Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 2.074 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.       
                                                    
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

 
Cả hệ thống chính trị chăm lo cho người nghèo

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên với 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 147 đơn vị hành chính cấp xã và 1.564 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh trên 1,26 triệu người với 43 dân tộc, trong đó, dân tộc thiểu số (DTTS) trên 300 nghìn người, chiếm trên 24%, sinh sống tập trung tại 468 thôn, tổ dân phố thuộc 96 xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW với việc ban hành văn bản số 4777-CV/TU, ngày 23/01/2015 chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 11/5/2016, đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW.

 Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua bản tin thông báo nội bộ và công tác sinh hoạt định kỳ của các tổ chức tại cơ sở.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để cung cấp thông tin chính xác, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước; hướng dẫn tiêu chí bình xét đối tượng vay vốn, thủ tục vay vốn, phối hợp lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo; qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
 

Người dân thành phố Bảo Lộc nuôi tằm nhờ vốn tín dụng chính sách

Hiệu quả từ nguồn vốn nhân văn

Đồng vốn tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, làm thay đổi nhận thức và cải biến phương thức sản xuất của bà con, nhất là đồng bào các DTTS. Hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nguồn vốn tín dụng. Năm 2021, địa phương đã chuyển ủy thác qua NHCSXH 73.200 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 40.000 triệu đồng, MTTQ tỉnh 600 triệu đồng, ngân sách huyện, thành phố 31.600 triệu đồng, MTTQ cấp huyện 1.000 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Cũng trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 814 hộ nghèo, 5.662 hộ cận nghèo và 4.783 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 4.087 lao động, tạo điều kiện cho 3.754 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp 10.588 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 13 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho 1.527 lao động/2.528 lượt lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2021 còn 1,02%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm còn 3,08%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn đã được những người làm tín dụng chính sách ở Nam Tây Nguyên chuyển tải kịp thời về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đến từng hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS nghèo. Đặc biệt, ngay giữa mùa dịch Covid-19 hiện nay, nguồn vốn chính sách vẫn không ngừng được giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Điểm nổi bật có thể thấy rõ đó là từng điểm giao dịch xã ở Lâm Đồng hiện nay đã được sắp xếp, phân chia thời gian giao dịch cụ thể, phù hợp với từng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đồng thời, thông báo chính xác thời gian giao dịch đến các tổ TK&VV và khách hàng biết, tạo sự chủ động về thời gian đến giao dịch. NHCSXH các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND xã thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế trong suốt quá trình giao dịch, qua đó không những hạn chế được việc lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng giao dịch mà còn tạo điều kiện cho ngân hàng chuyển vốn nhanh đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Với những kết quả hoạt động trên, năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua trong các đợt thi đua ngắn ngày do NHCSXH tổ chức; 10 Phòng giao dịch và Chi nhánh NHCSXH tỉnh được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương. Đặc biệt, với những thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng Võ Văn Thanh cho biết, thời gian tới, Lâm Đồng phấn đấu dư nợ tăng trưởng từ 9% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,1%/tổng dư nợ; không phát sinh nợ chiếm dụng; tỷ lệ tổ TK&VV xếp loại tốt trên 95%, không có tổ TK&VV xếp loại kém; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 96%; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại 12 huyện, thành phố đều đạt loại tốt.

Để thực hiện thành công những mục tiêu trên, NHCSXH Lâm Đồng tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Lâm Đồng nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; xác nhận đúng đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn…

Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH các cấp

Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện. Chú trọng kiểm tra, giám sát đến tổ TK&VV, hộ vay; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả việc thực hiện đối chiếu phân loại nợ định kỳ, thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Hoàn thành các chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ năm 2022; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,1%/tổng dư nợ.

Thứ ba, làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận đúng đối tượng thụ hưởng của từng chương trình tín dụng chính sách. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay của NHCSXH; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng hạn. Duy trì hoạt động hộp thư, đường dây nóng để giải đáp các ý kiến, vướng mắc về tín dụng chính sách của Nhân dân.

Thứ tư, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Thực hiện tốt văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội đã ký với NHCSXH; tổ chức bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến công hướng dẫn hộ vay cách thức làm ăn, định hướng sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp lồng ghép vốn tín dụng chính sách với các nguồn vốn đầu tư khác để hộ vay tập trung phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và NHCSXH về các chương trình tín dụng chính sách để Nhân dân, đoàn viên, hội viên được biết thực hiện và giám sát.
 
ThS. Nguyễn Văn Hân
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 135 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.144 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 903 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.048 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.265 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.781 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.135 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 635 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 530 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 807 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.005 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 998 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 747 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.255 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 757 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.350

66.950

Vàng SJC 5c

66.350

66.970

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.450

56.150


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,280 23,650 24,502 25,874 28,257 29,461 162.61 172.15
BIDV 23,320 23,620 24,683 25,868 28,388 29,643 163.61 172.34
VietinBank 23,231 23,651 24,769 25,904 28,658 29,668 164.32 172.27
Agribank 23,270 23,630 24,756 25,757 28,524 29,350 165.11 171.87
Eximbank 23,250 23,630 24,808 25,484 28,613 29,392 165.16 169.66
ACB 23,200 23,700 24,826 25,453 28,770 29,379 165.1 169.44
Sacombank 23,271 23,674 24,959 25,471 28,836 29,349 165.55 171.09
Techcombank 23,310 23,653 24,574 25,891 28,282 29,572 161 173.28
LPBank 23,290 23,890 24,715 26,049 28,678 29,610 162.64 174.07
DongA Bank 23,330 23,660 24,800 25,480 28,610 29,380 162.6 169.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?