Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng:08:49 21/01/2020
Lượt xem: 4.839
Cỡ chữ
Từ thực trạng công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi là mục tiêu cốt lõi của quá trình 
cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng

 
Cải cách hành chính ở nước ta được triển khai trên nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó, cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách. Thủ tục hành chính liên quan không chỉ đến công việc nội bộ của một cơ quan, một cấp chính quyền, mà còn đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước. Các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp hay ở các văn bản pháp luật khác có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào, về cơ bản, đều phải thông qua thủ tục hành chính do các cơ quan, các cấp chính quyền nhà nước quy định và trực tiếp giải quyết. Nhận rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như xuất phát từ chính quan điểm cải cách thực chất của Thống đốc NHNN, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính đã được NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực triển khai thực hiện, trong đó, Chi nhánh coi mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi là mục tiêu cốt lõi của quá trình cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.
 
Những kết quả đạt được
 
Từ nhận thức và quan điểm như trên, trong năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính tại NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều kết quả tích cực:
 
(i) Tất cả thủ tục hành chính được NHNN chi nhánh tỉnh tiếp nhận đều được giải quyết đúng hạn, đặc biệt, hầu hết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã được giải quyết sớm so với thời hạn quy định, cụ thể, trong năm 2019, chi nhánh đã tiếp nhận 150 thủ tục hành chính, trong đó có 111 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; 39 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa về lĩnh vực hoạt động ngoại hối; lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
 
(ii) Thực hiện chỉ đạo của NHNN tại các Quyết định: Quyết định số 2599/QĐ-NHNN ngày 28/12/2018, Quyết định số 92/QĐ-NHNN ngày 18/01/2019, Quyết định số 386/QĐ-NHNN ngày 07/3/2019, Quyết định số 234a/QĐ-NHNN ngày 11/02/2019, Quyết định số 350a/QĐ-NHNN ngày 01/3/2019, NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động rà soát, niêm yết công khai và cập nhật thủ tục hành chính kịp thời, đồng thời, đã cắt giảm 15 quy trình thủ tục hành chính tại Chi nhánh.
 
(iii) NHNN chi nhánh tỉnh đã đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, trong năm 2019, NHNN chi nhánh tỉnh đã thành lập các đoàn khảo sát của ngành làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, hộ dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được các sở, ban ngành của tỉnh giới thiệu, qua đó, đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.
 
Đồng thời, NHNN chi nhánh tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra các NHTM trên địa bàn về hoạt động cải cách hành chính, theo đó, các NHTM trên địa bàn đã cải tiến, cắt giảm thủ tục cho vay, quy trình dịch vụ, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ; thực hiện công khai minh bạch các quy trình cung cấp dịch vụ, phí, lãi suất...
 
(iv) Đặc biệt, những nỗ lực của Chi nhánh trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đã được các doanh nghiệp đánh giá cao tại các đợt khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Trong nhiều năm qua, Chi nhánh chưa nhận được sự phản ánh tiêu cực nào từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh những kết quả được như trên, công tác cải cách thủ tục hành chính tại NHNN chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn những khó khăn, hạn chế như một số cán bộ, công chức chưa ý thức hết tinh thần phục vụ doanh nghiệp, người dân nên một số thủ tục hành chính đáng lẽ có thể giải quyết sớm hơn so với thời hạn quy định; Cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính đều là cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết một số thủ tục hành chính.
 
Một số bài học kinh nghiệm
 
Qua thực tế thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Chi nhánh trong những năm qua, người viết rút ra một số bài học kinh nghiệm để NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham khảo vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng địa phương như sau:
 
(i) Lãnh đạo đơn vị phải có sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì và quyết tâm của tất cả cán bộ, công chức trong Chi nhánh, trong đó, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Đây là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.
 
(ii) Đưa tinh thần “doanh nghiệp” vào mọi hoạt động của Chi nhánh - trong đó có hoạt động cải cách thủ tục hành chính - mà cốt lõi là lấy hiệu quả làm thước đo. Tại Chi nhánh, các chương trình, kế hoạch không chỉ đề ra các nhiệm vụ cụ thể mà còn phân công phòng, ban chủ trì/phối hợp triển khai thực hiện với yêu cầu về thời gian và sản phẩm cụ thể. Từng phòng, ban lại giao trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, công chức.
 
Đồng thời, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong cải cách thủ tục hành chính, đây vừa là công cụ cải tiến lề lối làm việc, vừa là công cụ đánh giá hiệu quả, phân loại công chức.
 
(iii) Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công.
(iv) Công tác cải cách thủ tục hành chính cần có sự đầu tư thỏa đáng về các nguồn lực. Trong đó, con người là nhân tố quyết định, đặc biệt là người đứng đầu, đội ngũ công chức trực tiếp phụ trách, tham mưu, chỉ đạo, điều hành và thừa hành về công tác cải cách thủ tục hành chính. 
 
Sự thành công của các chính sách và giải pháp thường có một phần đóng góp không nhỏ của chính đội ngũ này. Họ là những hạt nhân, đóng vai trò xúc tác, tạo đòn bẩy cho việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách đồng bộ, tiến bộ, toàn diện và rộng khắp. Do đó, Chi nhánh đã luôn luôn quan tâm đến việc tự đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này cả về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, đối với các khóa đào tạo của NHNN, lãnh đạo đơn vị phải có sự quan tâm, chỉ đạo để công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ phải gắn với nhiệm vụ được giao cũng như vị trí sẽ được quy hoạch trong tương lai.
 
Chính nhờ vậy, nhiều năm qua đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều phát hiện bất cập, những quy định lỗi thời, chồng chéo, trùng lắp để có tham mưu chỉnh sửa quy định kịp thời.
 
(v) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong năm 2019, chi nhánh đã có sáng kiến trong việc xây dựng phần mềm theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhờ đó, các thủ tục hành chính được theo dõi và đôn đốc xử lý kịp thời, không có thủ tục hành chính bị quá thời hạn quy định. Thời gian tới, Chi nhánh sẽ cải tiến phần mềm đã có để có thể thực hiện được nhiều chức năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác cải cách thủ tục hành chính. Chi nhánh mong muốn thời gian tới, các thông tin của doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư,...) đều được lưu trữ điện tử, nếu các thông tin này không có sự thay đổi thì khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Chi nhánh không cần phải đem theo bản giấy của loại giấy tờ đó.
 
Tóm lại, cải cách bắt đầu từ thay đổi về nhận thức, cần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quan điểm và nhận thức về cải cách của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị - đó là hành trình không có điểm dừng để phục vụ người dân, doanh nghiệp.TS. Nguyễn Tạ Hiền
 
Tài liệu tham khảo:
 
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (2017,2018,2019), Báo cáo cải cách hành chính.
 
- Chế Viết Sơn, Một vài kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Thành phố Đà Nẵng, http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1222/language/vi-VN/M-t-vai-kinh-nghi-m-v-c-i-cach-hanh-chinh-t-i-Thanh-ph-Da-N-ng.aspx
 
- Nguyễn Thị Thu Hiền, Cải cách hành chính tại một số quốc gia và kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/416

Nguồn: TCNH Số 1+2/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu