Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu
25/11/2021 8.478 lượt xem
Tài chính toàn diện có ý nghĩa bao trùm trong việc giúp người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng và chi phí phải chăng...
 
Tóm tắt:
 
Bài viết sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục để phân tích tổng quan tất cả 1.769 nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện thuộc lĩnh vực kinh doanh - kinh tế và khoa học xã hội được xuất bản trên cơ sở dữ liệu Scopus. Kết quả của nghiên cứu cung cấp góc nhìn tổng thể về xu hướng xuất bản trên toàn thế giới về chủ đề tài chính toàn diện như: (i) Các nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất; (ii) Các tác giả được trích dẫn nhiều nhất; (iii) Các tạp chí có ảnh hưởng nhất; (iv) Các từ khóa nghiên cứu chính và mạng lưới liên kết giữa các từ khóa; (v) Các cơ sở nghiên cứu hàng đầu; (vi) Xu hướng hợp tác nghiên cứu giữa các quốc gia về chủ đề tài chính toàn diện. Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng khoa học về bức tranh toàn cảnh hiện trạng về xu hướng xuất bản trên thế giới để từ đó đề xuất, gợi ý các hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai đối với chủ đề tài chính toàn diện.
 
Từ khóa: Khoa học xã hội; kinh doanh - kinh tế; tài chính toàn diện; trắc lượng thư mục.
 
1. Đặt vấn đề
 
Tài chính toàn diện có ý nghĩa bao trùm trong việc giúp người dân có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng và chi phí phải chăng. Tài chính toàn diện cũng có vai trò quan trọng góp phần giảm tình trạng đói nghèo, giảm bất bình đẳng thu nhập, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững (Sarma & Pais, 2011).
 
Thúc đẩy tài chính toàn diện giúp gia tăng tỷ lệ tiết kiệm cho hệ thống tài chính (Singh & Prasad, 2021) điều này hỗ trợ các chủ thể trong nền kinh tế tìm kiếm, tiếp cận được nguồn lực tài chính với chi phí phù hợp để sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Chính vì những vai trò quan trọng nên trong giai đoạn gần đây, các nhà nghiên cứu kinh tế đã tập trung tìm hiểu, nghiên cứu chủ đề tài chính toàn diện. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích cung cấp tổng quan về hiện trạng và xu hướng xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới về chủ đề tài chính toàn diện.
 
2. Tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
 
Sarma & Pais (2011) cho rằng, tài chính toàn diện đảm bảo khả năng tiếp cận, sẵn sàng sử dụng hệ thống tài chính chính thức cho tất cả các thành viên của một nền kinh tế. Một hệ thống tài chính toàn diện có các đặc điểm chính: (i) Hệ thống tài chính tạo điều kiện cho việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực sản xuất và do đó, có thể giảm chi phí vốn; (ii) Hệ thống tài chính giúp tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức, giảm đáng kể thời gian và chi phí cho việc quản lý tài chính hàng ngày; (iii) Một hệ thống tài chính toàn diện giúp giảm sự tăng trưởng của các nguồn tín dụng không chính thức, minh bạch thị trường vốn và bất bình đẳng với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Do đó, một hệ thống tài chính toàn diện giúp nâng cao hiệu quả và phúc lợi cho tất cả các thành viên của nền kinh tế bằng cách cung cấp các con đường cho các phương thức tiết kiệm an toàn và đảm bảo, đồng thời tạo điều kiện cho toàn bộ các dịch vụ tài chính hiệu quả.
 
Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới định nghĩa, tài chính toàn diện giúp các chủ thể trong nền kinh tế có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức với chi phí phù hợp, được cung cấp theo cách thức có trách nhiệm và bền vững (Demirgüç - Kunt và cộng sự, 2020).
 
Hệ thống tài chính toàn diện là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của các chủ thể trong nền kinh tế, các định chế cũng như cấu trúc của thị trường tài chính. Ở chiều ngược lại, khi các bộ phận phát triển sẽ thúc đẩy hệ thống tài chính toàn diện góp phần tạo động lực giảm tỷ lệ đói nghèo, giảm bất bình đẳng thu nhập, gia tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng chính thức với chi phí phù hợp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Phương pháp phân tích trắc lượng thư mục được giới thiệu lần đầu bởi Pritchard (1969), phân tích trắc lượng thư mục là việc áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích, xác định xu hướng xuất bản theo thời gian của các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Phân tích trắc lượng thư mục giúp khái quát kiến ​​thức toàn diện về một lĩnh vực nghiên cứu, thiết lập mối liên hệ giữa các nghiên cứu, các tác giả có ảnh hưởng nhất, cũng như sự hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu, chỉ ra các hướng nghiên cứu mới trong tương lai.
 
Hiện nay, có nhiều công cụ hỗ trợ phân tích trắc lượng thư mục như: Bibexcel, CiteSpace, Gephi, GraphPad Prism, Netdraw, Pajek, Sci2, SciMAT, SITKIS, VOSviewer®, UCInet. Trong nghiên cứu này, VOSviewer® (Van Eck & Waltman, 2010) được sử dụng để phân tích trắc lượng thư mục về chủ đề tài chính toàn diện. Gálvez - Sánchez và cộng sự (2021) sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục để phân tích tổng quan các nghiên cứu về tài chính toàn diện và phát hiện ra rằng, cùng với sự bùng nổ về công nghệ và đặc biệt là công nghệ tài chính (fintech) sẽ giúp hệ thống tài chính ngày càng dễ tiếp cận, hiệu quả và bền vững hơn.
 
Aziz và cộng sự (2021) cũng đã sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục để phân tích mối tương quan giữa tài chính toàn diện và ngân hàng kỹ thuật số trong giai đoạn 1994 - 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phát triển tài chính toàn diện ở mỗi quốc gia chịu ảnh hưởng tích cực của ngân hàng kỹ thuật số.
 
Nghiên cứu đã sử dụng tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm tất cả các ấn phẩm khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus với từ khóa “tài chính toàn diện” (financial inclusion) trong danh mục 3 lĩnh vực: (i) Kinh tế, kinh tế lượng và tài chính (Economics, Econometrics and Finance); (ii) Kinh doanh, quản lý và kế toán (Business, Management and Accounting); (iii) Khoa học xã hội (Social Sciences). Kết quả tìm kiếm thu thập được 1.769 nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện (chi tiết trong Bảng 1), trong đó, có 1.509 bài thuộc tạp chí, 168 sách, 58 kỷ yếu hội thảo khoa học và 34 bộ sách. Tất cả các dữ liệu thô được xử lý, tinh chỉnh và được sử dụng cho các bước phân tích tiếp theo với sự hỗ trợ của phần mềm VOSviewer® phiên bản 1.6.16.
Bảng 1: Phân loại chi tiết nghiên cứu về tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
 
Kết quả phân tích với phần mềm VOSviewer® cho thấy, thông tin tổng quan có hệ thống về chủ đề tài chính toàn diện trên toàn thế giới. Tất cả 1.769 công trình được viết bởi 2.505 tác giả đến từ 116 quốc gia, đăng trên 2.212 tạp chí/sách/hội thảo, sử dụng 34.970 tài liệu tham khảo và 28.453 tác giả được trích dẫn.
 
Dữ liệu tính đến tháng 7/2021 cho thấy, các nghiên cứu về tài chính toàn diện tăng mạnh mẽ trong giai đoạn 2015 - 2021; tại thời điểm năm 2015, chỉ mới có 86 nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện trong một năm thì đến năm 2020, đã đạt mức 375 nghiên cứu/năm. Trong 7 tháng đầu năm 2021, số lượng nghiên cứu về tài chính toàn diện đã đạt 278 nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu Scopus. Chi tiết về số lượng nghiên cứu về tài chính toàn diện theo năm được trình bày chi tiết trong Hình 1.
 
Hình 1: Số lượng nghiên cứu về tài chính toàn diện theo năm trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
Bảng 2: 20 tác phẩm nghiên cứu có lượt trích dẫn cao nhất về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
Trong 20 tác phẩm được trích dẫn nhiều nhất trong 1.769 nghiên cứu thì 19 tác phẩm là bài báo khoa học và chỉ có 1 tác phẩm là sách. Kết quả trong Bảng 2 cho thấy, bài báo của Sarma & Pais (2011) là tác phẩm được trích dẫn nhiều nhất với 220 lượt trích dẫn, tiếp sau đó là sách của Soederberg (2014) với 163 lượt trích dẫn. Xếp cuối cùng trong danh sách là bài báo của Hassan & Aliyu (2018) đăng trên Journal of Financial Stability đạt 74 lượt trích dẫn.
 
Klapper L., Sarma M., Allen F., Pais J. và Soederberg S. là 5 tác giả có ảnh hưởng nhiều nhất trong các nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện khi có số lượt trích dẫn cao nhất, lần lượt là 413, 247, 227, 219 và 215 lượt trích dẫn. 20 tác giả có số lượt trích dẫn cao nhất trong các nghiên cứu về tài chính toàn diện được trình bày chi tiết trong Bảng 3.
Bảng 3: 20 tác giả nghiên cứu có lượt trích dẫn cao nhất về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
Bảng 4 thể hiện 20 tạp chí/sách có ảnh hưởng nhất trong việc xuất bản các ấn phẩm về chủ đề tài chính toàn diện; theo đó, World Development là tạp chí có ảnh hưởng nhất với 16 nghiên cứu và 406 lượt trích dẫn về chủ đề tài chính toàn diện. Tiếp theo là các tạp chí Journal of International Development, Review of Development Finance, Economic And Political Weekly và Journal of African Business với số lượt trích dẫn lần lượt là 275, 239, 182 và 174. Economic And Political Weekly cũng chính là tạp chí có nhiều bài báo khoa học nhất về chủ đề tài chính toàn diện với 48 bài.
 
Bảng 4: 20 tạp chí/sách có lượt trích dẫn cao nhất về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
Kết quả trong Bảng 5 thể hiện 20 cơ sở có số lượng nghiên cứu cao nhất về chủ đề tài chính toàn diện. Theo đó, có 5 cơ sở nghiên cứu hàng đầu bao gồm: University of South Africa có 24 nghiên cứu; The World Bank, USA có 23 nghiên cứu; Makerere University Business School cũng có 23 nghiên cứu; Covenant University có 22 nghiên cứu; Symbiosis International Deemed University với 20 nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện.
 
Bảng 5: 20 cơ sở có số lượng nghiên cứu cao nhất về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
 
Sự liên kết nghiên cứu giữa các quốc gia khác nhau về chủ đề tài chính toàn diện được trình bày trong Hình 2 và Bảng 6. Theo đó, United States là quốc gia có số lượng trích dẫn nhiều nhất với 2135 lượt trích dẫn; India là quốc gia có số lượng tác phẩm nhiều nhất với 353 tác phẩm và là quốc gia có nhiều nhất mối quan hệ liên kết nghiên cứu với các quốc gia khác.
Hình 2: Hệ thống mạng lưới liên kết nghiên cứu giữa các quốc gia về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 

 
Bảng 6: 20 quốc gia có lượt trích dẫn cao nhất trong các nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
Hình 3 và Bảng 7 trình bày chi tiết các từ khóa nghiên cứu chính, hệ thống mạng lưới liên kết giữa các từ khóa và xu hướng phát triển các từ khóa nghiên cứu chính theo thời gian. Theo đó, 5 từ khóa nghiên cứu hàng đầu bao gồm: Financial Inclusion xuất hiện 907 lần; Microfinance xuất hiện 146 lần; Financial services xuất hiện 137; Finance xuất hiện 133 lần; India xuất hiện 121 lần.
Bảng 7: 20 từ khóa có lượt xuất hiện cao nhất trong các nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus
 


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
Hình 3: Hệ thống mạng lưới liên kết các từ khóa trong các nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus


Nguồn: Cơ sở dữ liệu Scopus truy cập ngày 14/7/2021
Về xu hướng phát triển các từ khóa nghiên cứu thuộc chủ đề tài chính toàn diện, giai đoạn trước năm 2016 các nghiên cứu được thể hiện bằng cụm từ khóa có màu tím đậm trong Hình 3 tập trung vào các từ khóa nghiên cứu chính: Rural finance; Access to credit; Consumption behaviour; Financial Crisis; Inflation; Money laundering; Policy making; Savings….
 
Hướng các nghiên cứu về tài chính toàn diện giai đoạn 2017 - 2018, được thể hiện bằng cụm liên kết có màu cam trong Hình 3 tập trung vào các từ khóa nghiên cứu chính: Financial inclusion index; Income distribution; Econometrics; Economic growth; Financial service; Financial institution; Financial education…
 
Các nghiên cứu về tài chính toàn diện giai đoạn 2019 trở về sau, được thể hiện bằng cụm có màu vàng trong Hình 3, tập trung vào hướng ứng dụng công nghệ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện như: Blockchain; Fintech; Electronic money; Digital finance; Digital financial inclusion; Digital payment; Digital technologies; Mobile phone...
 
4. Kết luận
 
Bài viết đã sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục với nguồn dữ liệu là 1.769 nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện trên cơ sở dữ liệu Scopus. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các điểm chính sau đây:
 
Thứ nhất, chủ đề tài chính toàn diện ngày càng được quan tâm và xu hướng xuất bản ấn phẩm khoa học ngày càng tăng, đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2021.
 
Thứ hai, tác phẩm “Financial inclusion and development” đăng trên tạp chí Journal of International Development hiện đang là tác phẩm có lượt trích dẫn nhiều nhất trong tất cả các nghiên cứu về chủ đề tài chính toàn diện.
 
Thứ ba, Klapper L. là tác giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất về chủ đề tài chính toàn diện với 413 lượt trích dẫn từ 4 nghiên cứu.
 
Thứ tư, World Development là tạp chí có lượt trích dẫn nhiều nhất trong tất cả các nghiên cứu về tài chính toàn diện.
 
Thứ năm, University of South Africa là cơ sở nghiên cứu có nhiều ấn phẩm xuất bản về chủ đề tài chính toàn diện nhất với 24 nghiên cứu.
 
Thứ sáu, United States là quốc gia có lượt trích dẫn nhiều nhất, nhưng India là quốc gia có số lượng nghiên cứu nhiều nhất về chủ đề tài chính toàn diện.
 
Cuối cùng, với sự phát triển của khoa học công nghệ khiến các định chế tài chính ngày càng cạnh tranh gay gắt và bắt buộc phải thay đổi liên tục. Các nghiên cứu trong giai đoạn sắp tới về chủ đề tài chính toàn diện cũng tập trung vào vai trò của công nghệ như Blockchain, ngân hàng kỹ thuật số, tài chính kỹ thuật số, tiền mật mã… góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.
Tài liệu tham khảo:
 
1. Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. Journal of Financial Intermediation, 27, 1-30. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003
 
2. Aziz, M. R. A., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2021). Bibliometric Analysis Of Literatures On Digital Banking And Financial Inclusion Between 2014-2020. Library Philosophy and Practice, 2021, 1-31. Scopus.
 
3. Chakravarty, S. R., & Pal, R. (2013). Financial inclusion in India: An axiomatic approach. Journal of Policy Modeling, 35(5), 813-837. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2012.12.007
 
4. Chibba, M. (2009). Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals. European Journal of Development Research, 21(2), 213-230. Scopus. https://doi.org/10.1057/ejdr.2008.17
 
5. Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. Brookings Papers on Economic Activity, SPRING 2013, 279-321. Scopus. https://doi.org/10.1353/eca.2013.0002
 
6. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and Opportunities to Expand Access to and Use of Financial Services. World Bank Economic Review, 34, S2–S8. Scopus. https://doi.org/10.1093/wber/lhz013
 
7. Diniz, E., Birochi, R., & Pozzebon, M. (2012). Triggers and barriers to financial inclusion: The use of ICT-based branchless banking in an Amazon county. Electronic Commerce Research and Applications, 11(5), 484-494. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.07.006
 
8. Fungáčová, Z., & Weill, L. (2015). Understanding financial inclusion in China. China Economic Review, 34, 196-206. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.12.004
 
9. Gabor, D., & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: International development in the fintech era. New Political Economy, 22(4), 423-436. Scopus. https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298
 
10. Gálvez-Sánchez, F. J., Lara-Rubio, J., Verdú-Jóver, A. J., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). Research advances on financial inclusion: A bibliometric analysis. Sustainability (Switzerland), 13(6). Scopus. https://doi.org/10.3390/su13063156
 
11. Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. Journal of Financial Stability, 34, 12-43. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006
 
12. Kim, D.-W., Yu, J.-S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. Research in International Business and Finance, 43, 1-14. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178
 
13. Klapper, L., Lusardi, A., & Panos, G. A. (2013). Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis. Journal of Banking and Finance, 37(10), 3904-3923. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.014
 
14. Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management, 37(2), 92-97. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.006
 
15. Leyshon, A., Thrift, N., & Pratt, J. (1998). Reading financial services: Texts, consumers, and financial literacy. Environment and Planning D: Society and Space, 16(1), 29–55. Scopus. https://doi.org/10.1068/d160029
 
16. Maurer, B. (2012). Mobile Money: Communication, Consumption and Change in the Payments Space. Journal of Development Studies, 48(5), 589–604. Scopus. https://doi.org/10.1080/00220388.2011.621944
 
17. Mishra, V., & Singh Bisht, S. (2013). Mobile banking in a developing economy: A customer-centric model for policy formulation. Telecommunications Policy, 37(6-7), 503-514. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2012.10.004
 
18. Munyegera, G. K., & Matsumoto, T. (2016). Mobile Money, Remittances, and Household Welfare: Panel Evidence from Rural Uganda. World Development, 79, 127-137. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.006
 
19. Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review, 18(4), 329-340. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003
 
20. Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation, 25, 348-349. 
 
21. Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. Journal of International Development, 23(5), 613–628. Scopus. https://doi.org/10.1002/jid.1698
 
22. Singh, V. K., & Prasad, R. (2021). Diffusion of Banking Products in Financial Inclusion Linked Savings Accounts: A Case Study Based on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in India. Global Business Review. Scopus. https://doi.org/10.1177/09721509211006866
 
23. Soederberg, S. (2014). Debtfare states and the poverty industry: Money, discipline and the surplus population. In Debtfare States and the Poverty Industry: Money, Discipline and the Surpl. Popul. (p. 284). Taylor and Francis; Scopus. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-4955145721&partnerID=40&md5=27ec3f1885feb7059593642c090cae6b
 
24. Swamy, V. (2014). Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. World Development, 56, 1-15. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019
 
25. Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
 
26. Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. Review of Development Finance, 6(1), 46-57. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001

TS. Nguyễn Minh Sáng

 
Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Kinh nghiệm quản lý chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại một số quốc gia châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Kinh nghiệm quản lý chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại một số quốc gia châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam
15/08/2022 129 lượt xem
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quản lý chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng của bốn nền kinh tế ở châu Á, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc. Trên cơ sở những kinh nghiệm cùng với một số vấn đề tồn tại trong giai đoạn đầu số hóa ngành Ngân hàng tại Việt Nam, bài viết đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong việc thúc đẩy và phát triển chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Phát triển ngân hàng kỹ thuật số: Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới
Phát triển ngân hàng kỹ thuật số: Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới
09/08/2022 172 lượt xem
Với sự bùng nổ của công nghệ, nhiều mô hình kinh doanh mới đã ra đời, một trong số đó là sự xuất hiện của các công ty cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số, đặc biệt là sự hiện diện của ngân hàng kỹ thuật số. Ngân hàng kỹ thuật số cung cấp một số dịch vụ hoàn chỉnh hơn so với các công ty Fintech, chủ yếu dựa vào các kênh phân phối kỹ thuật số. Sự có mặt của ngân hàng kỹ thuật số đã mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và cho cả đất nước vì nó đã lấp khoảng trống phân khúc khách hàng chưa được phục vụ từ ngân hàng thương mại truyền thống, tiết kiệm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian và tiện lợi cho khách hàng sử dụng.
Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số quốc gia khu vực châu Á và bài học đối với Việt Nam
Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số quốc gia khu vực châu Á và bài học đối với Việt Nam
01/08/2022 389 lượt xem
Chris (2014) xác định ngân hàng số là mô hình hoạt động của ngân hàng mà trong đó các hoạt động chủ yếu dựa vào các nền tảng với dữ liệu điện tử và công nghệ số là giá trị cốt lõi. Sharma (2016) tiếp cận khái niệm ngân hàng số là ngân hàng ứng dụng nền tảng công nghệ mới nhất đối với tất cả các chức năng và dịch vụ, ở mọi cấp độ trong hoạt động của ngân hàng.
Thực tiễn triển khai Ngân hàng mở tại Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Thực tiễn triển khai Ngân hàng mở tại Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
25/07/2022 454 lượt xem
Với tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những năm gần đây, lĩnh vực tài chính - ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.
Chuyển đổi số ở Đông Nam Á: Thách thức và giải pháp
Chuyển đổi số ở Đông Nam Á: Thách thức và giải pháp
14/07/2022 789 lượt xem
Tóm tắt: Nhằm xây dựng cộng đồng kỹ thuật số và trở thành khối kinh tế hàng đầu, các nước Đông Nam Á rất coi trọng chuyển đổi số để tiếp tục tăng trưởng và thịnh vượng.
Các công ty công nghệ lớn trên thị trường tài chính: Rủi ro và thách thức đối với các nhà quản lý
Các công ty công nghệ lớn trên thị trường tài chính: Rủi ro và thách thức đối với các nhà quản lý
29/06/2022 748 lượt xem
Sự gia nhập của các BigTech vào thị trường dịch vụ tài chính làm cho thị trường này hoạt động hiệu quả hơn, nhưng đồng thời, cũng tạo ra rủi ro cho sự ổn định tài chính và cạnh tranh. Làm thế nào để quản lý các BigTech là chủ đề chính được các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia ngân hàng trung ương của nhiều nước trên thế giới thảo luận.
Vai trò của SWIFT trong hoạt động thanh toán quốc tế và các kịch bản cho hệ thống thanh toán của Nga khi bị loại khỏi SWIFT
Vai trò của SWIFT trong hoạt động thanh toán quốc tế và các kịch bản cho hệ thống thanh toán của Nga khi bị loại khỏi SWIFT
16/06/2022 935 lượt xem
Tầm quan trọng của SWIFT đối với hệ thống tài chính toàn cầu thường chỉ được đề cập gián tiếp khi nghiên cứu các vấn đề khác. Bằng phương pháp khảo lược và phân tích thống kê mô tả, bài viết tập trung nêu bật tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính truyền tín hiệu thanh toán xuyên biên giới, trong đó nhấn mạnh vai trò, tầm ảnh hưởng của hệ thống SWIFT trong hoạt động thanh toán quốc tế.
Cung tiền của các nước ASEAN giai đoạn 2000 - 2020 và hàm ý khu vực
Cung tiền của các nước ASEAN giai đoạn 2000 - 2020 và hàm ý khu vực
10/06/2022 1.612 lượt xem
Cung tiền là một tham số kinh tế vĩ mô quan trọng, trong đó, có M0 gồm giấy bạc và tiền xu đang lưu hành; M1 gồm M0 và tiền gửi không kỳ hạn; M2 gồm M1 và tiền gửi kỳ hạn. M3 gồm M2 và giấy tờ có giá khác như cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, thương phiếu (Mishkin F.S., 2021). M2 là tham số được sử dụng chủ yếu khi đề cập đến chính sách tiền tệ của một quốc gia với số liệu thống kê công bố chính thức hằng năm bởi cơ quan tiền tệ quốc gia.
Số hóa và tương lai của hệ thống ngân hàng châu Âu: Ba kịch bản
Số hóa và tương lai của hệ thống ngân hàng châu Âu: Ba kịch bản
03/06/2022 867 lượt xem
Các công nghệ mới đang thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ tài chính của các ngân hàng truyền thống. Những thay đổi này tạo ra các nguồn rủi ro hệ thống mới, từ đó, đặt ra các thách thức về chính sách và quản lý.
Phát triển năng lượng tái tạo  Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ Đài Loan
Phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ Đài Loan
30/05/2022 2.194 lượt xem
Trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt thì việc tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo là cần thiết cho phát triển bền vững. Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF - World Economic Forum), Đài Loan xếp thứ 15 toàn cầu và thứ 4 châu Á (năm 2018) về phát triển năng lượng tái tạo, đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam
25/05/2022 1.868 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới.
Cơ chế thử nghiệm trong hoạt động công nghệ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất đối với Việt Nam
Cơ chế thử nghiệm trong hoạt động công nghệ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất đối với Việt Nam
24/05/2022 1.042 lượt xem
Vào năm 1972, Fintech lần đầu tiên được giới thiệu bởi Bettinger và được định nghĩa rằng, đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và chuyên môn của ngân hàng với công nghệ thông tin và kể từ đó, có nhiều nghiên cứu đã mở rộng liên quan đến Fintech.
Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của  Ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân  dân Lào
Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của Ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
23/05/2022 2.179 lượt xem
Đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019, đầu năm 2020 đã gây ra những tác động tiêu cực chưa từng có đối với sức khỏe và tính mạng con người trên toàn cầu. Nhiều nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt do hạn chế về nguồn vắc-xin, vì thế, khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng.
Kinh nghiệm quốc tế đối với quản lý tài sản mã hóa
Kinh nghiệm quốc tế đối với quản lý tài sản mã hóa
10/05/2022 1.719 lượt xem
Đại đa số các quốc gia đều khẳng định rằng, về mặt pháp lý, tài sản mã hóa (TSMH) không đáp ứng được các tiêu chuẩn để có thể được xem là tiền pháp định. Một số quốc gia cấm toàn bộ TSMH và các giao dịch liên quan nhưng một số quốc gia khác công nhận một đặc tính nào đó của TSMH và công nhận tính hợp pháp của các giao dịch liên quan.
Liệu Nhân dân tệ có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
Liệu Nhân dân tệ có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
04/05/2022 1.785 lượt xem
Các công ty phương Tây đang rời khỏi Nga, đồng nghĩa với việc thương mại với Trung Quốc sẽ mở rộng. Một số ngân hàng Nga đã đề nghị khách hàng mở tài khoản bằng tiền Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liệu Nhân dân tệ (CNY) có thể cạnh tranh với USD trong hệ thống tài chính toàn cầu?
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.000

67.020

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.000

67.000

Vàng SJC 5c

66.000

67.020

Vàng nhẫn 9999

52.350

53.250

Vàng nữ trang 9999

52.250

52.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.240 23.525 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.260 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.246 23.532 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.230 23.530 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.290 23.540 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?