Nâng cao hơn nữa kỉ cương, kỉ luật, cải cách hành chính của Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương
24/11/2023 336 lượt xem
Ngày 23/11/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị về thực hiện quy chế làm việc, cải cách hành chính và trật tự nội vụ tại Cơ quan NHNN Trung ương. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, Thủ trưởng Cơ quan hành chính NHNN Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng đơn vị và trưởng phòng Tổng hợp các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các vụ, cục, Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đề nghị các đơn vị báo cáo, làm rõ việc chấp hành quy chế làm việc; sự phối hợp giữa các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN trong xử lí công việc; đánh giá chung về việc triển khai công tác hành chính, công tác văn thư lưu trữ, đặc biệt là công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Từ đó, Hội nghị cần chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 


Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Thực hiện nghiêm túc về quy chế làm việc của NHNN và cải cách thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Văn phòng NHNN và các vụ, cục, đơn vị tại Hội nghị, thời gian qua, nhìn chung các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc NHNN Trung ương đã tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt các quy định tại quy chế làm việc của NHNN, quy chế làm việc mới của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, các cấp, các ngành, các ý kiến chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN và đạt nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỉ cương, kỉ luật, cải cách hành chính và đẩy nhanh tiến độ xử lí công việc tại NHNN Trung ương.

Về trách nhiệm giải quyết công việc và quan hệ phối hợp công tác, các đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lí và các nhiệm vụ được Ban Lãnh đạo NHNN giao. Cán bộ, công chức NHNN Trung ương đã cơ bản chấp hành kỉ luật, kỉ cương, các nội quy, quy chế làm việc của NHNN và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xử lí công việc.

Công tác phối hợp được các đơn vị quan tâm và tăng cường hình thức trao đổi trực tiếp để giảm bớt thủ tục, văn bản qua lại. Nhiều đơn vị đã tích cực chia sẻ thông tin, có ý kiến, quan điểm phối hợp cụ thể, rõ ràng, kịp thời khi có yêu cầu. Quan hệ công tác giữa thủ trưởng đơn vị với cấp ủy và tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị tiếp tục được coi trọng, góp phần duy trì đoàn kết nội bộ và tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai.

 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Bên cạnh đó, các đơn vị, vụ, cục đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được giao và định kì báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN; kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lí và báo cáo Lãnh đạo NHNN phụ trách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan/tổ chức theo đúng quy định. Các báo cáo định kì, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất cơ bản được chuẩn bị kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN.

Tổ chức triển khai có hiệu quả về công tác cải cách hành chính

Trong 10 tháng năm 2023, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, NHNN đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác cải cách hành chính.

Thứ nhất, về cải cách, hoàn thiện thể chế: NHNN đã khẩn trương xây dựng, ban hành và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lí, đáp ứng tiến độ, thời hạn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lí. Một số thể chế quan trọng đã và đang gấp rút hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành, điển hình như Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để luật hóa các quy định về xử lí nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và sửa đổi, bổ sung các quy định về thành lập và hoạt động ngân hàng…; đã trình Chính phủ ban hành 02 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định; ban hành theo thẩm quyền 14 thông tư theo đúng tiến độ tại chương trình xây dựng thông tư năm 2023, trong đó có các văn bản quan trọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tiếp tục duy trì sản xuất - kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như: Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Thống đốc NHNN…

Thứ hai, về công tác cải cách thủ tục hành chính: Văn phòng đã tham mưu giúp Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023. Ngoài phương án cắt giảm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023, các đơn vị đã chủ động cắt giảm đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính tại 05 văn bản; đã tiến hành đánh giá tác động đối với 35 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lí của NHNN theo đúng trình tự, thủ tục quy định; thẩm định ban hành 09 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lí của NHNN được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện quy định một cửa trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách công vụ, công chức: NHNN đã cơ bản hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ (đã ban hành 17 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc).

Kỉ luật, kỉ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được giữ vững; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, văn hóa công vụ và đạo đức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại NHNN tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh; Thống đốc NHNN đã ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lí tại các đơn vị thuộc NHNN; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức NHNN nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ của ngành.

Thứ tư, về cải cách tài chính công: Trong năm 2023, Thống đốc NHNN đã ban hành 04 quyết định về quản lí tài chính; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt Đề án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Thứ năm, về triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số: NHNN tiếp tục triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, trọng tâm là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số/qua kênh số; tiếp tục triển khai tích hợp, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của NHNN với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết các dịch vụ công và các hoạt động nghiệp vụ của NHNN; hoàn thiện hệ thống báo cáo định kì của NHNN đáp ứng yêu cầu cung cấp các chỉ tiêu, số liệu báo cáo với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục phối hợp tích cực với đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an triển khai Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN ngày 24/4/2023 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, các đơn vị tại NHNN Trung ương đã tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ và đã có những chuyển biến tích cực. Hiện tất cả các đơn vị thuộc NHNN đã triển khai xử lí văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng thông qua hệ thống Edoc; 100% văn bản gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia được kí số và được xác thực theo quy định. Đến hết tháng 10/2023, NHNN đã nhận và xử lí 14.299 văn bản, tài liệu đến, trong đó có 6.147 văn bản, tài liệu qua trục liên thông; gửi 12.824 văn bản, trong đó 3.179 văn bản qua trục liên thông văn bản quốc gia…

Đặc biệt, xác định công tác bảo vệ bí mật nhà nước là cực kì quan trọng, vì vậy Ban Lãnh đạo NHNN luôn quan tâm chỉ đạo sát sao. Văn phòng NHNN với chức năng đầu mối đã tham mưu giúp Thống đốc NHNN xây dựng, hoàn thiện danh mục bí mật nhà nước (trình Thủ tướng Chính phủ ban hành), trình Thống đốc NHNN ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của NHNN và các văn bản hướng dẫn có liên quan, tạo hành lang pháp lí đồng bộ, thống nhất để áp dụng tại NHNN, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình mới. Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN đã quan tâm và nghiêm túc thực hiện các quy định về bí mật nhà nước như tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước để nâng cao ý thức, tính tự giác về bảo vệ bí mật nhà nước của cán bộ, công chức trong đơn vị; đảm bảo an toàn các khu vực sao chụp, soạn thảo, cất giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước...

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá, thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn lại công tác cải cách hành chính, công tác quản lí điều hành nội vụ của NHNN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đó là: Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chung của cả Ngân hàng Trung ương đạt kết quả tốt và khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị về cơ bản đã đạt được trong toàn Ngành; trách nhiệm, ý thức của công chức, viên chức đã được nâng lên; việc phối hợp xử lí công việc giữa các đơn vị, vụ, cục cũng được nâng cao; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm và đạt được những yêu cầu đề ra…

Để đảm bảo công tác cải cách hành chính, chấp hành Quy chế làm việc và bảo vệ bí mật nhà nước tại Ngân hàng Trung ương, phát huy tốt những kết quả đã đạt được và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, phổ biến và triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách quyết liệt và cụ thể, rõ ràng hơn. Trong đó, cần hết sức chú trọng về công tác văn thư lưu trữ; tổ chức tập huấn ngay về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời, xây dựng Chỉ thị của Thống đốc NHNN để thực hiện trong toàn Ngành. Bên cạnh đó, cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác điều hành, thực hiện chế độ báo cáo và giải quyết thủ tục hành chính; cải cách việc tổ chức các cuộc họp, hạn chế sao chụp văn bản, tài liệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phó Thống đốc Thường trực cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường sự phối hợp công tác, thực hiện tốt quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định nội bộ của NHNN và Quy chế văn hóa công sở; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn trụ sở. Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường sinh hoạt đoàn thể, qua đó, rèn luyện bản lĩnh và xây dựng đoàn kết, gắn bó đối với cơ quan, đơn vị.

Đức Thuận
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
04/03/2024 164 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong hai ngày 02 và 03/3/2024, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) tổ chức chương trình “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
04/03/2024 137 lượt xem
Nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 04/3/2024, Chi bộ Tạp chí Ngân hàng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 263 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 804 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 549 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 549 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 618 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 616 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 587 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

Vàng SJC 5c

77.800

80.720

Vàng nhẫn 9999

65.600

66.800

Vàng nữ trang 9999

65.500

66.400


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,500 24,870 26,109 27,542 30,490 31,787 159.34 168.65
BIDV 24,545 24,855 26,297 27,515 30,608 31,768 160.37 168.83
VietinBank 24,456 24,876 26,330 27,525 30,892 31,902 160.88 168.83
Agribank 24,500 24,840 26,239 27,483 30,594 31,727 160.30 168.34
Eximbank 24,460 24,850 26,381 27,130 30,794 31,669 161.71 166.31
ACB 24,450 24,800 26,304 26,959 30,837 31,479 160.92 166.09
Sacombank 24,495 24,960 26,539 27,097 31,079 31,595 162.24 167.31
Techcombank 24,523 24,867 26,186 27,535 30,525 31,839 157.57 170
LPBank 24,240 25,170 26,259 27,597 30,879 31,830 159.79 171.29
DongA Bank 24,550 24,850 26,410 27,070 30,850 31,660 159.80 166.70
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?