Tuyên Quang: Khi cấp ủy, chính quyền cùng làm tín dụng chính sách
08/09/2023 1.698 lượt xem
Hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp tỉnh

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Ban đại diện NHCSXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và HĐQT NHCSXH để cụ thể hóa từng nội dung, ứng dụng phù hợp với điều kiện địa phương, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: (i) Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản, nghị quyết, kết luận của HĐQT NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (ii) Ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đến các huyện/thành phố và chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện/thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã/phường/thị trấn; đồng thời triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách; tích cực tuyên truyền huy động tiền gửi của khách hàng tại điểm giao dịch xã và tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (iii) Chỉ đạo NHCSXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, chấp hành nghiêm túc quy trình, thủ tục cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, với trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực hợp pháp tại địa phương cho tín dụng chính sách xã hội; theo đó, đồng chí Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các huyện/thành phố và chỉ đạo NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Với sự tham mưu tích  cực của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, 8 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xem xét, quyết định ủy thác sang NHCSXH trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 14.600 triệu đồng (tăng 35,2% so với cả năm 2022 và đạt 93,6% kế hoạch năm 2023). Cụ thể: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh là 8.000 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch năm 2023); 07/07 huyện/thành phố thực hiện ủy thác cho NHCSXH với tổng số tiền là 6.600 triệu đồng (đạt 86,8% kế hoạch năm 2023, trong đó: 05/07 huyện/thành phố, đạt 100% kế hoạch, thành phố Tuyên Quang đạt 75% kế hoạch và huyện Hàm Yên đạt 50% kế hoạch).

- Hoạt động kiểm tra, giám sát: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH về hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐQT NHCSXH năm 2023; ngày 24/02/2023, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-BĐD về kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó phân công cụ thể địa bàn kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. Từ đầu năm đến nay, có 03/07 thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại 03 lượt huyện, 06 lượt xã, 12 lượt tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, 24 lượt tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, 12 lượt tổ TK&VV và 75 lượt hộ vay vốn. Thông qua kiểm tra, giám sát, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương theo thẩm quyền và qua công tác kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất để khắc phục kịp thời khó khăn.

- Hoạt động tham mưu, giúp việc của Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang (cơ quan thường trực Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh): Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Giám đốc NHCSXH tỉnh đã kịp thời tham mưu, giúp Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh thực hiện: (i) Phân giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đến các huyện/thành phố; (ii) Chỉ đạo các NHCSXH cấp huyện thường xuyên chủ động báo cáo và tham mưu cho huyện ủy/thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện/thành phố, Ban đại điện HĐQT NHCSXH huyện/thành phố về tình hình hoạt động của đơn vị; chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện kế hoạch tăng trưởng năm 2023, trong đó tập trung triển khai kịp thời chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, cho vay chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ để các khách hàng thuộc đối tượng vay vốn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách tín dụng của Nhà nước, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả vốn vay; (iii) Đôn đốc xử lí thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn; thực hiện củng cố và kiện toàn đối với các tổ TK&VV hoạt động trung bình và yếu kém.
 


Nhân viên NHCSXH huyện Yên Sơn kiểm tra hiệu quả vốn vay của người dân
tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 
Kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Tuyên Quang

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và sự nỗ lực điều hành của Ban đại diện HĐQT NHCSXH, sự đồng lòng của tập thể người lao động NHCSXH tỉnh Tuyên Quang, kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực như sau:

- Về nguồn vốn: Đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn đạt 3.936,8 tỉ đồng (tăng 219,6 tỉ đồng (+5,91%) so với đầu năm, đạt 98,35% kế hoạch năm), trong đó: Nguồn vốn trung ương đạt 3.586,1 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 91,1%); nguồn vốn huy động từ cá nhân đạt 233,6 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 5,93%); nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 92,1 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 2,34%); nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 25 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 0,63%).

- Về sử dụng vốn: Trong 8 tháng đầu năm 2023, đã có 13.395 lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Tuyên Quang với số tiền 658 tỉ đồng (tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo là 253,6 tỉ đồng với 4.080 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hộ cận nghèo là 94,6 tỉ đồng với 1.500 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo là 41,8 tỉ đồng với 658 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 93 tỉ đồng với 1.756 lượt hộ vay vốn; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn là 57,1 tỉ đồng với 1.168 lượt khách hàng vay vốn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 68 tỉ đồng với 3.470 lượt hộ vay vốn... Tổng dư nợ của 20 chương trình tín dụng đạt 3.931,5 tỉ đồng với 97.097 khách hàng vay vốn (tăng 218,8 tỉ đồng (+5,89%) so với đầu năm). Tốc độ tăng trưởng tín dụng chính sách cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 8 tháng đầu năm 2023 là 4,7%. Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng như: Hộ nghèo (đạt 1.208 tỉ đồng), hộ cận nghèo (đạt 741 tỉ đồng), hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (đạt 527 tỉ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (đạt 461 tỉ đồng), hỗ trợ tạo việc làm (đạt 406 tỉ đồng), hộ mới thoát nghèo (đạt 297 tỉ đồng)...

- Chất lượng tín dụng được nâng cao: Đến ngày 31/8/2023, tổng nợ xấu tại NHCSXH tỉnh Tuyên Quang là 7.982 triệu đồng, giảm 133 triệu đồng so với đầu năm (trong đó: Nợ quá hạn là 7.081 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 88,7%; nợ khoanh là 901 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 11,3%), tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ là 0,2% - thấp hơn tỉ trọng nợ xấu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 0,6%. Tại 138 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về đối tượng, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn vay, danh sách hộ còn dư nợ tiền vay, quy định xử lí rủi ro... và tổ chức thực hiện 138 điểm giao dịch xã, đạt tỉ lệ 100% điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn, đảm bảo tổ chức hoạt động tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong giao dịch với NHCSXH. Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện kiểm tra được 12 lượt huyện, 12 lượt điểm giao dịch xã; thành lập 04 đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra hoạt động của 04 phòng giao dịch NHCSXH huyện. Đoàn đã kiểm tra được 26 lượt xã, 26 lượt điểm giao dịch xã, 08 lượt tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, 75 lượt tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác cấp xã, 79 lượt tổ TK&VV, kiểm tra đối chiếu trực tiếp được 598 lượt khách hàng vay vốn. Trên cơ sở những thiếu sót, tồn tại đã phát hiện sau kiểm tra, Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch chỉnh sửa và báo cáo tiến độ thực hiện theo kết luận của đoàn kiểm tra đảm bảo đúng thời gian quy định.

Khó khăn trong triển khai tín dụng chính sách

Bên cạnh kết quả đã đạt được, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn gặp một số khó khăn nhất định.

Một là, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện đều là kiêm nhiệm (nhiệm vụ chính của các thành viên này là lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện) nên còn một số phiên họp định kì còn chậm so với thời gian quy định; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng theo yêu cầu đề ra; điều kiện kinh tế - xã hội của Tuyên Quang còn nhiều khó khăn nên tỉ lệ nguồn vốn địa phương ủy thác của tỉnh còn hạn chế so với tỉ lệ nguồn vốn địa phương ủy thác bình quân chung toàn quốc hiện nay.

Hai là, nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, một số khách hàng vay chưa có ý thức chấp hành trả nợ theo quy định; chất lượng tín dụng và hoạt động tín dụng tại một số xã/phường/thị trấn còn chưa tốt, tỉ lệ nợ quá hạn tại một số địa phương còn cao (tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cao hơn 0,5%).

Ba là, một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chưa chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung công việc nhận ủy thác như: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chậm; công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao, dẫn tới vẫn còn trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa nắm bắt hết được chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT NHCSXH và NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất các mục tiêu về tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, cụ thể: (i) Hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng nguồn vốn địa phương ủy thác, nguồn vốn huy động từ dân cư; (ii) Tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ xuống dưới 0,2%; tỉ lệ thu lãi đạt trên 99%; tỉ lệ tổ TK&VV xếp loại tốt, khá đạt trên 99%, không có tổ TK&VV yếu kém; (iii) Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động giao dịch xã; phấn đấu 100% các NHCSXH cấp huyện có chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động giao dịch xã/phường/thị trấn đạt loại tốt với tổng số điểm đạt từ 98 điểm trở lên.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện chủ động và trực tiếp thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản, chỉ đạo có liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 của Chính phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả vốn vay; chỉ đạo triển khai dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH để tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch các dịch vụ tài chính, thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện.

Hai là, Ban giảm nghèo cấp xã chủ động, tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, đẩy mạnh phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tăng thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xây dựng các mô hình điển hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương và gắn với xây dựng nông thôn mới. Có biện pháp, cách thức phù hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của từng chương trình tín dụng; tích cực triển khai tín dụng chính sách đến người dân, gắn hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình xây dựng nông thôn mới, dạy nghề, tạo việc làm...; thường xuyên rà soát 100% các tổ TK&VV xếp loại trung bình, yếu kém để tiến hành phân tích, xác định rõ nguyên nhân để làm căn cứ thực hiện củng cố, kiện toàn lại tổ TK&VV, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lí vốn tín dụng chính sách.

Ba là, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc ủy thác đã kí với NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra về đối tượng cho vay và mục đích sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn...; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã, hoạt động tổ TK&VV; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quy trình hồ sơ, thủ tục vay vốn tại NHCSXH; quy định về hoạt động của tổ TK&VV; triển khai sử dụng dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH... đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện.

Bốn là, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang cần chủ động có kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả vốn vay; tập trung triển khai tiến trình chuyển đổi số và tuyên truyền triển khai sử dụng dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ; chú trọng kiểm tra trước, trong và sau khi phát tiền vay; giám sát, phòng ngừa và cảnh báo để hạn chế tối đa các sai sót, tồn tại. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, vai trò và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong triển khai tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các dự án, mô hình, chương trình có kết quả tốt, các gương điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.
 
Minh Hoàng

NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau
27/09/2023 189 lượt xem
Kể từ khi được thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ cải thiện cuộc sống người dân, thực hiện nhiều chương trình lớn của Chính phủ dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở nước ta mang lại hiệu quả tích cực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao năng lực sản xuất.
Nguồn vốn Agribank hỗ trợ phát triển nông sản sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP
Nguồn vốn Agribank hỗ trợ phát triển nông sản sạch, nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP
26/09/2023 232 lượt xem
Nông nghiệp nước ta đã và đang phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
“Làn sóng số” Agribank
“Làn sóng số” Agribank
12/09/2023 1.539 lượt xem
Hiện nay, trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Agribank đã, đang thử nghiệm, lan tỏa mạnh mẽ các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, nâng cao trải nghiệm dịch vụ đối với hơn 20 triệu khách hàng đang sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán, hơn 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ điện tử và 04 triệu khách hàng vay vốn…
Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp
Đánh giá hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và đề xuất giải pháp
06/09/2023 2.079 lượt xem
Hoạt động mua, bán nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) là một nghiệp vụ quan trọng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (viết tắt là Công ty Quản lý tài sản - VAMC) góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.
Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
31/08/2023 2.375 lượt xem
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có quy mô nguồn vốn và lao động thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh Quảng Bình là lớn và hằng năm đóng góp đáng kể vào GDP toàn tỉnh, nhưng việc tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp này còn hạn chế. Nghiên cứu khảo sát 320 DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay của các DNNVV.
Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An
Tín dụng chính sách giúp nâng cao đời sống hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An
30/08/2023 2.559 lượt xem
Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, theo Nghị quyết số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đã tạo lực đẩy quan trọng giúp hàng ngàn hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An thoát nghèo và phát triển kinh tế bền vững.
Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận
Agribank góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận
30/08/2023 1.674 lượt xem
Hơn 35 năm đồng hành với sứ mệnh phụng sự “Tam nông”, toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang nỗ lực mang đồng vốn hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại lợi nhuận kinh tế và góp phần giúp nhà nông vươn lên làm giàu tại mảnh đất quê hương, phát triển kinh tế địa phương.
Một số giải pháp củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Một số giải pháp củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29/08/2023 1.691 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Thái Bình là một trong 14 tỉnh, thành phố trong cả nước được Trung ương thí điểm thành lập QTDND. Từ đó đến nay, sau 30 năm hoạt động, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thái Bình không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra là tạo điều kiện hỗ trợ về vốn cho các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội địa phương.
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
18/08/2023 2.121 lượt xem
Những năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung và các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng. Trong đó, giám sát và kiểm tra được coi là hai nghiệp vụ mũi nhọn đóng vai trò tích cực vào quá trình này.
Giải pháp hỗ trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân ở An Giang
Giải pháp hỗ trợ tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân ở An Giang
18/08/2023 2.233 lượt xem
Vị thế kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng được cải thiện và trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế của đất nước. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế, giúp tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động, đóng góp tương đối lớn vào tăng trưởng GDP.
Agribank Chi nhánh Khánh Hòa quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng
Agribank Chi nhánh Khánh Hòa quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng
09/08/2023 2.764 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh hòa tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh về lãi suất huy động, lãi suất cho vay giữa các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn đã diễn ra ngày càng gay gắt. Là chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) có 100% vốn Nhà nước,...
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
09/08/2023 4.182 lượt xem
Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Theo Điều 4, tổ chức bộ máy Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một hệ thống bao gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Liên khu, ngân hàng tỉnh hay thành phố. Ngân hàng tỉnh hay thành phố chính là tiền thân của hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố hiện nay.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/08/2023 2.838 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp đưa nhanh đồng vốn đến tận tay các đối tượng thụ hưởng, kịp thời đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, học tập… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Agribank - Thương hiệu khẳng định qua các giải thưởng
Agribank - Thương hiệu khẳng định qua các giải thưởng
08/08/2023 2.703 lượt xem
Với quy mô và hoạt động hiệu quả, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là thương hiệu thường xuyên xuất hiện ở vị trí Top đầu tại các bảng xếp hạng thương hiệu lớn trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế địa phương
07/08/2023 2.960 lượt xem
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những chuyển biến tích cực. So với cùng kì năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,86%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,36%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,7%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 3,1%; doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 7,3%.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

Vàng SJC 5c

68.050

68.770

Vàng nhẫn 9999

56.650

57.600

Vàng nữ trang 9999

56.500

57.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,200 24,570 25,105 26,483 28,868 30,098 159.15 168.46
BIDV 24,240 24,540 25,281 26,469 29,007 30,070 160.4 168.73
VietinBank 24,137 24,557 25,354 26,489 29,226 30,236 160.3 168.25
Agribank 24,200 24,550 25,358 26,066 29,122 29,955 161.42 165.41
Eximbank 24,150 24,540 25,385 26,091 29,179 29,991 161.18 165.66
ACB 24,190 24,540 25,423 26,061 29,339 29,955 160.81 166.01
Sacombank 24,180 24,535 25,495 26,160 29,402 29,911 161.08 167.62
Techcombank 24,211 24,548 25,142 26,464 28,831 30,120 156.91 169.16
LPBank 24,190 24,750 25,283 26,610 29,286 30,211 159.12 170.63
DongA Bank 24,250 24,550 25,470 26,070 29,280 30,020 159.4 166.1
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?