Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
25/01/2023 141 lượt xem
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Năm 2022 vừa qua chứng kiến những dấu mốc trong quá trình triển khai công tác này tại Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng và tổ chức báo cáo trong công tác PCRT. 

1. Quốc hội ban hành Luật PCRT 2022
 
Trải qua gần 10 năm thi hành, Luật PCRT 2012 đã tạo ra những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB). Tuy nhiên, quá trình đánh giá và triển khai thực hiện, Luật PCRT 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn còn bất cập trong quá trình thực thi; nhiều hạn chế và thiếu hụt so với yêu cầu của chuẩn mực quốc tế cần sớm được sửa đổi, bổ sung. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì soạn thảo Luật PCRT (sửa đổi), NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật PCRT 2022.  Ngày 15/11/2022, Luật PCRT 2022 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bao gồm những điểm mới sau:
 
Thứ nhất, về đối tượng áp dụng, theo quy định tại Luật PCRT 2012, đối tượng báo cáo của Luật PCRT bao gồm 02 nhóm: (i) Các tổ chức tài chính (FIs); và (ii) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs). Luật PCRT 2022 đã bổ sung trung gian thanh toán vào nhóm các đối tượng báo cáo và sửa đổi, bổ sung tên gọi của một số hoạt động liên quan đến các lĩnh vực: Chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, trò chơi có thưởng, dịch vụ thỏa thuận pháp lý… trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan và chuẩn mực quốc tế; bổ sung quy định về các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền, Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Thứ hai, về trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong công tác PCRT, bên cạnh việc kế thừa các nhiệm vụ cơ bản như Luật PCRT 2012 và các văn bản hướng dẫn về nhận biết khách hàng, thông tin nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, Luật PCRT 2022 đã điều chỉnh từ ngữ, bổ sung thông tin theo quy định theo pháp luật có liên quan và chuẩn mực quốc tế. Luật cũng đã làm rõ, bổ sung thông tin cần thu thập (bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng), khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân phục vụ việc xác minh và quy định rõ việc thuê tổ chức khác, dựa vào bên thứ ba để xác minh thông tin, trách nhiệm của các bên liên quan, quy định bổ sung về chính trị gia của các tổ chức quốc tế, trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong trì hoãn giao dịch, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về các giao dịch liên quan tới công nghệ mới như yêu cầu đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ ứng dụng công nghệ mới.


Chiều 15/11/2022, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật PCRT (sửa đổi) với 483 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật, chiếm 96,99%
 
Thứ ba, Luật PCRT 2022 đã đưa ra quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia và tại từng đối tượng báo cáo, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; đồng thời, quy định toàn diện về việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý hơn bởi đây là một trong những yêu cầu thuộc nhóm các vấn đề then chốt và cơ bản trong công tác PCRT được nêu ra tại Khuyến nghị số 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
 
Sự ra đời của Luật PCRT 2022 là thành quả quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy công tác PCRT nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền. 
 
2. Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) giai đoạn 2021 - 2025
 
Để khắc phục những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB và TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022, trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 và Phụ lục 83 hành động thực hiện Kế hoạch đến tháng 3/2023. Theo Kế hoạch này, bên cạnh việc ban hành Luật PCRT 2022 và các văn bản hướng dẫn chi tiết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội TTKB, hành vi TTPBVKHDHL; nghiên cứu tính khả thi và đề xuất xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam; giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp; giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản… Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải triển khai thực hiện một loạt các hành động khác như: Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao); tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát trong PCRT thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành có đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành… Như vậy, để khắc phục các thiếu hụt về cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL tại Báo cáo đánh giá đa phương, Việt Nam cần phải có rất nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia và các nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của nhiều bộ, ngành khác nhau. 
 
Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL được ban hành và triển khai đồng bộ không chỉ thể̉ hiện ý chí quyết tâm của Việt Nam trong công tác PCRT nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung mà còn góp phần quan trọng trong định hướng và triển khai công tác PCRT, TTKB tại Việt Nam. Quá trình triển khai thực hiện các Kế hoạch hành động quốc gia luôn được Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và điều phối có hiệu quả đối với các bộ, ngành có liên quan trong triển khai công tác PCRT, TTKB và phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. Thông qua việc ban hành và triển khai các kế hoạch hành động cấp quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, có thể thấy, Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng và hoàn thiện cơ chế PCRT, TTKB với các mục tiêu chính như sau:
 
- Xây dựng một cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL có hiệu quả ở Việt Nam vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
 
- Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
 
- Bảo vệ tối đa lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, TTKB, TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và các đối tượng báo cáo khác, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo PCRT đã tiếp tục được kiện toàn thông qua việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCRT thay thế Quyết định số 470/QĐ-TTg. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác PCRT trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là Phó Trưởng Ban thường trực; lãnh đạo Bộ Công an là Phó Trưởng Ban. Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Lãnh đạo các bộ, ngành quan trọng như: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với thành phần như trên, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCRT quốc gia cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Chính phủ với công tác PCRT.
 
3. Phát huy vai trò của NHNN - đơn vị đầu mối triển khai công tác PCRT tại Việt Nam
 
Thực hiện trách nhiệm đơn vị quản lý nhà nước về PCRT, đồng thời là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của APG, NHNN đã nỗ lực để hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022.
 
Ngày 16/11/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch của NHNN thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, NHNN thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết đối với APG, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG; góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Mục tiêu cụ thể được xác định trong Kế hoạch là: (i) Góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT của quốc gia, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế; (ii) Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và hợp tác trong nước trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và đầu mối xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro rửa tiền được phát hiện theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; (iii) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát về PCRT đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (iv) Nghiên cứu triển khai áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về PCRT; (v) Tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan PCRT (Cục PCRT); (vi) Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin về PCRT với các cơ quan nước ngoài, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về PCRT; (vii) Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức về PCRT cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (viii) Thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc triển khai các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL của Việt Nam.
 
Thực hiện vai trò đầu mối về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định thành lập các nhóm làm việc đánh giá rủi ro quốc gia về PCRT, TTKB (NRA), bao gồm: Quyết định số 817/QĐ-NHNN ngày 29/4/2022 thành lập Ban Điều phối NRA và Quyết định số 835/QĐ-NHNN ngày 06/5/2022 thành lập các Nhóm làm việc NRA. Trên cơ sở đó, thành viên thuộc các bộ, ngành khác nhau đã cùng phối hợp xây dựng Báo cáo NRA, NHNN đã có các công văn đề nghị các bộ, ngành, các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu phục vụ NRA và xây dựng và hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo NRA, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2023. Đây là nền móng quan trọng cho công tác PCRT của Việt Nam với xu hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.
 
Song song với đó, NHNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phân tích, xử lý thông tin về giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan chức năng. Theo đánh giá của các cơ quan tiếp nhận thông tin chuyển giao, đặc biệt là các đơn vị thuộc Bộ Công an, thông tin giao dịch đáng ngờ đã góp phần quan trọng vào công tác điều tra các vụ án, đặc biệt liên quan đến các tội phạm nguồn của tội rửa tiền như đánh bạc, chuyển tiền bất hợp pháp, lừa đảo, nhiều vụ việc liên quan đến thuế, hải quan và cơ quan chức năng đã truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh một số vụ việc cụ thể, các thông tin chuyển giao của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho các cơ quan có thẩm quyền đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.
 
Hoạt động hợp tác quốc tế về PCRT, TTKB tiếp tục được Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác PCRT, TTKB của Việt Nam.
 
Qua các nội dung trên, có thể thấy trong năm 2022 công tác PCRT ngày càng được nâng cao và trở thành nhóm nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị và đặc biệt là NHNN. Với xu thế đó, Việt Nam sẽ sớm áp dụng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế, đạt được những thành quả lớn trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và PCRT nói riêng. Để đạt được những thành quả đó trong thời gian tới, nhiệm vụ triển khai hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết Luật PCRT, kế hoạch hành động của Chính phủ và các nhiệm vụ với nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG chắc chắn sẽ là thách thức lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chung tay của toàn xã hội, chúng ta có thể hy vọng những kết quả tốt đẹp của công tác PCRT trong tương lai.

Nguyễn Thị Minh Thơ
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 169 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế.
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
01/02/2023 89 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và kinh tế - xã hội.
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
27/01/2023 406 lượt xem
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được xem là chìa khóa trong việc chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai trong làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Blockchain có tiềm năng cách mạng hóa các dịch vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  tập trung thực hiện hiệu quả chương trình  phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố
24/01/2023 93 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, hướng tới sự tăng trưởng bền vững bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Tăng cường công tác quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại tệ và vàng trong năm 2022 và định hướng năm 2023
Tăng cường công tác quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại tệ và vàng trong năm 2022 và định hướng năm 2023
23/01/2023 145 lượt xem
Trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới tiếp tục bị tác động mạnh bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến áp lực tăng giá năng lượng và thực phẩm, giá hàng hóa, lạm phát thế giới tăng mạnh, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn tiếp diễn và lan rộng trên toàn cầu.
 Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ: Nỗ lực đồng hành phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ: Nỗ lực đồng hành phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương
23/01/2023 136 lượt xem
Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19, sự tác động tiêu cực của cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn, nhất là xung đột Nga - Ukraine kéo dài, lạm phát gia tăng, giá các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào sản xuất liên tục leo thang đã tác động đến đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Tuyên Quang: Hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Tuyên Quang: Hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
21/01/2023 168 lượt xem
Xác định hoạt động ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thống đốc NHNN và của tỉnh về hoạt động tiền tệ - ngân hàng nhằm góp phần tích cực đưa Tuyên Quang từ điểm xuất phát rất thấp từng bước trở thành tỉnh khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20/01/2023 132 lượt xem
Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), năm 2022, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hà Giang nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng
Hệ thống ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng
19/01/2023 171 lượt xem
Kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước ta phục hồi tích cực trong điều kiện các hạn chế về đại dịch Covid-19 được nới lỏng và các chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tạo cơ hội cho kinh tế của các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng phục hồi và phát triển trong năm 2022.
Kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 và giải pháp tiếp tục triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt  giai đoạn 2021 - 2025
Kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 và giải pháp tiếp tục triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025
18/01/2023 220 lượt xem
Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/12/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2006/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg với mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu, rộng về TTKDTM trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện năm 2022.
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2022
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2022
16/01/2023 385 lượt xem
Ngày 28/12/2022, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian vừa qua, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, đặc biệt là sức ép lạm phát tăng cao và sự lên giá của các đồng tiền chủ chốt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt và phối hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả với chính sách tài khóa, các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.
Vietcombank chuyển đổi số gia tăng trải nghiệm khách hàng
Vietcombank chuyển đổi số gia tăng trải nghiệm khách hàng
15/01/2023 328 lượt xem
Chuyển đổi số dựa trên gia tăng trải nghiệm khách hàng là một chiến lược cốt lõi giúp doanh nghiệp thành công. Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm về marketing dần có sự thay đổi trong kỷ nguyên “công nghệ lên ngôi” và khách hàng có xu hướng ưa thích việc sử dụng các nền tảng số.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam:  Vì sự phát triển bền vững của hệ thống QTDND
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững của hệ thống QTDND
14/01/2023 347 lượt xem
Năm 2022, với sự trợ lực của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) từ cung ứng vốn, dịch vụ, kỹ thuật, nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo giám sát... hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang dần hiện đại hóa và chuyển đổi số, phát triển ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
Agribank tự hào khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực “trụ đỡ” nền kinh tế
Agribank tự hào khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực “trụ đỡ” nền kinh tế
13/01/2023 796 lượt xem
Gắn với sứ mệnh “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, năm 2022 tiếp tục ghi dấu sự nỗ lực, quyết tâm, thành công của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trong hành trình gần 35 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn - lĩnh vực “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước.
VietinBank nỗ lực không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng
VietinBank nỗ lực không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng
12/01/2023 469 lượt xem
Với vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực, hàng đầu của Việt Nam, trong gần 35 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) luôn tiên phong trong việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu xu thế, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.300

Vàng SJC 5c

66.500

67.320

Vàng nhẫn 9999

53.700

54.700

Vàng nữ trang 9999

53.500

54.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24,639 26.018 27.488 28.660 172.43 182.55
BIDV 23.300 23.600 24,835 26.039 27,641 28.719 173.60 182.70
VietinBank 23.262 23.622 24,899 26.034 27,850 28.860 173.92 180.87
Agribank 23.280 23.595 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.268 23.653 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.280 23.630 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.260 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?