Những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2017
09/02/2018 1.553 lượt xem
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn NHVN đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra trình BCH, BTV phê duyệt, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
Thực tế quá trình triển khai và tổ chức thực hiện cho thấy, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, như: Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT các công đoàn cấp dưới quán triệt thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên về công tác kiểm tra và hoạt động UBKT công đoàn; tích cực tham gia ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhất là của UBKT công đoàn các cấp; tham mưu cho BTV, BCH Công đoàn NHVN chỉ đạo công đoàn các cấp giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, trách nhiệm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại của đoàn viên, người lao động; chấp hành nghiêm công tác thông tin, báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu… Năm 2017, UBKT công đoàn các cấp trong hệ thống đã tiến hành 1.490 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ CĐVN và 1.494 cuộc kiểm tra về công tác tài chính công đoàn,...
Tại cấp Công đoàn Ngành, căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2017, UBKT Công đoàn NHVN đã mạnh dạn đề xuất và chủ động điều chỉnh giảm số đợt cũng như số cuộc kiểm tra, hạn chế việc tổ chức các cuộc kiểm tra ở địa bàn xa, thời gian dài… mà chủ yếu tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, ngắn ngày, trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể: tổ chức kiểm tra công tác tài chính công đoàn cùng cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác tài chính công đoàn đối với 02 Công đoàn cấp trên trực tiếp cùng với 02 CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Điểm mới trong hoạt động UBKT Công đoàn NHVN năm 2017 được các cấp lãnh đạo công đoàn đánh giá, ghi nhận là: với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, UBKT được giao làm đầu mối phối hợp với các Ban nghiệp vụ Công đoàn NHVN (Tài chính, Chính sách - Pháp luật…) tổ chức thành công 03 đoàn công tác thực hiện chức năng giám sát tại các đơn vị (Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Năm 2017, do đặc thù cả hệ thống tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp, nên số cuộc kiểm tra, giám sát thực tế được thực hiện không nhiều, song hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BTV, BCH công đoàn các cấp; nội dung, phạm vi kiểm tra, giám sát chú trọng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua các cuộc giám sát, kết quả bước đầu cho thấy: về cơ bản các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động và tổ chức công đoàn. Cụ thể như: các đơn vị đã xây dựng, ban hành Quy chế tiền lương (đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng hàng năm do Chính phủ quy định) và việc chi trả tiền lương cũng như trích, nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… đảm bảo kịp thời, đúng quy định; các chế độ về bảo hiểm của người lao động đã được các đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định, không nợ đọng. Việc tổ chức đối thoại định kỳ được hầu hết các đơn vị triển khai thực hiện 3 tháng một lần; có thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể; 100% lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định. Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người lao động được cụ thể hóa trong thỏa ước lao động tập thể, như: Chính sách đối với cán bộ, người lao động khi nghỉ hưu, chờ hưu, chết hoặc mất khả năng lao động… Các chế độ đãi ngộ, các quyền lợi khác (ngoài Bộ Luật Lao động) mà người lao động được hưởng trong từng trường hợp. Có đơn vị còn triển khai thực hiện dự án về nhà ở ưu đãi, các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho đoàn viên, lao động trong hệ thống; đơn vị còn áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với lao động nữ (như: trợ cấp bằng tiền, thêm lượt khám sức khỏe, hỗ trợ chi phí đào tạo lại nghề… khi nghỉ chế độ thai sản; chi trả phụ cấp làm thêm giờ hoặc nghỉ bù giờ thời gian cho con bú trong quá trình nuôi con dưới 12 tháng). Các đơn vị đã xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc và đã làm tốt các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở, hàng năm công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở, bầu Ban thanh tra nhân dân, thành viên tổ đối thoại… đảm bảo đúng quy định. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác của đơn vị luôn đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia, phối hợp, quản lý giữa chuyên môn và tổ chức công đoàn - đại diện tập thể người lao động. Các đơn vị đã triển khai hướng dẫn các CĐCS trực thuộc hệ thống phối hợp với bộ phận kế toán chuyên môn trích, nộp KPCĐ 2% theo quy định và đúng phân cấp, hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
Năm 2018 - Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới, trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của BCH, BTV công đoàn cùng cấp và UBKT công đoàn cấp trên, phát huy kết quả đạt được của năm 2017 và những thành tích của nhiệm kỳ vừa qua… UBKT công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng cần tập trung quán triệt, đẩy mạnh làm tốt những nội dung cơ bản sau:  
Thứ nhất, tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT nhiệm kỳ mới theo yêu cầu; chú trọng làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lần đầu tham gia công tác kiểm tra công đoàn. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn và Kế hoạch 444/KH-CĐNH ngày 23/9/2015 của Công đoàn NHVN,…
Thứ hai, tham mưu cho BCH, BTV công đoàn cùng cấp sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định có liên quan đến việc tổ chức hoạt động công đoàn, trong đó có quy chế tổ chức hoạt động của UBKT ngay sau đại hội.
Thứ ba, chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế (nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện quy trình tổ chức đại hội, công tác nhân sự, chi tiêu phục vụ đại hội,…).
Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT công đoàn theo quy định và theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn (chú ý làm tốt công tác tiếp đoàn viên, lao động; tiếp nhận và giải quyết đơn thư; việc giám sát, thực hiện các quy định về thẩm quyền, thủ tục và trình tự xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn,…)
Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn (về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, công tác dân chủ ở cơ sở,…), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn các cấp trong thời gian tới.  
Thứ sáu, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, giám sát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra và hoạt động UBKT công đoàn các cấp; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo,...  
Với sự nỗ lực và chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn các đơn vị trong Ngành, hy vọng năm 2018 hoạt động UBKT công đoàn các cấp thuộc Công đoàn NHVN sẽ hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, góp phần vào thành tích chung của hệ thống.
CĐNHVN
 

(Tạp chí Ngân hàng số 2, tháng 1/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 60 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?