Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) Vững niềm tin theo Đảng
03/02/2024 942 lượt xem
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trải qua 94 mùa xuân vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, lý luận tiên phong và sự phấn đấu, hi sinh của đội ngũ chiến sĩ, cán bộ, đảng viên - Đảng ta được tôi luyện, thử thách, luôn tự đổi mới, nghiêm khắc chỉnh đốn để ngày càng trưởng thành hơn, được Nhân dân tin yêu, một lòng sắt son ủng hộ.
 


Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
(Ảnh: Nguồn Internet)

Trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào, trong 94 năm qua, chúng ta kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì tiến bộ của nhân loại. Luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng đã lãnh đạo quần chúng Nhân dân kiên cường vượt qua những chặng đường đấu tranh với muôn vàn khó khăn, đầy gian khổ, hi sinh để thực hiện sứ mệnh lịch sử chưa hề có tiền lệ. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam. Từ một đảng mới 15 năm tuổi, chỉ với khoảng 5 nghìn đảng viên, Đảng ta đã kịp thời đặt ra và giải quyết thành công nhiều vấn đề giữa nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, giữa mục tiêu dân tộc và mục tiêu dân chủ, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, lãnh đạo Nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra thời đại mới trong lịch sử của dân tộc.

Đến thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975), vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định bằng đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bằng sự dấn thân, hi sinh của những đảng viên cộng sản trên những mặt trận gian khổ nhất; bằng thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng sinh tử mà không lực lượng chính trị nào có thể thay thế được. Đảng đã giành chính quyền và giữ chính quyền, từng bước lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, củng cố thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai miền Bắc - Nam thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được thử thách và khẳng định. Cũng từ đây Đảng ta thực sự trở thành Đảng cầm quyền đầy đủ và toàn vẹn nội hàm của nó với tư cách là Đảng duy nhất cầm quyền, đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới. Đồng thời, năng lực lãnh đạo, cầm quyền được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Bởi dù hoàn cảnh nhiều biến động phức tạp, nhiều khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, nhưng Đảng vẫn kiên định mục tiêu cách mạng, giữ vững được tinh thần tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước gặt hái được nhiều kết quả quan trọng: “Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên... Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố... Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”
1.

Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, nhất là ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu, của các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu và thiên tai… Trong bối cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã thể hiện quyết tâm và khí thế rất cao, vào cuộc quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tiếp tục có những dấu ấn nổi bật. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh toàn cầu.

Mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều nhân tố bên ngoài và những bất cập, khó khăn nội tại, nhưng năm 2023, kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,05%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỉ đô la Mỹ (USD), đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, quy mô nền kinh tế được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường không ngừng được đẩy mạnh. An ninh quốc phòng được bảo đảm, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm và đầu tư rất lớn, đạt tất cả các chỉ tiêu về xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, là điểm sáng nổi bật trong năm 2023 với nhiều chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của nguyên thủ quốc gia các nước đối tác quan trọng, không chỉ trong hợp tác song phương mà cả trong các vấn đề khu vực và quốc tế, được dư luận trong và ngoài nước rất hoan nghênh, đánh giá cao. Điều đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”.

Những kết quả trên có được là do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã kiên trì đi theo con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; không ngừng bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối của Đảng cho phù hợp bối cảnh đất nước trong từng giai đoạn lịch sử; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách. Nhân dân một lòng theo Đảng, vì lợi ích của Đảng chính là lợi ích của Nhân dân. Những thành quả to lớn đó càng cho thấy rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả năng lãnh đạo Nhân dân Việt Nam xây dựng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Lợi ích của Nhân dân luôn gắn với sự nghiệp của Đảng và lý tưởng, ý chí của Đảng cũng là nguyện vọng và mơ ước của Nhân dân.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới tiếp tục đổi thay nhanh chóng, tạo cho nước ta nhiều thời cơ, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Dù đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Sứ mệnh lịch sử tiếp tục đặt lên vai Ðảng ta, mọi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên những trọng trách nặng nề. Giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng; xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta hiện nay.

Hơn bao giờ hết, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn lại chính mình, kiên quyết, kiên trì khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra và sự tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của Nhân dân. Phải chăm lo, giữ gìn bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ các cấp, các ngành, các địa phương cần tích cực cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm Ðại hội XIII của Ðảng và các Hội nghị Trung ương, xây dựng thành chương trình hành động cách mạng, dấy lên phong trào thi đua lao động sáng tạo, biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực cuộc sống; tiếp thêm nguồn động lực cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng ta có 94 mùa xuân đồng hành với dân tộc, Đảng đã lãnh đạo con thuyền cách mạng vượt bao chông gai, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân cho đất nước, sức Xuân của lòng người.

Một mùa Xuân mới đã về! Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi. 

 
 
1 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trường Giang (Hà Nội)  
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ Quý II/2024
Hội đồng quản trị NHCSXH họp phiên thường kỳ Quý II/2024
13/07/2024 153 lượt xem
Ngày 12/7/2024, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội họp phiên thường kỳ quý II/2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì phiên họp.
BAC A BANK đảm bảo giao dịch thông suốt trong triển khai Quyết định số 2345/QĐ-NHNN
BAC A BANK đảm bảo giao dịch thông suốt trong triển khai Quyết định số 2345/QĐ-NHNN
13/07/2024 114 lượt xem
Luôn ưu tiên lợi ích và trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã và đang tích cực tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua căn cước công dân gắn chip bằng nhiều hình thức khác nhau, từ trực tiếp tại quầy đến trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng điện tử.
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt BIDV
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt BIDV
12/07/2024 180 lượt xem
Chiều ngày 11/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại các chi nhánh, phòng giao dịch của BIDV.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý một số điểm chưa phù hợp trong dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý một số điểm chưa phù hợp trong dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
10/07/2024 240 lượt xem
Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023 và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 07/2023/L-CTN ngày 03/7/2024. Ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 857/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quản chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
10/07/2024 209 lượt xem
Ngày 08/7/2024, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
09/07/2024 213 lượt xem
Ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giải chạy ngành Ngân hàng Quảng Trị năm 2024
Giải chạy ngành Ngân hàng Quảng Trị năm 2024
08/07/2024 184 lượt xem
Sáng 07/7/2024, tại Công viên Fidel, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Giải chạy ngành Ngân hàng tỉnh Quảng Trị năm 2024.
Thêm một lớp bảo mật - bảo vệ tốt hơn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng
Thêm một lớp bảo mật - bảo vệ tốt hơn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng
07/07/2024 237 lượt xem
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 chiều 6/7/2024, liên quan đến quy định về xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cho biết, sau ngày 1/7, các giao dịch đều diễn ra thông suốt.
Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề “Trí tuệ của người lãnh đạo”
Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề “Trí tuệ của người lãnh đạo”
05/07/2024 199 lượt xem
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, với mục tiêu triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn và thực tiễn, ngày 05/7/2024, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương (NHNNTW) tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề “Trí tuệ của người lãnh đạo” với diễn giả là Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh - Học giả quốc tế Đại học Indiana, Bloomington, Hoa Kỳ.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

Vàng SJC 5c

75.480

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.150

76.650

Vàng nữ trang 9999

75.050

76.050


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,205 25,455 26,802 28,271 31,716 33,064 153.42 162.38
BIDV 25,235 25,455 27,004 28,280 31,981 33,085 154.06 162.08
VietinBank 25,251 25,471 26,773 28,068 31,886 32,896 158.15 165.95
Agribank 25,250 25,455 26,994 28,301 31,891 33,065 154.47 162.39
Eximbank 25,200 25,454 27,041 27,962 32,038 33,031 155.51 160.81
ACB 25,200 25,455 27,037 27,964 32,119 33,088 154.73 160.84
Sacombank 25,222 25,455 27,251 28,011 32,291 32,994 156.39 161.4
Techcombank 25,277 25,455 26,897 28,250 31,755 33,092 151.3 163.7
LPBank 25,015 25,455 26,911 28,465 32,198 33,072 154.50 165.00
DongA Bank 25,230 25,455 27,050 27,940 32,010 33,100 153.40 161.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?