Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
25/01/2023 1.425 lượt xem
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Năm 2022 vừa qua chứng kiến những dấu mốc trong quá trình triển khai công tác này tại Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng và tổ chức báo cáo trong công tác PCRT. 

1. Quốc hội ban hành Luật PCRT 2022
 
Trải qua gần 10 năm thi hành, Luật PCRT 2012 đã tạo ra những bước tiến đáng kể về hành lang pháp lý trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB). Tuy nhiên, quá trình đánh giá và triển khai thực hiện, Luật PCRT 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện vẫn còn bất cập trong quá trình thực thi; nhiều hạn chế và thiếu hụt so với yêu cầu của chuẩn mực quốc tế cần sớm được sửa đổi, bổ sung. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì soạn thảo Luật PCRT (sửa đổi), NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật PCRT 2022.  Ngày 15/11/2022, Luật PCRT 2022 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bao gồm những điểm mới sau:
 
Thứ nhất, về đối tượng áp dụng, theo quy định tại Luật PCRT 2012, đối tượng báo cáo của Luật PCRT bao gồm 02 nhóm: (i) Các tổ chức tài chính (FIs); và (ii) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs). Luật PCRT 2022 đã bổ sung trung gian thanh toán vào nhóm các đối tượng báo cáo và sửa đổi, bổ sung tên gọi của một số hoạt động liên quan đến các lĩnh vực: Chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, trò chơi có thưởng, dịch vụ thỏa thuận pháp lý… trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan và chuẩn mực quốc tế; bổ sung quy định về các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền, Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Thứ hai, về trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong công tác PCRT, bên cạnh việc kế thừa các nhiệm vụ cơ bản như Luật PCRT 2012 và các văn bản hướng dẫn về nhận biết khách hàng, thông tin nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, Luật PCRT 2022 đã điều chỉnh từ ngữ, bổ sung thông tin theo quy định theo pháp luật có liên quan và chuẩn mực quốc tế. Luật cũng đã làm rõ, bổ sung thông tin cần thu thập (bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng), khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân phục vụ việc xác minh và quy định rõ việc thuê tổ chức khác, dựa vào bên thứ ba để xác minh thông tin, trách nhiệm của các bên liên quan, quy định bổ sung về chính trị gia của các tổ chức quốc tế, trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong trì hoãn giao dịch, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về các giao dịch liên quan tới công nghệ mới như yêu cầu đối tượng báo cáo phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ ứng dụng công nghệ mới.


Chiều 15/11/2022, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật PCRT (sửa đổi) với 483 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật, chiếm 96,99%
 
Thứ ba, Luật PCRT 2022 đã đưa ra quy định về việc đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia và tại từng đối tượng báo cáo, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; đồng thời, quy định toàn diện về việc thực hiện các biện pháp PCRT trên cơ sở rủi ro của các đối tượng báo cáo để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý hơn bởi đây là một trong những yêu cầu thuộc nhóm các vấn đề then chốt và cơ bản trong công tác PCRT được nêu ra tại Khuyến nghị số 1 trong Bộ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
 
Sự ra đời của Luật PCRT 2022 là thành quả quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy công tác PCRT nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền. 
 
2. Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL) giai đoạn 2021 - 2025
 
Để khắc phục những thiếu hụt được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB và TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022, trong đó bao gồm Danh mục 41 hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025 và Phụ lục 83 hành động thực hiện Kế hoạch đến tháng 3/2023. Theo Kế hoạch này, bên cạnh việc ban hành Luật PCRT 2022 và các văn bản hướng dẫn chi tiết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội TTKB, hành vi TTPBVKHDHL; nghiên cứu tính khả thi và đề xuất xây dựng cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội tại Việt Nam; giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, rà soát Luật Tương trợ tư pháp; giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản… Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải triển khai thực hiện một loạt các hành động khác như: Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao); tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát trong PCRT thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành có đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành… Như vậy, để khắc phục các thiếu hụt về cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL tại Báo cáo đánh giá đa phương, Việt Nam cần phải có rất nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia và các nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của nhiều bộ, ngành khác nhau. 
 
Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL được ban hành và triển khai đồng bộ không chỉ thể̉ hiện ý chí quyết tâm của Việt Nam trong công tác PCRT nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung mà còn góp phần quan trọng trong định hướng và triển khai công tác PCRT, TTKB tại Việt Nam. Quá trình triển khai thực hiện các Kế hoạch hành động quốc gia luôn được Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và điều phối có hiệu quả đối với các bộ, ngành có liên quan trong triển khai công tác PCRT, TTKB và phòng, chống tội phạm tại Việt Nam. Thông qua việc ban hành và triển khai các kế hoạch hành động cấp quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, có thể thấy, Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng và hoàn thiện cơ chế PCRT, TTKB với các mục tiêu chính như sau:
 
- Xây dựng một cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL có hiệu quả ở Việt Nam vì nền hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
 
- Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
 
- Bảo vệ tối đa lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, TTKB, TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và các đối tượng báo cáo khác, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo PCRT đã tiếp tục được kiện toàn thông qua việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCRT thay thế Quyết định số 470/QĐ-TTg. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác PCRT trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là Phó Trưởng Ban thường trực; lãnh đạo Bộ Công an là Phó Trưởng Ban. Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Lãnh đạo các bộ, ngành quan trọng như: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Với thành phần như trên, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCRT quốc gia cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Chính phủ với công tác PCRT.
 
3. Phát huy vai trò của NHNN - đơn vị đầu mối triển khai công tác PCRT tại Việt Nam
 
Thực hiện trách nhiệm đơn vị quản lý nhà nước về PCRT, đồng thời là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách thành viên của APG, NHNN đã nỗ lực để hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022.
 
Ngày 16/11/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch của NHNN thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, NHNN thực hiện trách nhiệm là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết đối với APG, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong APG; góp phần bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Mục tiêu cụ thể được xác định trong Kế hoạch là: (i) Góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT của quốc gia, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCRT trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế; (ii) Nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và hợp tác trong nước trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và đầu mối xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia nhằm giải quyết những rủi ro rửa tiền được phát hiện theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia; (iii) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát về PCRT đối với các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (iv) Nghiên cứu triển khai áp dụng thanh tra trên cơ sở rủi ro về PCRT; (v) Tăng cường nguồn lực, đặc biệt tăng cường nguồn lực cho Cơ quan PCRT (Cục PCRT); (vi) Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các biên bản ghi nhớ phối hợp, trao đổi thông tin về PCRT với các cơ quan nước ngoài, gia nhập các tổ chức khu vực và quốc tế về PCRT; (vii) Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức về PCRT cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (viii) Thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối của Việt Nam trong việc triển khai các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, đặc biệt là nghĩa vụ phát sinh theo kết quả đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL của Việt Nam.
 
Thực hiện vai trò đầu mối về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định thành lập các nhóm làm việc đánh giá rủi ro quốc gia về PCRT, TTKB (NRA), bao gồm: Quyết định số 817/QĐ-NHNN ngày 29/4/2022 thành lập Ban Điều phối NRA và Quyết định số 835/QĐ-NHNN ngày 06/5/2022 thành lập các Nhóm làm việc NRA. Trên cơ sở đó, thành viên thuộc các bộ, ngành khác nhau đã cùng phối hợp xây dựng Báo cáo NRA, NHNN đã có các công văn đề nghị các bộ, ngành, các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, số liệu phục vụ NRA và xây dựng và hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo NRA, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2023. Đây là nền móng quan trọng cho công tác PCRT của Việt Nam với xu hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.
 
Song song với đó, NHNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phân tích, xử lý thông tin về giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan chức năng. Theo đánh giá của các cơ quan tiếp nhận thông tin chuyển giao, đặc biệt là các đơn vị thuộc Bộ Công an, thông tin giao dịch đáng ngờ đã góp phần quan trọng vào công tác điều tra các vụ án, đặc biệt liên quan đến các tội phạm nguồn của tội rửa tiền như đánh bạc, chuyển tiền bất hợp pháp, lừa đảo, nhiều vụ việc liên quan đến thuế, hải quan và cơ quan chức năng đã truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh một số vụ việc cụ thể, các thông tin chuyển giao của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho các cơ quan có thẩm quyền đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.
 
Hoạt động hợp tác quốc tế về PCRT, TTKB tiếp tục được Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả công tác PCRT, TTKB của Việt Nam.
 
Qua các nội dung trên, có thể thấy trong năm 2022 công tác PCRT ngày càng được nâng cao và trở thành nhóm nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị và đặc biệt là NHNN. Với xu thế đó, Việt Nam sẽ sớm áp dụng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế, đạt được những thành quả lớn trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và PCRT nói riêng. Để đạt được những thành quả đó trong thời gian tới, nhiệm vụ triển khai hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết Luật PCRT, kế hoạch hành động của Chính phủ và các nhiệm vụ với nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG chắc chắn sẽ là thách thức lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự chung tay của toàn xã hội, chúng ta có thể hy vọng những kết quả tốt đẹp của công tác PCRT trong tương lai.

Nguyễn Thị Minh Thơ
Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của chính sách bảo hiểm tiền gửi
27/02/2024 147 lượt xem
Năm 2023 qua đi với những dấu ấn quan trọng của ngành Ngân hàng vào quá trình phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo thanh khoản và sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
26/02/2024 2.078 lượt xem
Qua hơn 20 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách...
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
Tổ vay vốn - cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng
26/02/2024 1.677 lượt xem
Thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2021 - 2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
Tăng cường xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền
19/02/2024 1.799 lượt xem
Xây dựng khuôn khổ pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện công tác PCRT ở Việt Nam. Trong năm 2023, nhiều văn bản hướng dẫn Luật PCRT năm 2022 được ban hành, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức báo cáo triển khai hiệu quả công tác PCRT.
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả, thách thức và một số khuyến nghị
16/02/2024 1.868 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
14/02/2024 1.795 lượt xem
Năm 2023 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) với các hoạt động, sự kiện nổi bật kỷ niệm 30 năm thành lập và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam
12/02/2024 1.796 lượt xem
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đang quản lí Kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với sự tham gia báo cáo thông tin của 100% các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động tại Việt Nam, hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô cũng như các tổ chức khác trong và ngoài hệ thống ngân hàng, trên cơ sở cập nhật định kì, đột xuất dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và các giải pháp thu thập, xử lí thông tin tự động, tiên tiến.
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
Truyền thông chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông giáo dục tài chính
11/02/2024 1.852 lượt xem
Truyền thông chính sách là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, những năm gần đây, truyền thông chính sách đã ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm tới truyền thông chính sách, triển khai tích cực và thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
Hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên góp phần phát triển kinh tế địa phương
09/02/2024 1.555 lượt xem
Thái Nguyên là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên trên 3.500 km2, dân số trên 1,3 triệu người, trong đó có 71% dân số ở nông thôn, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% dân số. Có 09 đơn vị hành chính (03 thành phố và 06 huyện) với 176 xã, phường, thị trấn.
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố  Hồ Chí Minh
Kết quả và bài học kinh nghiệm trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
07/02/2024 1.308 lượt xem
Năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của NHNN tại địa phương, tập trung thực hiện tích cực các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng để đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
06/02/2024 1.115 lượt xem
Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao...
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2023
06/02/2024 1.248 lượt xem
Kết thúc năm 2023, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ - 20 năm tích cực đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố
06/02/2024 1.225 lượt xem
Thành phố Cần Thơ đã trở thành một trong bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cũng là vùng kinh tế trọng điểm thứ tư của Việt Nam. Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ tạo được những dấu ấn, vị thế và tiềm lực kinh tế chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển.
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Hải Phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
05/02/2024 999 lượt xem
Thời gian qua, NHNN Chi nhánh thành phố Hải Phòng đã tập trung làm tốt chức năng quản lí nhà nước, định hướng và giám sát hoạt động của NHTM, trên cơ sở đó, các NHTM thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ sự hoạt động nghiêm túc, có chất lượng của hệ thống ngân hàng.
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng năm 2023 và định hướng năm 2024
02/02/2024 830 lượt xem
Năm 2023 đánh dấu tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Trong chặng đường 10 năm qua, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?