Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 969 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%. Hiện nay, toàn huyện Hà Quảng có 17 đơn vị cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
 
Là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Cao Bằng, việc phát triển kinh tế của huyện Hà Quảng gặp nhiều thách thức; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, trình độ dân trí, nhận thức làm ăn không đồng đều, địa bàn dân cư phân tán, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh..., nhu cầu việc làm ngày càng tăng. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hà Quảng luôn bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, tình hình phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện với “sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác” góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
 
Quá trình 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng, NHCSXH huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự điều hành của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hà Quảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 24/7/2015 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số 80 KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Hằng năm, Hà Quảng đã dành một phần ngân sách của huyện chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển qua NHCSXH huyện Hà Quảng để cho vay đạt 2,1 tỷ đồng, qua đó, đã chuyển tải kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 
Cùng với đó, NHCSXH huyện Hà Quảng thường xuyên phối hợp, làm tốt công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện bằng hình thức tiếng dân tộc Kinh, Tày, Nùng, H’mông, Dao về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của NHCSXH về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhờ vậy, các cấp, các ngành cũng như người dân trên địa bàn có sự hiểu rõ và nhận thức đúng đắn, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.


Tín dụng chính sách xã hội đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn 
phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo
 
Trong việc khai thác, quản lý, thực hiện đầu tư các loại nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH huyện Hà Quảng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của cấp hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi của từng chương trình được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ.
 
Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Hà Quảng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã mở và duy trì hoạt động 21 điểm giao dịch tại 21 xã/thị trấn hằng tháng, đúng ngày, giờ thông báo, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật, do đó, đã tiết kiệm được chi phí xã hội, tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch được thuận lợi, mang lại lợi ích cho nhân dân. Tại các điểm giao dịch cố định ở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, NHCSXH huyện đã công khai các chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin kịp thời tình hình hoạt động của NHCSXH, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn.
 
Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo trong điều kiện tiết giảm chi phí quản lý, chi phí lãi suất theo chỉ định của Chính phủ... NHCSXH huyện Hà Quảng đã thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua  Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên với 325 tổ tiết kiệm và vay vốn. Với phương thức ủy thác từng phần cho vay giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH huyện Hà Quảng đã ủy thác 99,9% tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai trên địa bàn huyện. Kết quả đến ngày 30/6/2022, dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 468,3 tỷ đồng.
 
Sau 20 năm hoạt động, NHCSXH huyện Hà Quảng đã triển khai thực hiện 17 chương trình cho vay, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi được mở rộng phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH huyện Hà Quảng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan để triển khai nhanh chóng kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ 17 chương trình cho vay vốn đạt 468,7 tỷ đồng, với 7.960 hộ vay. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 37.069 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Hà Quảng được vay vốn, giúp cho trên 5 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho 1.657 lao động thường xuyên, xây dựng được 2.894 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp cho 500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 332 hộ nghèo làm nhà ở, 27 hộ vay để sửa chữa, xây nhà ở xã hội. Vốn vay đã giúp khách hàng có thêm vốn để phát triển chăn nuôi, mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện về vốn cho nhân dân phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. 
 
Điển hình của việc sử dụng nguồn vốn chính sách ưu đãi hiệu quả là gia đình anh Nông Văn Hải, xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Trước đây, gia đình anh Hải thuộc diện hộ nghèo, được sự quan tâm của NHCSXH huyện Hà Quảng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình anh được vay chương trình hộ nghèo 50 triệu đồng để đầu tư vào nuôi trâu sinh sản. Ngoài ra, anh Hải còn được tiếp cận vốn tín dụng chính sách chương trình học sinh, sinh viên để vay tiền cho con đi học. Năm 2020, gia đình anh Hải thoát nghèo và trả hết nợ cho NHCSXH và hiện nay gia đình anh Hải tiếp tục được vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, gia cầm và trồng cây ăn quả cho thu nhập sau khi trừ chi phí có lãi trên 150 triệu đồng/năm.
 
Hay như mô hình chăn nuôi vịt của gia đình anh Đàm Văn Cường, xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Gia đình anh được NHCSXH huyện, cấp Hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Hòa Mục hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để đầu tư vào chăn nuôi vịt, mua máy ấp trứng. Nhờ đó, gia đình anh Cường có doanh thu từ việc bán trứng vịt và bán con vịt giống với giá bán dao động từ 10.000 - 15.000 nghìn đồng/con đã giúp gia đình có nguồn thu, cải thiện cuộc sống.
 


Mô hình nuôi vịt nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH giúp người dân có thu nhập ổn định 
 
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, NHCSXH huyện Hà Quảng đã giải ngân được 01 người sử dụng lao động với số tiền 25 triệu đồng để trả lương cho 9 lượt người lao động. Đặc biệt, thực hiện chương trình tín dụng và hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm giúp người dân có điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, NHCSXH huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai cho vay và đã giải ngân 17 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến với tổng số tiền 600 triệu đồng cho 60 học sinh trên địa bàn huyện.
 
Trải qua 20 năm hoạt động, đến nay, NHCSXH huyện Hà Quảng đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ, vững chắc từ đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất đến khối lượng, chất lượng tín dụng cũng như mạng lưới hoạt động; thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn là những “cánh tay nối dài” của NHCSXH và của chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Các trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố đã giúp NHCSXH huyện triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, các chính sách mới của Chính phủ kịp thời đến người dân và các đối tượng chính sách khác, tham gia vào khâu bình xét cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tham gia, giám sát đối với các hộ vay tại địa bàn.
 
Cùng với hoạt động nghiệp vụ, NHCSXH huyện Hà Quảng còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ những lá chưa lành của Chương trình “Cặp lá yêu thương”, đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết, NHCSXH huyện Hà Quảng đã tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. 
 
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, NHCSXH huyện Hà Quảng sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường khai thác các loại nguồn vốn, thường xuyên củng cố chất lượng hoạt động, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, các chương trình trọng điểm đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Hà Minh Phương
Hà Nội 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 86 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 882 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 1.325 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 633 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 351 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 407 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 326 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.153 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.096 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.105 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.724 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.169 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.439 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.220 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 2.033 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?