Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng hiện nay và hướng hoàn thiện
30/11/2021 4.930 lượt xem
Tóm tắt: 
 
Bài viết đề cập đến vai trò của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng, phân tích quy định của pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm bảo đảm quyền được bảo mật thông tin khách hàng.
 
Từ khóa: Vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, bảo mật, hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng.
 
Đặt vấn đề
 
Pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng thời gian qua đã có những sửa đổi, bổ sung giúp cải thiện sự cân bằng giữa các yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng của các tổ chức tín dụng và sự bảo mật thông tin của khách hàng. Song, ngày càng nhiều thông tin của khách hàng bị rò rỉ, mất cắp, công bố trái phép trên mạng Internet. Các hành vi vi phạm này cần phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những công cụ được Nhà nước sử dụng để thiết lập, duy trì, bảo vệ trật tự, kỷ cương, giúp bảo vệ một cách chính đáng quyền được bảo mật thông tin của khách hàng trong hoạt động ngân hàng.
 
1. Vai trò của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
 
Xử phạt vi phạm hành chính là một bộ phận của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, là biện pháp chế tài mà Nhà nước áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, buộc các chủ thể này phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi của trách nhiệm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật hành chính của mình.
 
Với ý nghĩa đó, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng được coi là một yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng, nhằm duy trì trật tự quản lý hành chính trong việc bảo vệ quyền được bảo mật thông tin của khách hàng. Vai trò của hoạt động này được thể hiện như sau:
 
Một là, hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng có mục đích là trừng phạt chủ thể vi phạm. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt thể hiện sự trừng phạt nghiêm khắc của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong việc bảo mật thông tin khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động này. Tuy việc trừng phạt trong vi phạm hành chính có tính chất nhẹ hơn sự trừng phạt trong hình sự nhưng các biện pháp phạt tiền, phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn… cũng đã thể hiện tính chất trừng phạt chủ thể vi phạm, làm cho họ bị tổn thất nhất định về cả kinh tế lẫn tinh thần. Bởi các biện pháp này có thể tạo lập khả năng tránh tái diễn hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức và hàm ý không khuyến khích cá nhân, tổ chức khác thực hiện hành vi tương tự, với cơ chế thúc đẩy tâm lý “sợ bị phạt”; tâm lý đó sẽ làm cho các cá nhân kiểm soát tốt hành vi của mình cũng như đưa ra những lựa chọn thực hiện hành vi hợp pháp hoặc thậm chí là cá nhân có thể vẫn cố tình thực hiện hành vi nhưng sẽ có sự cân nhắc, tiết chế nhằm giảm thiểu mức độ sai phạm; nhờ đó mà nâng cao tính tuân thủ pháp luật tốt hơn.
 
Hai là, hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng góp phần duy trì, bảo đảm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng. Nhà nước sử dụng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính như một phương tiện để thực hiện quyền lực trong hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động của các chủ thể liên quan đến hoạt động bảo mật thông tin khách hàng. Nhờ có hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, trật tự quản lý nhà nước về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng được thiết lập, đi vào kỷ cương, nền nếp, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động bảo mật thông tin khách hàng của ngân hàng trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
 
Ba là, hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tính giáo dục của việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng thể hiện ở chỗ, việc xử phạt giúp cho chủ thể vi phạm biết được rằng hành vi của họ đã xâm phạm đến quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, từ đó sẽ ý thức hơn trong việc thực hiện hành vi của mình. Nếu hành vi làm rò rỉ, để lộ thông tin khách hàng, chia sẻ thông tin khách hàng cho người khác không bị xử phạt thì vô hình trung lại dung túng cho các hành vi vi phạm. Do vậy, việc xử phạt một chủ thể sẽ giúp cho các chủ thể khác nhìn vào đó mà tự điều chỉnh hành vi của mình, không thực hiện những vi phạm tương tự. Đây chính là mục đích phòng ngừa vi phạm của việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng.
 
2. Quy định của pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng 
 
Một là, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
 
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là những tư tưởng chỉ đạo, làm nền tảng cho việc xử lý vi phạm hành chính. Các nguyên tắc được nêu tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, đây được xem là nguyên tắc khung cho các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực quản lý cụ thể1. Tuy nhiên, bên cạnh các nguyên tắc mang tính khuôn mẫu này thì trong mỗi lĩnh vực cụ thể có thể thêm các nguyên tắc đặc thù riêng biệt điều chỉnh lĩnh vực đó. Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (Nghị định số 88/2019/NĐ-CP) là quy định phù hợp nhằm đơn giản hóa cơ sở tiến hành xử phạt, tạo điều kiện để thực thi pháp luật hiệu quả.
 
Hai là, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
 
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được hiểu là phạm vi quyền lực Nhà nước được giao cho cá nhân, tổ chức để áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt sẽ là người thay mặt Nhà nước, sử dụng quyền lực Nhà nước quyết định áp dụng biện pháp xử phạt thích hợp đối với chủ thể vi phạm trên thực tế. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể từ Điều 38 đến Điều 51, bao gồm các chức danh làm việc trong cơ quan Nhà nước như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, công an nhân dân, thanh tra,… Trên cơ sở quy định thẩm quyền xử phạt hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và tùy thuộc vào tính đặc thù của mỗi ngành, lĩnh vực khác nhau mà các Nghị định của Chính phủ xác định chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực đó.
 
Vi phạm hành chính về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng được cụ thể hóa tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. Nghị định này đã quy định thẩm quyền xử phạt cho từng chức danh từ Điều 53 đến Điều 56. Thông qua các quy định trên, có thể thấy, thẩm quyền xử phạt các vi phạm hành chính về bảo mật thông tin khách hàng do Thanh tra viên ngân hàng; Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh; Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Trưởng đoàn thanh tra do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định và Trưởng đoàn thanh tra do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định. Bên cạnh đó, pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành cũng quy định việc phân định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng2.
 
Ba là, hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng có thể dẫn đến những thiệt hại ở những mức độ khác nhau cho khách hàng. Đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, hiện nay được quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP.
 
Hình thức xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng là chế tài của Nhà nước áp dụng đối với các chủ thể có lỗi trong việc thực hiện các hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng. Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP thì các vi phạm hành chính liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng bị áp dụng các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, hình phạt bổ sung là đình chỉ có thời hạn và biện pháp khắc phục hậu quả3.
 
Theo đó, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ của khách hàng4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật5
 
Nghị định số 88/2019/NĐ-CP đã có những quy định lượng hóa mức tiền phạt tương ứng với mức độ vi phạm so với Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trước đây.
 
Dù vậy, tương tự như Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP cũng chỉ có một vài điều luật quy định về xử phạt đối với việc cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến tiền gửi của chủ tài khoản; cung cấp các thông tin mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc chưa có sự chấp thuận của khách hàng6. Vậy, các vi phạm về thông tin khác của khách hàng thì xử lý như thế nào, thì hầu như chưa được ghi nhận cụ thể.
 
Mặt khác, khi xem xét các quy định có liên quan, chẳng hạn Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (với quan điểm khách hàng của ngân hàng có thể xem là người tiêu dùng tài chính) thì tại Điều 46 quy định hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.
 
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, tại khoản 2 Điều 84 quy định về hành vi vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân như sau: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
 
a) Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân;
 
 b) Cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân;
 
 c) Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác”.
 
Như vậy, có thể thấy:
 
- Quy định mức xử lý vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến khách hàng còn chồng chéo, chưa thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 
- Các văn bản pháp luật liên quan còn thiếu những quy định cụ thể về hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng cũng như chế tài xử lý. Điều này đã khiến cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo mật thông tin khách hàng còn nhiều khó khăn.
 
- Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng còn nhẹ so với thông lệ của nhiều quốc gia trên thế giới7 và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này (thường là các vi phạm rất khó phát hiện, xử lý).
 
- Việc phân cấp thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm về bảo mật thông tin khách hàng cũng chưa được hướng dẫn rõ ràng, 
cụ thể8.
 
3. Một số khuyến nghị
 
Để phát huy vai trò của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau:
 
Một là, nghiên cứu và làm rõ những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 
Hai là, nghiên cứu và làm rõ những điểm không phù hợp, mâu thuẫn hoặc cần sửa đổi, bổ sung vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP; từ đó, nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. 
 
Ba là, rà soát, sửa đổi nhằm tạo sự thống nhất liên quan đến mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo mật thông tin khách hàng trong các văn bản có liên quan.
 
Bốn là, để bảo đảm tăng cường tính “răn đe” của chế tài xử phạt vi phạm hành chính, góp phần giảm thiểu vi phạm hành chính trong hoạt động bảo mật thông tin khách hàng cần: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc tuyên truyền phải làm cho đối tượng cảm nhận được “cảm giác sai trái” và sự e ngại các thiệt hại về kinh tế nếu thực hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, xem xét nâng mức xử phạt vi phạm hành chính, quy định rõ các biện pháp bổ sung đối với chủ thể có hành vi vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.
 
 
1 Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
 
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
 
a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;
 
b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;
 
c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
 
d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.
 
Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
 
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
 
Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;
 
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;
 
e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
 
2 Khoản 8 Điều 55 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. 

3 Điều 3 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. 

4 Điểm d khoản 5 Điều 28, điểm b khoản 6 Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP.

Điểm b, đ khoản 4 Điều 47 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP.

6 Xem thêm điểm b khoản 3 Điều 27, điểm b khoản 4 Điều 47 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

7 Pháp luật của Singapore, vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù. Cụ thể, Điều 47 Luật Ngân hàng Singapore năm 1970, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định: Người nào vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng có thể bị phạt tù với thời hạn lên đến ba năm và/hoặc có thể bị phạt tới 125.000 đô la Singapore, một số trường hợp khác mức tiền phạt không vượt quá  250.000 đô la Singapore. (Banking Act (Cap 19) (Revised Edition, 30/11/2018), Section 47 https://sso.agc.gov.sg/Act/BA1970?ProvIds=P1VII-#pr47-).

- Pháp luật Thụy Sĩ quy định về trách nhiệm hành chính, một nhân viên vi phạm nghĩa vụ bảo mật thì kể cả giám đốc hoặc kiểm toán viên cũng có thể bị chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải đối mặt với hai loại biện pháp hành chính: Một là, họ có thể bị rút giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng; hai là, họ có thể bị khai trừ ra khỏi Liên đoàn các ngân hàng Thụy Sĩ. Cả hai biện pháp này là động lực mạnh mẽ để ngân hàng thực thi tốt hơn nghĩa vụ giám sát và bảo vệ thông tin bí mật. (Paolo S. Grassi and Daniele Calvarese (1995), The Duty Of Confidentiality Of Banks In Switzerland: Where It Stands And Where It Goes. Recent Developments And Experience. The Swiss Assistance To, And Cooperation With The Italian Authorities In The Investigation Of Corruption Among Civil Servants In Italy (The "Clean Hands" Investigation): How Much Is Too Much?, Pace International Law Review 1995, Vol. 7, pp. 329-372.)
 
8 Khoản 8 Điều 55 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng như sau: “Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 
1. Banking Act (Cap 19) (Revised Edition, 30/11/2018), Section 47 https://sso.agc.gov.sg/Act/BA1970?ProvIds=P1VII-#pr47-
 
2. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
 
3. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
4. Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 
5. Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 
6. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
 
7. Paolo S. Grassi and Daniele Calvarese (1995), The Duty Of Confidentiality Of Banks In Switzerland: Where It Stands And Where It Goes. Recent Developments And Experience. The Swiss Assistance To, And Cooperation With The Italian Authorities In The Investigation Of Corruption Among Civil Servants In Italy (The “Clean Hands” Investigation): How Much Is Too Much?, Pace International Law Review 1995, Vol. 7, pp. 329-372.

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa (Khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Fintech và những thách thức trong việc ban hành các quy định pháp lý
Fintech và những thách thức trong việc ban hành các quy định pháp lý
15/08/2022 77 lượt xem
Trong hơn hai thập kỷ vừa qua, chúng ta chứng kiến hai sự kiện đã tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu, đó là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
05/08/2022 221 lượt xem
Ngày 4/8/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động
Hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động
20/07/2022 435 lượt xem
Ngày 18/7/2022, tại huyện Sơn Động (Bắc Giang), Đảng ủy cơ quan NHTW và Huyện ủy Sơn Động tổ chức Lễ ký kết văn bản ghi nhớ thực hiện Chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn huyện.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - Cơ hội, thách thức và khuyến nghị hoàn thiện pháp lý
Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - Cơ hội, thách thức và khuyến nghị hoàn thiện pháp lý
11/07/2022 699 lượt xem
Chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống đang mang lại nhiều tác động, làm thay đổi cách chúng ta cung ứng và sử dụng hàng hóa, dịch vụ cũng như cách khai thác sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Phát triển và bảo vệ hiệu quả cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
Phát triển và bảo vệ hiệu quả cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
04/07/2022 591 lượt xem
Đồng hành với công cuộc đổi mới của đất nước, cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngày càng gia tăng về số lượng, lớn mạnh về chất lượng, mở rộng về phạm vi địa bàn, lĩnh vực và quy mô hoạt động, trưởng thành về bản lĩnh thị trường và nâng cao về vị thế trong nền kinh tế quốc gia, từng bước vươn xa, khẳng định tầm vóc và sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Bảo vệ người tiêu dùng tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Bảo vệ người tiêu dùng tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
28/06/2022 703 lượt xem
Bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh, minh bạch của khu vực tài chính, thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng tài chính hiệu quả là điều kiện cần thiết để mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, mang lại lợi ích thiết thực, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định sử dụng các dịch vụ tài chính một cách tốt nhất.
Vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện việc tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện việc tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
28/06/2022 514 lượt xem
Thông tư số 06 thể hiện tính ưu việt thông qua việc đã tổng hợp nội dung của 4 văn bản trước đó mà Thanh tra Chính phủ đã ban hành, thể hiện tính tinh gọn, dễ hiểu, dễ thấy, dễ tìm để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, quản lý công tác thanh tra nói chung, Đoàn thanh tra nói riêng: Từ công tác tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, đến công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, việc ghi sổ nhật ký Đoàn thanh tra, việc thực hiện Quy trình thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.
Sắp đưa vào thử nghiệm và quản lý chính thức hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam
Sắp đưa vào thử nghiệm và quản lý chính thức hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam
06/06/2022 1.714 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã công bố lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là một trong những lĩnh vực được phép thử nghiệm.
Khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với các gói hỗ trợ tài khóa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị
Khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với các gói hỗ trợ tài khóa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị
03/06/2022 1.391 lượt xem
Đại dịch Covid-19 được coi như một cú sốc phi truyền thống gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng cũng như nền kinh tế toàn cầu. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam năm 2021 hứng chịu cú sốc kép từ phía cung do hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, chuỗi cung ứng gián đoạn và phía cầu do người tiêu dùng cắt giảm mạnh chi tiêu.
Vận dụng thành quả cải cách hành chính nâng cao chất lượng điều hành và hỗ trợ nền kinh tế
Vận dụng thành quả cải cách hành chính nâng cao chất lượng điều hành và hỗ trợ nền kinh tế
31/05/2022 851 lượt xem
Ngày 25/5/2022, tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (Par Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt 90.37/100 điểm - nằm trong nhóm 3 Bộ dẫn đầu Par Index 2021. Sáu năm trước đó, giai đoạn 2015 - 2020, NHNN đã xếp vị trí thứ nhất trong số các bộ, ngành về chỉ số Par Index.
Ngành Ngân hàng nỗ lực triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP
Ngành Ngân hàng nỗ lực triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP
27/05/2022 793 lượt xem
Triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phức tạp do dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 5 năm 2021-2025, ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
25/05/2022 973 lượt xem
Ngày 20/5/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện hỗ trợ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước (NSNN) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (Thông tư số 03/2022/TT-NHNN). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
23/05/2022 731 lượt xem
Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.
Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển dịch vụ ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển dịch vụ ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị
28/04/2022 1.514 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tác động mạnh mẽ lên mọi khía cạnh của đời sống và sự bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới như một chất xúc tác, nhu cầu về sử dụng các dịch vụ trên nền tảng số đã và đang gia tăng một cách nhanh chóng.
Áp dụng chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
Áp dụng chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
04/04/2022 2.380 lượt xem
Vốn kinh doanh là điều kiện cần quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạt động và phát triển. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), từ khâu ý tưởng đến vận hành doanh nghiệp vốn đã là một chặng đường đầy thử thách. Song, có một vấn đề nan giải khác gần đây đã được nhiều học giả và doanh nhân nhấn mạnh, đó là làm cách nào để cải thiện tiếp cận vốn trong khởi nghiệp.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.000

67.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.000

67.000

Vàng SJC 5c

66.000

67.020

Vàng nhẫn 9999

52.350

53.250

Vàng nữ trang 9999

52.250

52.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.260 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.246 23.532 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?