Tạp chí Ngân hàng Số Chuyên đề đặc biệt 2022
30/06/2022 1.962 lượt xem
MỤC LỤC SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT NĂM 2022

1 - Lời giới thiệu
 
2 - Ngành Ngân hàng Việt Nam chuyển đổi số để chủ động thích ứng và phát triển bền vững.
Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 
8 - Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - Cơ hội, thách thức và khuyến nghị hoàn thiện pháp lý.
Tạ Quang Đôn
 
18 - Xu hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.
TS. Nguyễn Thị Hòa
 
29 - Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Lê Quốc Nghị

34 - Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
ThS. Lê Thị Thúy Sen
 
38 - Thực trạng chuyển đổi số hệ thống ngân hàng Việt Nam -  Xu hướng và kiến nghị.
TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo & Nghiên cứu BIDV
 
46 - Chuyển đổi số của ngân hàng: Từ thế giới đến thực tiễn ở Việt Nam.
PGS., TS. Hoàng Công Gia Khánh, PGS., TS. Trần Hùng Sơn 
 
56 - Chuyển đổi số ngân hàng tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức.
ThS.  Trần Minh Chương
 
62 - Những kết quả thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng.
TS. Lê Tấn Nghiêm, PGS., TS. Lê Long Hậu, Trần Việt Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Dương Bích Tuyền

68 - Ngân hàng số Việt Nam năm 2030 - Giải pháp từ nội tại ngân hàng thương mại.
TS. Hà Thị Tuyết Minh, PGS., TS. Hoàng Xuân Lâm
 
75 - Hoàn thiện pháp luật về ngân hàng số ở Việt Nam hiện nay.
TS. Nguyễn Văn Phương
 
84 - Fintech và những thách thức trong việc ban hành các quy định pháp lý.
Dương Quốc Anh
 
87 - Góc nhìn mới về chuyển đổi số hoạt động ngân hàng - Các ngân hàng cần làm gì?
TS. Vũ Hồng Thanh 
 
92 - Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số.
Trương Thị Hoài Linh
 
100 - Gian lận ngân hàng điện tử - Một dạng hành vi phạm tội mới trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
TS. Hà Lệ Thủy
 
107 - Kinh nghiệm quản lý chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại một số quốc gia châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Lê Thùy Dương
 
114 - Chuyển đổi số ở Đông Nam Á: Thách thức và giải pháp.
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình
 
121 - Kinh nghiệm phá vỡ rào cản phát triển ngân hàng số của các ngân hàng quốc tế và bài học đối với Việt Nam.
TS. Đỗ Thị Hà Thương
 
125 - Chuẩn bị nhân lực cho chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Khuyến nghị đối với các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam.
PGS., TS. Lê Thanh Tâm, ThS. Hoàng Thị Huyền
 
136 - Ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore và liên hệ Việt Nam.
ThS. Phạm Thị Hồng Tâm, Nguyễn Phạm Thanh Hoa
 
141 - Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.
Phòng Nghiên cứu phát triển và Marketing Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
 
150 - Tài chính phi tập trung -  Xu thế tài chính mở.
TS. Hoàng Hải Yến, Vũ Bích Ngọc
 
155 - Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
ThS. Trương Thu Hòa
 
160 - Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững.
Phan Thị Tuyết Trinh
 
163 - Một số khuyến nghị đối với chuyển đổi Agile tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
TS. Đặng Hoài Linh 
 
172 - Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu xây dựng Agribank trở thành ngân hàng hiện đại và hội nhập.
Nhật Minh
 
176 - Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững.
Phương Khanh
 
178 - Chuyển đổi số và các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng từ góc nhìn của ZION.
Trương Cẩm Thanh
 
186 - Chuyển đổi số đối với các tổ chức tín dụng là hợp tác xã - Thực trạng và vấn đề đặt ra.
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh
 
189 - Bước tiến mới của Vietcombank trong phát triển sản phẩm số.
Lê Hồng Quang
 
191 - BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới.
Tuấn Hưng
 

TABLE OF CONTENTS
 
1 - Introduction
 
2 - Digital transformation in the Vietnam banking industry is to adapt proactively and develop sustainably.
Pham Tien Dung
Deputy Governor of the State Bank of Vietnam
 
8 - Digital transformation in the banking sector - Opportunities, challenges and recommendations for legal completeness.
Ta Quang Don
 
18 - The trend of development in banking products and services in the context of digital transformation.
PhD. Nguyen Thi Hoa 
 
29 - The digital transformation goals, orientations in the internal auditing activities of the State Bank of Vietnam.
Le Quoc Nghi
 
34 - The communication activities in the context of digital transformation of the Vietnam banking industry.
Le Thi Thuy Sen
 
38 - The current situation on digital transformation of the Vietnam banking system - Trends and recommendations.
PhD. Can Van Luc & BIDV Training and Research Institute authors
 
46 - Digital transformation in the banking system: International evidences and implications for Vietnam.
Assoc Prof., PhD. Hoang Cong Gia Khanh, Assoc Prof., PhD. Tran Hung Son
 
56 - Banking digital transformation in Vietnam: Opportunities and challenges.
Tran Minh Chuong
 
62 - An empirical investigation on factors affecting the digital transformation process in the banking industry.
PhD. Le Tan Nghiem, Assoc Prof., PhD. Le Long Hau, Tran Viet Thanh Truc,  Nguyen Thi Thanh Tam, Duong Bich Tuyen
 
68 - Digital banking in Vietnam vision to 2030: Solutions for overcoming inner limitations in commercial banks.
PhD. Ha Thi Tuyet Minh, Assoc Prof., PhD. Hoang Xuan Lam
 
75 - Recommendations for completeness of legal provisions on digital banking in Vietnam.
PhD. Nguyen Van Phuong 
 
84 - Fintech and challenges for making legal provisions.
Duong Quoc Anh 
 
87 - Banking digital transformation - What should the bank do? 
PhD. Vu Hong Thanh
 
92 - Banking in the context of breakthroughs in the digital technology.
Truong Hoai Linh
 
100 - The electronic banking fraud - A new type of criminal action in the context of digital transformation of the banking industry.
PhD. Ha Thi Le Thuy
 
107 - The management experiences in digital transformation of the banking sector in Asian countries and implications for Vietnamese regulators.
PhD. Nguyen Thanh Huyen, Le Thuy Duong
 
114 - Digital transformation in South East Asia: Challenges and solutions.
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Thanh Binh
 
121 - Experiences in breaking down the development barriers in digital banking of international banks and lessons for Vietnam.
PhD. Do Thi Ha Thuong
 
125 - Human resource for digital transformation in the banking industry: Recommendations for economic universities in Vietnam.
Assoc Prof., PhD. Le Thanh Tam, Hoang Thi Huyen
 
136 - Digital banking in Singapore and lessons learnt for Vietnam.
Pham Thi Hong Tam, Nguyen Pham Thanh Hoa
 
141 - Digital transformation in the credit information sector in the world and the real application in Vietnam.
Marketing and Research & Development Department National Credit Information Center of Vietnam (CIC)
 
150 - Decentralized finance - An open finance trend.
Hoang Hai Yen, Vu Bich Ngoc
 
155 - Cashless payment activities speed up the process of digital transformation in Lang Son province.
Truong Thu Hoa
 
160 - The people credit funds system in Thai Binh province positively takes digital transformation to develop sustainably.
Pham Thi Tuyet Trinh
 
163 - Some recommendations for Agile transformation in Vietnamese commercial banks.
PhD. Dang Hoai Linh
 
172 - Digital transformation - The inevitable trend of building Agribank to be a modern and integration bank.
Nhat Minh 
 
176 - Speeding up the process of digital transformation in  Co-opBank: A core solution to assist the people credit funds system to develop sustainably.
Phuong Khanh
 
178 - Digital transformation and digital transformation models in the banking sector from ZION view.
Truong Cam Thanh
 
186 - Digital transformation in the credit institutions being as cooperatives - Current situation and outstanding matters needing to be solved.
PhD. Nguyen Thi Kim Thanh
 
189 - Vietcombank' new progress in developing digital banking services and products.
Le Hong Quang
 
191 - BIDV is continuously improving and launching many new technology applications.
Tuan Hung

Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

Vàng SJC 5c

66.350

66.970

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.450

56.150


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,280 23,650 24,502 25,874 28,257 29,461 162.61 172.15
BIDV 23,320 23,620 24,683 25,868 28,388 29,643 163.61 172.34
VietinBank 23,231 23,651 24,769 25,904 28,658 29,668 164.32 172.27
Agribank 23,270 23,630 24,756 25,757 28,524 29,350 165.11 171.87
Eximbank 23,250 23,630 24,808 25,484 28,613 29,392 165.16 169.66
ACB 23,200 23,700 24,826 25,453 28,770 29,379 165.1 169.44
Sacombank 23,271 23,674 24,959 25,471 28,836 29,349 165.55 171.09
Techcombank 23,310 23,653 24,574 25,891 28,282 29,572 161 173.28
LPBank 23,290 23,890 24,715 26,049 28,678 29,610 162.64 174.07
DongA Bank 23,330 23,660 24,800 25,480 28,610 29,380 162.6 169.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?