Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 805 lượt xem
1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 
 
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,4 triệu đồng, tương đương 2.439 USD; công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động được chú trọng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%, đã kéo giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%; hàng năm tạo việc làm trên 20 nghìn người.
 
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng trưởng và phát triển kinh tế nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, kết hợp đồng bộ với các chính sách trợ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Thành quả là số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống rõ rệt, nếu như năm 2016, tổng số hộ nghèo là 26.858 hộ, hộ cận nghèo là 16.817 hộ, thì năm 2021 số hộ nghèo giảm xuống còn 8.112 hộ, giảm 18.746 hộ, số hộ cận nghèo còn 16.113 hộ, giảm 704 hộ.
 
Được sự quan tâm của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Tiền Giang, nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách không ngừng được tăng lên. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2021 là 3.118,9 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với cuối năm 2020, trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 2.580,3 tỷ đồng, tăng 814,9 tỷ đồng so với năm 2015 (+46,16%) và chiếm tỷ trọng 92,48%/tổng nguồn vốn (nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 563,8 tỷ đồng, tăng 453,4 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 17,9%/tổng nguồn vốn); nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 250,617 tỷ đồng, tăng 233,347 tỷ đồng so với năm 2015 (+1.351%), chiếm tỷ trọng 8,03%/tổng nguồn vốn.
 
Nguồn vốn trên được sử dụng cho vay theo các chương trình hỗ trợ thiết thực các đối tượng chính sách, cụ thể: Đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 3.114,3 tỷ đồng, tăng 1.007,4 tỷ đồng (tăng 56,63%) so với cùng kỳ năm 2015; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 11,32%, với 106.180 khách hàng còn dư nợ. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tiền Giang đã cho 201.839 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 4.303,4 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt 3.130,5 tỷ đồng (bằng 72,7% doanh số cho vay).
 
2. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận về mặt kinh tế và xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; giải quyết kịp thời cho hộ nghèo không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ vay vốn làm nhà. Đặc biệt, đã giải quyết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn cho vay ưu đãi đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn; giúp họ có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng năng lực và khả năng của mình.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cũng đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 4,99% năm 2015 xuống còn 1,6% năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 6,07% năm 2015 xuống còn 3,18% năm 2021; tỷ lệ tái nghèo cũng đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2021, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp các xã đang xây dựng nông thôn mới đạt một số tiêu chí như: Thu hút và tạo việc làm cho 8.744 lao động (trong đó 140 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); xây dựng 334 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng 34 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Đến nay, toàn tỉnh đã có 124/143 xã  (86,71%) đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Chợ Gạo và huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần củng cố hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở, gắn kết cộng đồng dân cư thông qua hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nhân dân bám đất, bám làng ở các vùng nông thôn; đồng thời giúp chính quyền cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế tại địa phương, giúp các tổ chức chính trị - xã hội gắn bó, gần gũi hơn với nhân dân, hội viên. 
 
Tín dụng chính sách xã hội ngoài việc góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, còn góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác an tâm lao động sản xuất kinh doanh, giúp họ dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
3. Vai trò và giải pháp nâng cao hiệu quả của tổ tiết kiệm và vay vốn trong cho vay các đối tượng chính sách
 
NHCSXH là một tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và có những đặc điểm riêng so với các tổ chức tín dụng khác, do đó, tín dụng chính sách vừa phải đảm bảo bản chất tín dụng, vừa mang tính xã hội rộng rãi. Mô hình quản lý và hoạt động của NHCSXH bao gồm: Hội đồng quản trị cấp Trung ương; Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp; bộ phận cán bộ NHCSXH chuyên trách làm nhiệm vụ tác nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội làm dịch vụ ủy thác cho vay; các tổ tiết kiệm và vay vốn do cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập, làm nhiệm vụ bình xét công khai, dân chủ để lựa chọn người có đủ điều kiện vay vốn. Đây là mô hình hoàn toàn mới đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xã hội hóa hoạt động tín dụng ưu đãi, trong đó, tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò rất quan trọng.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với các đối tượng thụ hưởng kịp thời và tiết giảm chi phí cho người vay. Việc thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn ấp, khu phố đã giúp cho việc quản lý nguồn vốn được tốt hơn, hộ vay được thuận lợi hơn trong việc bình xét để vay vốn; thực hiện các thủ tục vay vốn dễ dàng và thuận tiện cho việc sinh hoạt định kỳ theo quy ước hoạt động của tổ.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn giống như các lớp đào tạo cầm tay chỉ việc, các thành viên được cung cấp nhiều nguồn thông tin, được học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất kinh doanh, được chăm sóc sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau và tạo nên sức mạnh cộng đồng dân cư đầm ấm, đồng thời rất thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, công khai, dân chủ trên địa bàn. 
 
Đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 2.819 tổ tiết kiệm và vay vốn, mỗi ấp, khu phố đều có tổ tiết kiệm và vay vốn. Kết quả phân loại chất lượng hoạt động đến cuối năm 2021, cụ thể như sau: Tổ hoạt động tốt là 2.530 tổ, đạt tỷ lệ 89,75%; tổ hoạt động khá là 252 tổ, đạt tỷ lệ 8,94%; tổ hoạt động trung bình là 35 tổ, tỷ lệ 1,24%; tổ xếp loại yếu kém là 02 tổ, tỷ lệ 0,69%.
 
Thông qua quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và áp dụng phương thức giải ngân trực tiếp đến từng người vay vốn, NHCSXH đã chuyển tải vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ. 
 
Hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng sự đoàn kết, tính nhân ái, giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ ngân hàng. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. 
 
Qua tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác truyền thông chính sách, chủ trương mới của Chính phủ được đưa đến với người dân một cách trực quan sinh động, đồng thời chỉ đạo của các cấp cơ sở về việc thường xuyên giám sát quản lý nguồn vốn ủy thác có hiệu quả và chuyển tải vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời đến người dân trên địa bàn.
 
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng còn một số tồn tại, hạn chế sau:
 
Một là, việc duy trì sinh hoạt tổ ở một vài nơi còn chưa đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt còn chưa phong phú, một số nơi chủ yếu tập trung đôn đốc việc trả nợ và thực hiện thu lãi, việc lồng ghép phổ biến kiến thức hỗ trợ hộ gia đình phát triển sản xuất còn hạn chế; hướng dẫn giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất và cuộc sống chưa nhiều như kỳ vọng.
 
Hai là, một số Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của người vay; chưa tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng tại điểm giao dịch xã, nên đôi lúc chưa nắm bắt được thông tin mới do ngân hàng cung cấp, vì vậy,  khi  thực hiện còn gặp khó khăn, lúng túng trong xử lý vụ việc phát sinh.
 
Ba là, công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động ủy nhiệm tại một số tổ tiết kiệm và vay vốn còn chưa đầy đủ, chưa khoa học.
 
Chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn có ý nghĩa rất quan trọng, được xem là mạng lưới cơ bản, trực tiếp làm nhiệm vụ ủy thác, quyết định chất lượng ủy thác. Do vậy, công tác phối hợp giữa Hội, đoàn thể và NHCSXH theo dõi chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm củng cố, kiện toàn tổ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ, đảm bảo hoạt động ủy thác thông suốt, hiệu quả là công việc thường xuyên, liên tục. Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo nền tảng bền vững trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chúng tôi cho rằng cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
 
Thứ nhất, cần có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể cấp xã đối với hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời. 
 
Thứ hai, thực hiện nghiêm quy trình cho vay, tổ chức họp tổ để bình xét, lựa chọn công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn để lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận.
 
Thứ ba, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn vào các buổi sinh hoạt của tổ hoặc lồng ghép triển khai nghiệp vụ công tác đoàn thể; đồng thời, tuyên truyền cho tổ viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn.
 
Thứ tư, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ viên trong tổ phải thực hiện đúng quy ước của tổ, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ viên trong cách sản xuất, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích nhằm mang lại hiệu quả kinh tế từ vốn vay.
 
Thứ năm, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở tổ viên nộp lãi, gửi tiền tiết kiệm hàng tháng và trả vốn vay đúng hạn, giao dịch đúng ngày làm việc của ngân hàng, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng.
 
Thứ sáu, Ban quản lý tổ phải kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay các tổ viên để đảm bảo vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.
 
Tổ tiết kiệm và vay vốn có vai trò hết sức quan trọng trong việc cho vay các đối tượng chính sách, giúp các đối tượng chính sách giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, giúp kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững… Vì vậy, tập trung cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có ý nghĩa quan trọng.

Tài liệu tham khảo:
 
1. Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (2019). Báo cáo tham luận vai trò hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại Hội nghị đánh giá vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2016 - 2019.
2. Cục Thống kê Tiền Giang (2021). Niên giám thống kê Tiền Giang 2020.
3. NHCSXH Việt Nam (2021). Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 
2011 - 2020.
4. NHCSXH tỉnh Tiền Giang (2021). Báo cáo tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động ủy thác trong thời gian tới.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (2021). 
Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

ThS. Nguyễn Thị Đậm 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/06/2022 54 lượt xem
Trong thời gian qua, bám sát định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào kiểm toán công tác thanh tra, giám sát để đánh giá việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được Thống đốc NHNN giao.
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
15/06/2022 106 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp  phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
15/06/2022 57 lượt xem
Kon Tum là một trong những địa phương sản xuất dược liệu lớn của cả nước, trong đó nổi tiếng với sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
14/06/2022 50 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2021 đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã trở thành một chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
30/05/2022 143 lượt xem
Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phải kể đến những đóng góp thiết thực, quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
30/05/2022 170 lượt xem
Xử lý dữ liệu là nghiệp vụ lõi trong hệ thống các nghiệp vụ của hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), quyết định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của TTTD. Với vai trò là đầu mối trong hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý kho dữ liệu quốc gia về TTTD thu thập từ các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức khác theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 596 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 227 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 538 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 450 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 323 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 377 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 506 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 485 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 453 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.650

69.570

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.650

69.500

Vàng SJC 5c

68.650

69.570

Vàng nhẫn 9999

53.900

54.850

Vàng nữ trang 9999

53.650

54.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.025 23.335 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.032 23.332 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.040 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.070 23.280 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.042 23.560 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.046 23.332 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.070 23.310 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.100 23.290 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?