Những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2017

Ngày đăng:01:46 09/02/2018
Lượt xem: 1.194
Cỡ chữ
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn NHVN đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra trình BCH, BTV phê duyệt, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
Thực tế quá trình triển khai và tổ chức thực hiện cho thấy, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, như: Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT các công đoàn cấp dưới quán triệt thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên về công tác kiểm tra và hoạt động UBKT công đoàn; tích cực tham gia ý kiến xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhất là của UBKT công đoàn các cấp; tham mưu cho BTV, BCH Công đoàn NHVN chỉ đạo công đoàn các cấp giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, trách nhiệm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại của đoàn viên, người lao động; chấp hành nghiêm công tác thông tin, báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu… Năm 2017, UBKT công đoàn các cấp trong hệ thống đã tiến hành 1.490 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ CĐVN và 1.494 cuộc kiểm tra về công tác tài chính công đoàn,...
Tại cấp Công đoàn Ngành, căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2017, UBKT Công đoàn NHVN đã mạnh dạn đề xuất và chủ động điều chỉnh giảm số đợt cũng như số cuộc kiểm tra, hạn chế việc tổ chức các cuộc kiểm tra ở địa bàn xa, thời gian dài… mà chủ yếu tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, ngắn ngày, trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể: tổ chức kiểm tra công tác tài chính công đoàn cùng cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và công tác tài chính công đoàn đối với 02 Công đoàn cấp trên trực tiếp cùng với 02 CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Điểm mới trong hoạt động UBKT Công đoàn NHVN năm 2017 được các cấp lãnh đạo công đoàn đánh giá, ghi nhận là: với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, UBKT được giao làm đầu mối phối hợp với các Ban nghiệp vụ Công đoàn NHVN (Tài chính, Chính sách - Pháp luật…) tổ chức thành công 03 đoàn công tác thực hiện chức năng giám sát tại các đơn vị (Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Năm 2017, do đặc thù cả hệ thống tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp, nên số cuộc kiểm tra, giám sát thực tế được thực hiện không nhiều, song hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BTV, BCH công đoàn các cấp; nội dung, phạm vi kiểm tra, giám sát chú trọng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua các cuộc giám sát, kết quả bước đầu cho thấy: về cơ bản các đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động và tổ chức công đoàn. Cụ thể như: các đơn vị đã xây dựng, ban hành Quy chế tiền lương (đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng hàng năm do Chính phủ quy định) và việc chi trả tiền lương cũng như trích, nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… đảm bảo kịp thời, đúng quy định; các chế độ về bảo hiểm của người lao động đã được các đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định, không nợ đọng. Việc tổ chức đối thoại định kỳ được hầu hết các đơn vị triển khai thực hiện 3 tháng một lần; có thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể; 100% lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định. Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người lao động được cụ thể hóa trong thỏa ước lao động tập thể, như: Chính sách đối với cán bộ, người lao động khi nghỉ hưu, chờ hưu, chết hoặc mất khả năng lao động… Các chế độ đãi ngộ, các quyền lợi khác (ngoài Bộ Luật Lao động) mà người lao động được hưởng trong từng trường hợp. Có đơn vị còn triển khai thực hiện dự án về nhà ở ưu đãi, các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho đoàn viên, lao động trong hệ thống; đơn vị còn áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt đối với lao động nữ (như: trợ cấp bằng tiền, thêm lượt khám sức khỏe, hỗ trợ chi phí đào tạo lại nghề… khi nghỉ chế độ thai sản; chi trả phụ cấp làm thêm giờ hoặc nghỉ bù giờ thời gian cho con bú trong quá trình nuôi con dưới 12 tháng). Các đơn vị đã xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc và đã làm tốt các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở, hàng năm công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở, bầu Ban thanh tra nhân dân, thành viên tổ đối thoại… đảm bảo đúng quy định. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khác của đơn vị luôn đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia, phối hợp, quản lý giữa chuyên môn và tổ chức công đoàn - đại diện tập thể người lao động. Các đơn vị đã triển khai hướng dẫn các CĐCS trực thuộc hệ thống phối hợp với bộ phận kế toán chuyên môn trích, nộp KPCĐ 2% theo quy định và đúng phân cấp, hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
Năm 2018 - Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới, trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của BCH, BTV công đoàn cùng cấp và UBKT công đoàn cấp trên, phát huy kết quả đạt được của năm 2017 và những thành tích của nhiệm kỳ vừa qua… UBKT công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng cần tập trung quán triệt, đẩy mạnh làm tốt những nội dung cơ bản sau:  
Thứ nhất, tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT nhiệm kỳ mới theo yêu cầu; chú trọng làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lần đầu tham gia công tác kiểm tra công đoàn. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn và Kế hoạch 444/KH-CĐNH ngày 23/9/2015 của Công đoàn NHVN,…
Thứ hai, tham mưu cho BCH, BTV công đoàn cùng cấp sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định có liên quan đến việc tổ chức hoạt động công đoàn, trong đó có quy chế tổ chức hoạt động của UBKT ngay sau đại hội.
Thứ ba, chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế (nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc thực hiện quy trình tổ chức đại hội, công tác nhân sự, chi tiêu phục vụ đại hội,…).
Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT công đoàn theo quy định và theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn (chú ý làm tốt công tác tiếp đoàn viên, lao động; tiếp nhận và giải quyết đơn thư; việc giám sát, thực hiện các quy định về thẩm quyền, thủ tục và trình tự xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn,…)
Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn (về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, công tác dân chủ ở cơ sở,…), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn các cấp trong thời gian tới.  
Thứ sáu, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, giám sát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra và hoạt động UBKT công đoàn các cấp; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo,...  
Với sự nỗ lực và chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn các đơn vị trong Ngành, hy vọng năm 2018 hoạt động UBKT công đoàn các cấp thuộc Công đoàn NHVN sẽ hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, góp phần vào thành tích chung của hệ thống.
CĐNHVN
 

(Tạp chí Ngân hàng số 2, tháng 1/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao