Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
27/11/2023 381 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (Luật BHTG) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. Luật BHTG là văn bản pháp lí cao nhất điều chỉnh hoạt động BHTG tại Việt Nam và là cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD). Thực tiễn sau 10 năm triển khai, Luật BHTG đã cho thấy một số tồn tại và bất cập cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ các quy định pháp luật liên quan, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.
 

 
Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng

Luật BHTG trải qua 10 năm đi vào cuộc sống đã nâng cao hiệu quả của chính sách BHTG, đưa chủ trương bảo vệ người gửi tiền và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng lên một tầm cao mới. Luật BHTG đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lí nhà nước về BHTG, tổ chức BHTG, tổ chức tham gia BHTG cũng như quy định về quyền lợi của người gửi tiền được BHTG.

Sau khi Luật BHTG có hiệu lực, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tham gia hỗ trợ, tái cơ cấu các TCTD theo quy định của Luật cũng như các văn bản dưới Luật, theo chỉ đạo của NHNN để bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự phát triển lành mạnh của các TCTD.

Cụ thể, BHTGVN bảo vệ người gửi tiền thông qua các hoạt động nghiệp vụ giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, đồng thời thực hiện kiểm tra chuyên sâu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Khi phát hiện các vấn đề sai sót, tồn tại cũng như các rủi ro, yếu kém, BHTGVN báo cáo NHNN để chấn chỉnh, xử lí.

BHTGVN tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG nhằm nâng cao niềm tin công chúng, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD. Nhờ vậy, đã góp phần giảm thiểu các rủi ro dẫn tới đổ vỡ TCTD.

Hiệu quả của Luật BHTG thể hiện rõ nhất qua việc từ năm 2015 cho tới nay, không xảy ra đổ vỡ, phá sản tổ chức tham gia BHTG. Việc thực thi chính sách BHTG đã góp phần giúp các TCTD hoạt động ổn định, an toàn, không có rủi ro mang tính hệ thống, quyền lợi của người gửi tiền được đảm bảo.

Với người gửi tiền, BHTGVN cam kết chi trả theo hạn mức trả tiền bảo hiểm 125 triệu đồng khi tổ chức tham gia BHTG bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản. Từ khi thành lập tới nay, BHTGVN đã chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại 39 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bị giải thể, phá sản.

Nguồn lực tài chính của tổ chức BHTG đã có sự phát triển mạnh qua từng năm, đủ khả năng phản ứng kịp thời khi TCTD gặp sự cố và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác mà Chính phủ, NHNN giao để góp phần tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém.

Có thể nói, những năm qua, với việc triển khai có hiệu quả Luật BHTG - hành lang pháp lí cao nhất cho hoạt động của BHTGVN, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo đảm, sự ổn định của hệ thống các TCTD cũng được duy trì.

Những tồn tại cần tháo gỡ

Những bất cập, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật BHTG tập trung ở việc Luật chưa quy định, quy định chưa rõ hoặc có quy định nhưng chưa thống nhất với luật khác.

Một số quy định tại Luật BHTG chưa cụ thể, dẫn tới quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn, Luật BHTG quy định, tiền gửi được bảo hiểm gồm tiền gửi có kì hạn, tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật Các TCTD. Tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có quy định rõ về “các hình thức tiền gửi khác”; do vậy, còn có các quan điểm khác nhau trong việc xác định tiền gửi được bảo hiểm đối với hình thức như tiền gửi kí quỹ, thẻ trả trước...

Việc áp dụng mức phí BHTG phân biệt giữa các TCTD còn khó khăn. Hệ thống các TCTD vẫn đang trong quá trình cơ cấu lại, gắn với trọng tâm là xử lí căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém. Việc áp dụng phí BHTG phân biệt sẽ làm tăng gánh nặng tài chính đối với các tổ chức tham gia BHTG; đặc biệt, những TCTD có độ rủi ro cao, gia tăng khó khăn cho quá trình tái cơ cấu và xử lí nợ xấu của các tổ chức này.

Ngoài ra, Luật BHTG quy định tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN nhưng chưa quy định BHTGVN được bán trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN khi cần thiết.

Đi kèm với quá trình tái cơ cấu các TCTD, các cơ chế, chính sách đã được sửa đổi, tiêu biểu là Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD đã trao thêm chức năng, nhiệm vụ mới cho BHTGVN nhằm tham gia tích cực vào quá trình này. BHTGVN được giao nhiệm vụ cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; tham gia đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND, tổ chức tài chính vi mô, công ty tài chính; tham gia xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt, tham gia Ban kiểm soát đặc biệt... Đây là những chức năng, nhiệm vụ chưa được quy định tại Luật BHTG.

Quốc hội, Chính phủ gần đây có nhiều chỉ đạo NHNN liên quan đến việc cần sớm sửa đổi Luật BHTG giai đoạn 2022 - 2025 để nâng cao vai trò của BHTGVN trong tái cơ cấu hệ thống các TCTD. Điều này được thể hiện trong rất nhiều văn bản như: Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, một trong ba dự án luật quan trọng Chính phủ giao NHNN xây dựng, triển khai cho giai đoạn 2015 - 2025 đó là “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG”; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật BHTG để sử dụng nguồn tiền kết dư phí BHTG xử lí các TCTD yếu kém.  

Bên cạnh đó, ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG giai đoạn 2022 - 2025 là nội dung quan trọng được đề cập tại Quyết định này.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 62/2022/QH15 ngày 16/6/2022, Quốc hội yêu cầu việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lí, tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó có các luật như: Luật Các TCTD, Luật BHTG, Luật NHNN và các văn bản liên quan, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD. Tiếp đến, tại phiên họp cho ý kiến về việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với Dự án Luật Các TCTD (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý việc sửa đổi Luật Các TCTD cần song hành với sửa đổi Luật BHTG để đảm bảo tính đồng bộ.

Như vậy, có thể thấy, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền là quan điểm xuyên suốt của Chính phủ. Để thực hiện tốt mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đó là sớm sửa đổi Luật BHTG. Theo các chuyên gia kinh tế, Luật BHTG sửa đổi cần được xây dựng theo hướng khắc phục những bất cập từ thực tiễn triển khai; bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHTG và vấn đề cơ cấu lại TCTD yếu kém. Đặc biệt là định hướng sử dụng công cụ BHTG vào quá trình can thiệp sớm thông qua việc quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của tổ chức BHTG; bổ sung quyền hạn cho BHTGVN tham gia tái cơ cấu, xử lí QTDND yếu kém như: Tiếp quản trực tiếp, tham gia quản trị hoặc góp vốn để chi phối hoạt động của QTDND...

Luật BHTG sửa đổi cũng cần trao quyền cho BHTGVN được tiếp cận sâu và đầy đủ thông tin về đánh giá sự lành mạnh của TCTD; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN như: Quy định BHTGVN phối hợp với NHNN kiểm tra, giám sát QTDND trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng theo yêu cầu của NHNN...

Về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, bổ sung quy định BHTGVN cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt để thống nhất với quy định tại Luật Các TCTD sửa đổi năm 2017 và cụ thể hóa một số nội dung để đảm bảo cơ sở pháp lí cho BHTGVN trong quá trình cho vay đặc biệt, ví dụ: Nguồn vốn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với TCTD, cơ chế xử lí rủi ro...

Việc sửa đổi Luật BHTG cần bổ sung các quy định để BHTGVN tăng cường hơn trong khâu giám sát, kiểm tra, cảnh báo sớm rủi ro hoạt động của các TCTD; sửa đổi, bổ sung về nguồn vốn hoạt động và việc mở rộng danh mục đầu tư để tăng cường năng lực tài chính cho tổ chức BHTG.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo hướng chi trả sớm hơn để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực từ BHTG vào thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại TCTD yếu kém, xử lí nợ xấu nhằm bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống các TCTD.

Tại Hội thảo của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương (APRC), Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) năm 2023 với chủ đề “Tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời” do BHTGVN đăng cai tổ chức từ ngày 09-10/11/2023, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, hiện nay, Việt Nam đang xây dựng dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định và xử lí những vướng mắc, bất cập của pháp luật về TCTD.

Đối với BHTGVN, theo Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi dự kiến nâng tầm vị trí, giao trách nhiệm hơn nữa qua việc bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ trong can thiệp sớm và xử lí TCTD yếu kém. Đây cũng là tiền đề quan trọng và tiếp nối cho quá trình sửa đổi Luật BHTG.

“Chắc chắn, sau khi các Luật được sửa đổi, BHTGVN sẽ trở thành một định chế tài chính lớn, có vai trò, chức năng quan trọng hơn”, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Về phía BHTGVN, đã chủ động thực hiện tổng kết thi hành Luật BHTG và nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG. Hi vọng trong bối cảnh sửa đổi Luật Các TCTD là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để củng cố nền tảng cho các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống; khi dự thảo Luật Các TCTD được Quốc hội thông qua sẽ tạo đòn bẩy cho việc tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung Luật BHTG để bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD ngày một hiệu quả hơn.  

BHTGVN cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực tham gia tái cơ cấu hệ thống các TCTD; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền để giữ vững vai trò, tôn chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và là công cụ đắc lực của Chính phủ, NHNN trong đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. 

VH
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 73 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 621 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 403 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 411 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 484 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 488 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 446 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
27/02/2024 339 lượt xem
Theo thông lệ, trước thềm Hội nghị cấp cao của Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Phó Thống đốc và Thứ trưởng Tài chính ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 3, 4/2024, các Nhóm công tác trong khuôn khổ hợp tác hội nhập ngân hàng khu vực tài chính - ngân hàng ASEAN (Nhóm công tác ASEAN) tổ chức họp để chuẩn bị các nội dung kỹ thuật báo cáo lên cấp cao.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
27/02/2024 305 lượt xem
Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp cùng Phó Thống đốc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Về phía ngân hàng Citibank tại Việt Nam có lãnh đạo phụ trách khối tuân thủ và phụ trách quan hệ đối ngoại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?