Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng thời gian qua và định hướng những năm tới
26/01/2023 5.451 lượt xem
Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã phát triển vượt bậc và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đối với nước ta, kể từ khi đổi mới đến nay, KH&CN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bài viết này đề cập đến vai trò của KH&CN, phân tích thực trạng hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng, từ đó đưa ra định hướng hoạt động KH&CN trong thời gian tới để hỗ trợ ngành Ngân hàng có những giải pháp phù hợp, thích ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
 
1. Vai trò của KH&CN 
 
Theo Luật KH&CN năm 2013, khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; công nghệ là giải pháp, quy trình, kỹ thuật, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. Hoạt động KH&CN là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN.
 
Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội, là tư duy, sáng tạo và các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Thông qua việc nghiên cứu khoa học mà chúng ta hiểu biết sâu sắc về những vấn đề, những quy luật trong tự nhiên và đời sống xã hội để từ đó có thể ra quyết định phù hợp và có những hành động cụ thể để vận dụng các quy luật đó vào thực tiễn đời sống xã hội. Lịch sử cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống là một trong những yếu tố giúp phát triển xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
 
Từ nửa cuối thế kỷ XII, KH&CN đã phát triển vượt bậc và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao năng lực sản xuất cũng như tạo ra công cụ lao động nhằm tạo ra của cải vật chất của xã hội. Đối với nước ta, kể từ khi đổi mới đến nay, KH&CN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tầm quan trọng của KH&CN đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 “Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu; KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Mục tiêu tổng quát trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ rõ “kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”. 
 
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 cũng nêu rõ quan điểm “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phương và doanh nghiệp; là nền tảng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia; góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Trong đó, đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.
 
2. Kết quả hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng thời gian qua
 
Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng như sự tư vấn, định hướng của Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng (Hội đồng) với thành viên là các chuyên gia, cán bộ am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng đến từ các đơn vị, vụ, cục NHNN, các trường đại học, các ngân hàng thương mại (NHTM) và các chuyên gia, nhà khoa học, ngành Ngân hàng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển của Ngành. Nhằm đón đầu xu hướng phát triển của KH&CN, NHNN đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động của Ngành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 cũng nhất quán khẳng định việc chú trọng phát triển, ứng dụng KH&CN trong ngành Ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của toàn Ngành. Nhờ đó, hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau: 
 
Thứ nhất, hoạt động ứng dụng KH&CN trong ngành Ngân hàng được triển khai mạnh mẽ tại NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD) dựa trên “Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thống đốc NHNN ban hành theo Quyết định số 2655/QĐ-NHNN ngày 26/12/2019 và “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thống đốc NHNN ban hành theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 và “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của NHNN” hằng năm. Việc đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đặc biệt là các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 đã giúp NHNN nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành chính sách và thực hiện cải cách thủ tục hành chính; giúp các TCTD cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới vừa mang lại lợi ích cho ngân hàng, tiết kiệm chi phí giao dịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh vừa tạo sự tiện lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ; giúp các trường đại học trong ngành Ngân hàng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy.
 
Thứ hai, hoạt động nghiên cứu KH&CN của ngành Ngân hàng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để ban hành các cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý, điều hành của NHNN; đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ của các TCTD. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu còn giúp ngành Ngân hàng nhận diện, tìm hiểu, phân tích các vấn đề mang tính thời sự, dự báo xu hướng mới, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để ngành Ngân hàng có những chính sách, biện pháp ứng phó hợp lý và kịp thời. Kết quả nghiên cứu KH&CN còn được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong hoạt động giảng dạy nhằm bổ sung những kiến thức chuyên sâu cho giảng viên và sinh viên của các trường đại học trong Ngành.
 
Nhiệm vụ KH&CN cấp bộ/cơ sở được Thống đốc NHNN giao các cá nhân, đơn vị trong Ngành, chia theo nhóm các đơn vị cụ thể như Bảng 1.
 
Bảng 1: Danh mục nhiệm vụ KH&CN của ngành Ngân hàng qua các năm 

Nguồn: Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN 
 
Những đổi mới trong công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN ngành Ngân hàng thông qua hoạt động kiện toàn môi trường pháp lý, chuẩn hóa quy trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN, từ năm 2016 các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và cấp cơ sở của NHNN đã khắc phục được tình trạng quá hạn kéo dài của giai đoạn trước. Bên cạnh đó, với việc xây dựng định hướng bám sát các vấn đề của Ngành và sự nghiêm túc đóng góp của các thành viên trong hội đồng khi tham gia các hội đồng tư vấn, trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã lựa chọn và triển khai nghiên cứu nhiều đề tài/dự án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động ngân hàng. (Bảng 2, 3)

Bảng 2: Kết quả đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ của NHNN
Đơn vị: Nhiệm vụ

(Danh mục năm 2021 có 01 nhiệm vụ KH&CN đang làm thủ tục nghiệm thu)
Nguồn: Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN

Bảng 3: Kết quả đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của NHNN
Đơn vị: Nhiệm vụ

(Danh mục năm 2021 có 01 nhiệm vụ KH&CN chưa làm thủ tục nghiệm thu)
Nguồn: Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN
 
Cùng với sự gia tăng số lượng các nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu được chuyển giao ứng dụng tới các đơn vị thuộc NHNN và NHTM, tỷ lệ nhiệm vụ chuyển giao được báo cáo có ứng dụng cũng tăng dần qua các năm. (Bảng 4)
 
Bảng 4: Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng theo Danh mục trong năm 2021

* Số nhiệm vụ được ứng dụng cao hơn số nhiệm vụ được kiến nghị chuyển giao ứng dụng do đơn vị nghiên cứu chủ động ứng dụng kết quả nghiên cứu tại đơn vị và gửi báo cáo ứng dụng

 
Tại Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc thực hiện các đề tài (cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh) được giao, các trường còn triển khai nhiều đề tài cấp cơ sở để tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học có điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu. Cùng với đó, số bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế (đặc biệt là các tạp chí được xếp hạng ISI, Scopus) của các trường tăng mạnh trong thời gian gần đây.
 
Thứ ba, hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm được tích cực triển khai bài bản với nhiều quy mô (cấp cơ sở, cấp ngành, quốc gia, quốc tế) không chỉ có ý nghĩa với Ngành mà còn đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN ngành Ngân hàng đã nghiệm thu được tổ chức định kỳ, có chiều sâu và có tính lan tỏa, giúp các đơn vị có liên quan nắm bắt được những kết quả nghiên cứu mới để ứng dụng vào công việc thực tiễn tại đơn vị. Các hội thảo quốc tế tại Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh gần đây được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học quan tâm và tham gia. Một số sự kiện đáng chú ý là sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng (2022), Hội thảo, triển lãm Banking Việt Nam, sự kiện hưởng ứng ngày KH&CN hằng năm, các hội thảo “Quản lý dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính - iDMBF2020”, “Hành lang pháp lý cho ngân hàng số tại Việt Nam”, “Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc CMCN 4.0”, “Nâng cao chất lượng thu thập thông tin và chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng”, “Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”... 
 
Theo đó, chất lượng của các sự kiện KH&CN trong ngành Ngân hàng từng bước được nâng cao với các nội dung mang tính thời sự và phần thảo luận được tăng cường, tập trung trao đổi, bình luận các vấn đề được quan tâm, thêm vào đó, công tác tổ chức không ngừng được đổi mới, hoàn thiện theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, thu hút sự chú ý của các tổ chức thông tin, truyền thông trong nước và được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cao. 
 
Thứ tư, công tác phổ biến, thống kê thông tin KH&CN thời gian qua có những bước chuyển tích cực với nhiều hình thức đa dạng và các hoạt động cụ thể: (i) Hiện đại hóa hoạt động phổ biến, thống kê thông tin KH&CN thông qua vận hành Cổng thông tin KH&CN Ngân hàng; (ii) Tăng cường phổ biến, kết nối giữa các nhóm nghiên cứu với các đơn vị có khả năng thụ hưởng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN, tạo nơi để kết nối giữa đơn vị chủ trì nghiên cứu với các đơn vị ứng dụng kết quả, cũng như là nơi thảo luận, trao đổi để có thể tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu đã đạt được; (iii) Tóm tắt, biên tập các đề tài/dự án nghiệm thu đăng tải trên chuyên mục nghiên cứu trao đổi của Website NHNN và Bản tin điện tử KH&CN của Cổng thông tin KH&CN Ngân hàng nhằm hỗ trợ các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN, các trường đại học và các NHTM tiếp cận dễ dàng công trình nghiên cứu trong ngành Ngân hàng; (iv) Chú trọng tìm tòi các chủ đề mới, chủ đề có tính lan tỏa, kết hợp với các nghiên cứu đã có được đánh giá cao để khai thác, phát triển, biên soạn và biên tập thành các ấn phẩm KH&CN được công bố rộng rãi, trong đó có thể kể đến một số ấn phẩm liên quan đến các chiến lược, đề án đang được triển khai rộng rãi trong ngành Ngân hàng, các vấn đề nóng đang được quan tâm. Việc phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu KH&CN tạo cơ hội để cán bộ, nhà nghiên cứu và người quan tâm có thể tương tác, trao đổi trực tiếp thông tin cần thiết với nhóm nghiên cứu, tăng tính lan tỏa của những kết quả nghiên cứu KH&CN và góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Ngân hàng.
 
Mặc dù trong những năm qua, hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn một số tồn tại như:
 
- Tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh và thay đổi từng ngày dẫn đến tình trạng có một số sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn như tiền gửi điện tử, e-KYC... nhưng chưa có khuôn khổ pháp lý điều chỉnh. Điều này gây khó khăn cho các TCTD trong việc triển khai thực hiện và cơ quan quản lý trong công tác quản lý, giám sát. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tại một số TCTD chưa đủ khả năng đáp ứng cho việc ứng dụng công nghệ mới, vấn đề an ninh bảo mật thông tin vẫn còn nhiều thách thức.
 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị do bận công tác chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học. Một số nhiệm vụ KH&CN còn phải gia hạn thời gian thực hiện vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan.
 
- Công tác quản lý khoa học1 cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh các công việc, thủ tục hành chính đang dần được số hóa. Hiện công tác quản lý đã phát sinh những bất cập liên quan chủ yếu đến tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN, phân loại nhiệm vụ KH&CN, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN, trình tự đề xuất nhiệm vụ KH&CN, phương thức làm việc và trình tự phiên họp của các hội đồng tư vấn, thành lập hội đồng tư vấn cấp cơ sở, điều kiện đối với các tổ chức tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đánh giá và xếp loại nhiệm vụ KH&CN... Bên cạnh đó, một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN2 cũng đang được Bộ KH&CN tiến hành sửa đổi.
 
3. Định hướng hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng trong thời gian tới
 
KH&CN luôn phát triển và biến đổi không ngừng với tốc độ nhanh chóng. Hiện nay, các thành quả KH&CN và đặc biệt là sự đổi mới vượt bậc về công nghệ trong làn sóng CMCN 4.0 đã, đang và hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo cũng như phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Trước xu thế này, phát triển và ứng dụng KH&CN tiếp tục được Đảng và Chính phủ xác định là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp; trong đó việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 được nhìn nhận là cơ hội để Việt Nam bứt phá.
 
Các nhiệm vụ này được đặt ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những thách thức của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu... Bên cạnh đó, độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn, các đối tác thương mại, đầu tư lớn quan tâm hơn đến điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ của Việt Nam... Do đó, hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới càng cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò của mình để hỗ trợ ngành Ngân hàng có những giải pháp phù hợp, thích ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển. Theo đó:
 
- Ứng dụng thành tựu KH&CN trong ngành Ngân hàng cần tiếp tục được thực hiện theo nhiệm vụ đặt ra tại “Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, NHNN cũng cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành khác và chủ động rà soát thường xuyên khuôn khổ pháp lý để kịp thời ban hành các quy định nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ của các TCTD. 
 
- Hoạt nghiên cứu khoa học trong ngành Ngân hàng cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN cũng như hoạt động của các TCTD nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của NHNN, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCTD. Đối với các trường đại học trong Ngành, bên cạnh việc công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế được xếp hạng ISI, Scopus..., cần chủ động phát hiện ra những vấn đề mới, quan trọng đối với ngành Ngân hàng để từ đó có những đề xuất nghiên cứu mang tính đón đầu các xu hướng mới, đưa ra khuyến nghị có giá trị và có tính thực tiễn cao cho NHNN và các TCTD. 
 
- Các đơn vị cần chủ động, dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho công tác nghiên cứu khoa học; thẩm định, rà soát kỹ các đề xuất nghiên cứu để đảm bảo sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng mục tiêu và nội dung nghiên cứu phù hợp, có phương án triển khai mang tính khả thi cao, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
- Các quy định liên quan đến hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN trong ngành Ngân hàng cần phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Ngành và phù hợp với các quy định mới của Bộ KH&CN trong hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN.
 
- Các hoạt động KH&CN khác của ngành Ngân hàng cần bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng chủ yếu và tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022, trong đó tập trung vào một số nội dung chính: (i) Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (iii) Phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và (iv) Chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 
4. Kết luận
 
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ quan điểm ứng dụng KH&CN hiện đại và đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là những nhân tố chính, then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam so với khu vực và thế giới. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng, xu hướng phát triển và ứng dụng KH&CN trên thế giới, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các chiến lược của Ngành, bài viết này đưa ra một số định hướng nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng trong thời gian tới để tiếp tục là đơn vị đi đầu so với các bộ, ngành thuộc Chính phủ trong việc nắm bắt, tận dụng những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và có tốc độ ứng dụng ngân hàng số nhanh nhất trong khu vực. 
 
1 Hiện nay, hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN của thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN tuân thủ theo Thông tư số 37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của NHNN.
 
2 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2012 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

TS. Nguyễn Thị Hòa
Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
12/06/2024 659 lượt xem
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative Artifitial Intelligence - GenAI) làm thay đổi đáng kể phương thức mà con người sinh hoạt và lao động. GenAI được đánh giá là công cụ có thể mang lại sự tăng trưởng năng suất lao động đáng kể trong nhiều thập kỉ tới.
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
16/05/2024 2.522 lượt xem
Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 (E-Government Survey 2022), Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng Chính phủ điện tử liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, ở vị trí thứ 6 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
15/05/2024 2.740 lượt xem
Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung tìm hiểu về các ứng dụng của cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động theo dõi và quản lí khách hàng vay vốn tại NHTM, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho quá trình quản lí của ngân hàng.
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
10/05/2024 2.936 lượt xem
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số với tốc độ tăng trưởng thanh toán số. Mặc dù số hóa là xu hướng tất yếu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hiệu quả và bền vững.
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
26/04/2024 3.860 lượt xem
Bài viết trình bày về những lợi ích, cơ hội khi áp dụng hệ sinh thái ngân hàng mở; đồng thời, chỉ ra các rào cản trong quá trình triển khai; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt mô hình ngân hàng mở trong những năm tiếp theo.
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ  nhân tạo, Blockchain và học máy
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, Blockchain và học máy
25/04/2024 3.609 lượt xem
Neobank (ngân hàng thế hệ mới) là mô hình ngân hàng hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số hóa đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ, rủi ro an ninh mạng cũng ngày càng tăng cao. Việc quản lí rủi ro kém hiệu quả có thể gây tổn hại không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
19/04/2024 3.643 lượt xem
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, trong đó có dịch vụ ví điện tử, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT), thẻ ngân hàng, ví điện tử...
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
15/04/2024 4.630 lượt xem
Ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận diện những khó khăn và thách thức mà ngân hàng xanh ở Việt Nam đang gặp phải thông qua phỏng vấn sâu với 30 lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật  và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
03/04/2024 12.792 lượt xem
Từ ngày 01/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
27/03/2024 5.094 lượt xem
Việc tài trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua luôn gặp nhiều khó khăn cho dù đã có sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các bên liên quan.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
25/03/2024 6.167 lượt xem
Quá trình số hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, ngành Ngân hàng đang có những cải cách trong nền tảng kĩ thuật số nhằm cung ứng dịch vụ và giải quyết yêu cầu của khách hàng tốt hơn.
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
22/03/2024 6.561 lượt xem
Ngày nay, với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến trong chi tiêu, mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thực tế không ít người do chưa hiểu rõ về tính năng của thẻ, số ngày miễn lãi, nguyên tắc trả nợ và cách tính lãi suất nếu thanh toán không đủ hoặc không đúng hạn mà có thể trở thành những “con nợ” lớn của ngân hàng.
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
20/03/2024 6.810 lượt xem
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng tội phạm sử dụng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, sau khi xâm nhập, các mã độc này có thể "nằm vùng" như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
15/03/2024 7.320 lượt xem
Thời gian qua, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, ngành Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện pháp lý và hạ tầng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
13/03/2024 6.493 lượt xem
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến và cập nhật những công nghệ hiện đại để áp dụng phát triển trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Internet Banking hay dịch vụ thanh toán trên các thiết bị điện tử trở thành một bước tiến trong giao dịch thương mại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?