Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022 405 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, là đòi hỏi khách quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế. Trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử (E-Government) của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tạo ra thách thức lớn, đồng thời cũng là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc chuyển đổi số. 
 
Đối với hoạt động của ngành Ngân hàng Việt Nam, chuyển đổi số cũng là một mục tiêu và được định hướng phát triển trên tất cả các mặt hoạt động, từ phương diện quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến phương diện hoạt động kinh doanh của hệ thống tổ chức tín dụng nhằm triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công nghệ số, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào nền kinh tế số nói chung của Việt Nam. Giai đoạn 2010 - 2022, NHNN với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã có nhiều cố gắng triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đã ghi nhận những kết quả nhất định, đây là nền tảng vững chắc để NHNN xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm đáp ứng các yêu cầu về nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, cũng như triển khai có hiệu quả các giải pháp về công nghệ số, kinh tế số, trở thành một trong các lĩnh vực có những bước tiến mạnh mẽ nhất trong ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi số, Chính phủ số của Việt Nam.
 
Là đơn vị với chức năng tham mưu xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động của NHNN, những năm vừa qua, cùng với xu thế hội nhập và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ, kiểm toán nội bộ NHNN cũng đã có những định hướng và triển khai các giải pháp cụ thể về ứng dụng công nghệ số và kiểm toán việc ứng dụng công nghệ số tại NHNN. Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả đề cập đến tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động kiểm toán nội bộ nói chung, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương (NHTW) một số nước Đông Nam Á; trên cơ sở đó, đưa ra mục tiêu, định hướng đối với kiểm toán nội bộ NHNN trong chiến lược chuyển đổi số của ngành Ngân hàng để hoàn thành sứ mệnh “đảm bảo” và “gia tăng giá trị” vào hiệu quả hoạt động của NHNN.
 

 
1. Chuyển đổi số và tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động kiểm toán nội bộ
 
Công nghệ số, chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi về phương pháp, cách thức triển khai thực hiện hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng. Kiểm toán 4.0 sẽ dựa trên công nghệ được thúc đẩy bởi sự phát triển của CMCN 4.0 để thu thập thông tin tài chính, phi tài chính và phân tích, mô hình hóa nhằm mục đích cung cấp sự đảm bảo một cách có hiệu quả. Với việc ứng dụng công nghệ đã giúp nâng cao khả năng tự động hóa các thủ tục kiểm toán, mở rộng phạm vi kiểm toán, rút ngắn thời gian thực hiện và cuối cùng là cải thiện chất lượng kiểm toán; đồng thời, làm thay đổi tiêu chuẩn, nguyên tắc, công nghệ và nhận thức của kiểm toán viên. Đặc biệt, công nghệ số, chuyển đổi số cũng là nhân tố làm thay đổi môi trường, bối cảnh phát sinh rủi ro, các loại rủi ro cũng như việc tác động đến hành vi điều chỉnh nguồn lực để thực hiện kiểm toán đối với các rủi ro này. 
 
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Kiểm toán nội bộ quốc tế và Tổ chức kiểm toán nội bộ trong năm 2021 về yêu cầu chuyển đổi số trong kiểm toán - thích ứng trước khủng hoảng nhằm đánh giá tác động của dịch bệnh Covid - 19 đối với hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung vào câu hỏi việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ thực hiện kiểm toán đang diễn ra như thế nào, 47% các đơn vị tham gia điều tra đã sử dụng phần mềm quản lý kiểm toán hoặc quản trị, rủi ro và tuân thủ (GRC) trước ngày 01/01/2020 và 22% lập kế hoạch triển khai phần mềm quản lý kiểm toán hoặc GRC vào năm 2021 cho thấy, sự chuyển đổi số đã được kiểm toán nội bộ ngày càng coi trọng. Bên cạnh việc ứng dụng phần mềm quản lý kiểm toán, là sự dịch chuyển sang các giải pháp về điện toán đám mây đối với hoạt động lưu trữ, quản lý thông tin phục vụ kiểm toán.
 
Theo Chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA) số 1210.A3: "Kiểm toán viên nội bộ phải có đủ kiến thức về các rủi ro và kiểm soát quan trọng liên quan đến công nghệ thông tin cũng như các kỹ thuật kiểm toán dựa trên công nghệ có sẵn để thực hiện công việc được giao". Vì vậy, rõ ràng, việc được trang bị và cập nhật kiến thức về công nghệ 4.0, về phân tích dữ liệu, về chuyển đổi số là những điều kiện cần thiết của kiểm toán 4.0. 
 
Theo nghiên cứu của Haassan và các đồng sự (2021), chuyển đổi số đã ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ theo nhiều cách, cụ thể như sau: 
 
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ: Cần xem xét các yếu tố về công nghệ, kết nối, tự động. 
 
- Kỹ năng kiểm toán: Những kỹ năng quan trọng hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số cần được trang bị cho kiểm toán viên, gồm: Thuyết trình, thông tin kỹ thuật số, kỹ năng phân tích dữ liệu nâng cao.  
 
- Phương pháp kiểm toán nội bộ thay đổi theo hướng: 
 
+ Chia sẻ dữ liệu: Sử dụng các công cụ như Microsoft SharePoint cho phép chia sẻ tài liệu trong bản trình bày ảo và thông tin, dữ liệu được lưu trữ bằng điện toán đám mây. 
 
+ Phân tích: Kỹ năng phân tích thông tin, dữ liệu sẽ trở nên cần thiết và quan trọng hơn, không chỉ phân tích dữ liệu tài chính.
 
+ Công bố kết quả kiểm toán: Sử dụng PowerPoint và các công cụ kỹ thuật để trình bày và truyền đạt kết quả kiểm toán.
 
- Chi phí kiểm toán: Chuyển đổi số trong kiểm toán nội bộ cũng có thể góp phần giảm chi phí kiểm toán, thông qua quy trình tự động hóa, giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hay góp phần giảm thời gian thực hiện kiểm toán tại đơn vị khi công tác thu thập kiểm soát thông tin, dữ liệu nội bộ được thực hiện từ xa dễ dàng hơn.
 
Rõ ràng, chuyển đổi số trong CMCN 4.0 đã tác động đến các mặt hoạt động kiểm toán nội bộ trên cả cách thức thực hiện, các loại rủi ro cần quan tâm, nội dung kiểm toán và cả cách thức truyền đạt kết quả kiểm toán. 
 
2. Chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại NHTW các nước Đông Nam Á
 
Trong những năm gần đây, tại Hội nghị của các nhà lãnh đạo Kiểm toán nội bộ NHTW các nước Đông Nam Á, chủ đề được NHTW các nước Đông Nam Á quan tâm, lựa chọn và đưa ra thảo luận nhiều nhất là những chủ đề về chuyển đổi số, quản lý dữ liệu, rủi ro công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ, kiểm toán Fintech và kiểm toán công nghệ cao cho thấy, sự quan trọng của chuyển đổi số đối với NHTW các nước nói chung và kiểm toán nội bộ NHTW các nước nói riêng. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 6 diễn ra năm 2021, NHTW các nước Đông Nam Á đã lựa chọn chủ đề “Kiểm toán nội bộ trong kỷ nguyên chuyển đổi số” để chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ được giao và cách thức để gia tăng giá trị cho tổ chức khi kiểm toán nội bộ là người đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao. 
 
Theo đó, NHTW các nước Đông Nam Á đều là người tiên phong trong chuyển đổi số bằng cách ứng dụng công nghệ cao trong thực hiện kiểm toán (sử dụng trí tuệ nhân tạo và quy trình kiểm toán tự động); tập trung nguồn lực cho kiểm toán an ninh mạng và ưu tiên đối với rủi ro an ninh mạng trong bối cảnh việc phát triển và ứng dụng của công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ của NHTW ngày càng gia tăng.
 
Cơ quan tiền tệ Singapore: Là một trong những NHTW đi đầu về ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động nghiệp vụ cũng như là NHTW có bước tiến mạnh mẽ nhất trong ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Theo đó, NHTW Singapore đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quy trình quản lý tự động trong thực hiện kiểm toán nội bộ. Trong đó, việc tập hợp thông tin, dữ liệu từ các hoạt động nghiệp vụ được coi là yếu tố quan trọng nhất dẫn dắt hoạt động kiểm toán nội bộ, các thông tin dữ liệu về hoạt động của NHTW được tập trung để kiểm toán nội bộ có được cái nhìn tổng quan về tính tuân thủ trong hoạt động của NHTW Singapore. Ngoài ra, việc thực hiện kiểm toán trên phần mềm kiểm toán quản trị TeamMate, các hoạt động kiểm toán của NHTW Singapore gần như được tự động hóa.
 
NHTW Indonesia: Tương tự như NHTW Singapore, một trong những vấn đề NHTW Indonesia quan tâm nhất trong việc chuyển đổi số đối với kiểm toán nội bộ là việc tập hợp các thông tin sẵn có trên môi trường mạng và kỹ năng phân tích tổng hợp của kiểm toán viên để có thể hoàn thành mục tiêu kiểm toán. Đồng thời với đó là việc quan tâm đến tính bảo mật của thông tin, dữ liệu của NHTW, bởi việc mở rộng của công nghệ cũng sẽ gây nên những mối đe dọa, rủi ro về tấn công công nghệ và bảo mật thông tin. Sự cố an ninh mạng có thể dẫn đến những tổn thất lớn về tài chính và đe dọa đến danh tiếng, vì vậy, nâng cao ý thức của người dùng về rủi ro công nghệ cũng là một vấn đề được NHTW Indonesia coi trọng trong thực hiện chuyển đổi số.
 
NHTW Malaysia: Riêng đối với NHTW Malaysia, một trong những nội dung quan trọng nhất của kiểm toán nội bộ trong chuyển đổi số là kiểm soát các rủi ro công nghệ bằng cách tập trung nguồn lực để thực hiện kiểm toán các dự án chuyển đổi số quan trọng của NHTW Malaysia. Kiểm toán nội bộ NHTW Malaysia cũng đang thực hiện triển khai kiểm toán công nghệ Fintech rất hiệu quả, khi họ đánh giá đúng vai trò quan trọng của nội dung kiểm toán này trong hoạt động của NHTW các nước hiện nay.
 
 Kinh nghiệm của kiểm toán nội bộ NHTW các nước Đông Nam Á cho thấy, sự chủ động trong việc xây dựng chiến lược riêng trong chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán nội bộ, vai trò cùa đánh giá rủi ro và kiểm toán công nghệ cao, trình độ của kiểm toán viên và đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán từ xa trong chiến lược chuyển đổi số, công nghệ số của NHTW là những điều kiện cần nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán nội bộ, hoàn thành được vai trò “đảm bảo” và “gia tăng giá trị” cho NHTW các nước trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức, rủi ro về an ninh công nghệ.
 
3. Mục tiêu, định hướng của kiểm toán nội bộ NHNN trong thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 
Bằng cách trả lời hai câu hỏi: “Bằng cách nào kiểm toán nội bộ có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho tổ chức của mình?” và “Kiểm toán nội bộ thực hiện chuyển đổi số như thế nào?”, kiểm toán nội bộ NHNN đang tiếp tục xây dựng chiến lược chuyển đổi số nhằm thúc đẩy sự phát triển của chính mình và đóng góp tích cực hơn cho quá trình chuyển đổi số tại NHNN, cụ thể:
 
Thứ nhất, tập trung đào tạo kỹ năng 4.0 cho người làm công tác kiểm toán nội bộ
 
Thực hiện chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng về sử dụng công nghệ trong các hoạt động nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức NHNN nói chung và của kiểm toán viên/người làm công tác kiểm toán nội bộ nói riêng là một trong những mục tiêu lớn trong Kế hoạch chuyển đổi số của NHNN. Đối với kiểm toán viên nội bộ, những kỹ năng về phân tích dữ liệu nâng cao, công nghệ 4.0 và các công nghệ mới trong lĩnh vực ngân hàng, ngân hàng số và kỹ năng phân tích rủi ro công nghệ là những vấn đề rất cần được quan tâm đào tạo, tạo điều kiện để kiểm toán viên nội bộ có thể vận hành thuần thục các phần mềm nghiệp vụ, làm chủ công nghệ để có thể khai thác, sử dụng trong quá trình thu thập thông tin, phân tích, đánh giá bằng chứng kiểm toán, nâng cao hiệu suất làm việc với độ chính xác, tin cậy cao, đồng thời là cơ sở tiến tới thực hiện kiểm toán từ xa và kiểm toán, đánh giá rủi ro ứng dụng công nghệ hiệu quả.
 
Thứ hai, coi trọng đánh giá rủi ro công nghệ và tăng cường công tác kiểm toán công nghệ thông tin, công nghệ cao và kiểm toán Fintech
 
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong các hoạt động nghiệp vụ của NHNN xuất phát từ yêu cầu nội tại trong hoạt động quản lý của NHNN và Chính phủ điện tử của Chính phủ, gồm xử lý văn bản hành chính, chỉ đạo điều hành; thông tin báo cáo; thanh toán điện tử; thị trường tiền tệ, quản lý dự trữ ngoại hối, phát hành và lưu thông tiền tệ... Chuyển đổi kỹ thuật số đã mở ra cơ hội mới để kiểm toán công nghệ thông tin đóng một vai trò lớn, tích cực, quan trọng hơn nữa trong chiến lược kiểm toán của NHNN. 
 
Chuyển đổi số, công nghệ số trước hết đặt ra rất nhiều những thay đổi trong các quy định về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, an toàn thông tin và đòi hỏi phải được triển khai, tuân thủ nghiêm túc: Luật An ninh mạng; Luật An toàn thông tin mạng; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; xây dựng chính phủ điện tử; Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của NHNN…
 
Do đó, chuyển đổi số đã đặt ra thách thức lớn đối với chức năng của kiểm toán nội bộ cho Ban Lãnh đạo NHNN trong việc bảo đảm các quy định, chiến lược, kế hoạch được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng hạn; bảo đảm các giải pháp an ninh bảo mật, chống lại nguy cơ tấn công mạng, ăn cắp thông tin, gián đoạn hệ thống được triển khai đầy đủ.
 
Chính vì vậy, trong những năm gần đây, kiểm toán công nghệ thông tin tại NHNN đã được ưu tiên tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho quá trình chuyển đổi số tại NHNN, bao gồm: 
 
- Cập nhật thường xuyên các quy định, chiến lược, kế hoạch mới để thiết kế nội dung kiểm toán ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm.
 
- Kiểm toán việc xây dựng và phân loại hệ thống thông tin nghiệp vụ theo các cấp độ quan trọng; các kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được cập nhật, bổ sung liên tục.
 
- Kiểm toán tính liên tục, sao lưu và phục hồi dữ liệu của các hệ thống thông tin quan trọng: Thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng lõi, thị trường tiền tệ.
 
- Kiểm toán việc triển khai diễn tập định kỳ đối với cơ quan Trung ương về an ninh mạng quốc gia.
 
- Kiểm toán an toàn bảo mật từ phía người dùng cuối cùng: Rà soát cung cấp tài khoản định danh và quyền truy cập vào các phần mềm nghiệp vụ đúng nhiệm vụ được giao; cài đặt phần mềm chống mã độc; cập nhật các bản vá lỗi phần mềm; an toàn mã khóa bảo mật khi sử dụng phần mềm nghiệp vụ; tách biệt phần mềm nghiệp vụ cấp độ cao với mạng Internet.
 
- Kiểm toán tính an toàn bảo mật của bên thứ ba khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin cho NHNN.
 
- Lựa chọn đưa vào kế hoạch hằng năm để kiểm toán các dự án chuyển đổi số quan trọng như: Trang bị hệ thống an ninh bảo mật, bảo trì bảo đảm tính liên tục cho hệ thống thông tin quan trọng. 
 
- Thực hiện kiểm toán các dự án chuyển đổi số lớn như: Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) và các dự án hạ tầng công nghệ khác của NHNN.
 
Tuy nhiên, những thách thức về nhân sự kiểm toán công nghệ cao, về sự xuất hiện của các công nghệ mới ở nhiều lĩnh vực trong hoạt động của NHNN cũng như các rủi ro công nghệ mới xuất hiện đã đặt ra bài toán chiến lược, đòi hỏi định hướng về đào tạo nhân sự thực hiện kiểm toán công nghệ cao, coi trọng việc đánh giá rủi ro công nghệ cao và việc phân bổ nguồn lực cho thực hiện kiểm toán các dự án chuyển đổi số quan trọng tại NHNN là những định hướng chiến lược trong giai đoạn sắp tới của NHNN.
 
Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán nội bộ
 
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN được thực hiện trên nhiều khía cạnh: Việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống quản lý văn bản điều hành (Edoc); việc khai thác, theo dõi, giám sát thông tin phục vụ kiểm toán qua các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ được triển khai tại NHNN (tài chính, ngoại hối, kho quỹ...); việc thực hiện kiểm toán tự động trên phần mềm quản trị kiểm toán TeamMate chuyên dùng cho kiểm toán. Thực tế, việc ứng dụng công nghệ vào kiểm toán nội bộ tại NHNN đã được triển khai từ rất sớm và rất thành công, từ năm 2011, dưới sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển quốc tế Canada, kiểm toán nội bộ NHNN đã triển khai kiểm toán trên phần mềm quản trị kiểm toán TeamMate - một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi cho hoạt động kiểm toán nội bộ của các tổ chức tài chính và NHTW trên thế giới. Việc thực hiện trên phần mềm TeamMate đã tự động hóa một phần lớn các công việc kiểm toán từ ghi chép, theo dõi dự án, lưu trữ thông tin, theo dõi thực hiện kiến nghị, giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm toán, từ khâu thu thập dữ liệu đầu vào đến ban hành báo cáo. Đặc biệt là quy trình tự động hóa trong việc báo cáo và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán - một nội dung quan trọng đối với công tác kiểm toán đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán.
 
Tuy nhiên, hiện nay, trong định hướng phát triển, trên cơ sở học tập kinh nghiệm của NHTW các nước, bên cạnh việc tiếp tục khai thác hiệu quả việc giám sát các phần mềm nghiệp vụ và sử dụng phần mềm kiểm toán TeamMate, kiểm toán nội bộ NHNN kỳ vọng có thể hướng tới việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm toán (đặc biệt trong phân tích dữ liệu kiểm toán), đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng phát triển phần mềm kiểm toán và hệ thống để kết nối các thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả, tối ưu phục vụ tốt nhất cho công tác giám sát, kiểm toán của kiểm toán nội bộ. 
 
4. Kết luận
 
Kiểm toán nội bộ, lớp kiểm soát thứ 3 độc lập trong mô hình kiểm soát 3 vòng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kiểm soát của mỗi tổ chức, đặc biệt trong hoạt động của NHTW. Vì vậy, sự chủ động đón đầu, xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ số kiểm toán nội bộ và vai trò đồng hành trong kiểm toán các nội dung về chuyển đổi số NHTW là điều kiện cần thiết để đảm bảo thành công, an toàn cho sự chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của NHTW. Đối với NHNN, sự đồng thuận trong chỉ đạo về chuyển đổi số; bám sát kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ và ngành Ngân hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nguồn lực cho việc xác định rủi ro công nghệ và chất lượng kiểm toán công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hiệu quả, tính an toàn, bảo mật cho các hệ thống thông tin của NHNN; đồng thời với nâng cao chất lượng kiểm toán viên gắn với nâng cao nhận thức của kiểm toán viên về chuyển đổi số là những điều kiện cần thiết để kiểm toán nội bộ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong chuyển đổi số thành công của NHNN giai đoạn tiếp theo. Chủ động xử lý các thách thức, đồng thời nắm bắt thời cơ tạo ra từ CMCN 4.0 là điều kiện tiên quyết để kiểm toán nội bộ NHNN hoàn thành được sứ mệnh của mình, góp phần đảm bảo hoạt động của NHNN an toàn, hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 
1. Haassan Radwan; Ahmed Zeidan; Haitham Elbasuony, International Journal of Technology and Educational Studie, The Impact of Digital Transformation on Internal Audit, Article 5, Volume 2, Issue 4, December 2021, Page 24 - 27.
2. Internal Audit’’s Digital transformation imperative: Advances amid crisis, Auditbord and Internal Audit Foundaton, 2021.
3. Audit in 4.0 Era, Ahmad Zakie Mubarrok, 2018.
4. Xu hướng phát triển công nghệ số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 - Những tác động, thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán; GS., TS. Đoàn Xuân Tiên, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 11/2021.
5. Kinh nghiệm của NHTW các nước Đông Nam Á.

ThS. Lê Quốc Nghị
Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, NHNN
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 133 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
03/08/2022 168 lượt xem
Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức phục hồi kinh tế ở địa phương, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
02/08/2022 243 lượt xem
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 223 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư Tam nông
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư "Tam nông"
28/07/2022 236 lượt xem
Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
27/07/2022 267 lượt xem
Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào dân tộc bị biệt lập từ bao đời trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
26/07/2022 292 lượt xem
Trong thế giới đầy bất ổn ngày nay - khi con người thường xuyên phải chịu các cú sốc kinh tế - xã hội, nhận thức về sức khỏe tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng để thúc đẩy cảm xúc và hành vi của các cá nhân theo hướng tích cực (Hojman và cộng sự, 2016).
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
22/07/2022 308 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
22/07/2022 305 lượt xem
Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
21/07/2022 352 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều địa phương, Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ngoại lệ.
 Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 533 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động.
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
11/07/2022 561 lượt xem
Truyền thông chính sách là công cụ góp phần thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách, nhất là các chính sách mới, thay đổi thói quen, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin công chúng với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
 BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
07/07/2022 489 lượt xem
Những năm vừa qua, chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, các ngân hàng đồng loạt mở rộng quy mô, phạm vi và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn sẽ cần tiếp tục tự làm mới và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ để những sản phẩm công nghệ thực sự đi vào mọi mặt cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
05/07/2022 561 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, làn sóng chuyển đổi số đã dần dần bao phủ nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên khắp thế giới. Ngành Ngân hàng không nằm ngoài xu thế trên với sự thúc đẩy của hàng loạt các công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI - Artifical Intelligence) và học máy (ML - Machine Learning), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ tự động hóa quy trình Robot (RPA - Robotic Process Automation), kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things)...
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
02/07/2022 378 lượt xem
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tam nông, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bước sang giai đoạn tái cơ cấu 2021 - 2025, để có thể phát triển bền vững và đảm đương tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới, Co-opBank và hệ thống QTDND cần nhanh chóng triển khai các giải pháp hiện đại hóa và thực hiện chuyển đổi số.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.300

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.300

67.300

Vàng SJC 5c

66.300

67.320

Vàng nhẫn 9999

52.500

53.400

Vàng nữ trang 9999

52.400

53.000


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.255 23.535 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.235 23.535 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.270 23.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.249 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?