Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội
25/03/2022 927 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.       
                                                    
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

 
Cả hệ thống chính trị chăm lo cho người nghèo

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên với 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 147 đơn vị hành chính cấp xã và 1.564 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh trên 1,26 triệu người với 43 dân tộc, trong đó, dân tộc thiểu số (DTTS) trên 300 nghìn người, chiếm trên 24%, sinh sống tập trung tại 468 thôn, tổ dân phố thuộc 96 xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW với việc ban hành văn bản số 4777-CV/TU, ngày 23/01/2015 chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 11/5/2016, đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW.

 Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua bản tin thông báo nội bộ và công tác sinh hoạt định kỳ của các tổ chức tại cơ sở.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để cung cấp thông tin chính xác, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước; hướng dẫn tiêu chí bình xét đối tượng vay vốn, thủ tục vay vốn, phối hợp lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo; qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
 

Người dân thành phố Bảo Lộc nuôi tằm nhờ vốn tín dụng chính sách

Hiệu quả từ nguồn vốn nhân văn

Đồng vốn tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, làm thay đổi nhận thức và cải biến phương thức sản xuất của bà con, nhất là đồng bào các DTTS. Hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nguồn vốn tín dụng. Năm 2021, địa phương đã chuyển ủy thác qua NHCSXH 73.200 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh 40.000 triệu đồng, MTTQ tỉnh 600 triệu đồng, ngân sách huyện, thành phố 31.600 triệu đồng, MTTQ cấp huyện 1.000 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Cũng trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 814 hộ nghèo, 5.662 hộ cận nghèo và 4.783 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 4.087 lao động, tạo điều kiện cho 3.754 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp 10.588 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 13 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho 1.527 lao động/2.528 lượt lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2021 còn 1,02%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm còn 3,08%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn đã được những người làm tín dụng chính sách ở Nam Tây Nguyên chuyển tải kịp thời về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đến từng hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS nghèo. Đặc biệt, ngay giữa mùa dịch Covid-19 hiện nay, nguồn vốn chính sách vẫn không ngừng được giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Điểm nổi bật có thể thấy rõ đó là từng điểm giao dịch xã ở Lâm Đồng hiện nay đã được sắp xếp, phân chia thời gian giao dịch cụ thể, phù hợp với từng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đồng thời, thông báo chính xác thời gian giao dịch đến các tổ TK&VV và khách hàng biết, tạo sự chủ động về thời gian đến giao dịch. NHCSXH các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND xã thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” của Bộ Y tế trong suốt quá trình giao dịch, qua đó không những hạn chế được việc lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng giao dịch mà còn tạo điều kiện cho ngân hàng chuyển vốn nhanh đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Với những kết quả hoạt động trên, năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua trong các đợt thi đua ngắn ngày do NHCSXH tổ chức; 10 Phòng giao dịch và Chi nhánh NHCSXH tỉnh được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương. Đặc biệt, với những thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng Võ Văn Thanh cho biết, thời gian tới, Lâm Đồng phấn đấu dư nợ tăng trưởng từ 9% trở lên, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,1%/tổng dư nợ; không phát sinh nợ chiếm dụng; tỷ lệ tổ TK&VV xếp loại tốt trên 95%, không có tổ TK&VV xếp loại kém; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 96%; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại 12 huyện, thành phố đều đạt loại tốt.

Để thực hiện thành công những mục tiêu trên, NHCSXH Lâm Đồng tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Lâm Đồng nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; xác nhận đúng đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn…

Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH các cấp

Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện. Chú trọng kiểm tra, giám sát đến tổ TK&VV, hộ vay; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả việc thực hiện đối chiếu phân loại nợ định kỳ, thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Hoàn thành các chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ năm 2022; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,1%/tổng dư nợ.

Thứ ba, làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận đúng đối tượng thụ hưởng của từng chương trình tín dụng chính sách. Lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay của NHCSXH; theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng hạn. Duy trì hoạt động hộp thư, đường dây nóng để giải đáp các ý kiến, vướng mắc về tín dụng chính sách của Nhân dân.

Thứ tư, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Thực hiện tốt văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội đã ký với NHCSXH; tổ chức bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến công hướng dẫn hộ vay cách thức làm ăn, định hướng sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp lồng ghép vốn tín dụng chính sách với các nguồn vốn đầu tư khác để hộ vay tập trung phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và NHCSXH về các chương trình tín dụng chính sách để Nhân dân, đoàn viên, hội viên được biết thực hiện và giám sát.
 
ThS. Nguyễn Văn Hân
Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/06/2022 54 lượt xem
Trong thời gian qua, bám sát định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào kiểm toán công tác thanh tra, giám sát để đánh giá việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được Thống đốc NHNN giao.
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
15/06/2022 105 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp  phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
15/06/2022 57 lượt xem
Kon Tum là một trong những địa phương sản xuất dược liệu lớn của cả nước, trong đó nổi tiếng với sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
14/06/2022 49 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2021 đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã trở thành một chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
30/05/2022 143 lượt xem
Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phải kể đến những đóng góp thiết thực, quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
30/05/2022 170 lượt xem
Xử lý dữ liệu là nghiệp vụ lõi trong hệ thống các nghiệp vụ của hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), quyết định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của TTTD. Với vai trò là đầu mối trong hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý kho dữ liệu quốc gia về TTTD thu thập từ các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức khác theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 596 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 227 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 538 lượt xem
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 450 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 323 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 805 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 377 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 506 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 485 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.650

69.570

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.650

69.500

Vàng SJC 5c

68.650

69.570

Vàng nhẫn 9999

53.900

54.850

Vàng nữ trang 9999

53.650

54.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.025 23.335 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.032 23.332 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.040 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.070 23.280 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.042 23.560 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.046 23.332 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.070 23.310 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.100 23.290 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?