Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Công tác dân vận góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng:02:12 14/10/2020
Lượt xem: 225
Cỡ chữ
Ngày 15 tháng 10 năm 1949, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng
 
Ngày 15 tháng 10 năm 1949, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120. “Dân vận” là một tác phẩm ngắn gọn nhưng rất súc tích, cô đọng, chứa đựng những tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh về công tác dân vận; về bản chất của Nhà nước ta; về nội dung của công tác vận động quần chúng; về những người có trách nhiệm làm công tác dân vận và về những phẩm chất phải có ở những người “phụ trách” dân vận. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.


Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (đứng giữa) tham gia Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh 
tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (tháng 12/2018)
Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo, tập hợp, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Khi đã giành chính quyền, Đảng ta quán triệt và thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh “Nước lấy dân làm gốc”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, năm 1991 và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1992, đều khẳng định: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Đảng ta luôn nhất quán, khẳng định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhà nước đại diện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Trong những năm qua, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Đảng ta luôn quán triệt, thực hiện quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Những kết quả quan trọng đó, đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Công tác dân vận góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương trong sạch, vững mạnh
 
Việc quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhất là phương pháp “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố cơ bản để giành thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở và đó là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm sự phát triển của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng thời xác định được ý nghĩa quan trọng của công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.
 
Để triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể quần chúng để triển khai thực hiện công tác dân vận; đồng thời, luôn bám sát các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kết luận số 114-KL/TWngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước; Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Một số kết quả nổi bật về triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương có thể khái quát như sau:
 
Thứ nhất, các cấp ủy Đảng thường xuyên bám sát nhiệm vụ và chủ động phối hợp với chuyên môn để tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; qua đó, giáo dục ý thức chấp hành, nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng say công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, trong đó, một số cấp ủy đã phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn và hiệu quả. Nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn dẫn đầu về công tác cải cách hành chính trong khối các bộ, ngành Trung ương.


Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (đứng ngoài cùng bên phải) tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách 
tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (tháng 3/2018)
 
Thứ hai, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát tình hình thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng để kịp thời xử lý và thông tin, tuyên truyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở các nội dung tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực tham gia tiếp xúc, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp… để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tư vấn các chính sách tín dụng của Chính phủ, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với các chính sách ưu đãi, qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ổn định và nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, để tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, trước khi ban hành các chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đều tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân thông qua các cơ quan báo chí, tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước để lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ đó, việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các chế độ, chính sách áp dụng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
 
Thứ ba, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế làm việc gắn với công tác dân vận; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Quy chế thực hiện dân chủ; cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; đồng thời, lấy chi bộ làm trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị.
 
Thứ tư, thông qua công tác dân vận, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và giáo dục truyền thống lịch sử. Điển hình là hoạt động quyên góp hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); quyên góp xây dựng Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối và hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn ATK Việt Bắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018). Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong Đảng bộ đã quyên góp, hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, hàng chục điểm trường, nhà văn hóa; hỗ trợ nhiều trang thiết bị, dụng cụ học tập, đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
 
Thứ năm, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong ngành Ngân hàng, nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa và phong trào thi đua được phát động đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các đoàn thể quần chúng đã chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của ngành Ngân hàng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Công đoàn cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng. Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục và định hướng lý tưởng, khơi dậy niềm tin của thế hệ trẻ ngành Ngân hàng đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.
 
Đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong điều kiện hiện nay
 
Trong bối cảnh ngành Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do tác động của tình hình trong nước và quốc tế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…, trong khi trình độ dân trí ngày càng cao, các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa chiều, để phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được thời gian qua về công tác dân vận, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận với một số nội dung trọng tâm như sau: 
 
(i) Làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ; chuyển tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có liên quan đến công tác dân vận để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ nắm vững và tự giác chấp hành.
 
(ii) Xây dựng các mô hình công tác dân vận và điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là biện pháp quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
 
(iii) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; công khai, minh bạch và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu ở mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị.
 
(iv) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong Đảng bộ; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội nhằm góp phần tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Việt Bảo

Theo TCNH số 19/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao