Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) Vững niềm tin theo Đảng
03/02/2024 631 lượt xem
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trải qua 94 mùa xuân vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, lý luận tiên phong và sự phấn đấu, hi sinh của đội ngũ chiến sĩ, cán bộ, đảng viên - Đảng ta được tôi luyện, thử thách, luôn tự đổi mới, nghiêm khắc chỉnh đốn để ngày càng trưởng thành hơn, được Nhân dân tin yêu, một lòng sắt son ủng hộ.
 


Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(Ảnh: Nguồn Internet)

Trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào, trong 94 năm qua, chúng ta kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì tiến bộ của nhân loại. Luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng đã lãnh đạo quần chúng Nhân dân kiên cường vượt qua những chặng đường đấu tranh với muôn vàn khó khăn, đầy gian khổ, hi sinh để thực hiện sứ mệnh lịch sử chưa hề có tiền lệ. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam. Từ một đảng mới 15 năm tuổi, chỉ với khoảng 5 nghìn đảng viên, Đảng ta đã kịp thời đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề giữa nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, giữa mục tiêu dân tộc và mục tiêu dân chủ, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, lãnh đạo Nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra thời đại mới trong lịch sử của dân tộc.

Đến thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định bằng đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bằng sự dấn thân, hi sinh của những đảng viên cộng sản trên những mặt trận gian khổ nhất; bằng thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng sinh tử mà không lực lượng chính trị nào có thể thay thế được. Đảng đã giành chính quyền và giữ chính quyền, từng bước lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, củng cố thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được thử thách và khẳng định. Cũng từ đây Đảng ta thực sự trở thành Đảng cầm quyền đầy đủ và toàn vẹn nội hàm của nó với tư cách là Đảng duy nhất cầm quyền, đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. Đồng thời, năng lực lãnh đạo, cầm quyền được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Bởi dù hoàn cảnh nhiều biến động phức tạp, nhiều khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, nhưng Đảng vẫn kiên định mục tiêu cách mạng, giữ vững được tinh thần tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước gặt hái được nhiều kết quả quan trọng: “Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên... Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố... Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”
1.

Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, của các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu và thiên tai… Trong bối cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã thể hiện quyết tâm và khí thế rất cao, vào cuộc quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tiếp tục có những dấu ấn nổi bật. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu.

Mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều nhân tố bên ngoài và những bất cập, khó khăn nội tại, nhưng năm 2023, kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,05%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỉ đô la Mỹ (USD), đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, quy mô nền kinh tế được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường không ngừng được đẩy mạnh. An ninh quốc phòng được bảo đảm, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm và đầu tư rất lớn, đạt tất cả các chỉ tiêu về xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, là điểm sáng nổi bật trong năm 2023 với nhiều chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của nguyên thủ quốc gia các nước đối tác quan trọng, không chỉ trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề khu vực và quốc tế, được dư luận trong và ngoài nước rất hoan nghênh, đánh giá cao. Điều đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”.

Những kết quả trên có được là do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã kiên trì đi theo con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; không ngừng bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối của Đảng cho phù hợp bối cảnh đất nước trong từng giai đoạn lịch sử; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách. Nhân dân một lòng theo Đảng, vì lợi ích của Đảng chính là lợi ích của Nhân dân. Những thành quả to lớn đó càng cho thấy rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả năng lãnh đạo Nhân dân Việt Nam xây dựng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Lợi ích của Nhân dân luôn gắn với sự nghiệp của Đảng và lý tưởng, ý chí của Đảng cũng là nguyện vọng và mơ ước của Nhân dân.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới tiếp tục đổi thay nhanh chóng, tạo cho nước ta nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Dù đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Sứ mệnh lịch sử tiếp tục đặt lên vai Ðảng ta, mọi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên những trọng trách nặng nề. Giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng; xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta hiện nay.

Hơn bao giờ hết, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn lại chính mình, kiên quyết, kiên trì khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra và sự tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân. Phải chăm lo, giữ gìn bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ các cấp, các ngành, các địa phương cần tích cực cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm Ðại hội XIII của Ðảng và các Hội nghị Trung ương, xây dựng thành chương trình hành động cách mạng, dấy lên phong trào thi đua lao động sáng tạo, biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực cuộc sống; tiếp thêm nguồn động lực cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng ta có 94 mùa xuân đồng hành với dân tộc, Đảng đã lãnh đạo con thuyền cách mạng vượt bao chông gai, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân cho đất nước, sức Xuân của lòng người.

Một mùa Xuân mới đã về! Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi. 

 
 
1 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trường Giang (Hà Nội)  
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 73 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 621 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 404 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 412 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 485 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 490 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 447 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
27/02/2024 339 lượt xem
Theo thông lệ, trước thềm Hội nghị cấp cao của Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Phó Thống đốc và Thứ trưởng Tài chính ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 3, 4/2024, các Nhóm công tác trong khuôn khổ hợp tác hội nhập ngân hàng khu vực tài chính - ngân hàng ASEAN (Nhóm công tác ASEAN) tổ chức họp để chuẩn bị các nội dung kỹ thuật báo cáo lên cấp cao.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
27/02/2024 306 lượt xem
Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp cùng Phó Thống đốc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Về phía ngân hàng Citibank tại Việt Nam có lãnh đạo phụ trách khối tuân thủ và phụ trách quan hệ đối ngoại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?