Tổ chức hoạt động thông tin tín dụng đối với các tổ chức tài chính vi mô và Fintech tại Việt Nam
18/12/2019 3.459 lượt xem
Cùng với sự lớn mạnh của các tổ chức tài chính vi mô, sự bùng nổ của Fintech, hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiếp cận tín dụng rộng rãi hơn và công bằng hơn; giảm tình trạng thông tin bất cân xứng giữa bên vay và bên cho vay; cho phép các tổ chức tài chính, đặc biệt là những tổ chức nhỏ, lẻ, dễ xảy ra khủng hoảng có thể đánh giá rủi ro chính xác và nâng cao chất lượng danh mục khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động thu thập thông tin khách hàng vay từ các tổ chức tự nguyện như Công ty Fintech, các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức giúp góp phần quan trọng trong mục tiêu cải thiện chỉ số chiều sâu và độ phủ thông tin tín dụng của kho dữ liệu Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC), góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng khách hàng vay, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 

Việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin giữa CIC với các tổ chức tài chính
vi mô và tổ chức Fintech là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của CIC


 
Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động TTTD tại các tổ chức nêu trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn bởi rất nhiều nguyên nhân: do nhận thức, trình độ cán bộ còn hạn chế, nền tảng công nghệ thông tin còn lạc hậu, thiếu hành lang pháp lý... Hiện tại, các công ty P2P lending với hoạt động cấp tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro nhưng vẫn chưa được phép tham gia hệ thống TTTD; ngoài ra, các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) chính thức, bán chính thức, vẫn đang thực hiện báo cáo thông tin theo hệ thống chung với các TCTD mà chưa có một hệ thống chia sẻ thông tin riêng phù hợp với đặc thù của các tổ chức này.
 
Từ thực trạng đó, việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin giữa CIC với các tổ chức tài chính vi mô và tổ chức Fintech là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của CIC, nhằm mở rộng kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia, hỗ trợ tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN và phục vụ hoạt động kinh doanh của các TCTD, tổ chức TCVM và Fintech.
 
1. Thực trạng hoạt động trao đổi TTTD hiện nay giữa CIC và các tổ chức TCVM, các Công ty P2P Lending
 
Hoạt động kết nối trao đổi TTTD mới hạn chế trong khu vực TCVM chính thức
 
Cùng với sự phát triển của hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của các TCTD, cho đến nay hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động báo cáo tín dụng nói chung và hoạt động báo cáo tín dụng của các tổ chức TCVM cũng đã dần hoàn thiện. Luật các TCTD (2010) đã khẳng định tổ chức TCVM là một loại hình tổ chức tín dụng trong hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam, theo đó các tổ chức TCVM phải thực hiện báo cáo TTTD như các TCTD theo quy định của Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 25/01/2013 quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN. Ngoài ra theo Thông tư 03, các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức cũng có cơ chế cho phép tham gia vào hoạt động thông tin tín dụng như các tổ chức tư nguyện, trao đổi theo nguyên tắc “có đi có lại” với CIC.
 
Kể từ khi Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN có hiệu lực, CIC đã thực hiện triển khai đồng bộ hướng dẫn hoạt động thông tin tín dụng tới tất cả các chủ thể tham gia, trong đó hệ thống các QTDND và tổ chức TCVM được hướng dẫn thực hiện theo phương thức thực hiện tối giản để phù hợp với đặc thù hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin còn thô sơ của các đối tượng này. Các tổ chức TCVM chỉ phải thực hiện gửi báo cáo TTTD khách hàng vay định kỳ 1 tháng/1 lần bằng hình thức tệp dữ liệu định dạng excel với phương thức gửi file qua website CIC. Các chỉ tiêu cũng được CIC lược bỏ tối đa so với hệ thống chỉ tiêu các TCTD phải báo cáo, bao gồm 23 chỉ tiêu với tệp thông tin quan hệ tín dụng và 05 chỉ tiêu với tệp thông tin tài sản đảm bảo.
 
Cho đến nay, 4 tổ chức TCVM được NHNN cấp phép hoạt động chính thức đều đã nghiêm túc thực hiện kết nối trao đổi TTTD với CIC. Song song với chiều thực hiện báo cáo thông tin tín dụng về CIC, các tổ chức TCVM cũng bắt đầu nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tham khảo báo cáo thông tin tín dụng khách hàng trong quá trình xét duyệt cho vay, số lượng báo cáo khai thác của các quỹ đã có mức tăng mạnh hằng năm, đặc biệt là từ giai đoạn 2017-2019, khi CIC áp dụng chính sách giá cho tổ chức TCVM chỉ bằng 20% mức giá áp dụng cho các TCTD.
 
Bên cạnh khu vực TCVM chính thức đã thực hiện kết nối đầy đủ, khu vực TCVM bán chính thức mới chỉ có 01 Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (VietED Foundation) tham gia kết nối với CIC theo hình thức của một tổ chức tự nguyện. Đây là một kết quả hết sức hạn chế trong tổng số hàng trăm chương trình dự án tài chính vi mô đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Kết quả trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân như:
 
- Đây là loại hình tổ chức có quy mô nhỏ, có nhiều hạn chế về nguồn vốn, nền tảng công nghệ và trình độ nhân lực quản lý, vận hành nên các hạn chế này sẽ đồng thời gây khó khăn cản trở các tổ chức TCVM, đặc biệt nhóm bán chính thức trong việc kết nối với CIC trong hoạt động thông tin tín dụng.
 
- Khung pháp lý TCVM hiện nay cũng là một thách thức đối với các tổ chức muốn chuyển đổi thành tổ chức TCVM được cấp phép. Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 thể hiện rõ điều kiện chuyển đổi đã thay đổi và có chiều hướng tăng thêm các điều kiện về chủ thể nộp đơn thành lập sẽ là những rào cản cho các tổ chức muốn chuyển sang tổ chức TCVM chính thức.
 
Số lượng 4 tổ chức TCVM được NHNN cấp phép hoạt động và 35 chương trình, dự án TCVM do UBND tỉnh, thành phố cấp phép hoạt động, 15 chương trình, dự án TCVM được NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong số 438 chương trình, dự án TCVM đang hoạt động tại 56 tỉnh, thành phố trên cả nước là một con số quá khiêm tốn trong một thị trường còn rất nhiều triển vọng như Việt Nam.
 
Các chương trình, dự án TCTCVM vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, hoạt động tự phát, không thống nhất, được cấp phép, quản lý bởi các đơn vị khác nhau (UBND các cấp, Hội Phụ nữ các cấp, Hội Nông dân các cấp...) nên công tác quản lý còn thiếu tập trung, công tác phối hợp còn nhiều bất cập dẫn đến khó khăn cho CIC trong công tác triển khai kết nối TTTD.
 
- Thiếu sự kết nối giữa các tổ chức hoạt động TCVM, mới chỉ có Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt nam (VMFWG) hoạt động trong mảng này và chỉ có 30 tổ chức TCVM thành viên tham gia, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các chương trình, dự án TCVM hiện nay. Các tổ Chức TCVM vẫn đang hoạt động khá độc lập, mỗi tổ chức chỉ tập trung hoạt động ở một số vùng nhất định, thiếu trung gian liên kết các đơn vị cũng là một khó khăn lớn cho CIC trong hoạt động tư vấn tham gia hoạt động TTTD.
 
Với những đặc trưng và hạn chế trên, CIC cần chủ động nghiên cứu để có những giải pháp đồng bộ về hệ thống kết nối, điều kiện, chế độ báo cáo dữ liệu, mẫu sản phẩm, chi phí khai thác báo cáo... để tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức TCVM, đặc biệt là nhóm bán chính thức tham gia kết nối TTTD.
 
Các công ty P2P lending đang chờ hoàn thiện khung pháp lý để có thể tham gia hệ thống TTTD
 
Mặc dù Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho sự phát triển của lĩnh vực Fintech (cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh và internet ở mức cao...), nhưng lĩnh vực này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong đó thiếu hụt về hàng lang pháp lý là một trong những thách thức, rào cản lớn nhất. Trên thực tế, khuôn khổ pháp lý quản lý của Việt Nam về cơ bản mới chỉ đáp ứng được một phần cho lĩnh vực công nghệ tài chính trong thanh toán, chưa đầy đủ, đồng bộ cho các lĩnh vực tài chính khác, đặc biệt là lĩnh vực cho vay ngang hàng. Ngoài ra, các quy định về bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm tài chính, bảo vệ thông tin cá nhân vẫn chưa được hoàn thiện... do vậy các hoạt động kết nối thông tin tín dụng giữa CIC và các loại hình công ty này còn hạn chế. 
 
Theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 và Thông tư sửa đổi số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban hành Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Các tổ chức đáp ứng được các điều kiện, quy định của CIC thì có thể tham gia hệ thống TTTD với danh nghĩa tổ chức tự nguyện, khai thác dịch vụ TTTD theo thỏa thuận và cam kết với CIC trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nguyên tắc hoạt động TTTD của NHNN. 
 
Như vậy, theo quy định hiện hành của NHNN, nếu các công ty P2P Lending nếu thỏa mãn các yêu điều kiện theo các quy định này thì có thể tham gia hệ thống TTTD của CIC như môt tổ chức tự nguyện. Tuy nhiên, cho vay ngang hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ biến bị biến tướng và để lại các hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nên cần có khuôn khổ pháp luật quy định cụ thể về hoạt động của các doanh nghiệp này. Chỉ những doanh nghiệp P2P chân chính, thỏa mãn các yêu cầu của NHNN mới được cấp phép. Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cấp phép cho các công ty P2P đủ năng lực là điều kiện tiên quyết để các công ty P2P có thể tham gia hệ thống TTTD của CIC.
 
2. Đề xuất giải pháp phát triển mô hình trao đổi TTTD đối với các tổ chức tài chính vi mô và Fintech tại Việt Nam
 
Giải pháp kết nối trao đổi TTTD đối với các tổ chức TCVM
 
Xây dựng mô hình kết nối phù hợp, tiện lợi
 
Do các tổ chức TCVM (bao gồm cả chính thức, bán chính thức và phi chính thức) có số lượng rất lớn, trong khi đó phần lớn có đều có quy mô nhỏ và năng lực về tài chính và công nghệ kém nên việc định hướng xây dựng mô hình hoạt động TTTD đối với các đơn vị này của CIC hướng tới đáp ứng các yêu cầu tối giản như sau:
 
- Dịch vụ cung cấp được cụ thể hóa, thông qua các ứng dụng cụ thể như website, phần mềm win form...;
 
- Giao diện phần mềm cần thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng;
 
- Hỗ trợ các máy tính cấu hình thấp, đời cũ;
 
- Dễ dàng cài đặt, triển khai;
 
- Có chức năng hỗ trợ người dùng ngay trên giao diện phần mềm...
 
Hệ thống kết nối cho các tổ chức TCVM sẽ theo hướng: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các chức năng khác thông qua 01 website. Người dùng từ các tổ chức TCVM truy cập website này để thực hiện các nghiệp vụ TTTD chính như: Gửi báo cáo thông tin tín dụng, hỏi trả lời tin báo cáo TTTD và chức năng tra soát, thanh toán phí. 
 
Tăng cường biện pháp hỗ trợ từ CIC
 
- Xây dựng tài liệu, sổ tay hướng dẫn kết nối chi tiết để cung cấp đến các đơn vị khi cần; hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng trong quá trình các đơn vị thực hiện kết nối;
 
- Tổ chức các lớp học hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, có thể tổ chức tập trung hoặc online;
 
- Có các chính sách hỗ trợ về giá sản phẩm đối với các tổ chức TCVM, áp dụng cả với đối tượng TCVM bán chính thức.
 
Giải pháp kết nối trao đổi TTTD đối với công ty P2P lending
 
Tham mưu NHNN trong việc xây dựng khung pháp lý liên quan đến trao đổi TTTD với công ty P2P lending
 
Hiện tại, NHNN đang trình Chính phủ về việc Xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho các Công ty Fintech nói chung và Công ty P2P lending nói riêng phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế; tạo cơ chế hợp tác giữa các ngân hàng và các công ty Fintech nói chung và công ty P2P lending nói riêng. Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm đang xây dựng, bên cạnh các quy định về thể chế, hoạt động của các đơn vị này, cần có những quy định về việc bắt buộc các doanh nghiệp gửi báo cáo cho CIC, cũng như khuyến khích các đơn vị tham khảo thông tin từ CIC trong quá trình cấp tín dụng.
 
Xây dựng mô hình kết nối phù hợp đặc trưng hoạt động
 
Các công ty Fintech có nền tảng công nghệ và nhân sự cao, thường đã có sẵn hệ thống quản lý hoàn chỉnh, cho phép có thể tạo lập các báo cáo dưới dạng dữ liệu có cấu trúc, sẵn sàng cho các giao tiếp máy - máy. Đồng thời các công ty Fintech thường có nhu cầu lưu trữ và tái sử dụng các TTTD nhận được nên việc xây dựng mô hình hoạt động TTTD đối với các đơn vị này cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
 
- Dịch vụ cung cấp cần được tiêu chuẩn hóa, sẵn sàng đối với các kết nối máy - máy;
 
- Không cần giao diện phần mềm;
 
- Dữ liệu gửi đi và nhận được phải ở dạng dễ dàng lưu trữ và tái sử dụng;
 
- Thời gian triển khai ngắn, khả năng tương thích với nhiều hệ thống khác nhau...
 
Do đó, đề xuất xây dựng hệ thống cho các công ty Fintech như sau: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các chức năng khác dưới dạng services hoặc API. Dựa trên thông số kết nối và hướng dẫn do CIC cung cấp, các công ty Fintech có thể tự kết nối và thực hiện các nghiệp vụ TTTD chính như: Gửi báo cáo thông tin tín dụng, hỏi trả lời tin báo cáo TTTD và thực hiện chức năng tra soát, thanh toán phí.
 
Tăng cường biện pháp hỗ trợ từ phía CIC
 
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về đường truyền kết nối, công nghệ thông tin, thiết kế mẫu sản phẩm...để khi khuôn khổ pháp lý được thông qua có thể cho các công ty Fintech tham gia hệ thống TTTD;
 
- Chủ động tham mưu cho NHNN trong việc xây dựng hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TTTD của các tổ chức TCVM, Fintech;
 
- Xây dựng tài liệu, sổ tay hướng dẫn kết nối chi tiết để cung cấp đến các đơn vị khi cần;
 
- Hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng trong quá trình các đơn vị thực hiện kết nối;
 
- Tổ chức các lớp học hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, có thể tổ chức tập trung hoặc online;
 
Để có thể xây dựng thành công mô hình kết nối, trao đổi TTTD giữa CIC và các tổ chức TCVM, công ty P2P lending, ngoài các biện pháp chủ động của CIC, cần có sự phối hợp của các bên liên quan, trước hết là hoàn thiện hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Quản lý Nhà nước nói chung, NHNN nói riêng và sự chủ động phát triển về công nghệ, nguồn nhân lực của chính bản thân các đơn vị để phối hợp hiệu quả với CIC.

 
Tài liệu tham khảo:
1. Danh bạ TCVM Việt Nam 2013-2016;
2. Tài chính vi mô tại Việt Nam: Thực trạng hoạt động và các hàm ý chính sách (Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần);
3. Phát triển hoạt động của các tổ chức TCVM tại Việt Nam (Nguyễn Quỳnh Phương);
4. Cho vay ngang hàng cần khuôn khổ pháp lý phù hợp - Thời báo Ngân hàng (http://thoibaonganhang.vn/cho-vay-ngang-hang-can-khuon-kho-phap-ly-phu-hop-85912.html);
5. Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 và Thông tư sửa đổi số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Ban hành Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Phan Huy Thắng

Nguồn: CĐTHNH Số 8/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chiến lược của ngân hàng trong thời đại bùng nổ công nghệ tài chính
Chiến lược của ngân hàng trong thời đại bùng nổ công nghệ tài chính
24/03/2023 467 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn sẽ là xu thế trong tương lai, sự thâm nhập của Fintech vào lĩnh vực ngân hàng được dự báo sẽ diễn ra ngày càng nhanh chóng và sâu rộng hơn. Để không bị bỏ lại phía sau, các ngân hàng cần sớm hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng với các điều kiện mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của sinh viên
Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của sinh viên
22/03/2023 510 lượt xem
Dịch vụ ngân hàng số là dịch vụ ngân hàng sử dụng các thiết bị thông minh, cho phép khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính và các tiện ích nâng cao do ngân hàng cung cấp. Cụ thể, nền tảng số này không chỉ thỏa mãn tất cả nhu cầu tài chính của khách hàng (mở tài khoản, thanh toán, mở thẻ tín dụng, chuyển tiền nhanh...) mà còn kết nối rộng khắp với các hệ sinh thái lớn, như tiêu dùng, giải trí, đầu tư... Ngân hàng số là bước phát triển cao hơn của ngân hàng điện tử.
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
17/03/2023 3.319 lượt xem
Từ tháng 11/2022, sự xuất hiện của một ứng dụng mới có tên gọi Chat GPT (Chat Generative Pre-training Transformer) - một Chatbot được mệnh danh là trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh nhất thế giới do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển làm giới công nghệ trên toàn thế giới quan tâm và đã thu hút số lượng lớn người dùng.
Đảm bảo an ninh, an toàn giao dịch tài chính - ngân hàng trên nền tảng số
Đảm bảo an ninh, an toàn giao dịch tài chính - ngân hàng trên nền tảng số
14/03/2023 888 lượt xem
Gần đây, xuất hiện hiện tượng nhóm đối tượng xấu, hoạt động có tổ chức gọi điện, nhắn tin lừa đảo người dân về dịch vụ rút tiền từ hạn mức thẻ tín dụng với mức phí cạnh tranh hoặc miễn phí để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Không những thế, các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản vẫn diễn ra ngày một tinh vi, không ít người dân đã “sập bẫy”.
Phát triển năng lực số cho nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh  cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số
Phát triển năng lực số cho nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số
03/03/2023 1.550 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và chuyển đổi số là thực tiễn tất yếu, đưa kinh tế - xã hội phát triển, đem đến cho con người một cuộc sống mới, tốt hơn.
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
01/02/2023 2.180 lượt xem
Theo nghiên cứu của các chuyên gia bảo mật, bất ổn chính trị thế giới năm 2022 dẫn đến những thay đổi sẽ tác động đến an ninh mạng trong nhiều năm tới. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tấn công tinh vi, các tổ chức cần nhanh chóng chuyển từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
Ứng dụng Sandbox để bảo mật và ngăn chặn các mối đe dọa trong hệ điều hành
Ứng dụng Sandbox để bảo mật và ngăn chặn các mối đe dọa trong hệ điều hành
31/01/2023 1.837 lượt xem
Hiện nay, nhiều ứng dụng sử dụng hằng ngày được áp dụng công nghệ Sandbox giúp bảo vệ hệ điều hành tránh khỏi nguy cơ các cuộc tấn công của hacker - người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính để làm thay đổi, sử dụng nó với nhiều mục đích tốt/xấu khác nhau.
Phát triển kinh tế số tại Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay
Phát triển kinh tế số tại Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay
30/01/2023 2.797 lượt xem
Phát triển kinh tế số được xem là biện pháp tối ưu nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số.
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng thời gian qua và định hướng những năm tới
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng thời gian qua và định hướng những năm tới
26/01/2023 1.912 lượt xem
Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã phát triển vượt bậc và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Năm 2022: Chuyển đổi số ngành Ngân hàng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chuyển đổi số quốc gia
Năm 2022: Chuyển đổi số ngành Ngân hàng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chuyển đổi số quốc gia
20/01/2023 1.945 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán số, ngân hàng số. Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng đẩy mạnh tích hợp kết nối sản phẩm, dịch vụ, nền tảng với các ngành, lĩnh vực khác để thiết lập hệ sinh thái số và cung ứng sản phẩm, dịch vụ với trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt cho khách hàng.
Phát triển hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại Học viện Ngân hàng
Phát triển hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại Học viện Ngân hàng
16/01/2023 1.737 lượt xem
Trên tinh thần hội nhập quốc tế về giáo dục, với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển nền giáo dục Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng và nằm trong top các trường hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, trong những năm vừa qua, HVNH đã tiên phong xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, văn minh, mang đến cơ hội học tập liên tục, khai phóng sự sáng tạo và phát triển con người toàn diện, trong đó hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia
10/01/2023 3.482 lượt xem
Bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tiếp tục triển khai các định hướng, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ để nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật thúc đẩy chuyển đổi số và khung pháp lý cho hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đem lại sự tiện ích cho doanh nghiệp và người dân.
Tác động của công nghệ mạng 6G và những yêu cầu đảm bảo an ninh bảo mật ứng phó với tấn công mạng
Tác động của công nghệ mạng 6G và những yêu cầu đảm bảo an ninh bảo mật ứng phó với tấn công mạng
06/01/2023 2.283 lượt xem
Công nghệ mạng 6G sẽ tạo điều kiện điều hành phương tiện vận chuyển một cách thông minh, giúp cắt giảm mức phát thải carbon, hơn nữa khả năng phân phối năng lượng tốt hơn sẽ nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa. Công nghệ mạng 6G hiện vẫn đang được các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế thảo luận, trong đó, việc nghiên cứu các phương pháp tăng cường an ninh nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mạng là một trong ưu tiên hàng đầu khi nghiên cứu về công nghệ mạng 6G.
Siêu ứng dụng - Cơ hội và thách thức
Siêu ứng dụng - Cơ hội và thách thức
05/01/2023 3.028 lượt xem
Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hầu hết người dùng điện thoại thông minh đều cài đặt ít nhất một ứng dụng (App) để thanh toán hóa đơn hoặc ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng. Một thuật ngữ công nghệ mới đang nổi đó là “Siêu ứng dụng” (Super App) đang rất phát triển trên thị trường, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Vậy siêu ứng dụng là gì và Việt Nam có đang sở hữu một siêu ứng dụng mang tính cách mạng không?
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.170

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.150

Vàng SJC 5c

66.450

67.170

Vàng nhẫn 9999

54.950

55.950

Vàng nữ trang 9999

54.850

55.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.280 23.650 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.335 23.635 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.290 23.650 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.310 23.670 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.250 23.630 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.280 23.785 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.315 23.660 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.310 23.910 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.350 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,00
5,10
5,10
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,40
5,50
5,60
7,40
7,50
7,70
7,90
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
7,30
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,30
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?