Tăng vốn điều lệ cho Agribank để tăng cường vai trò của ngân hàng chủ lực trong tam nông
24/05/2023 328 lượt xem
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, chiều ngày 22/5/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng báo cáo Quốc hội một số nội dung chính của Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội về việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội.
 
 

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình trước Quốc hội.

Theo đó, Chính phủ cho rằng việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là rất cần thiết bởi: Thứ nhất, theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, trong giai đoạn 2021 - 2025, các NHTM Nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường, tích cực tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu kém. Vì vậy, các NHTM Nhà nước cần được nâng cao năng lực tài chính, trong đó có giải pháp thực hiện tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước. Giải pháp này cũng đã được Quốc hội cho chủ trương tại Nghị quyết 43.

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank là 34.328 tỉ đồng, ở mức thấp so với các NHTM có vốn Nhà nước khác và thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với một số NHTM cổ phần. Do vậy, tăng vốn điều lệ cho Agribank sẽ tăng cường vai trò chủ lực, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như Agribank.

Thứ hai, theo Điều 130 Luật các TCTD và Điều 6 Thông tư số 41 của NHNN, các TCTD phải đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. Trên thực tế, tại thời điểm 31/12/2021, tỉ lệ an toàn vốn của Agribank mới chỉ đạt mức 7%, thấp hơn nhiều so với mức vốn tối thiểu 8%. Vì vậy, việc bổ sung thêm vốn điều lệ sẽ giúp Agribank đảm bảo tuân thủ được tỉ lệ an toàn vốn lên trên mức 8% và duy trì ổn định tỉ lệ này theo quy định, hướng đến tuân thủ quy định của Basel 2.

Thứ ba, việc đầu tư bổ sung vốn Nhà nước sẽ giúp Agribank cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm, góp phần mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa và tăng giá trị thặng dư khi thực hiện cổ phần hóa.

Thứ tư, việc tăng vốn là cơ sở quan trọng để Agribank mở rộng quy mô hoạt động, nhất là tín dụng, góp phần tích cực vào quá trình thực thi chính sách tiền tệ và điều hành chính sách kinh tế của Chính phủ.

Về căn cứ pháp lí, Thống đốc cho biết, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 và Điều 13 Luật số 69 về quản lí, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của khoản 4 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lí, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Agribank thuộc đối tượng, phạm vi được đầu tư bổ sung vốn điều lệ vì đây là doanh nghiệp 100 % vốn Nhà nước. Hoạt động của Agribank tạo động lực phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Agribank được xếp loại A theo tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các TCTD, nhưng mức vốn điều lệ của Agribank không đáp ứng yêu cầu tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Agribank cũng đã xây dựng phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho giai đoạn 3 năm 2021-2023 đảm bảo theo đúng quy định tại Luật số 69 và Nghị định số 91.

Về thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp nhà nước, Thống đốc đề xuất Agribank được đầu tư bổ sung vốn điều lệ với số tiền 17.100 tỉ đồng cho giai đoạn 2021 - 2023, lớn hơn mức vốn từ 10 nghìn tỷ đồng trở lên của dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Luật Đầu tư công.

C:\Users\hang.ninhthu\Desktop\z4367093510688-006600eff55e407b5d42e69d8646d7c420230522174828.jpg

Quốc hội nghe Thống đốc NHNN trình bày Tờ trình nâng vốn điều lệ cho Agribank

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14, Luật số 69, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với Agribank, Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank và Agribank có trách nhiệm quản lí, sử dụng vốn được đầu tư bổ sung đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Về phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Thống đốc cho biết, về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Agribank giai đoạn 2016 - 2021, đa số các chỉ tiêu tài chính chủ lực như tổng tài sản, huy động vốn, hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận trước thuế đều có mức tăng trưởng tích cực qua các năm.

Bên cạnh đó, Agribank cũng đã kiểm soát được chất lượng tín dụng, tỉ lệ nợ xấu luôn đảm bảo dưới 2% theo yêu cầu của NHNN. Agribank cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện tỉ lệ an toàn vốn như cơ cấu lại tài sản có rủi ro, trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm, thoái các khoản đầu tư, góp vốn và phát hành trái phiếu thứ cấp được tính vào vốn tự có cấp hai.

Về thực trạng vốn tự có và nhu cầu vốn tự có của Agribank, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vốn tự có của Agribank tại thời điểm 31/12/2021 đạt 101.081 tỉ đồng. Vốn tự có của Agribank xác định dự kiến sẽ giảm trong giai đoạn 2021 - 2023 là 11.580 tỉ đồng, chủ yếu do giảm giá trị trái phiếu tính vào vốn tự có cấp hai.

Với mục tiêu đưa tỉ lệ vốn an toàn tối thiểu lên mức trên 8% theo quy định, Agribank đã xác định nhu cầu vốn tự có đến 31/12/2023 là 136.300 tỉ đồng. Như vậy, so với thời điểm 31/12/2021, vốn tự có của Agribank còn thiếu 46.798 tỉ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn tự có, đến 31/12/2023, Agribank dự kiến bổ sung một số vốn tự có, một phần bằng nguồn trích lập các quỹ theo chế độ tài chính hiện hành; thu lãi trái phiếu đặc biệt của Chính phủ, trích lập dự phòng chung và phát hành trái phiếu tăng vốn cấp hai… tổng cộng khoảng 29.700 tỉ đồng.

Như vậy, số vốn tự có thiếu hụt còn lại khoảng 17.100 tỉ đồng. Agribank đề xuất được ngân sách nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ và số tiền này tương đương với số lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ của Agribank dự kiến nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2023.

Về nguồn cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội sử dụng các nguồn vốn như sau:

Một, từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70 ngày 11/11/2022 là 6.753 tỉ đồng.

Hai, phần còn lại là 10.347 tỉ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.

Về đánh giá tác động về hiệu quả kinh tế - xã hội, Thống đốc cho biết, với số vốn điều lệ tăng thêm, Agribank sẽ sử dụng vào hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là hạ tầng công nghệ, mở rộng hoạt động tín dụng cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng tỉ lệ an toàn vốn đạt ở mức tối thiểu 8% theo quy định, gia tăng giá trị doanh nghiệp cho Agribank; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cổ phần hóa và tăng giá trị thặng dư khi cổ phần hóa, đảm bảo duy trì và phát huy vai trò chủ lực của Agribank trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần giảm nghèo cũng như góp phần tích cực vào quá trình thực thi chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế của Chính phủ.

C:\Users\hang.ninhthu\Desktop\z4367093523038-4035d370817b1ef16f19e31b0de231ec20230522174940.jpg

Quốc hội nghe Thống đốc NHNN trình bày Tờ trình nâng vốn điều lệ cho Agribank

Về tác động của việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đến cân đối thu, chi ngân sách, Thống đốc cho biết, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank sẽ không ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách trong năm 2023 do số tiền 6.753 tỉ đồng đã được cân đối, bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước Trung ương và đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 70.

Đối với phần vốn còn lại, Chính phủ cũng đã dự kiến chi khi báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách Trung ương trong năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm 2023 - 2025. Tuy nhiên, Agribank dự kiến số lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2023 là 19.057 tỉ đồng, lớn hơn đề xuất cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank nên đề xuất này hoàn toàn khả thi.

Từ những trình bày nêu trên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương và đưa vào Nghị quyết chung của Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với nội dung:

Một là, chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021 - 2023 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 của Agribank nhưng tối đa không quá 17.100 tỉ đồng.

Hai, nguồn vốn bổ sung Điều lệ từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70 với trị giá là 6.753 tỉ đồng, phần còn lại 10.347 tỉ đồng được bố trí cấp trong năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Ba, trình tự, thủ tục thực hiện quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank được thực hiện theo quy định tại Luật số 69 và Luật Ngân sách nhà nước.

Theo thoibaonganhang.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Phát triển kinh tế biển tổng hợp dựa trên tiềm năng, tài nguyên, vị thế ở huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh
Phát triển kinh tế biển tổng hợp dựa trên tiềm năng, tài nguyên, vị thế ở huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh
02/06/2023 1.195 lượt xem
Tài nguyên vị thế là những giá trị mà các đặc tính tự nhiên có thể đem lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, chủ quyền, biên giới, biển đảo của quốc gia. Biển là cửa ngõ với hệ thống tài nguyên, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế.
Đánh giá đúng tình hình, có những giải pháp mới, đột phá
Đánh giá đúng tình hình, có những giải pháp mới, đột phá
02/06/2023 160 lượt xem
Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, các tháng đầu năm 2023.
Công đoàn cơ sở Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế, Sở Giao dịch và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế tổ chức Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi”
Công đoàn cơ sở Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế, Sở Giao dịch và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế tổ chức Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi”
02/06/2023 396 lượt xem
Hòa cùng không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, được sự nhất trí của Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương (NHNNTW), ngày 01/6/2023, tại Hà Nội, Công đoàn cơ sở 04 đơn vị thuộc NHNN: Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế, Sở Giao dịch và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đã tổ chức Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi” và tặng quà cho các cháu là con cán bộ đoàn viên.
BAC A BANK - chăm lo tốt đời sống người lao động để tăng trưởng kinh doanh bền vững
BAC A BANK - chăm lo tốt đời sống người lao động để tăng trưởng kinh doanh bền vững
02/06/2023 103 lượt xem
Triết lý kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) luôn hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc đích thực của con người, trong đó lực lượng cán bộ nhân viên, người lao động là một bộ phận quan trọng, luôn được hưởng những chính sách phúc lợi toàn diện, thiết thực. Để làm được điều đó, Công đoàn cơ sở BAC A BANK đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm lo đời sống người lao động, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh.
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Chính sách, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Chính sách, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
01/06/2023 846 lượt xem
Sáng 01/6/2023, tại Chương trình Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
Chính phủ đã có quyết sách đúng đắn, kịp thời giúp KT - XH phục hồi nhanh sau dịch Covid-19
Chính phủ đã có quyết sách đúng đắn, kịp thời giúp KT - XH phục hồi nhanh sau dịch Covid-19
01/06/2023 218 lượt xem
Ý kiến của nhiều ĐBQH khẳng định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời giúp kinh tế nước ta phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử
31/05/2023 227 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kí ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?