Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 595 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Với đặc thù riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đối tượng cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số với phong tục tập quán còn lạc hậu, sản xuất thiếu tập trung, nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, với quy mô hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng lớn, các chương trình tín dụng chính sách ngày càng nhiều thì công tác quản lý, bảo tồn, phát triển nguồn vốn của Nhà nước cần được quan tâm chú trọng. Đầu tư tín dụng phải luôn đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo cho hoạt động NHCSXH nói chung và chi nhánh NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng nói riêng phát triển ổn định, bền vững.

 


Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được chuyển tải kịp thời đến người nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
1. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội vẫn còn nhiều thách thức
 
Tín dụng chính sách xã hội được khái quát tại Điều 1 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã khẳng định: “Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội”.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội chính là sự đáp ứng yêu cầu của các đối tượng vay vốn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện được mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của NHCSXH.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng (hệ số sử dụng vốn, vòng quay vốn tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi…) và các chỉ tiêu định tính (như chất lượng phục vụ, uy tín của ngân hàng, mức độ tác động đến nền kinh tế nói chung và tác động đến việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng).

Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định. Tính đến ngày 31/12/2021, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Sóc Trăng đạt 3.978,3 tỷ đồng, tăng 1.065,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập thấp không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 220.381 lượt hộ vay vốn để mua sắm công cụ, phương tiện sản xuất, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó có 14.453 hộ đã thoát nghèo, từng bước vươn lên khá giả; xây dựng 59.276 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp cho 3.643 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; chương trình Quỹ quốc gia về việc làm đã giải quyết hơn 13.383 lao động có việc làm mới; 4.884 hộ nghèo được vay vốn làm nhà, có 140.408 hộ nghèo đã xóa nhà lá dột nát và ổn định cuộc sống từ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đến với Nhân dân, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thông qua đó, đã tạo công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp, có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, ở từng cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã phối kết hợp thường xuyên, chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập theo địa bàn khóm, ấp giúp cho các thành viên trong tổ tương trợ, giúp đỡ, giám sát lẫn nhau trong việc sử dụng vốn vay và trả nợ, các chương trình tín dụng ưu đãi được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy định của Nhà nước. Việc thành lập các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với NHCSXH trong việc vay vốn, trả nợ, trả lãi vay.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chương trình tín dụng chính sách xã hội, quy trình nghiệp vụ, chế độ của Nhà nước về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách để người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc vay vốn, trả nợ lãi vay NHCSXH được quan tâm, đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, việc ủy thác một số công đoạn trong đầu tư tín dụng cho các tổ chức chính trị  - xã hội là một cơ chế phù hợp, tạo điều kiện gắn kết chương trình tín dụng chính sách với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ từ NHCSXH đến các đơn vị nhận ủy thác và Ban giảm nghèo các xã, phường, thị trấn luôn tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc được giao, tất cả vì người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác còn hạn chế so với nhu cầu sử dụng vốn tại địa phương; nợ quá hạn từng bước đã được kiềm chế nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn phát sinh, một số huyện có tỷ lệ nợ quá hạn như Vĩnh Châu, Long Phú, Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng; một số huyện có nợ khoanh cao như Vĩnh Châu, Trần Đề, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị; tỷ lệ thu hồi nợ gốc đến hạn tuy có tăng dần qua các năm nhưng vẫn còn chưa đạt kỳ vọng đặt ra ở mức thấp và chưa ổn định; tỷ lệ gia hạn nợ mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng chưa cao và có khuynh hướng tăng trở lại vào thời điểm ngày 31/12/2021, đây là những khoản nợ tiềm ẩn rủi ro cần được quản lý để tránh nguy cơ mất vốn. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa đồng đều, nhiều nơi, nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động còn yếu kém; tỷ lệ thu lãi vẫn chưa đạt yêu cầu, lãi tồn đọng có chiều hướng tăng dần qua các năm; hoạt động giao dịch xã còn tồn tại các phiên giao dịch chưa ổn định, còn phát sinh các phiên giao dịch bổ sung. Trong năm 2021, các đơn vị trong NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng vẫn phải thực hiện mở các phiên giao dịch bổ sung với số phiên bình quân 1,05 phiên. Tỷ lệ số bút toán thu nợ, thu lãi, giải ngân tại xã trong năm 2021 chỉ đạt 95,8%, do hộ vay vẫn chưa tạo thói quen giao dịch tại điểm giao dịch xã. Mức dư nợ bình quân mặc dù được nâng dần qua các năm nhưng vẫn chưa cao. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa đồng đều, vẫn còn một số tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả, chưa làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững.
 
2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
Từ thực trạng chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được phân tích ở trên cho thấy, các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đến từ các phía: Chi nhánh NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, huyện, chính quyền địa phương, hiệu quả hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, chất lượng của tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng vay vốn, sự biến động về giá cả thị trường, thiên tai, dịch bệnh, sự biến động về kinh tế… đã tác động không nhỏ đến chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Do đó, để từng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp với các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động. Cụ thể:

- Đối với NHCSXH: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH; chủ động nắm bắt và kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, đánh giá kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, thường xuyên tổ chức hội nghị nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ nhất là cán bộ tín dụng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thành lập các tổ chỉ đạo tăng cường hỗ trợ các đơn vị có chất lượng tín dụng thấp; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tín dụng, phối hợp để xử lý các món nợ quá hạn, đến hạn, hết hạn, nợ khoanh, món vay trên 3 tháng không hoạt động; kiểm tra chặt chẽ các bước quy trình cho vay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

- Đối với tổ tiết kiệm và vay vốn: Tích cực chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết với NHCSXH trong hợp đồng ủy nhiệm. Đối với những tổ tiết kiệm và vay vốn còn yếu kém, cần phân tích nguyên nhân đến từ Ban quản lý tổ hay tổ viên, còn hạn chế ở chỉ tiêu nào, ví dụ: Nợ quá hạn, lãi tồn đọng, tổ viên gửi tiết kiệm? Từng bước nâng cao dư nợ đối với những tổ có dư nợ thấp, thu hút đội ngũ tổ trưởng có năng lực, trách nhiệm để tham gia Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

- Đối với tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện tốt Văn bản thỏa thuận, Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký kết với NHCSXH. Đối với tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cần chủ động phối hợp với trưởng thôn để kịp thời nắm bắt tình hình và thông tin của người vay bỏ đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa, các trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị: Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ban hành Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định; quan tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đối với Chủ tịch xã.

- Đối với Chủ tịch xã: Tham gia tích cực, toàn diện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo rà soát, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, gắn kết hoạt động cho vay với các chương trình, dự án tại địa phương, các hoạt động hỗ trợ người vay để phát huy hiệu quả vốn vay; chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém; chỉ đạo việc quản lý hộ vay vốn đi làm ăn xa.

- Đối với Trưởng ấp: Thông qua nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao, trưởng thôn, ấp tham gia quản lý hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở như phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để quản lý hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn ấp, triển khai cho vay kịp thời theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được phân bổ về ấp.

- Đối với khách hàng vay vốn: Tuyên truyền để hộ vay vốn tín dụng chính sách xã hội nhận thức rõ trách nhiệm trả nợ gốc và lãi ngay từ khi làm hồ sơ vay vốn, hiểu rõ đây là chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống, không phải khoản trợ cấp, cho không của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay; khuyến khích hộ vay vốn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý vốn.

 Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt việc lồng ghép đầu tư giữa các nguồn lực, giữa công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, mô hình phát triển kinh tế với việc đầu tư cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn vay và hạn chế thấp nhất nguy cơ rủi ro. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
 
 Tài liệu tham khảo:

1. Ban Bí thư Trung ương (2014), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính xã hội, Hà Nội.
2. Chính phủ (2002), Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
3. Đào Thái Hòa (2014), “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk”.
4. Đinh Văn Nghĩa (2018) “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, nhìn từ thực tại địa bàn tỉnh Gia Lai”.
5. Hội đồng quản trị NHCSXH, Quyết định số 71/QĐ-HĐQT thành lập chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng.
 
Trần Duy Đông
Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/06/2022 53 lượt xem
Trong thời gian qua, bám sát định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào kiểm toán công tác thanh tra, giám sát để đánh giá việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được Thống đốc NHNN giao.
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
15/06/2022 105 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp  phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
15/06/2022 57 lượt xem
Kon Tum là một trong những địa phương sản xuất dược liệu lớn của cả nước, trong đó nổi tiếng với sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
14/06/2022 49 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2021 đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã trở thành một chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
30/05/2022 143 lượt xem
Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phải kể đến những đóng góp thiết thực, quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
30/05/2022 170 lượt xem
Xử lý dữ liệu là nghiệp vụ lõi trong hệ thống các nghiệp vụ của hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), quyết định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của TTTD. Với vai trò là đầu mối trong hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý kho dữ liệu quốc gia về TTTD thu thập từ các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức khác theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 226 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 538 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 450 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 323 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 805 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 377 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 506 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 485 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 453 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.650

69.570

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.650

69.500

Vàng SJC 5c

68.650

69.570

Vàng nhẫn 9999

53.900

54.850

Vàng nữ trang 9999

53.650

54.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.025 23.335 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.032 23.332 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.040 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.070 23.280 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.042 23.560 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.046 23.332 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.070 23.310 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.100 23.290 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?