Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
25/11/2022 233 lượt xem
Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tỉnh Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa, xã hội… Sau khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nên nền kinh tế đạt những kết quả khá ấn tượng. Tính đến tháng 10/2022,  tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt 13.336,9 tỷ đồng (bằng 70,2% kế hoạch, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.566 tỷ đồng (bằng 74,8% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021).

Hỗ trợ tín dụng giúp người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh

Để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng; đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ,… Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022”, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về “Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022”...
 

Ảnh: Internet 
 
Dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái, các TCTD trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tính đến ngày 31/10/2022, tổng vốn huy động tại các TCTD trên địa bàn đạt 40.432 tỷ đồng (tăng 18,18% so với cuối năm 2021); dư nợ tín dụng đạt 35.770 tỷ đồng (tăng 17,85% so với cuối năm 2021, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 17.272 tỷ đồng (chiếm 48,3% tổng dư nợ); dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 18.498 tỷ đồng (chiếm 51,7% tổng dư nợ)). Chất lượng tín dụng trên địa bàn cũng rất được quan tâm, các biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ xấu được đẩy mạnh, vì vậy tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến ngày 31/10/2022 chỉ chiếm 0,43% tổng dư nợ.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, các chi nhánh ngân hàng, QTDND luôn tập trung nguồn vốn tín dụng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Yên Bái. Tính đến ngày 31/10/2022, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.200 tỷ đồng (chiếm 51,1% tổng dư nợ); dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 1.125 tỷ đồng (chiếm 3,2% tổng dư nợ, tăng 3,4% so với cuối năm 2021); dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 6.000 tỷ đồng (tăng 10,1% so với cuối năm 2021); dư nợ cho vay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới duy trì và tăng 11.526 tỷ đồng (tăng 26,3% so với cuối năm 2021, chiếm 32,7% tổng dư nợ).

Bên cạnh tín dụng thương mại, các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái được tiếp tục triển khai hiệu quả. NHCSXH thực hiện cho vay đối với 16 chương trình tín dụng chính sách (tổng số triển khai cho vay 18 chương trình, trong đó có 02 chương trình đã hết dư nợ) tập trung giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. Dư nợ tính đến tháng 10/2022 đạt 4.025 tỷ đồng (tăng 11,96% so với cuối năm 2021). Trong đó: Dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.094 tỷ đồng; cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 728 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt 631 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 328 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 568 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 484 tỷ đồng... Những con số trên đã cho thấy, hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái thực sự giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo.

Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Về mạng lưới hoạt động, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có 11 chi nhánh ngân hàng loại I; 09 chi nhánh loại II; 53 phòng giao dịch; 17 QTDND; 14 phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Bưu điện Liên Việt; 173 điểm giao dịch lưu động của NHCSXH tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 58 ATM; 06 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 296 POS.

Các chi nhánh NHTM tiếp tục thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của NHNN và của tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.071 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, trong đó, số đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản là 913/979 đơn vị (chiếm 93,25%). Các NHTM áp dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi mang lại lợi ích cho khách hàng như: eKYC, QR Code,... tiếp tục xây dựng hạ tầng số tập trung và chuẩn hóa; phát triển dịch vụ Mobile-Money qua các trung gian thanh toán (VNPT Pay, ViettelPay...) và mở rộng mạng lưới thanh toán. Các dịch vụ công như: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt trên địa bàn, đã có 06 chi nhánh NHTM tham gia thanh toán dịch vụ công; các chi nhánh này đã phối hợp với 51 đơn vị thu hộ tiền học phí (tăng 22 đơn vị so với tháng 9/2022) và 10 đơn vị thu hộ tiền viện phí; 02 chi nhánh NHTM thực hiện thanh toán các dịch vụ viễn thông qua ngân hàng.

Đến tháng 10/2022, việc sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh: Số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt 14.960.900 lượt, tăng 2.110.400 lượt (tăng 56,28%) so với cùng kỳ năm 2021; số giao dịch qua ATM đạt 461.850 lượt, giảm 46.050 lượt (tương đương giảm 36,68%) so với cùng kỳ năm 2021; số lượt giao dịch thanh toán qua Internet là 460.819 lượt, tăng 123.365 lượt (tăng 48,32%) so với cùng kỳ năm 2021; tổng số giao dịch thanh toán qua POS, QR Code là 169.387 lượt, tăng 13.368 lượt (tăng 67,65%) so với cùng kỳ năm 2021; thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội đạt 268.354 lượt, tăng 61.571 lượt (tăng 23,65%) so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 45%.

Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Trong những tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam và của tỉnh; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối trên địa bàn; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, QTDND thực hiện các giải pháp, hình thức huy động nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, sản xuất hàng xuất khẩu, lưu thông hàng hóa.

Đồng thời, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là việc thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, QTDND trên địa bàn; giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các QTDND đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của thành viên, duy trì khả năng chi trả và tỷ lệ an toàn trong hoạt động hệ thống.

Bảo Ly (NHNN)


 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
Tạo điều kiện cho các công ty tài chính chính thống hoạt động an toàn, lành mạnh
02/12/2022 126 lượt xem
Hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi ở các địa bàn này, qua đó thực hiện chiến lược tài chính toàn diện.
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
Hiệu quả 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Trà Vinh
01/12/2022 122 lượt xem
Trà Vinh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có tổng diện tích tự nhiên 2.295 km² với hơn 65 km chiều dài bờ biển. Dân số toàn tỉnh trên 1,1 triệu người với 287 nghìn hộ; trong đó, dân tộc Khmer là trên 373 nghìn người, chiếm tỷ lệ gần 34%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 chiếm 3,56% với 10.207 hộ nghèo; trong đó, 6.478 hộ nghèo người dân tộc Khmer, chiếm 63,47%; 17.215 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6%.
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn An Giang
01/12/2022 135 lượt xem
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang xác định đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hoạt động trọng tâm, thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới, mở rộng quy mô.
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
Vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể
29/11/2022 174 lượt xem
Khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) từ lâu đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
 Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông  thôn mới
Agribank tiên phong cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nông thôn mới
29/11/2022 149 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn dẫn đầu hệ thống ngân hàng về dư nợ nông nghiệp, nông thôn, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn Ngành.
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
18/11/2022 0 lượt xem
Ngày nay, một cá nhân có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hoặc chuyển tiền di động hay vay vốn không nhất thiết phải đến một ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức để có thể trải nghiệm những dịch vụ này. Họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc cung ứng các dịch vụ trên bởi một tổ chức phi ngân hàng.
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
14/11/2022 418 lượt xem
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 05/6/2003. Dấu ấn hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đầy gian khó, song, nhiều hơn cả là những nụ cười, niềm vui đong đầy khi nhìn thấy kết quả của đồng vốn ươm trồng mỗi ngày đơm hoa kết trái cho đời, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với muôn nhà.
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
14/11/2022 384 lượt xem
Tỉnh Trà Vinh có đường bờ biển dài 65 km rất lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã khiến nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm, tỉnh Trà Vinh chủ trương đa dạng hóa hình thức nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
10/11/2022 633 lượt xem
Góp vốn theo giải thích tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2020) là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
09/11/2022 972 lượt xem
Mizuho Bank là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại Việt Nam với Chi nhánh Hà Nội được thành lập vào năm 1996 và Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006.
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
02/11/2022 691 lượt xem
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 04/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầy gian khó, thấm đẫm những giọt mồ hôi và đôi khi có cả nước mắt của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
01/11/2022 677 lượt xem
Thời gian qua, cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đang dần được hoàn thiện; từ việc tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt nêu trong Luật Các TCTD sửa đổi (năm 2017).
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
31/10/2022 912 lượt xem
“Xanh hóa” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Tại Việt Nam, tín dụng xanh đang là một xu thế tất yếu và đã nhận được sự quan tâm của các ngân hàng thương mại (NHTM).
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
20/10/2022 930 lượt xem
Với tỷ lệ lao động nữ bình quân cao, luôn chiếm khoảng 60% trong tổng số đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), bằng sức mạnh nội lực và sự cố gắng vươn lên, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong suốt chặng đường phát triển, đổi mới hoạt động ngân hàng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
17/10/2022 854 lượt xem
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức rà roát, khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh thuộc 11 nhóm ngành, nghề được hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay mới để sẵn sàng triển khai thực hiện Chính sách khi có đầy đủ hướng dẫn của Chính phủ và NHNN Việt Nam.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?