Thực tiễn cơ chế chính sách, tình hình đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới và một số khuyến nghị chính sách
18/12/2017 1.926 lượt xem
TS. Vũ Văn Long
 
Đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG), đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi hiệu quả không chỉ giúp bảo toàn và duy trì giá trị thực của nguồn vốn, mà còn giúp nâng cao năng lực tài chính để bảo đảm thanh khoản dự phòng chi trả, xử lý và tham gia hỗ trợ quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD). Tổ chức BHTG nên đầu tư đa dạng vào các tài sản rủi ro thấp và quản lý an toàn nguồn vốn, duy trì thanh khoản và kiểm soát rủi ro. Bài viết đánh giá việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của tổ chức BHTG trên cơ sở pháp lý về hoạt động đầu tư trên thế giới, luật pháp và thực tiễn của Việt Nam.
Cơ sở pháp lý về hoạt động đầu tư trên thế giới
Nguồn vốn của tổ chức BHTG được hình thành từ: (1) Vốn cấp/vốn hỗ trợ ban đầu/vốn hạt giống mà một hệ thống BHTG mới được thành lập tiếp nhận cho quỹ BHTG, đặc biệt từ nguồn đóng góp của chính phủ và/hoặc ngân hàng trung ương (NHTW - IADI,Glossary of Deposit Insurance); (2) Hỗ trợ vốn của các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức hỗ trợ kỹ thuật với thỏa thuận công khai rằng, vốn hỗ trợ này sẽ không phải hoàn trả (IADI, Glossary of Deposit Insurance); (3) Cơ chế cấp vốn trước nhằm có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả (2015, IADI, Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Exante Funding); (4) Nguồn thu phí BHTG mà mỗi tổ chức thành viên trả cho việc được BHTG (2009, IADI, Funding of Deposit Insurance Systems); và một số nguồn khác. 
Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi là nguồn vốn thể hiện dưới dạng tiền mặt thực có của tổ chức BHTG, tạm thời chưa dùng đến để trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền cũng như thực hiện các khoản chi tiêu theo chế độ tài chính hiện hành của tổ chức BHTG. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức BHTG có thể dùng để đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển vốn, đảm bảo khả năng thanh khoản của tổ chức BHTG và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Theo một khảo sát năm 2016 của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), tổ chức BHTG thường đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi theo các hình thức: Gửi tiền hoặc mua tín phiếu NHTW; gửi tiền hoặc mua trái phiếu ngân hàng thương mại; mua trái phiếu chính phủ (TPCP); tham gia trên thị trường chứng khoán và các hình thức đầu tư khác. Các tổ chức BHTG đều tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đầu tư vào các công cụ tài chính để tăng trưởng vốn, nâng cao năng lực và củng cố vị thế tài chính.
IADI khuyến nghị tổ chức BHTG phải có trách nhiệm đầu tư và quản lý an toàn các quỹ mình quản lý, có chính sách đầu tư cụ thể để đảm bảo các yếu tố về: (a) bảo toàn nguồn vốn và duy trì thanh khoản, (b) có đầy đủ chính sách và quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, hệ thống công bố thông tin - báo cáo về tình hình đầu tư nguồn vốn. Theo đó, tổ chức BHTG có thể gửi tiền tại NHTW, thiết lập và tuân thủ nguyên tắc nhằm hạn chế đầu tư quy mô lớn vào ngân hàng và sản phẩm ngân hàng (IADI, Core principles version November 2014).
Hội nghị toàn thể của Ủy ban ổn định tài chính toàn cầu năm 2016 tiếp tục đưa Bộ nguyên tắc của IADI tích hợp vào Bộ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn hệ thống tài chính toàn cầu. Theo thông lệ quốc tế, tổ chức BHTG có thể gửi tiền tại NHTW, đầu tư vào ngân hàng và tài sản ngân hàng nhưng nên thiết lập và tuân thủ tiêu chuẩn hạn chế đầu tư quy mô lớn; việc hoàn trả vốn vay từ chính phủ của tổ chức BHTG chỉ nên giới hạn ở vốn cấp ban đầu và phần vốn thanh khoản nhằm hỗ trợ quá trình tích lũy vốn. Theo thông lệ quốc tế, tổ chức BHTG xây dựng chu kỳ lập kế hoạch tài chính thường niên theo 3 bước:
Dự báo dòng tiền → Phân tích rủi ro (dự báo chi trả và xử lý đổ vỡ) → Xác định nhu cầu vốn và điều chỉnh đầu tư
 
Một mặt, theo thông lệ quốc tế, thặng dư của quỹ BHTG cần được đầu tư và thu nhập phái sinh có thể được bổ sung vào quỹ BHTG; mặt khác, chính sách đầu tư không nên quá táo bạo nếu không muốn làm xói mòn niềm tin công chúng.
Tại châu Âu, Chỉ thị 2014/49/EU cũng khuyến nghị cơ chế bảo đảm tiền gửi các nước thành viên nên đầu tư vào các tài sản rủi ro thấp và hình thức đầu tư phải đa dạng.
Các tổ chức thành viên IADI tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC) đều có quy định pháp lý về nguồn vốn, cơ sở quan trọng để đảm bảo cho hoạt động đầu tư khi nguồn vốn ở trạng thái tạm thời nhàn rỗi, gồm vốn cấp ban đầu (Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Kazakhstan, Nga, Philippines và Việt Nam), thu phí, thu nhập từ đầu tư vốn, thu sau thanh lý và thu khác. Tất cả 16 hệ thống BHTG đều có nhiều nguồn tài chính cho quỹ BHTG và sử dụng cho các mục đích khác nhau như trả tiền bảo hiểm; hỗ trợ tài chính để củng cố TCTD sau thương vụ P&A và M&A; thành lập và cấp vốn cho ngân hàng bắc cầu tạm thời tiếp quản TCTD đổ vỡ; hỗ trợ tài chính để cải thiện hoạt động của tổ chức gặp vấn đề; và cung cấp thanh khoản hỗ trợ chi trả. Các tổ chức BHTG theo mô hình thuần chi trả chủ yếu sử dụng quỹ BHTG để chi trả; trong khi các tổ chức có mô hình kết hợp giữa thuần chi trả và chi trả với quyền hạn mở rộng (như Việt Nam) hoặc mô hình giảm thiểu rủi ro có thêm nhiều công cụ xử lý linh hoạt khác.
Để đảm bảo an toàn và thanh khoản, hầu hết 16 tổ chức BHTG thành viên APRC đều đầu tư vào các công cụ tài chính (theo hướng duy trì và bảo toàn vốn gốc) với tính thanh khoản cao như TPCP, trái phiếu ngân hàng, tín phiếu ngắn hạn hoặc gửi tiền tại NHTW hoặc TCTD lành mạnh. Rất ít tổ chức đầu tư vào các công cụ tài chính rủi ro cao, cụ thể:
- 10/16 tổ chức BHTG thành viên APRC được phép gửi tiền tại NHTW;
- 15/16 quốc gia (trừ Ấn Độ) có quy định cho phép tổ chức BHTG mua TPCP;
- Quỹ BHTG Azerbaijan có thể mua trái phiếu của TCTD nước ngoài và trái phiếu quỹ thế chấp;
- Tại Azerbaijan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, tổ chức BHTG thậm chí được phép gửi tiền tại các TCTD lành mạnh;Chính phủ Philippines cho phép tổ chức BHTG gửi tiền tại bất kỳ ngân hàng huy động tiền gửi và tổ chức trung gian tài chính nào của
Chính phủ;
- Cơ quan BHTG Hồng Kông được đầu tư vào sản phẩm tài chính phái sinh và TPCP do Bộ Tài chính Mỹ phát hành; tại Kazakhstan, NHTW xây dựng danh mục công cụ tài chính để tổ chức BHTG tham chiếu đầu tư vốn nhàn rỗi, bao gồm chứng khoán nợ trung gian, TPCP nước ngoài, chứng khoán phái sinh, mua và bán kỳ hạn repos;
- Nga là nước duy nhất cho phép tổ chức BHTG đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp.
Như vậy, cơ chế đầu tư nguồn vốn hiệu quả là một nội dung quan trọng đảm bảo ổn định tài chính của tổ chức BHTG. Cơ cấu đầu tư của các tổ chức BHTG cho thấy bức tranh đa dạng về pháp luật và thực tiễn đầu tư, với các hình thức đa dạng nhưng phải đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và tránh đầu tư vào lĩnh vực có rủi ro cao.
Chính sách pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam
Điều 31 Luật BHTG; Khoản 7 Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của BHTGVN; Khoản 4 Điều 5 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định: Tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua TPCP, tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN. Từ khi Luật BHTG có hiệu lực ngày 1/1/2013, BHTGVN tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, góp phần phát triển vốn tăng trưởng ổn định, hiệu quả, trong đó chủ yếu là đầu tư trái phiếu Chính phủ và gửi tiền tại NHNN. Với mức lãi suất TPCP hấp dẫn thời gian qua, đây là lựa chọn ưu tiên của BHTGVN. Hiện nay, BHTGVN đang đầu tư vào trái phiếu Chính phủ trên 2 thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi theo kỳ hạn và cơ cấu đầu tư. Tính đến ngày 30/6/2017, tổng số vốn đầu tư là khoảng trên 35.000 tỷ đồng, trong đó hơn 90% đầu tư vào TPCP. Đây là hình thức an toàn, mang lại nguồn thu tương đối ổn định cho BHTGVN. Tốc độ tăng trưởng bình quân số tiền đầu tư ước đạt từ 20% đến 25%/năm. Việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư góp phần vào sự tăng trưởng ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính cho BHTGVN và bổ sung nguồn lực quan trọng cho quỹ dự phòng nghiệp vụ chi trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, danh mục đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN còn rất hạn chế, chủ yếu là TPCP. Trên thị trường sơ cấp, nhu cầu mua TPCP phụ thuộc vào việc phát hành và lịch đấu thầu của Kho bạc Nhà nước, trong khi mua TPCP trên thị trường thứ cấp tiềm ẩn rủi ro về giá cả trái phiếu và phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường. Đồng thời, BHTGVN được phép mua và nắm giữ TPCP đến khi đáo hạn, chỉ bán khi cần thiết (khi cần tiền chi trả BHTG), nên hoạt động đầu tư TPCP chưa phù hợp với quy luật thị trường, phần nào gây ra bất lợi cho kết quả đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN.
        
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- 2017, DIV, Báo cáo tổng kết hoạt động BHTGVN 2016;
- 2016, DIV, Báo cáo tổng kết hoạt động BHTGVN 2015
- 2016, DIV, Báo cáo thường niên BHTGVN 2015
- IADI, 2015, Enhanced Guidance for Deposit Insurance Systems: Ex-ante Funding
- IADI, 2015, Surveys on Deposit Insurance Íntitutions
- IADI, 2015, Annual Survey - Some Key Results
- IADI, 2014, Core principles for deposit insurance systems
- EU, 2013, Regulation No 575.2013 on Investment low-risk assets
- IADI, 2011, Funding Mechanisms of Deposit Insurance Systems in the Asia-Pacific Region
- IADI, 2009, Funding Mechanisms of Deposit Insurance Systems in the Asia-Pacific Region
- IADI, 2009, Funding of Deposit Insurance Systems, Guidance Paper
- 2015 Annual Reports  of 16 APRC member deposit institutions
- MDIC Act 2005, 2010, 2011; IDIC Law 2004; Russia Federation Law on Insurance of Deposits of Households in banks 2003; Deposit Insurance Act CDIC Taiwan 1985 and Amendments in 1999, 2001, 2006, 2007, 2008 and 2010; FDIC Act
- www.iadi.org; www.pidm.gov.my; www.dic.go.jp/english; www.asv.org.ru/en; www.kdic.kr/english/index.jsp
 
(Tạp chí Ngân hàng số 23, tháng 12/2017)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 120 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 512 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 234 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
03/08/2022 252 lượt xem
Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức phục hồi kinh tế ở địa phương, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
02/08/2022 384 lượt xem
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 303 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư Tam nông
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư "Tam nông"
28/07/2022 285 lượt xem
Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
27/07/2022 325 lượt xem
Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào dân tộc bị biệt lập từ bao đời trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
26/07/2022 362 lượt xem
Trong thế giới đầy bất ổn ngày nay - khi con người thường xuyên phải chịu các cú sốc kinh tế - xã hội, nhận thức về sức khỏe tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng để thúc đẩy cảm xúc và hành vi của các cá nhân theo hướng tích cực (Hojman và cộng sự, 2016).
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
22/07/2022 371 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
22/07/2022 370 lượt xem
Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
21/07/2022 411 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều địa phương, Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ngoại lệ.
 Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 614 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động.
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
11/07/2022 625 lượt xem
Truyền thông chính sách là công cụ góp phần thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách, nhất là các chính sách mới, thay đổi thói quen, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin công chúng với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022 456 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, là đòi hỏi khách quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.000

67.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.000

67.000

Vàng SJC 5c

66.000

67.020

Vàng nhẫn 9999

52.350

53.250

Vàng nữ trang 9999

52.250

52.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.260 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.246 23.532 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?