Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.231 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, Chiến lược phát triển BHTG đã đưa ra tầm nhìn, quan điểm định hướng, mục tiêu cụ thể và những giải pháp căn bản nhằm kiên trì thực hiện tốt mục tiêu đã được thông qua trong Luật BHTG: “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng”. Chiến lược phát triển BHTG phù hợp với xu thế toàn cầu và yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam. 
 
Định hướng phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đến năm 2030
 
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam không nằm ngoài xu thế toàn cầu hóa và hiện đại hóa. Kết quả của những hoạt động này là tăng trưởng nhanh chóng về sản phẩm mới; tiết kiệm chi phí và hợp lí hóa quy trình hoạt động, góp phần tăng năng lực cạnh tranh, quy mô vốn và tài sản của hệ thống ngân hàng. Sự tích hợp số hóa và công nghệ vào mọi lĩnh vực ngân hàng giúp tăng sự tiện lợi cho khách hàng, kích thích tăng số lượng và tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thông qua số lượng người gửi tiền và số dư tiền gửi tăng cao. Do đó, vấn đề hoạch định chiến lược trung, dài hạn nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động BHTG, qua đó cụ thể hóa mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền được Chính phủ giao phó ngày càng trở nên quan trọng.
 
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định “Phát triển BHTGVN theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu; thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng”.
 
Bên cạnh đó, tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém; tính và thu phí BHTG, quản lí nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách BHTG, chi trả bảo hiểm theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam là các nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện trong thời gian tới.
 
Định hướng phát triển BHTGVN hiện nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng tiến hành cải cách, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống BHTG của các tổ chức BHTG quốc tế nhằm bảo vệ tốt hơn người gửi tiền thông qua các hoạt động như: Tăng cường chức năng và quyền hạn của tổ chức BHTG trong lĩnh vực xử lí các tổ chức tài chính yếu kém; điều chỉnh chính sách BHTG để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền hay tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức tham gia BHTG; thúc đẩy hợp tác, trao đổi quốc tế về BHTG nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và duy trì ổn định tài chính.
 
Ngoài ra, bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả (Bộ nguyên tắc) do Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) ban hành tiếp tục được nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) công nhận và sử dụng như là một công cụ đánh giá tính hiệu quả của hệ thống BHTG tại các quốc gia. Năm 2017, BHTGVN đã tiến hành tự đánh giá hệ thống BHTG (thuộc Chương trình tự đánh giá theo bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả - SATAP), dưới sự hỗ trợ của IADI, từ đó đưa ra các khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nhằm cải thiện hoạt động của tổ chức BHTG, hướng tới thông lệ quốc tế tốt nhất. Do đó, bộ nguyên tắc và kết quả của chương trình SATAP luôn được coi là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách BHTG cũng như phục vụ cho quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHTG hiện nay. 
 
Từ bối cảnh trên cùng với tầm quan trọng của một cơ quan đóng góp quan trọng đối với sự ổn định tài chính quốc gia, Chiến lược phát triển BHTG xác định tăng cường năng lực hệ thống theo hướng đáp ứng các nguyên tắc trong bộ nguyên tắc của IADI, phù hợp với định hướng tổng thể Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và thực tiễn tại Việt Nam.
 
Chiến lược phát triển BHTG phản ánh thông lệ quốc tế tiên tiến về BHTG
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong triển khai chính sách BHTG, đánh giá về khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Chiến lược phát triển BHTG xác định rõ hệ thống quan điểm định hướng phát triển BHTG trong trung và dài hạn là: Một là, sự phát triển của BHTGVN góp phần ổn định hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước; hai là, kiên trì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng; ba là, tăng cường vai trò của BHTGVN trong quá trình tham gia tái cơ cấu các tổ chức tham gia BHTG yếu kém gắn với xử lí nợ xấu; bốn là, tăng cường nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động BHTG cũng như các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến các tổ chức tham gia BHTG; năm là, nhận thức sâu sắc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. 
 
Theo đó, Chiến lược phát triển BHTG tập trung vào 3 mục tiêu chính: Thứ nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia; thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động BHTG theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam; thứ ba, tăng cường năng lực tài chính của tổ chức BHTG để khẳng định cam kết của Nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách BHTG, đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả hoạt động BHTG. 
 
Các mục tiêu cụ thể cũng được xây dựng một cách toàn diện, bao quát trên tất cả các khía cạnh, có sự tiếp nối thành quả của giai đoạn trước:
 
Thứ nhất, về hạn mức trả tiền bảo hiểm, phấn đấu tỉ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt 92% - 95%, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Với hạn mức 125 triệu đồng theo Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm áp dụng từ ngày 12/12/2021, tỉ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ/tổng số người gửi tiền được bảo hiểm hiện nay là 91,16% (theo số liệu tại thời điểm 31/12/2021). Hạn mức này được đánh giá phù hợp với năng lực tài chính hiện nay của BHTGVN, phù hợp với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
 
Để đảm bảo mục tiêu chính sách công của tổ chức BHTG, IADI đã khuyến nghị các tổ chức thành viên cần đặt mục tiêu bảo hiểm lên đến 95% số người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ. Đây là mức mà nhiều tổ chức BHTG đã đạt được và là mục tiêu hướng tới của BHTGVN. Tuy nhiên, để định hướng gia tăng tỉ lệ người gửi tiền được bảo hiểm trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ đạt 92 - 95%, đòi hỏi tổ chức BHTGVN cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong việc hỗ trợ hiệu quả quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; đồng thời, quản lí, đầu tư nguồn vốn một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo thanh khoản tốt để luôn sẵn sàng bảo vệ người gửi tiền. 
 
Thứ hai, về thời gian chi trả thực tế, phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia BHTG được xử lí. Nguyên tắc 15, Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG hiệu quả của IADI cũng nhận định: “Hệ thống BHTG cần thực hiện việc chi trả kịp thời cho người gửi tiền để góp phần ổn định tài chính”. Cụ thể, “tổ chức BHTG có thể chi trả phần lớn người gửi tiền được bảo hiểm trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu hiện chưa đạt được mục tiêu này, tổ chức BHTG cần có kế hoạch đáng tin cậy để đạt được mục tiêu đó”. Nhìn ra thế giới, theo kết quả khảo sát thường niên của IADI năm 2021, có 62% trên tổng số 110 tổ chức BHTG tham gia khảo sát đã thực hiện chi trả trong vòng 07 ngày, trong đó tỉ lệ cao nhất (chiếm 78%) thuộc về tổ chức BHTG tại châu Âu và tỉ lệ thấp nhất thuộc về các tổ chức BHTG tại khu vực châu Á (44%). Có thể thấy, con số trên là khá cao, phản ánh xu hướng rút ngắn thời gian chi trả BHTG là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia. 
 
BHTGVN đề xuất phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm xuống 30 ngày làm việc vào năm 2025 và 15 ngày làm việc vào năm 2030. Điều đó cho thấy nỗ lực của tổ chức BHTG nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện có để tiến gần hơn đến những thông lệ, chuẩn mực quốc tế tốt nhất đã được nhiều nước thực hiện và được hướng dẫn áp dụng tại bộ nguyên tắc cơ bản nhằm chi trả nhanh và kịp thời cho người gửi tiền. 
 
Thứ ba, về nhận thức công chúng đối với BHTG, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG, bao gồm: Quyền và lợi ích hợp pháp của mình được BHTGVN bảo vệ như thế nào, phạm vi tiền gửi được bảo hiểm, hạn mức trả tiền bảo hiểm, thông tin cơ bản về tổ chức BHTG.
 
Mục tiêu nói trên được xác định trên cơ sở các nghiên cứu quốc tế về mức độ nhận thức công chúng để đảm bảo niềm tin vào hệ thống ngân hàng và ổn định tài chính. Theo số liệu mới nhất được cập nhật, Tổng công ty BHTG Malaysia (PIDM) đã đạt được mức độ nhận thức công chúng về BHTG cao nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 2005 (81%). Trước đó, nhận thức công chúng của PIDM liên tục được cải thiện mỗi năm (62% trong năm 2019, 72% trong năm 2020). Ủy ban Bảo vệ tiền gửi Hồng Kông cũng ghi nhận mức độ nhận thức về BHTG tăng mạnh, đạt mức 79% trong các năm gần đây so với mức 66% ở giai đoạn đầu khi hệ thống BHTG đi vào hoạt động. Tại Đài Loan, mức độ nhận thức công chúng về BHTG đang ở mức 68,7%, vượt kế hoạch đề ra và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao chỉ số trên. Trong kế hoạch 5 năm của mình (2022 - 2027), Tổng công ty BHTG Canada xác định nhận thức công chúng về BHTG cần đạt 60 - 65% (hiện tại đang đạt mức 61,3%). 
 
Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng, giữ gìn niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, BHTGVN xác định mục tiêu mức độ nhận thức công chúng, đồng thời coi đây là tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trong giai đoạn tiếp theo.
 
Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển BHTG, có 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra trong Chiến lược như sau: Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lí liên quan đến BHTG, tập trung nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật BHTG, hệ thống các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai các hoạt động của tổ chức BHTG; thứ hai, hoàn thiện chính sách BHTG về hạn mức trả tiền bảo hiểm; thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ BHTG theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế tại Việt Nam; thứ tư, nghiên cứu, đề xuất kí kết thỏa thuận hợp tác về BHTG xuyên quốc gia nhằm bảo vệ người gửi tiền tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại chi nhánh ngân hàng Việt Nam hoạt động ở nước ngoài và cơ chế bảo vệ pháp lí cho tổ chức, cá nhân làm việc cho tổ chức BHTG trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thứ năm, cải tiến bộ máy quản trị, điều hành của tổ chức BHTG, tăng cường năng lực tài chính, tham gia có hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển của BHTGVN.
 
Tầm nhìn chiến lược quyết định phương thức tư duy và cách thức hành động. Ngay sau khi Chiến lược phát triển BHTG được phê duyệt, BHTGVN sẽ triển khai Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn, phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược.
 
Trong một thế giới luôn biến động không ngừng, đòi hỏi mỗi quốc gia nói chung và các ngành trong nền kinh tế cần thay đổi nhanh chóng để thích nghi với những biến đổi tương ứng. Việc tiếp cận với những thông lệ và kinh nghiệm quốc tế tiên tiến về BHTG đã mang lại tầm nhìn, những cơ sở định hướng rõ ràng cho hành trình tương lai của BHTGVN. Theo đó, với sự đoàn kết, học hỏi và trau dồi kĩ năng, kiến thức của đội ngũ cán bộ, BHTGVN sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và kiên trì theo đuổi mục tiêu Chiến lược phát triển BHTG đề ra, đưa tổ chức vươn tới tầm cao mới trên chặng đường phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

ThS. Mai Việt Trung 
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 337 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.323 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 1.069 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.470 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.820 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.188 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 650 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 564 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 844 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.041 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 1.015 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 776 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.305 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 781 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
05/04/2023 539 lượt xem
Xuất phát từ cái tâm với nghề, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã tạo động lực để những cán bộ tín dụng Agribank quyết tâm bám địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi về thôn, bản, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?