương trình hộ nghèo về nhà ở: 5,5 tỉ đồng, giảm 12,7%; dư nợ chương trình hộ cận nghèo: 261,8 tỉ đồng, giảm 0,8%; dư nợ chương trình hộ mới thoát nghèo: 1.960,6 tỉ đồng, giảm 3,8%; dư nợ chương trình nhà ở xã hội: 200,7 tỉ đồng, tăng 57,4%.

Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%

Về kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến thời điểm kết thúc chương trình (30/6/2022) theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN của NHNN, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với giá trị nợ lũy kế 2.833 tỉ đồng cho 1.301 khách hàng, dư nợ đến tháng 12/2022 là 373 tỉ đồng với 558 khách hàng; miễn, giảm, hạ lãi suất với giá trị nợ lũy kế 102.890 tỉ đồng cho 76.100 khách hàng, số tiền lãi đã miễn, giảm cho khách hàng lũy kế từ ngày 13/3/2020 là 510,3 tỉ đồng, dư nợ còn 15.751 tỉ đồng với 13.340 khách hàng; cho vay mới với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 83.541 tỉ đồng cho 20.962 khách hàng, dư nợ 12.984 tỉ đồng với 9.397 khách hàng.

NHCSXH tỉnh Hải Dương đã gia hạn nợ cho 1.885 khách hàng với giá trị nợ lũy kế 74 tỉ đồng, dư nợ 55 tỉ đồng với 1.520 khách hàng; cho 08 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, may mặc, da giày, bao bì và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg với tổng số tiền 8 tỉ đồng, thời hạn 11 tháng, đến ngày 30/11/2022 đã hết dư nợ.

Về kết quả cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đã thực hiện giải ngân 4 chương trình với tổng số tiền 237,7 tỉ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm số tiền 160 tỉ đồng, cho vay nhà ở xã hội 68,3 tỉ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 7,8 tỉ đồng, cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập 1,6 tỉ đồng.

Triển khai chương trình gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, các ngân hàng đã hỗ trợ cho 41 khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 570 tỉ đồng, số dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 335 tỉ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là 1.688 triệu đồng; triển khai chương trình gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, hỗ trợ cho khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất là 1.028 tỉ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 6,45 tỉ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu phấn đấu của hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2023 là tăng trưởng huy động vốn khoảng 7% so với năm 2022; tăng trưởng tín dụng khoảng 10%; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%; tiếp tục tập trung thực hiện tốt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của NHNN; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch/chương trình hành động của ngành Ngân hàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về phía NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối trên địa bàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc NHNN và UBND tỉnh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn.

Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, diễn biến thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và vàng để tham mưu cho Thống đốc NHNN, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao. Xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các TCTD đảm bảo có chất lượng, hiệu quả; giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD, nhất là các TCTD yếu kém, tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động, qua đó kịp thời có văn bản cảnh báo, chấn chỉnh; tiếp công dân, xử lí đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu, củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, phát triển tài chính toàn diện.

Chủ động thực hiện tốt công tác điều hòa, lưu thông tiền tệ, thu - chi, điều chuyển tiền, đảm bảo an toàn tài sản kho quỹ, cung ứng dịch vụ thanh toán, thúc đẩy TTKDTM, quản lí chặt chẽ hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Đề án, Chương trình, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng; đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai cơ chế, chính sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Về phía các TCTD, NHTM trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của NHNN, Hội sở, của tỉnh về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại chương trình, kế hoạch hành động của hệ thống ngân hàng tỉnh; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của Ngành và các chỉ tiêu kinh doanh được Hội sở giao.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, đặc biệt là khó khăn của khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh, dự án, phương án có hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực thu hồi, xử lí nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Tích cực đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại chỗ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các chương trình tín dụng chính sách.

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Hội sở. Thực hiện có hiệu quả giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động nghiệp vụ; rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, chấn chỉnh của NHNN. Đồng thời, tăng cường truyền thông cho người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, giải pháp TTKDTM, phát triển tài chính toàn diện, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực thanh toán, thẻ ngân hàng…;

Để tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng tỉnh Hải Dương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương mong muốn UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng tỉnh để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách; thúc đẩy TTKDTM, triển khai xây dựng và kết nối hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng thanh toán với các đơn vị trong hệ thống ngân hàng để đa dạng các dịch vụ TTKDTM, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng rộng rãi; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tài chính đặc biệt là các kiến thức, tiện ích của việc TTKDTM đến người dân, nhất là đối tượng khách hàng thuộc vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từ đó nhằm thay đổi thói quen, nâng cao khả năng được tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lí các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Nguyễn Thị Hải Vân
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương
 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 340 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.324 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 1.070 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.233 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.471 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.820 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.188 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 650 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 564 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 844 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.041 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 1.015 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 776 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.305 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 781 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?