Khi Chỉ thị 40 đi vào cuộc sống
12/09/2017 21.031 lượt xem
Trần Giáp 
 
 
Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trước hiệu quả hoạt động của NHCSXH, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói, đây là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS... vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.
Tại Đồng Tháp, ngay sau khi Chỉ thị 40 được ban hành, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 461/QĐ-NHCS ngày 19/6/2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, phân công trong Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ duy trì thường xuyên công tác tham mưu UBND ấp tỉnh, cấp huyện kiện toàn Ban đại diện HĐQT các cấp khi có thay đổi thành viên (do nghỉ hưu, chuyển công tác...), chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho toàn thể cán bộ, người lao động nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị 40 để làm công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gắn với nội dung công việc cụ thể. Chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị 40 tại địa bàn mình phụ trách và tham mưu giúp cấp ủy địa phương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất; coi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi đơn vị trực thuộc.
Ông Lại Văn Bé Chín - Giám đốc NHCSXH tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Ngay sau khi có Chỉ thị 40, chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các ban, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn bản, kế hoạch ... nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 40”.
Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 914-CV/TU ngày 08/6/2015 về việc đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách; UBND tỉnh ban hành Công văn số 201/UBND-VXKG ngày 03/8/2015 về việc tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả khả quan. Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với NHCSXH, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn về việc nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh đều có văn bản chỉ đạo cấp cơ sở về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 40. NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý vốn tín dụng chính sách; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác; thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế trong công tác ủy thác để tập trung vào hướng dẫn những khâu còn yếu.
Đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Đồng Tháp đạt trên 2.654 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương chuyển qua theo Chỉ thị 40 là 209 tỷ đồng,  tăng so với cuối năm 2016 là gần 25 tỷ đồng; tổng dư nợ hơn 2.686 tỷ đồng, tăng so 70 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro kịp thời. Bởi vậy, nợ quá hạn đến nay chiếm tỷ lệ 0,41% so với tổng dư nợ, giảm 3,06 % so với năm 2016.
Còn tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao. Qua đó, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới địa phương. Trên cơ sở đó, từ tỉnh đến các địa phương đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc bổ sung nguồn vốn, bố trí địa điểm, thời gian làm việc... Cùng với đó, các cấp, ngành và địa phương đều tích cực chuyển vốn uỷ thác qua NHCSXH tỉnh. Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện uỷ thác đến thời điểm này trên 114 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2017, các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí dành nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm, mà còn thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người dân.

Cán bộ NHCSXH huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) phổ biến một số nội dung mới
về chính sách tín dụng cho các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại Ðiểm giao dịch xã Thống Nhất

 
Từ một hộ điều kiện kinh tế khó khăn, song nhờ phát huy tốt nguồn vốn vay của NHCSXH để phát triển mô hình nuôi trâu sinh sản và trồng keo, hộ gia đình bà Tẩy Thị Trúc, thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ đã trở thành một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện. Đến nay, gia đình bà Trúc đã có 20 con trâu sinh sản và 5ha trồng keo, trừ các chi phí, gia đình bà cũng thu lãi từ 70 - 80 triệu đồng mỗi năm. Bà Trúc là một trong rất nhiều hộ điển hình về việc phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Đến nay, tổng nguồn vốn của các chương trình tín dụng đạt 2.420  tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.363tỷ đồng. Những kết quả nêu trên đã ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống NHCSXH bám sát Chỉ thị số 40, Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định phê duyệt số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. NHCSXH cũng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội về nguồn vốn, kiện toàn Ban đại diện HĐQT và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể địa phương, cơ sở trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 16, tháng 8/2017)
 

 

 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 186 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 69 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 54 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 69 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 52 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 265 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 132 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 151 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 556 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 316 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
                  Về nơi “ba không, một có”
Về nơi “ba không, một có”
24/12/2021 689 lượt xem
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên gi...
                  Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
22/12/2021 527 lượt xem
Thời gian qua, đối với khu vực nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều chính sách, chương trình, giải pháp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp...
                  Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 507 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS...
                  Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
15/12/2021 472 lượt xem
Trong xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tốc độ luân chuyển các luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi và thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày c...
                  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
08/12/2021 631 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tích cực triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, ...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?