Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh: 15 năm xây dựng và trưởng thành
27/02/2018 4.076 lượt xem
Thảo Linh
 
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với
ng­ười nghèo và các đối tượng chính sách khác, 15 năm qua, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, tạo dấu ấn trong chặng đường xây dựng và phát triển bền vững. Qua hoạt động đã tạo dựng được lòng tin của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
15 năm qua, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã bám sát các chương trình, kế hoạch của Trung ương, mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn với quy mô mở rộng, chất lượng ngày càng cao.
NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tranh thủ nguồn vốn của NHCSXH Việt Nam, kết hợp với nguồn vốn ngân sách địa phương triển khai nhanh, kịp thời chính sách tín dụng của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Không để xảy ra tiêu cực, lợi dụng chính sách làm thất thoát vốn của Nhà nước; Tham mưu, triển khai Nghị quyết số 54-2017-NQ-HĐND về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH; Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững và tạo việc làm cho các đối tượng chính sách. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn, các quy trình nghiệp vụ vay vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy mô hoạt động của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Khi mới thành lập, chi nhánh chỉ có 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao (cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm), đến nay chi nhánh đã và đang thực hiện cho vay 09 chương trình tín dụng. Các chương trình tín dụng đều được triển khai thực hiện tại 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Tổng doanh số cho vay lũy kế 15 năm là 5.504 tỷ đồng, với 499 nghìn lượt hộ được vay vốn; doanh số cho vay năm sau đều cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt 367 tỷ đồng.
- Tổng doanh số thu nợ lũy kế 15 năm là 3.625 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu nợ trên 241 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng.
- Tổng dư nợ đạt trên 2.027 tỷ đồng, tăng 1.877 tỷ đồng so với đầu năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng là 12,5 lần, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 19,85%. Trong đó, nợ quá hạn là 3.035 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng dư nợ. Số khách hàng còn dư nợ là 99.145 khách hàng; Dư nợ bình quân 20,5 triệu đồng/hộ.
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, trong 15 năm qua, đã có gần 499 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 55 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 233 nghìn lao động, trong đó số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là trên 1.300 lao động; hơn 60 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; trên 2 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; xây dựng gần 256 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại vùng nông thôn; Thông qua chương trình tín dụng gắn với các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương đã có vai trò tích cực trong việc duy trì, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, như: nghề mây tre đan ở xã Lạc Vệ huyện Tiên Du, xã Xuân Lai; nghề đúc đồng ở xã Đại Bái huyện Gia Bình; nghề sản xuất đồ gỗ ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh; nghề sản xuất đồ gỗ, đồ đồng ở xã Quảng Phú, huyện Lương Tài; nghề gốm tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ... Thông qua vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn vốn để yên tâm đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cũng như làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Nhờ có vốn tín dụng tín dụng chính sách ưu đãi, hộ nghèo, con hộ nghèo có điều kiện nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt từ đó có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
 Đến nay, NHCSXH tỉnh đã và đang thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm… tại 100% các huyện, thị xã, thành phố. Lũy kế tổng doanh số cho vay hiện đạt hơn 5.279 tỷ đồng, với 489.442 lượt hộ được vay vốn; doanh số cho vay năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt 351,94 tỷ đồng; mức cho vay bình quân là 10,8 triệu đồng/hộ.
NHCSXH cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn vốn, từ khâu giải ngân, thu nợ, kiểm tra, giám sát… nên các chương trình tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả cao. Trong 15 năm qua, có hơn 183.000 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số là 1.851,6 tỷ đồng, góp phần giúp hơn 55.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 229.000 lao động; hơn 60.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; hơn 2.000 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; xây dựng gần 244.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại vùng nông thôn.
Từ nay đến năm 2020, NHCSXH tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành 100% kế hoạch huy động được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã…
NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành 100% kế hoạch huy động được giao; Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã…
Phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.
Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để xảy ra tiêu cực, lợi dụng chính sách làm thất thoát vốn của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.


(Tạp chí Ngân hàng số 3+4, tháng 2/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?