Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 1.912 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%. Hiện nay, toàn huyện Hà Quảng có 17 đơn vị cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
 
Là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh Cao Bằng, việc phát triển kinh tế của huyện Hà Quảng gặp nhiều thách thức; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, trình độ dân trí, nhận thức làm ăn không đồng đều, địa bàn dân cư phân tán, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh..., nhu cầu việc làm ngày càng tăng. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hà Quảng luôn bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, tình hình phát triển kinh tế tại địa phương, thực hiện với “sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác” góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
 
Quá trình 20 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng, NHCSXH huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự điều hành của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hà Quảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 24/7/2015 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số 80 KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Hằng năm, Hà Quảng đã dành một phần ngân sách của huyện chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển qua NHCSXH huyện Hà Quảng để cho vay đạt 2,1 tỷ đồng, qua đó, đã chuyển tải kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 
Cùng với đó, NHCSXH huyện Hà Quảng thường xuyên phối hợp, làm tốt công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện bằng hình thức tiếng dân tộc Kinh, Tày, Nùng, H’mông, Dao về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của NHCSXH về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhờ vậy, các cấp, các ngành cũng như người dân trên địa bàn có sự hiểu rõ và nhận thức đúng đắn, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.


Tín dụng chính sách xã hội đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn 
phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo
 
Trong việc khai thác, quản lý, thực hiện đầu tư các loại nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH huyện Hà Quảng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực của cấp hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi của từng chương trình được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai, dân chủ.
 
Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Hà Quảng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã mở và duy trì hoạt động 21 điểm giao dịch tại 21 xã/thị trấn hằng tháng, đúng ngày, giờ thông báo, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật, do đó, đã tiết kiệm được chi phí xã hội, tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch được thuận lợi, mang lại lợi ích cho nhân dân. Tại các điểm giao dịch cố định ở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, NHCSXH huyện đã công khai các chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin kịp thời tình hình hoạt động của NHCSXH, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn.
 
Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo trong điều kiện tiết giảm chi phí quản lý, chi phí lãi suất theo chỉ định của Chính phủ... NHCSXH huyện Hà Quảng đã thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua  Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên với 325 tổ tiết kiệm và vay vốn. Với phương thức ủy thác từng phần cho vay giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH huyện Hà Quảng đã ủy thác 99,9% tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai trên địa bàn huyện. Kết quả đến ngày 30/6/2022, dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 468,3 tỷ đồng.
 
Sau 20 năm hoạt động, NHCSXH huyện Hà Quảng đã triển khai thực hiện 17 chương trình cho vay, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi được mở rộng phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH huyện Hà Quảng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan để triển khai nhanh chóng kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ 17 chương trình cho vay vốn đạt 468,7 tỷ đồng, với 7.960 hộ vay. Vốn tín dụng chính sách đã giúp 37.069 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Hà Quảng được vay vốn, giúp cho trên 5 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho 1.657 lao động thường xuyên, xây dựng được 2.894 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp cho 500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ 332 hộ nghèo làm nhà ở, 27 hộ vay để sửa chữa, xây nhà ở xã hội. Vốn vay đã giúp khách hàng có thêm vốn để phát triển chăn nuôi, mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện về vốn cho nhân dân phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra. 
 
Điển hình của việc sử dụng nguồn vốn chính sách ưu đãi hiệu quả là gia đình anh Nông Văn Hải, xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Trước đây, gia đình anh Hải thuộc diện hộ nghèo, được sự quan tâm của NHCSXH huyện Hà Quảng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình anh được vay chương trình hộ nghèo 50 triệu đồng để đầu tư vào nuôi trâu sinh sản. Ngoài ra, anh Hải còn được tiếp cận vốn tín dụng chính sách chương trình học sinh, sinh viên để vay tiền cho con đi học. Năm 2020, gia đình anh Hải thoát nghèo và trả hết nợ cho NHCSXH và hiện nay gia đình anh Hải tiếp tục được vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, gia cầm và trồng cây ăn quả cho thu nhập sau khi trừ chi phí có lãi trên 150 triệu đồng/năm.
 
Hay như mô hình chăn nuôi vịt của gia đình anh Đàm Văn Cường, xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Gia đình anh được NHCSXH huyện, cấp Hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Hòa Mục hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để đầu tư vào chăn nuôi vịt, mua máy ấp trứng. Nhờ đó, gia đình anh Cường có doanh thu từ việc bán trứng vịt và bán con vịt giống với giá bán dao động từ 10.000 - 15.000 nghìn đồng/con đã giúp gia đình có nguồn thu, cải thiện cuộc sống.
 


Mô hình nuôi vịt nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH giúp người dân có thu nhập ổn định 
 
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, NHCSXH huyện Hà Quảng đã giải ngân được 01 người sử dụng lao động với số tiền 25 triệu đồng để trả lương cho 9 lượt người lao động. Đặc biệt, thực hiện chương trình tín dụng và hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm giúp người dân có điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, NHCSXH huyện đã tích cực tuyên truyền, triển khai cho vay và đã giải ngân 17 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến với tổng số tiền 600 triệu đồng cho 60 học sinh trên địa bàn huyện.
 
Trải qua 20 năm hoạt động, đến nay, NHCSXH huyện Hà Quảng đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ, vững chắc từ đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất đến khối lượng, chất lượng tín dụng cũng như mạng lưới hoạt động; thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn là những “cánh tay nối dài” của NHCSXH và của chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Các trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố đã giúp NHCSXH huyện triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, các chính sách mới của Chính phủ kịp thời đến người dân và các đối tượng chính sách khác, tham gia vào khâu bình xét cho vay tại các tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tham gia, giám sát đối với các hộ vay tại địa bàn.
 
Cùng với hoạt động nghiệp vụ, NHCSXH huyện Hà Quảng còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ những lá chưa lành của Chương trình “Cặp lá yêu thương”, đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết, NHCSXH huyện Hà Quảng đã tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. 
 
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tín dụng chính sách trên địa bàn, NHCSXH huyện Hà Quảng sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường khai thác các loại nguồn vốn, thường xuyên củng cố chất lượng hoạt động, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, các chương trình trọng điểm đột phá phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Hà Minh Phương
Hà Nội 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.034 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 776 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 925 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.148 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.685 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.054 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 622 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 512 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 779 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 983 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 982 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 737 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.212 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 713 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
05/04/2023 497 lượt xem
Xuất phát từ cái tâm với nghề, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã tạo động lực để những cán bộ tín dụng Agribank quyết tâm bám địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi về thôn, bản, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.070

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.750

56.700

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,270 23,640 24,575 25,951 28,261 29,466 163.78 173.39
BIDV 23,320 23,620 24,752 25,940 28,372 29,619 164.31 173.07
VietinBank 23,235 23,655 24,821 25,956 28,606 29,616 164.85 172.8
Agribank 23,270 23,635 24,830 25,832 28,510 29,336 165.92 172.71
Eximbank 23,250 23,630 24,854 25,531 28,548 29,326 165.67 170.18
ACB 23,200 23,700 24,861 25,488 28,689 29,295 165.51 169.86
Sacombank 23,280 23,685 25,018 25,532 28,788 29,304 166.23 171.78
Techcombank 23,310 23,655 24,609 25,935 28,217 29,502 161.45 173.73
LPBank 23,300 23,900 24,794 26,122 28,725 29,665 164.18 175.63
DongA Bank 23,330 23,660 24,880 25,550 28,610 29,320 163.5 170.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?