Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 2.316 lượt xem
1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 
 
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,4 triệu đồng, tương đương 2.439 USD; công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động được chú trọng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%, đã kéo giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%; hàng năm tạo việc làm trên 20 nghìn người.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng trưởng và phát triển kinh tế nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, kết hợp đồng bộ với các chính sách trợ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Thành quả là số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống rõ rệt, nếu như năm 2016, tổng số hộ nghèo là 26.858 hộ, hộ cận nghèo là 16.817 hộ, thì năm 2021 số hộ nghèo giảm xuống còn 8.112 hộ, giảm 18.746 hộ, số hộ cận nghèo còn 16.113 hộ, giảm 704 hộ.
 
Được sự quan tâm của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Tiền Giang, nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách không ngừng được tăng lên. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2021 là 3.118,9 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cuối năm 2020, trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 2.580,3 tỷ đồng, tăng 814,9 tỷ đồng so với năm 2015 (+46,16%) và chiếm tỷ trọng 92,48%/tổng nguồn vốn (nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 563,8 tỷ đồng, tăng 453,4 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 17,9%/tổng nguồn vốn); nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 250,617 tỷ đồng, tăng 233,347 tỷ đồng so với năm 2015 (+1.351%), chiếm tỷ trọng 8,03%/tổng nguồn vốn.
 
Nguồn vốn trên được sử dụng cho vay theo các chương trình hỗ trợ thiết thực các đối tượng chính sách, cụ thể: Đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 3.114,3 tỷ đồng, tăng 1.007,4 tỷ đồng (tăng 56,63%) so với cùng kỳ năm 2015; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 11,32%, với 106.180 khách hàng còn dư nợ. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tiền Giang đã cho 201.839 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 4.303,4 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 3.130,5 tỷ đồng (bằng 72,7% doanh số cho vay).
 
2. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận về mặt kinh tế và xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; giải quyết kịp thời cho hộ nghèo không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ vay vốn làm nhà. Đặc biệt, đã giải quyết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn cho vay ưu đãi đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn; giúp họ có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng năng lực và khả năng của mình.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cũng đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 4,99% năm 2015 xuống còn 1,6% năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 6,07% năm 2015 xuống còn 3,18% năm 2021; tỷ lệ tái nghèo cũng đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2021, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp các xã đang xây dựng nông thôn mới đạt một số tiêu chí như: Thu hút và tạo việc làm cho 8.744 lao động (trong đó 140 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); xây dựng 334 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng 34 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Đến nay, toàn tỉnh đã có 124/143 xã  (86,71%) đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần củng cố hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở, gắn kết cộng đồng dân cư thông qua hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nhân dân bám đất, bám làng ở các vùng nông thôn; đồng thời giúp chính quyền cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế tại địa phương, giúp các tổ chức chính trị - xã hội gắn bó, gần gũi hơn với nhân dân, hội viên. 
 
Tín dụng chính sách xã hội ngoài việc góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, còn góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác an tâm lao động sản xuất kinh doanh, giúp họ dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
3. Vai trò và giải pháp nâng cao hiệu quả của tổ tiết kiệm và vay vốn trong cho vay các đối tượng chính sách
 
NHCSXH là một tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và có những đặc điểm riêng so với các tổ chức tín dụng khác, do đó, tín dụng chính sách vừa phải đảm bảo bản chất tín dụng, vừa mang tính xã hội rộng rãi. Mô hình quản lý và hoạt động của NHCSXH bao gồm: Hội đồng quản trị cấp Trung ương; Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp; bộ phận cán bộ NHCSXH chuyên trách làm nhiệm vụ tác nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội làm dịch vụ ủy thác cho vay; các tổ tiết kiệm và vay vốn do cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập, làm nhiệm vụ bình xét công khai, dân chủ để lựa chọn người có đủ điều kiện vay vốn. Đây là mô hình hoàn toàn mới đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xã hội hóa hoạt động tín dụng ưu đãi, trong đó, tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò rất quan trọng.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với các đối tượng thụ hưởng kịp thời và tiết giảm chi phí cho người vay. Việc thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn ấp, khu phố đã giúp cho việc quản lý nguồn vốn được tốt hơn, hộ vay được thuận lợi hơn trong việc bình xét để vay vốn; thực hiện các thủ tục vay vốn dễ dàng và thuận tiện cho việc sinh hoạt định kỳ theo quy ước hoạt động của tổ.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn giống như các lớp đào tạo cầm tay chỉ việc, các thành viên được cung cấp nhiều nguồn thông tin, được học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất kinh doanh, được chăm sóc sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau và tạo nên sức mạnh cộng đồng dân cư đầm ấm, đồng thời rất thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, công khai, dân chủ trên địa bàn. 
 
Đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 2.819 tổ tiết kiệm và vay vốn, mỗi ấp, khu phố đều có tổ tiết kiệm và vay vốn. Kết quả phân loại chất lượng hoạt động đến cuối năm 2021, cụ thể như sau: Tổ hoạt động tốt là 2.530 tổ, đạt tỷ lệ 89,75%; tổ hoạt động khá là 252 tổ, đạt tỷ lệ 8,94%; tổ hoạt động trung bình là 35 tổ, tỷ lệ 1,24%; tổ xếp loại yếu kém là 02 tổ, tỷ lệ 0,69%.
 
Thông qua quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và áp dụng phương thức giải ngân trực tiếp đến từng người vay vốn, NHCSXH đã chuyển tải vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ. 
 
Hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng sự đoàn kết, tính nhân ái, giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ ngân hàng. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. 
 
Qua tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác truyền thông chính sách, chủ trương mới của Chính phủ được đưa đến với người dân một cách trực quan sinh động, đồng thời chỉ đạo của các cấp cơ sở về việc thường xuyên giám sát quản lý nguồn vốn ủy thác có hiệu quả và chuyển tải vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời đến người dân trên địa bàn.
 
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:
 
Một là, việc duy trì sinh hoạt tổ ở một vài nơi còn chưa đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt còn chưa phong phú, một số nơi chủ yếu tập trung đôn đốc việc trả nợ và thực hiện thu lãi, việc lồng ghép phổ biến kiến thức hỗ trợ hộ gia đình phát triển sản xuất còn hạn chế; hướng dẫn giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất và cuộc sống chưa nhiều như kỳ vọng.
 
Hai là, một số Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay; chưa tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã, nên đôi lúc chưa nắm bắt được thông tin mới do ngân hàng cung cấp, vì vậy,  khi  thực hiện còn gặp khó khăn, lúng túng trong xử lý vụ việc phát sinh.
 
Ba là, công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động ủy nhiệm tại một số tổ tiết kiệm và vay vốn còn chưa đầy đủ, chưa khoa học.
 
Chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn có ý nghĩa rất quan trọng, được xem là mạng lưới cơ bản, trực tiếp làm nhiệm vụ ủy thác, quyết định chất lượng ủy thác. Do vậy, công tác phối hợp giữa Hội, đoàn thể và NHCSXH theo dõi chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm củng cố, kiện toàn tổ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ, đảm bảo hoạt động ủy thác thông suốt, hiệu quả là công việc thường xuyên, liên tục. Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo nền tảng bền vững trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chúng tôi cho rằng cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
 
Thứ nhất, cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể cấp xã đối với hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời. 
 
Thứ hai, thực hiện nghiêm quy trình cho vay, tổ chức họp tổ để bình xét, lựa chọn công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn để lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
 
Thứ ba, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn vào các buổi sinh hoạt của tổ hoặc lồng ghép triển khai nghiệp vụ công tác đoàn thể; đồng thời, tuyên truyền cho tổ viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn.
 
Thứ tư, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ viên trong tổ phải thực hiện đúng quy ước của tổ, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ viên trong cách sản xuất, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích nhằm mang lại hiệu quả kinh tế từ vốn vay.
 
Thứ năm, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở tổ viên nộp lãi, gửi tiền tiết kiệm hàng tháng và trả vốn vay đúng hạn, giao dịch đúng ngày làm việc của ngân hàng, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng.
 
Thứ sáu, Ban quản lý tổ phải kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay các tổ viên để đảm bảo vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò hết sức quan trọng trong việc cho vay các đối tượng chính sách, giúp các đối tượng chính sách giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, giúp kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững… Vì vậy, tập trung cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có ý nghĩa quan trọng.

Tài liệu tham khảo:
 
1. Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (2019). Báo cáo tham luận vai trò hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Hội nghị đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016 - 2019.
2. Cục Thống kê Tiền Giang (2021). Niên giám thống kê Tiền Giang 2020.
3. NHCSXH Việt Nam (2021). Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 
2011 - 2020.
4. NHCSXH tỉnh Tiền Giang (2021). Báo cáo tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động ủy thác trong thời gian tới.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (2021). 
Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

ThS. Nguyễn Thị Đậm 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
25/11/2022 106 lượt xem
Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tỉnh Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa, xã hội…
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
18/11/2022 0 lượt xem
Ngày nay, một cá nhân có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hoặc chuyển tiền di động hay vay vốn không nhất thiết phải đến một ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức để có thể trải nghiệm những dịch vụ này. Họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc cung ứng các dịch vụ trên bởi một tổ chức phi ngân hàng.
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
14/11/2022 289 lượt xem
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 05/6/2003. Dấu ấn hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đầy gian khó, song, nhiều hơn cả là những nụ cười, niềm vui đong đầy khi nhìn thấy kết quả của đồng vốn ươm trồng mỗi ngày đơm hoa kết trái cho đời, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với muôn nhà.
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
14/11/2022 262 lượt xem
Tỉnh Trà Vinh có đường bờ biển dài 65 km rất lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã khiến nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm, tỉnh Trà Vinh chủ trương đa dạng hóa hình thức nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
10/11/2022 483 lượt xem
Góp vốn theo giải thích tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2020) là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
09/11/2022 823 lượt xem
Mizuho Bank là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại Việt Nam với Chi nhánh Hà Nội được thành lập vào năm 1996 và Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006.
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
02/11/2022 563 lượt xem
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 04/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầy gian khó, thấm đẫm những giọt mồ hôi và đôi khi có cả nước mắt của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
01/11/2022 555 lượt xem
Thời gian qua, cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đang dần được hoàn thiện; từ việc tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt nêu trong Luật Các TCTD sửa đổi (năm 2017).
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
31/10/2022 737 lượt xem
“Xanh hóa” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Tại Việt Nam, tín dụng xanh đang là một xu thế tất yếu và đã nhận được sự quan tâm của các ngân hàng thương mại (NHTM).
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
20/10/2022 806 lượt xem
Với tỷ lệ lao động nữ bình quân cao, luôn chiếm khoảng 60% trong tổng số đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), bằng sức mạnh nội lực và sự cố gắng vươn lên, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong suốt chặng đường phát triển, đổi mới hoạt động ngân hàng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
17/10/2022 773 lượt xem
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức rà roát, khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh thuộc 11 nhóm ngành, nghề được hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay mới để sẵn sàng triển khai thực hiện Chính sách khi có đầy đủ hướng dẫn của Chính phủ và NHNN Việt Nam.
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
14/10/2022 812 lượt xem
Một trong những đầu vào quan trọng cho tăng trưởng xanh là nguồn vốn tín dụng xanh phục vụ cho hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. Bài viết tập trung phân tích kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.
Tín dụng chính sách xã hội mang nhiều giá trị đến với người nghèo tỉnh Cao Bằng
Tín dụng chính sách xã hội mang nhiều giá trị đến với người nghèo tỉnh Cao Bằng
12/10/2022 853 lượt xem
Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo sau khi tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II “đỡ đầu” nông dân làm giàu từ nông nghiệp
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II “đỡ đầu” nông dân làm giàu từ nông nghiệp
11/10/2022 805 lượt xem
Với mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II luôn ưu tiên cho nông dân vay vốn, hình thành các mô hình nông nghiệp quy mô, doanh thu cao.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số
06/10/2022 954 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trên phạm vi toàn cầu; tạo ra sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh, quản trị của các ngành kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Với chi phí thấp hơn và phạm vi bao phủ rộng, ngân hàng số là xu thế tất yếu, dần thay thế mô hình ngân hàng truyền thống, đòi hỏi các ngân hàng phải nhanh chóng chuyển đổi toàn diện mô hình hoạt động.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?