Yêu cầu đối với Cơ quan kiểm định tuân thủ trong quy trình đánh giá nhà cung cấp dịch vụ tin cậy
05/01/2022 740 lượt xem
Theo quy định về định danh điện tử và dịch vụ tin cậy (eIDAS) của châu Âu, chỉ có các cơ quan kiểm định tuân thủ được chỉ định bởi Cơ quan Cấp phép châu Âu (EA) có thẩm quyền đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ tin cậy đảm bảo (QTSP).
 

1. Quy định eIDAS và khái niệm QTSP
 
Quy định số 910/2014 của Liên minh châu Âu (EU) về định danh điện tử và dịch vụ tin cậy (hay còn gọi là quy định eIDAS1) mang tới một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quy trình xác thực điện tử của mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào giao dịch điện tử thông qua các dịch vụ tin cậy như ký số, ký điện tử, ký số cấp dấu thời gian hay xác thực trang điện tử. Theo quy định eIDAS, các tòa án hay cơ quan hành pháp của EU không thể chối bỏ các bằng chứng điện tử đã xác thực thông qua dịch vụ tin cậy chỉ vì chúng ở dạng điện tử. Nói cách khác, quy định eIDAS là bước tiến quan trọng mở đường cho sự công nhận hợp pháp của các chứng từ điện tử thay thế hoàn toàn chứng từ giấy; cho phép các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau đạt được sự đồng thuận chung về lòng tin trên môi trường điện tử.
 
Để làm rõ các cấp độ tin cậy, quy định eIDAS định nghĩa cấp độ an toàn đảm bảo đối với các dịch vụ tin cậy cũng như nhà cung cấp dịch vụ tin cậy thông qua hàng loạt những yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật - chính sách nâng cao nhằm khẳng định cấp độ an toàn bậc nhất cho người sử dụng. Lấy ví dụ như với dịch vụ ký số, ký điện tử đảm bảo (QES), người dùng có thể tự tin ký kết các hợp đồng thương mại, chứng từ điện tử, giao dịch điện tử với các cá nhân, tổ chức trên khắp lãnh thổ châu Âu mà không lo ngại nguy cơ bị chối bỏ, giải trình, hay cung cấp các hồ sơ pháp lý không cần thiết.
 
Tuy nhiên, mức độ an toàn, tin cậy của các dịch vụ đảm bảo phải được tuân thủ nghiêm ngặt với cơ chế kiểm định chặt chẽ. Đối với dịch vụ tin cậy đảm bảo (QTS) cung cấp bởi QTSP, các cơ chế này yêu cầu theo dõi trước và sau khi cấp chứng nhận tính tuân thủ của nhà cung cấp dịch vụ. Đối với QTSP, cơ chế kiểm định phải được thực thi trong toàn bộ vòng đời cung cấp dịch vụ, từ khi chính thức đi vào hoạt động cho đến khi ngừng kinh doanh.
 
Trên thực tế, để đạt được danh hiệu QTSP, nhà cung cấp dịch vụ phải trải qua bài kiểm định đối với các yêu cầu về an toàn, tin cậy theo quy định eIDAS. Các bài kiểm định chỉ có thể được thực hiện bởi các cơ quan kiểm định tuân thủ được cấp phép trên danh sách tin cậy của EU. Các cơ quan kiểm định tuân thủ tiếp tục đánh giá nhà cung cấp dịch vụ sau khi cấp phép tối thiểu 2 năm/lần với báo cáo kiểm định (Conformity Assessment Report - CAR) gửi lên cơ quan giám sát của nước sở tại (Supervisory Body - SB) và Cơ quan Cấp phép châu Âu (EA). Hiện nay, quy định eIDAS đề ra 9 danh mục dịch vụ tin cậy đảm bảo, bao gồm: Dịch vụ ký số; ký điện tử đảm bảo; dịch vụ đóng dấu điện tử đảm bảo; dịch vụ xác thực trang điện tử đảm bảo; dịch vụ lưu trữ điện tử đảm bảo với chữ ký số; dịch vụ lưu trữ điện tử đảm bảo với con dấu điện tử; dịch vụ xác thực chữ ký điện tử đảm bảo; dịch vụ xác thực con dấu điện tử đảm bảo; dịch vụ dấu thời gian điện tử đảm bảo và dịch vụ vận chuyển dữ liệu điện tử đảm bảo.
 
2. Vai trò của kiểm định theo quy định eIDAS đối với kiểm định tuân thủ QTSP
 
Theo quy định eIDAS, chỉ có các cơ quan kiểm định tuân thủ được chỉ định bởi EA có thẩm quyền đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ muốn trở thành QTSP2. Các yêu cầu đối với cơ quan kiểm định được quy định tại Điều 20, Điều 21 và điểm 4 Điều 17 của quy định eIDAS, nhấn mạnh trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan này, bao gồm:
 
- Thực hiện đánh giá tuân thủ đối với nhà cung cấp dịch vụ tin cậy đảm bảo.
 
- Lập báo cáo đánh giá CAR theo định dạng của EA.
 
- Cấp chứng nhận tuân thủ hoặc thu hồi chứng nhận đối với nhà cung cấp dịch vụ.
 
- Cung cấp báo cáo kiểm định tối thiểu 2 năm/lần cho cơ quan có thẩm quyền của EU.
 
- Báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền ở nước sở tại.
 
Danh sách tin cậy của EU Trust List
 

 
EA là cơ quan duy nhất theo quy định số 765/2018 của EU có quyền cấp phép hoạt động cho cơ quan kiểm định tuân thủ thông qua tổ chức đại diện quốc gia (NAB), đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức giám sát chéo giữa các CAB thuộc các quốc gia khác nhau3. Nói cách khác, các cơ quan kiểm định tuân thủ thực hiện đánh giá năng lực lẫn nhau thông qua một tiêu chuẩn chung được ban hành bởi Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) có tên là ETSI EN 319 4034. Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một khung đánh giá năng lực đối với CAB, bao gồm các hạng mục:
 
- Khả năng xây dựng phương pháp đánh giá theo ISO/IEC 17065 về năng lực quản lý, vận hành, tính minh bạch và các yếu tố đặc thù của dịch vụ tin cậy.
 
- Tạo cơ chế đánh giá phù hợp với một hoặc nhiều dịch vụ tin cậy đảm bảo quy định tại eIDAS dựa trên các tiêu chuẩn của ETSI hoặc CA/B Forum, hoặc các tiêu chuẩn mở rộng phù hợp với luật pháp của nước sở tại.
 
- Đào tạo, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ chuyên gia về pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý lưu trữ báo cáo và hậu kiểm.
 
3. Tiêu chuẩn đối với nhân sự của cơ quan kiểm định tuân thủ tham gia đánh giá, thẩm định hệ thống tin cậy theo quy định eIDAS
 
Trong khi cơ quan kiểm định tuân thủ phải xây dựng, chứng minh năng lực đánh giá theo khung tiêu chuẩn ETSI EN 319 403, các nhân sự trực tiếp thực hiện đánh giá và kiểm định viên (Auditor) cũng phải đạt chứng nhận năng lực, kinh nghiệm, minh bạch trong lĩnh vực chứng thực điện tử. Về tính minh bạch, các cơ quan kiểm định tuân thủ đều trải qua các quy trình kiểm tra chéo thường niên hoặc bất chợt theo yêu cầu EA dựa trên khung ETSI EN 319 403, đảm bảo các kiểm định viên không gặp xung đột về lợi ích khi tiến hành đánh giá hoặc chịu sức ép ngoài phạm vi công việc. Đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật của ETSI và Viện Chuẩn hóa châu Âu (CEN), các kiểm định viên phải đạt các yêu cầu tối thiểu5:

Cơ chế quản lý cơ quan kiểm định đánh giá theo eIDAS

 

 
- Chứng chỉ kiểm định hoặc bằng chính quy về năng lực đánh giá tiêu chuẩn của ETSI/CEN được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi cơ quan được công nhận bởi EA.
 
- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin; ít nhất 2 năm đã thực hiện đánh giá liên quan đến dịch vụ tin cậy, an ninh an toàn hệ thống vật lý/hệ thống mạng cho hạ tầng khóa công khai PKI.
 
Hạng mục đào tạo, chứng chỉ kiểm định chia làm ba cấp độ từ cơ bản, chuyên viên phụ trách đến kiểm định viên chính thức. Thông lệ quốc tế dựa trên ISO/IEC 17065 yêu cầu nhân sự kiểm định phải hoàn thành tất cả ba cấp chứng chỉ:
 
- Cấp cơ bản: Đây là cấp độ cho phép tham gia các khóa đào tạo cấp cao, bao gồm khái niệm về định dạng điện tử, mã hóa bảo mật, ứng dụng chứng thư số - chữ ký số trong xác thực điện tử, các khung pháp lý quốc tế.
 
- Cấp chuyên viên: Cấp độ chuyên viên cho phép nhân sự hỗ trợ các kiểm định viên trong quy trình kiểm định. Cấp độ này yêu cầu toàn bộ các hạng mục của cấp cơ bản, cùng năng lực thông thạo tiêu chuẩn an ninh nâng cao:
 
+ ETSI EN 319 401 về đánh giá rủi ro, chính sách, quy chế chứng thực, vận hành, nhân sự, phòng trừ rủi ro với nhà cung cấp dịch vụ tin cậy.
 
+ ETSI EN 319 412 về quy chuẩn Profile chứng thư số tương thích PSD2/Open Banking, áp dụng hệ mã OID trong khai báo và cấu trúc chứng thư số.
 
+ ETSI EN 319 411-1/2 về quy chế chứng thực QCP-n, QCP-l, QCP-n-qscd, QCP-l-qscd, QCP-w theo cấp độ an toàn của dịch vụ áp dụng thiết bị mã hóa bảo mật HSM.
 
+ CEN EN 419 221-5, FIPS PUB 140-2, CWA 14167-1, CWA 14167-2, CWA 14169, CWA 14170  về chứng chỉ phần cứng của thiết bị mã hóa bảo mật thực hiện lưu khóa và tạo chữ ký số từ xa. Chuyên viên có năng lực hỗ trợ quy trình đánh giá thông qua phòng kiểm thử Trusted Lab trên thế giới.
 
+ ETSI TS 119 612 đối với quy trình kiểm tra chứng chỉ, chứng nhận và cập nhật hệ thống EU Trusted List.
 
Và các tiêu chuẩn khác theo đặc thù dịch vụ như CAB Forum Baseline & EV Guidelines (QWAC), ETSI EN 319 422 (Timestamp).
 
- Cấp kiểm định viên: Cần hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của cấp chuyên viên cùng năng lực xây dựng, phân tích, lập kế hoạch đánh giá theo Quy định eIDAS về dịch vụ tin cậy. Đây là cấp độ duy nhất cho phép lập báo cáo đánh giá cho các cơ quan quản lý và cấp chứng nhận tuân thủ từ CAB, bao gồm kỹ năng như:
 
- Quy trình quản lý, lập báo cáo, và thông báo với cơ quan cấp phép (Accreditation Bodies).
 
- Quy trình theo dõi, hậu kiểm theo ETSI EN 319 403 và hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ tin cậy sửa đổi các điểm chưa tuân thủ.
 
Đối với các kiểm định viên mới hoàn thành 03 cấp chứng chỉ của cơ quan được công nhận bởi EA, tiêu chuẩn ETSI EN 319 403 quy định các kiểm định viên phải hoàn thành thêm 04 bài kiểm định dưới sự giám sát của một kiểm định viên cao cấp, với thời gian tối thiểu 20 ngày làm việc từ khâu đánh giá tư liệu, kiểm định Onsite và hoạch định báo cáo. 
 
Trên thực tế, các kiểm định viên có khả năng yêu cầu sự trợ giúp của các chuyên viên công nghệ trong quá trình phân tích và kiểm thử hệ thống phần cứng - phần mềm. Các chuyên viên công nghệ được chỉ định bởi kiểm định viên trưởng, đảm bảo khả năng tư vấn chuyên môn về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật của nước sở tại, kiến thức sâu sắc về hạ tầng khóa công khai, các kỹ thuật tấn công - chống tấn công (Pentest), cũng như thông thạo về kiểm định sản phẩm (theo chuẩn Quốc tế ISO/IEC hoặc chuẩn châu Âu như CEN 419 221) thông qua phòng kiểm thử Trusted Lab trên thế giới.

4. Tính tuân thủ của quy trình kiểm định và các tiêu chuẩn tham chiếu quốc tế 
 
Đối với các tiêu chuẩn an ninh, an toàn hệ thống cần đáp ứng không chỉ yêu cầu của eIDAS về dịch vụ tin cậy đảm bảo mà cả các tiêu chuẩn, khung pháp lý nước sở tại, cơ quan kiểm định tuân thủ thường sử dụng các khung đánh giá thuộc tập hợp ISO/IEC 27000 (VD: ISO/IEC 27001; ISO/IEC 27002). Đặc biệt, tiêu chuẩn ISO/IEC không chỉ nhắm đến yêu cầu kỹ thuật mà còn quy định quy trình triển khai thực tế, do đó, ISO/IEC cung cấp cho các cơ quan kiểm định tuân thủ phương thức diễn giải các yêu cầu của eIDAS khi áp dụng ở một quốc gia hoặc khu vực pháp lý cụ thể. 
 
Tuy nhiên, việc đáp ứng ISO/IEC 27001 hay tập hợp ISO/IEC 27000 không thể thay thế hoàn toàn các quy định về dịch vụ tin cậy, đặc biệt là dịch vụ tin cậy đảm bảo của eIDAS. Thực tế cho thấy, các yêu cầu của hệ thống dịch vụ tin cậy trên nền tảng khóa công khai PKI (như định dạng chứng thư số, quy trình xác thực hồ sơ, thu hồi chứng thư số) không được đề cập trong ISO/IEC.
 
Vì vậy, việc ứng dụng ISO/IEC cần được định nghĩa rõ ràng trong kế hoạch giải trình kiểm định về các thành phần của quy chế chứng thực (CP/CPS) thực hiện tham chiếu với yêu cầu của TSP/QTSP như khung tiêu chuẩn được Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu quy định tại ETSI EN 319 411-1 về chính sách vận hành (LCP, NCP, NCP+, EVCP, OVCP hoặc DVCP) và ETSI EN 319 411-2 về quy chế chứng thực (QCP-1, QCP-n, QCP-1-qscd, QCD-n-qscd hoặc QCD-w). Ngoài các đặc tính kỹ thuật, đây là hai bộ tiêu chuẩn quan trọng đảm bảo khả năng liên thông, công nhận lẫn nhau trên môi trường điện tử giữa các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy - xác thực điện tử.
 
European Parliament and of the Council, Regulation 910/2014, September 2014.
 
2 European Commission, Accreditation of Conformity Assessment Bodies, Summer 2014.
 
3 EUR-Lex, Document 32008R0765, July 2008.
 
4 European Accreditation, ETSI Standard EN 319 403 published to provide Requirements for Conformity Assessment Bodies assessing Trust Service Providers (TSPs), Oct 2015.
 
5 ETSI, EN 319 403-1 V.2.3.1, Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers, June 2020.

Đỗ Quang Huy (Hà Nội)

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thực trạng và thách thức của chuyển đổi số: Khảo sát người dùng và các ngân hàng thương mại Việt Nam
Thực trạng và thách thức của chuyển đổi số: Khảo sát người dùng và các ngân hàng thương mại Việt Nam
29/07/2022 369 lượt xem
Bài viết nằm trong chuỗi nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về ngân hàng số được thực hiện vào năm 2021 với hai đối tượng chính là khách hàng đã sử dụng ngân hàng số và các cán bộ ngân hàng làm công tác quản lý, điều hành trực tiếp mảng chuyển đổi số của ngân hàng.
Xây dựng SOC tự động, thông minh với Cortex XSOAR
Xây dựng SOC tự động, thông minh với Cortex XSOAR
28/07/2022 262 lượt xem
Thông thường, thuật ngữ “Học máy” thường được nhắc đến với các tiềm năng ứng dụng rất rộng lớn, tuy nhiên cũng bị nghi ngờ vì khả năng áp dụng trong thực tế.
Công nghệ số và mô hình hoạt động của các ngân hàng trong tương lai
Công nghệ số và mô hình hoạt động của các ngân hàng trong tương lai
25/07/2022 368 lượt xem
Mô hình hoạt động là mô tả trừu tượng về cách một tổ chức hoạt động theo các quy trình, tổ chức và các miền công nghệ để hoàn thành chức năng của mình (De Vries và cộng sự, 2011).
Chuyển đổi số - Hướng đi chiến lược giúp ngân hàng cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0
Chuyển đổi số - Hướng đi chiến lược giúp ngân hàng cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0
20/07/2022 392 lượt xem
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), xu hướng số hóa tác động sâu rộng tới hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực và bối cảnh dịch Covid-19 đặt ra yêu cầu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng phải chuyển dịch mạnh sang giao tiếp qua kênh số, do đó, các ngân hàng Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức lớn từ bối cảnh mới này.
Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng
13/07/2022 610 lượt xem
Không tấn công được các hệ thống thông tin của ngân hàng, tội phạm đã gia tăng tấn công vào đối tượng dễ bị tổn thương hơn là khách hàng của ngân hàng bằng phương thức, thủ đoạn tấn công lừa đảo qua các tin nhắn, website giả mạo để đánh cắp tiền.
Nghiên cứu ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Nghiên cứu ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng
12/07/2022 535 lượt xem
Tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06) đã đặt ra mục tiêu nghiên cứu, triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân (CCCD) vào các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...).
Tạo các trung tâm điều hành an ninh thông minh: Những trường hợp sử dụng máy học hàng đầu của Cortex XSOAR
Tạo các trung tâm điều hành an ninh thông minh: Những trường hợp sử dụng máy học hàng đầu của Cortex XSOAR
11/07/2022 469 lượt xem
Máy học là một nền tảng điều phối, tự động hóa và phản hồi bảo mật (SOAR) được xây dựng từ đầu với nền tảng máy học, Cortex® XSOAR mang đến cho khách hàng những lợi ích có thể kiểm chứng được ở các trung tâm điều hành an ninh (các SOC) của mình trên các khu vực địa lý, mức độ trưởng thành và phạm vi hoạt động. Khả năng máy học của Cortex XSOAR giúp tăng năng suất phản hồi, đẩy nhanh quá trình phát triển playbook (kịch bản xử lý) và cho phép các hoạt động bảo mật tinh gọn hơn, hiệu quả hơn.
Ngành Ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số để chủ động thích ứng và phát triển bền vững
Ngành Ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số để chủ động thích ứng và phát triển bền vững
06/07/2022 647 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các mặt đời sống xã hội.
Các thuật ngữ mạng 5G - Nền tảng công nghệ di động mới
Các thuật ngữ mạng 5G - Nền tảng công nghệ di động mới
22/06/2022 652 lượt xem
Thời đại Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đang dần ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của con người. Các thiết bị như đồng hồ thông minh, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, thiết bị cảm biến trên xe hơi, kính thông minh cho đến các cảm biến giám sát 24/7... là những thiết bị đòi hỏi tính tương tác cao thông qua Internet để kết nối được duy trì liên tục, liền mạch và truyền tải một khối lượng lớn dữ liệu.
Kiểm tra và phát hiện lỗ hổng bảo mật Website với Acunetix
Kiểm tra và phát hiện lỗ hổng bảo mật Website với Acunetix
20/06/2022 592 lượt xem
Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay, bảo mật nói chung và bảo mật Website của doanh nghiệp nói riêng là điều rất cần thiết và không thể xem nhẹ. Acunetix là phần mềm quét lỗ hổng Website hiệu quả nhất hiện nay và đặc biệt hiệu quả đối với việc quét các lỗ hổng như SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS)...
Hồ dữ liệu cho ngân hàng số
Hồ dữ liệu cho ngân hàng số
18/06/2022 1.396 lượt xem
Ngân hàng số là một hình thức ngân hàng số hóa tất cả những hoạt động và dịch vụ ngân hàng truyền thống. Nghiên cứu thị trường cho thấy, ngân hàng số đã bước sang giai đoạn sử dụng dữ liệu với bất kể cấu trúc nào cho dù tốc độ tăng trưởng hay sự đa dạng của dữ liệu ngày càng lớn.
Chuyển đổi số - Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chuyển đổi số - Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
18/06/2022 3.133 lượt xem
Trong một vài năm trở lại đây, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chuyển đổi số (digital transformation) là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất. Để thành công trong cuộc CMCN 4.0 và để tránh bị tụt hậu, các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống bán lẻ - Cơ hội và thách thức
Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống bán lẻ - Cơ hội và thách thức
17/06/2022 580 lượt xem
Trong môi trường kinh doanh siêu kết nối ngày nay, các tổ chức buộc phải sử dụng các hệ thống, cơ chế và công cụ cho phép họ đạt được lợi thế cạnh tranh. Với nhiều ứng dụng đa dạng, AI được coi là đột phá và mang tính cách mạng vì nó cho phép mô phỏng trí thông minh của con người, thay thế con người trong các nhiệm vụ phức tạp.
Chuyển đổi số - động lực lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi
Chuyển đổi số - động lực lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi
30/05/2022 890 lượt xem
Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao tế… thì “chuyển đổi số” là từ khóa thường xuyên được nhắc tới.
Ngày không tiền mặt: Dấu mốc của kỷ nguyên thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày không tiền mặt: Dấu mốc của kỷ nguyên thanh toán không dùng tiền mặt
26/05/2022 1.379 lượt xem
Hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trên thế giới, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.300

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.300

67.300

Vàng SJC 5c

66.300

67.320

Vàng nhẫn 9999

52.500

53.400

Vàng nữ trang 9999

52.400

53.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?