Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội
28/02/2023 12.523 lượt xem
Tóm tắt: Phát triển thị trường tài chính với cơ cấu hoàn chỉnh, được quản lí và hoạt động hiệu quả là định hướng lớn được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra nhằm thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình thể chế hóa định hướng và chủ trương của Đảng đã tạo ra một nền tảng pháp lí ngày càng hoàn thiện cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, về cả doanh nghiệp và khối lượng phát hành cũng như nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường cũng bộc lộ những vấn đề về minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp phát hành và các cam kết với nhà đầu tư. Đây là những vấn đề cần được khắc phục kịp thời để thị trường trái phiếu phát huy vai trò và chức năng của mình trong thị trường tài chính Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp. 
 
DEVELOPING CORPORATE BOND MARKET FOR FUNDING  SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT TARGETS
 
Abstract: Developing a balanced, efficient, and stringently supervised financial market has been an important orientation of the Vietnamese Communist Party to realize the Socialist-oriented market economy. The adoption of such orientation has created an institutional background for the development of corporate bond market. Thus, the corporate bond market has recently made several progressiveness in terms of issuers, volumes and investors. However, the market has also suffered from several weaknesses such as lack of information transparency and legal compliance. These issues should be timely corrected to ensure the roles and functions of corporate bond in the financial market. 
 
Keywords: Financial market, corporate bond.
 
1. Định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam từ Cương lĩnh 1991 cho tới nay
 
Những thay đổi căn bản trong quan điểm, định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam được hình thành từ trong quá trình xây dựng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (Cương lĩnh 1991). Tại Cương lĩnh 1991, những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Riêng về kinh tế, chủ trương lớn được đưa ra là phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
 

Trên cơ sở các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 đã được Đại hội VII thông qua. Chiến lược đặt ra nhiệm vụ đổi mới và hoàn thiện các công cụ quản lí vĩ mô trọng yếu của Nhà nước, trong đó có xây dựng, ban hành và thực thi luật pháp, tăng cường kế hoạch hóa vĩ mô trên cơ sở đổi mới kế hoạch hóa và đổi mới căn bản hệ thống tài chính - tiền tệ. Nhiệm vụ của chính sách tài chính quốc gia được xác định là hướng vào việc tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, giúp tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, điều tiết quan hệ tích lũy - tiêu dùng theo hướng nâng dần tỉ lệ tích lũy. Sau 05 năm thực hiện các văn kiện của Đại hội VII, Đại hội VIII tiếp tục đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục phát triển thị trường tiền tệ, tăng khả năng chuyển đổi của đồng nội tệ và giải quyết tình trạng đô la hóa và cần có giải pháp để từng bước hình thành thị trường chứng khoán. 
 
Sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, giai đoạn 2001 - 2010, Đảng quyết định chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, một trong nhiều giải pháp để hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “phát triển thị trường vốn và tiền tệ, nhất là thị trường vốn trung hạn và dài hạn. Tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, kể cả việc thu hút vốn nước ngoài”. Thị trường tài chính cần phát triển theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chỉnh; tăng nhanh quy mô và mở rộng phạm vi hoạt động; vận hành an toàn, được quản lí, giám sát hiệu quả; khuyến khích mở rộng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường tài chính; bảo vệ lợi ích hợp pháp của mọi đối tượng tham gia thị trường.
 
Trong giai đoạn 2011 - 2020, Đảng chủ trương cần tiếp tục phát triển thị trường tài chính với cơ cấu hoàn chỉnh, quy mô tăng nhanh, phạm vi hoạt động mở rộng, vận hành an toàn, được quản lí và giám sát hiệu quả. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ cho giai đoạn năm 2016 - 2020 là phát triển thị trường tài chính, các thị trường mua bán nợ, công cụ tài chính phái sinh, cho thuê tài sản... Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường tiền tệ; mở cửa thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, từng bước giảm phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng… 
 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, đối với thị trường tài chính, cần tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu; quản lí chặt chẽ các tổ chức tham gia thị trường; bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán để thực sự trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế. Điểm mới cần lưu ý tại Đại hội lần này là việc đưa mục tiêu phát triển công nghệ vào thực tiễn khi yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... 
 
Tổng quát lại, định hướng xuyên suốt của Đảng về phát triển thị trường tài chính từ khi có Cương lĩnh 1991 tới nay là cần phải phát triển thị trường tài chính đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế phát triển, đề cao tính hiệu quả và đồng bộ giữa các cấu phần của thị trường. Càng gần đây, vai trò của thị trường trái phiếu doanh nghiệp càng được chú trọng để bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giảm áp lực cung ứng vốn trung dài hạn cho hệ thống ngân hàng, đồng thời hình thành kênh huy động vốn hiệu quả cho hệ thống doanh nghiệp. 
 
2. Thực trạng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua và những vấn đề đặt ra
 
Quá trình thể chế hóa đường lối, chủ trương và định hướng chính sách của Đảng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng pháp lí cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua. Sau khi Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cơ sở pháp lí cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp được hoàn thiện trên cơ sở Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, trong đó gần đây nhất là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 
 
Với cơ sở pháp lí liên tục được hoàn thiện và sự gia tăng cả về phía cung và cầu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, về doanh nghiệp và khối lượng phát hành cũng như nhà đầu tư tham gia thị trường. Tổng giá trị phát hành đã tăng từ 225,8 nghìn tỉ đồng năm 2018 lên 296,7 nghìn tỉ đồng năm 2019, 403,5 nghìn tỉ đồng năm 2020 và 726,2 nghìn tỉ đồng năm 2021. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2021 tương đương 18,2% GDP, so với cuối năm 2020 là 17,11% GDP. Trong đó quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chiếm phần lớn, đạt 16,84% GDP, tăng 40,5% so với năm 2020. 
 
Hai chủ thể chính phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản. Mặc dù tổ chức tín dụng vẫn là chủ thể phát hành chính nhưng thị phần của các doanh nghiệp bất động sản ngày một tăng với quy mô tăng từ 34,0 nghìn tỉ đồng năm 2018 lên 57,1 nghìn tỉ đồng năm 2019, 116,1 nghìn tỉ đồng năm 2020 và 308,9 nghìn tỉ đồng năm 2021. Có thể thấy, trái phiếu bất động sản đã có năm 2021 bùng nổ khi chiếm đến 42,5% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp bất động sản, cơ cấu thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự thay đổi đáng kể khi tính đến ngày 31/10/2022, dư nợ trái phiếu đang lưu hành vào khoảng 1.362 nghìn tỉ đồng, trong đó dư nợ do các tổ chức tín dụng phát hành khoảng 602,5 nghìn tỉ đồng, do các doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 452,4 nghìn tỉ đồng. 
 
Về kỳ hạn và lãi suất phát hành, lãi suất phát hành bình quân trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2021 là 7,94%/năm, giảm 1,4%/năm so với năm 2020, thấp hơn 1% - 2% so với lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến của các tổ chức tín dụng. Kì hạn phát hành bình quân chỉ đạt mức 3,76%/năm, trong đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm chiếm tỉ trọng chủ yếu, ở mức 61,3%. 
 
Về tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán, trong khi trái phiếu do các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phát hành phần lớn là không có tài sản bảo đảm thì các trái phiếu do các doanh nghiệp khác phát hành thường sử dụng bất động sản, các chương trình, dự án, cổ phiếu để làm tài sản bảo đảm với tỉ trọng khoảng 88,2%. 
 
Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường sơ cấp chủ yếu là các tổ chức tín dụng với lượng mua chiếm 46,14%, công ty chứng khoán mua 22,43%, các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua 10,11%.
 
Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP tuy đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, huy động vốn cho các mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng những vấn đề về minh bạch thông tin đã khiến cho nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực vẫn được phát hành trái phiếu doanh nghiệp và gây ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Trong điều kiện thị trường hiện nay, hầu hết trái phiếu doanh nghiệp chưa được niêm yết, phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư khó nắm bắt thông tin, khả năng thanh khoản thấp, giao dịch trên thị trường thứ cấp rất hạn chế. Bên cạnh đó, tại Việt Nam chưa có tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn, có uy tín hoạt động, các doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán còn những bất cập về chất lượng hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh chung là thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn ở giai đoạn phát triển ban đầu. 
 
Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2025 là rất lớn. Trong số 1.362 nghìn tỉ đồng đang lưu hành thì có tới 841,5 nghìn tỉ đồng sẽ đáo hạn từ nay đến cuối năm 2025. Riêng lĩnh vực trái phiếu bất động sản, lượng trái phiếu đáo hạn lên tới gần 350 nghìn tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào các năm 2023 (138,2 nghìn tỉ đồng) và năm 2024 (125,8 nghìn tỉ đồng) sau một giai đoạn mà kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu cho doanh nghiệp bất động sản được đánh giá là tăng trưởng “nóng”. Trong khi đó, hoạt động phát hành trái phiếu trong năm 2022 đổi chiều so với năm 2021 khi lượng trái phiếu phát hành tới cuối tháng 11/2022 chỉ là 252,2 nghìn tỉ đồng với 73,9 nghìn tỉ đồng thuộc về các doanh nghiệp bất động sản. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn khi lũy kế 11 tháng đã mua lại 164 nghìn tỉ đồng. 
 
Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của một số doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2022 do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành nên đã ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro thanh khoản cho thị trường tài chính. Đại diện một số doanh nghiệp phát hành cho biết, sau vụ việc sai phạm của một số doanh nghiệp bất động sản lớn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn. Ngoài nguyên nhân từ một số vụ việc, những tin đồn ác ý, thiếu căn cứ trên thị trường tài chính liên quan đến một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn, cùng với khó khăn của thị trường bất động sản cũng đã tác động đến niềm tin của người gửi tiền và nhà đầu tư đối với thị trường ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Gần đây, các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lí các vi phạm trên thị trường và sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã có những tác động nhiều chiều tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cần thời gian để nhận định và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với diễn biến thị trường và các quy định pháp luật mới. Tại cuộc họp với 32 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp và 07 công ty chứng khoán về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/11/2022, Bộ trưởng Tài chính khẳng định: Hiện nay triển vọng kinh tế Việt Nam được các định chế tài chính đánh giá rất cao, tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 8%; thu ngân sách nhà nước có thể vượt khoảng 14,5%, CPI dưới 4%, bội chi ngân sách dưới 4%. Có thể thấy về chỉ số kinh tế vĩ mô thời điểm này vẫn tăng trưởng tốt, song nếu không có biện pháp thúc đẩy thị trường, đặc biệt là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thì sẽ rất khó khăn trong tương lai.
 
3. Một số gợi ý để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới
 
Một là, cần nhìn nhận đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp. Đây là kênh huy động vốn trung và dài hạn rất quan trọng của nền kinh tế. Hằng năm, hệ thống ngân hàng đưa ra nền kinh tế 1,4 - 1,5 triệu tỉ đồng, 45% trong đó là vốn trung, dài hạn. Như vậy, nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế rất lớn. Ước tính giai đoạn 2022 - 2025, nền kinh tế cần 3,15 triệu tỉ đồng/năm để đầu tư toàn xã hội, trong khi vốn nhà nước chỉ chiếm 25% - 26%, còn lại phải huy động nguồn lực bên ngoài. Trái phiếu doanh nghiệp là thị trường tài chính tiềm năng, là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ đó cho thấy, vai trò quan trọng của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng. Khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần đa dạng hóa kênh đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm tài chính.
 
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là thị trường tiềm năng, nhu cầu vốn của doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh thời gian tới rất lớn. Chính phủ nhất quán quan điểm tiếp tục phát triển thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh và minh bạch. Do đó, trước hết, để ổn định và phát triển, điều kiện tiên quyết là các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật, nhất là về các quy định để chọn lọc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hạn chế nhà đầu tư nhỏ lẻ không đủ năng lực tham gia thị trường.
 
Hai là, cần hoàn thiện khung pháp lí và nâng cao năng lực quản lí, giám sát thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019, khắc phục những bất cập phát sinh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và xây dựng cơ chế phù hợp, bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp khởi nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Cần quy định để kiểm soát được điều kiện phát hành trái phiếu, nếu không các tập đoàn đều không đứng ra phát hành mà chỉ sử dụng công ty con, là hình thức mượn kẽ hở của pháp luật. Hệ thống các văn bản pháp lí cần được hoàn thiện theo hướng tăng cường tính minh bạch, công bố thông tin, xử lí tranh chấp song song với những tháo gỡ vướng mắc đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản pháp lí về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, kế toán, kiểm toán, phá sản, hình sự nhằm tạo ra môi trường cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn. 
 
Ba là, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung để bảo đảm sự phát triển trong trung, dài hạn của thị trường như áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về kế toán, báo cáo tài chính, quản trị công ty và công bố thông tin; tiếp tục đa dạng phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng, đổi mới phương thức định giá và gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng số lượng các hàng hóa trên thị trường; đa dạng các sản phẩm chứng khoán và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh để đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư. Riêng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lí và triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững trên một nền tảng lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những chỉnh sửa, bổ sung các quy định về nâng cao tiêu chuẩn điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, về tổ chức thị trường, về trách nhiệm của các tổ chức gắn với cơ chế quản lí, giám sát thị trường cần có một lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thị trường trong ngắn hạn hiện nay đang cần được ổn định. Song song với đó, cần tăng cường công tác truyền thông để doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ hiểu biết và tuân thủ quy định pháp luật khi tham gia vào thị trường.
 
Bốn là, phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng theo hướng đầu tư mang tính bền vững, bao gồm: Hoàn thiện cơ sở pháp lí thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bình đẳng trên thị trường; hoàn thiện cơ sở pháp lí và tổ chức thực hiện hiệu quả việc nâng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng, công ty niêm yết nhằm thu hút vốn đầu tư, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhưng cũng bảo đảm an ninh tiền tệ; hoàn thiện các nội dung và phối hợp với các tổ chức nước ngoài để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đúng bản chất, tiếp tục nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân trên cơ sở thị trường chứng khoán là một kênh huy động, đầu tư vốn có rủi ro và nhà đầu tư tham gia thị trường phải chấp nhận rủi ro tương ứng với mức sinh lời. 
 
Năm là, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới thông lệ quốc tế trên khía cạnh mô hình hoạt động, chế độ kế toán, đổi mới và phát huy vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, xây dựng và phát triển cơ chế trọng tài trong lĩnh vực chứng khoán. 
 
Sáu là, tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho thị trường trên cơ sở cần có quy định bắt buộc các tổ chức phát hành trái phiếu cần phải được xếp hạng tín nhiệm. Từ đó, có thể phân định rõ chất lượng tín nhiệm của từng loại hình tổ chức phát hành và các loại trái phiếu, theo chuẩn mực và tiêu chí đánh giá ở các mức đầu tư hay là đầu cơ để các nhà đầu tư trên thị trường tham khảo, quyết định đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của họ.
 
Bảy là, tăng cường năng lực quản lí, giám sát và cưỡng chế thực thi như bổ sung quy định cho phép cơ quan quản lí thị trường có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để thực thi các chức năng giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi theo thông lệ quốc tế. Cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lí vi phạm nhằm bảo đảm thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và tạo dựng niềm tin của thị trường. Tăng cường công tác quản lí, giám sát tuân thủ pháp luật của các tổ chức kinh doanh chứng khoán; tăng cường công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của các tổ chức kinh doanh chứng khoán; đặc biệt, tiếp tục phối hợp giám sát, thanh tra liên thông giữa các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản của các cơ quan quản lí nhà nước trong các lĩnh vực kể trên là hết sức cần thiết để bảo đảm một thị trường tài chính phát triển đồng bộ, lành mạnh và hiệu quả.
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 - 2000.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
8. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 
10. Tài liệu Hội nghị Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 
11. Tô Ngọc Hưng, 2011. Hệ thống giám sát tài chính quốc gia. Đề tài khoa học thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước. KX.01./06-10.

PGS., TS. Tô Ngọc Hưng, TS. Lê Thị Phương
Đại học Hòa Bình
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tháng 11: Thị trường cổ phiếu niêm yết tăng 9,5%
Tháng 11: Thị trường cổ phiếu niêm yết tăng 9,5%
05/12/2023 44 lượt xem
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Tháng 11/2023, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có xu hướng tăng sau 2 tháng giảm điểm liên tiếp, chỉ số HNX Index có các phiên tăng điểm khá mạnh trong đầu tháng 11 và đóng cửa ở mức 226,15 điểm, tăng 9,5% so với cuối tháng 10/2023.
Chung tay thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững
Chung tay thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững
02/11/2023 741 lượt xem
Nhằm hạn chế những bất ổn và thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển ổn định, bền vững, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Chọn lựa các doanh nghiệp uy tín
Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Chọn lựa các doanh nghiệp uy tín
04/10/2023 2.337 lượt xem
Các chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn hiện nay sẽ không còn dễ dàng. Nhà đầu tư phải cân nhắc, chọn lựa trái phiếu của những doanh nghiệp uy tín, phát hành minh bạch, chiến lược kinh doanh ổn định, hoạt động hiệu quả; tuyệt đối không nghe tin đồn mà có thể bị ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán
Tăng tốc để hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán
29/09/2023 2.900 lượt xem
Sau nhiều năm, các bước đi để tiến tới nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi được tiếp tục khởi rộng và tăng tốc với những nỗ lực, quyết tâm từ cơ quan quản lý.
Cảnh báo nhà đầu tư khi giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
Cảnh báo nhà đầu tư khi giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép
25/09/2023 2.940 lượt xem
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, không quản lý các sàn giao dịch chứng khoán như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks,… và hoạt động giao dịch trên các sàn này; các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD,.. không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.
Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 8 tăng hơn 11% so tháng trước
Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 8 tăng hơn 11% so tháng trước
07/09/2023 4.763 lượt xem
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 8, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ trúng thầu đạt 92,69%. Đáng chú ý, giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ bình quân đạt hơn 5.830 tỷ đồng/phiên, tăng 11,69% so tháng 7.
Hệ thống KRX giúp đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Hệ thống KRX giúp đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
29/08/2023 4.619 lượt xem
Hệ thống KRX dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2023, sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam cải thiện về thanh khoản, vốn hóa và giải quyết được nhiều nút thắt của thị trường hiện nay để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.
Tỷ giá tăng ảnh hưởng tới dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán
Tỷ giá tăng ảnh hưởng tới dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán
24/08/2023 4.443 lượt xem
Tỷ giá tăng khiến dòng vốn ngoại rút ròng, không vào thêm tiền, làm giảm động lực tăng giá của thị trường chứng khoán, nhưng sẽ không quá đáng ngại với sự hỗ trợ từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 5.700 tỷ đồng sau 1 tháng đi vào vận hành
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 5.700 tỷ đồng sau 1 tháng đi vào vận hành
23/08/2023 4.012 lượt xem
Sau 1 tháng đi vào hoạt động, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được vận hành an toàn, thông suốt, các vấn đề kỹ thuật được bảo đảm. Quy mô thị trường tiếp tục tăng trưởng và thanh khoản trái phiếu được duy trì.
Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: Giao dịch hợp đồng VN30 tăng bình quân 27,46%/năm
Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: Giao dịch hợp đồng VN30 tăng bình quân 27,46%/năm
15/08/2023 4.921 lượt xem
Sau 6 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, giao dịch sôi động với mức tăng bình quân trên 2 con số, với hơn 1,3 triệu tài khoản.
Nhà đầu tư không nên quá chủ quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế năm 2024
Nhà đầu tư không nên quá chủ quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế năm 2024
10/08/2023 5.431 lượt xem
Nhà đầu tư không nên chủ quan với những dự báo về sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ năm 2024 mà cần ưu tiên quản trị rủi ro, theo ông Dominic Scriven - Chủ tịch Công ty Dragon Capital.
Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức lên 40%
Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức lên 40%
27/07/2023 6.645 lượt xem
Nâng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán sẽ góp phần tạo thanh khoản cho thị trường, dẫn vốn thêm hàng tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế, theo bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Giải pháp niêm yết cổ phiếu trên thị trường nước ngoài của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Giải pháp niêm yết cổ phiếu trên thị trường nước ngoài của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
20/07/2023 6.765 lượt xem
Niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) nước ngoài sẽ gia khả năng tiếp cận vốn quốc tế và cải thiện thanh khoản của cổ phiếu các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Mục tiêu của bài viết là phân tích một số điều kiện niêm yết tại các SGDCK lớn như New York, London và Singapore.
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lên sàn giúp khai thông thị trường
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lên sàn giúp khai thông thị trường
20/07/2023 6.680 lượt xem
Hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) vận hành sẽ góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển
Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển
17/07/2023 6.793 lượt xem
Bằng cách phân tích, so sánh các dữ liệu thứ cấp về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2009 - 2022, bài viết đưa ra những nhận định về thực trạng trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam như về quy mô, số lượng trái phiếu phát hành, giá trị phát hành, số lượng các công ty niêm yết trái phiếu, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch...
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

Vàng SJC 5c

73.200

74.420

Vàng nhẫn 9999

61.600

62.750

Vàng nữ trang 9999

61.450

62.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,020 24,390 25,663 27,072 29,913 31,187 160.34 169.73
BIDV 24,085 24,385 25,866 27,062 30,080 31,206 161.34 169.85
VietinBank 23,985 24,405 25,952 27,087 30,348 31,358 161.89 169.84
Agribank 24,050 24,390 25,906 26,697 30,145 31,120 162.46 167.45
Eximbank 24,000 24,390 25,979 26,705 30,253 31,099 162.78 167.33
ACB 24,040 24,390 26,018 26,673 30,441 31,082 162.21 167.47
Sacombank 24,030 24,383 26,083 26,746 30,514 31,035 162.55 169.11
Techcombank 24,063 24,403 25,722 27,064 29,938 31,252 158.46 170.9
LPBank 24,100 24,660 25,941 27,280 30,455 31,415 161.26 172.81
DongA Bank 24,080 24,380 25,980 26,650 30,290 31,120 160.5 167.6
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?