Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với sự phát triển của ngành Ngân hàng
16/05/2022 537 lượt xem
1. Vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để KH&CN nước nhà phát triển. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011), Đảng ta đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, KH&CN giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng đã xác định rõ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển và đổi mới hoạt động ngân hàng, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với ngân hàng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, ngành Ngân hàng đã thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống: Lấy ứng dụng và phát triển công nghệ hiện đại là điểm mấu chốt, có tính quyết định trong tiến trình đổi mới thể chế, nâng cao năng lực và chuẩn hóa hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương phát triển, công tác hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật trong ngành Ngân hàng.

KH&CN luôn phát triển và biến đổi không ngừng với tốc độ nhanh chóng. Hiện nay, các thành quả KH&CN, đặc biệt là sự đổi mới vượt bậc về công nghệ trong làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã, đang và hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo cũng như phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Trước xu thế phát triển như vũ bão này, phát triển và ứng dụng KH&CN tiếp tục được Đảng và Chính phủ xác định là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp; trong đó việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 được nhìn nhận là cơ hội để Việt Nam bứt phá. Nhận thức được điều này trong bối cảnh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó khẳng định rõ quan điểm ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao chính là những thành tố chính, then chốt cho quá trình phát triển nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển của hệ thống ngân hàng so với khu vực và thế giới.

2. Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, hoạt động của Ngành phải trải qua nhiều giai đoạn cam go, thử thách, nhưng dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành, trong đó:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học đã tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới tư duy kinh tế, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hai cấp, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu khoa học đã luận giải nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp các lý thuyết kinh tế vĩ mô, lý thuyết tài chính tiền tệ, vận dụng sáng tạo các lý thuyết này phù hợp với đặc thù của kinh tế Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chính sách tiền tệ, lãi suất, tín dụng, tỷ giá… góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, tạo dựng môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả huy động và cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu công nghệ ngân hàng tiên tiến trên thế giới, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng đã tạo ra những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý, điều hành: Việc chuyển đổi từ mô hình hệ thống công nghệ thông tin phân tán sang mô hình tập trung, từ các mạng máy tính đơn lẻ sang tổ chức trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với một hệ thống thông tin hợp nhất, hiện đại đã được xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của NHNN, hỗ trợ tích cực cho hoạt động điều hành chính sách, các hoạt động nghiệp vụ như kế toán, thanh toán, công tác dự báo thống kê… Từng bước thiết lập được hạ tầng thanh toán quốc gia hiện đại, mà hạt nhân là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ thanh toán điện tử thuận tiện, an toàn, hiệu quả, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Công nghệ thông tin giúp hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tăng cường năng lực điều hành, mở rộng dịch vụ và cạnh tranh thông qua hiện đại hóa công tác quản trị nội bộ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và mở rộng phạm vi, đối tượng khách hàng. Hệ thống ngân hàng lõi (core banking) là sản phẩm cơ bản của các ngân hàng tiên tiến trên thế giới đã được nghiên cứu ứng dụng phổ biến ở các ngân hàng Việt Nam.
 

Hoạt động KH&CN ngành Ngân hàng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng,
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành

Trong những năm gần đây, nhận thức được sự phát triển KH&CN, đặc biệt là trong bối cảnh CMCN 4.0 đang tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động nghiên cứu KH&CN trong ngành Ngân hàng tích cực được đẩy mạnh và hoàn thiện trên nhiều phương diện, góp phần tạo ra những bước tiến lớn trong sự phát triển.

Để tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu KH&CN của Ngành, hành lang pháp lý cho công tác quản lý KH&CN đã được quan tâm xây dựng - một mặt đáp ứng các quy định chung trong lĩnh vực KH&CN, mặt khác, chuẩn hóa dần quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của Ngành.

Ngay sau khi Luật KH&CN ra đời, NHNN đã tiến hành rà soát và đánh giá thực trạng áp dụng để đề xuất, chỉnh sửa các quy định liên quan trong Ngành. Ngày 31/12/2015, Thông tư  số 37/2015/TT-NHNN quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của NHNN đã được Thống đốc NHNN ký ban hành. Việc ban hành Thông tư này đã góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN ngân hàng vận hành thông suốt, ngày càng hiệu quả với nhiều nét đổi mới trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật như:

- Quy trình xây dựng và triển khai các định hướng, chủ đề nghiên cứu khoa học được điều chỉnh theo hướng khoa học và đa chiều: Định hướng  nghiên cứu được hình thành căn cứ trên cơ sở các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, chiến lược phát triển liên quan đến hoạt động của khu vực ngân hàng, đồng thời chú trọng các ý kiến đề xuất từ các đơn vị cơ sở; ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học; hội đồng khoa học Ngành và  trực tiếp đặt hàng từ Ban Lãnh đạo NHNN nhằm đảm bảo tính thiết thực của các nhiệm vụ KH&CN được triển khai.

- Khuyến khích, mở rộng đối tượng, tạo điều kiện tới tất cả các cá nhân trong và ngoài Ngành tham gia nghiên cứu khoa học: Các đề xuất nhiệm vụ được khai thác không chỉ ở cấp đơn vị mà mở rộng cho nhiều đối tượng tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, thay vì chỉ áp dụng đối với các tổ chức KH&CN, kể từ năm 2016 đã được mở rộng ra áp dụng với các cá nhân thuộc các đơn vị của NHNN với quy trình đảm bảo đúng, đầy đủ các bước từ xác định, phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đến tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh phí; kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện.

- Việc xét duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng của NHNN được thực hiện nghiêm túc thông qua các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN để tham mưu cho Thống đốc NHNN trước khi phê duyệt. Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà quản lý, đại diện cơ quan, tổ chức đề xuất đặt hàng, đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc NHNN, nhà khoa học, chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN. Một trong các tiêu chí để các đề xuất nhiệm vụ KH&CN được thông qua là phải có địa chỉ ứng dụng rõ ràng và giải quyết những vấn đề bức thiết mà thực tiễn đòi hỏi.

Kết quả là, hoạt động triển khai các nhiệm vụ KH&CN trong Ngành đã ngày càng bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những hoạt động “nóng” của Ngành, chủ động nắm bắt những xu hướng mới trong hoạt động ngân hàng. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, trong tổng số 157 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ/cơ sở đã được triển khai thực hiện, có 23 nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, thị trường vàng, thị trường tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô (chiếm 14,6%); 19 nhiệm vụ nghiên cứu về đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng (chiếm 12,1%); 19 nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống hạ tầng tài chính, thanh toán, công nghệ thông tin và phát triển dịch vụ ngân hàng (chiếm 12,1%); 24 nhiệm vụ nghiên hoạt động quản lý, điều hành của NHNN và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng (chiếm 15,3%); 25 nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đẩy mạnh tài chính toàn diện, hỗ trợ khởi nghiệp và các nội dung nghiên cứu hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống ngân hàng  (chiếm 15,9%).

Đặc biệt, các nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 cũng được triển khai nghiên cứu để có các đề xuất áp dụng trong thực tế hoạt động của ngành Ngân hàng. Cụ thể như: Công nghệ Blockchain và ứng dụng trong ngành tài chính - ngân hàng; Nghiên cứu quản lý hoạt động huy động vốn và cho vay ngang hàng) dựa trên nền tảng công nghệ cao; Xây dựng hệ thống định danh khách hàng điện tử (e-ID); Nghiên cứu giao diện kết nối ứng dụng mở (Open API)... Các nghiên cứu này đều được triển khai trong thời gian ngắn, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động xây dựng, điều hành chính sách của NHNN.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra và đặc biệt là khả năng ứng dụng các thành tựu KH&CN thế giới vào thực tiễn hoạt động của ngành Ngân hàng, bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo ra quy trình quản lý chặt chẽ và khoa học hơn, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kết quả đầu ra được áp dụng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ/cơ sở. Cụ thể:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng các hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN thông qua việc chú trọng lựa chọn thành viên hội đồng; mời các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của các đơn vị thuộc vụ, cục NHNN và các đơn vị có liên quan để có các ý kiến đánh giá cụ thể, xác đáng với các nhiệm vụ đã được triển khai, yêu cầu các nhiệm vụ này cần phải được các điều chỉnh phù hợp trước khi công nhận hoàn thành. Tiêu chí xếp loại đối với các nhiệm vụ KH&CN được nâng cao, các nhiệm vụ đạt loại xuất sắc đòi hỏi phải có bài báo thực sự liên quan đến nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được đăng tải trên tạp chí/hội thảo quốc tế; các nhiệm vụ đạt loại giỏi phải thực sự đánh giá được thực trạng, đưa ra được giải pháp thiết thực cho Ngành hoặc tổng kết được các vấn đề có tính lý luận, làm nền tảng để triển khai các nghiên cứu chuyên sâu khác.

Thứ hai, đẩy mạnh việc ứng dụng, phổ biến kết quả nhiệm vụ KH&CN: Ngoài việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị thụ hưởng và triển khai báo cáo ứng dụng hằng năm theo quy định, hình thức phổ biến kết quả nghiên cứu thông qua các hội thảo phổ biến kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được nghiên cứu đề xuất triển khai từ cuối năm 2018 nhằm tạo diễn đàn không chỉ công bố kết quả nghiên cứu mà còn là nơi trao đổi trực tiếp giữa nhóm nghiên cứu và các đơn vị có khả năng ứng dụng, thụ hưởng kết quả nghiên cứu.

Kết quả là, trong số 157 nhiệm vụ KH&CN thuộc Danh mục nhiệm vụ KH&CN 2016 - 2020 đã được nghiệm thu, có 04 nhiệm vụ đạt loại Xuất sắc (chiếm 2,5%), 126 nhiệm vụ đạt loại Giỏi (chiếm 80,3%), 26 nhiệm vụ đạt loại khá (chiếm 16,6%). Tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN đạt loại xuất sắc giảm so với giai đoạn trước (12%) do tiêu chí xếp loại xuất sắc được đòi hỏi khắt khe, chặt chẽ hơn. Từ cuối năm 2018 đến nay, đã có 20 đề tài, dự án đạt Xuất sắc và Giỏi được lựa chọn để giới thiệu tại các hội thảo trên. Bên cạnh mục đích phổ biến và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, các hội thảo đã góp phần hỗ trợ, nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nhân rộng kết quả nghiên cứu, từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp, đủ điều kiện áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Ngành.

Trên cơ sở kết quả của hoạt động nghiên cứu, toàn Ngành cũng tích cực triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành (đối với NHNN) và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (đối với các TCTD). Do đặc thù hoạt động, việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ KH&CN cũng như các hình thực nghiên cứu khác của các đơn vị trong ngành Ngân hàng chia thành 03 nhóm rõ nét, cụ thể:

Một là, nhóm các đơn vị, vụ, cục NHNN ứng dụng chủ yếu trong công tác rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ; nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý đối với nhóm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới.

Hai là, Học viện Ngân hàng và Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu ứng dụng trong công tác giảng dạy và lưu trữ làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu khoa học, tìm hiểu nghiệp vụ ngân hàng và các vấn đề liên quan cho giảng viên và các học viên.

Ba là, các ngân hàng thương mại chủ yếu xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình nghiệp vụ, tham khảo, tìm hiểu thông tin các thông lệ quốc tế, các thông tin thị trường liên quan.

3. Định hướng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu KH&CN ngành Ngân hàng trong thời gian tới

Bên cạnh các nhiệm vụ KH&CN, nhiều hoạt động nghiên cứu KH&CN dưới các hình thức dự án kỹ thuật với sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, hay các nhiệm vụ chuyên môn cũng được các đơn vị trong Ngành tích cực triển khai thực hiện. Theo đó, hiện nay 100% các các đơn vị NHNN đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản Edoc để quản lý điều hành công việc đến cán bộ, nhân viên. NHNN cũng đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ (Core banking T24, Oracle Finance, ESB...) để quản lý toàn bộ các tài khoản tập trung của các đơn vị trong NHNN và tài khoản của TCTD, Kho bạc Nhà nước nhằm thực hiện các nghiệp vụ giao dịch trong nội bộ NHNN và giữa NHNN với các TCTD; các giải pháp công nghệ (như Data Warehouse, Business Intelligence) cũng được NHNN áp dụng để thu thập và phân tích dữ liệu thông tin từ các TCTD. Các TCTD cũng đã có những bước đi cụ thể triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0, như: Ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong xây dựng kho dữ liệu, phục vụ cho việc chấm điểm tín dụng, phân tích hành vi khách hàng, hỗ trợ ra quyết định; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng số; ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) để xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu thông tin...

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh của Ngành, nhìn chung hoạt động KH&CN ngân hàng vẫn còn một số hạn chế. Sản phẩm nghiên cứu khoa học tuy nhiều, nhưng các công trình có giá trị cao về lý luận và thực tiễn còn chưa đủ, thời gian nghiên cứu một số nhiệm vụ còn dài, gây trở ngại cho việc đưa ra được những luận cứ kịp thời, thỏa đáng và thuyết phục cho thực tiễn phát triển ngành Ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bởi vậy, hoạt động KH&CN cần tiếp tục được đẩy mạnh để có những đóng góp quyết định cho sự phát triển của Ngành. Bên cạnh đó, tiềm lực KH&CN phát triển còn chậm, đội ngũ cán bộ KH&CN tuy gia tăng nhưng vẫn cần tiếp tục nâng cao về chất lượng. Mặt khác, hạ tầng thông tin KH&CN chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác, sử dụng của cộng đồng KH&CN.

Trong bối cảnh lĩnh vực tài chính - ngân hàng mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng, quy mô, tính phức tạp của thị trường tài chính mới nổi ngày càng gia tăng, đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống ngân hàng trong nước, trong đó NHNN phải nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, các NHTM cần nâng cao các tiêu chuẩn về quản trị điều hành, quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ, thông qua việc dứng dụng nhanh và hiệu quả KH&CN. Do vậy, cần có sự đổi mới tư duy mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Ngành về vai trò của KH&CN, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển KH&CN ngân hàng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, đổi mới phương thức đầu tư, huy động các nguồn vốn cho phát triển KH&CN. Đặc biệt quan trọng là cần đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN, thực hành dân chủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và phản biện của các nhà khoa học. Thông qua đó, huy động tối đa nguồn lực nghiên cứu sáng tạo, tạo dựng một cộng đồng khoa học ngân hàng có năng lực và sức phát triển mạnh mẽ.

TS. Nguyễn Thị Hiền
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
23/06/2022 52 lượt xem
Trong thời gian qua, bám sát định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào kiểm toán công tác thanh tra, giám sát để đánh giá việc tuân thủ các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được Thống đốc NHNN giao.
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
Ưu tiên và tháo gỡ khó khăn về vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”
15/06/2022 104 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn coi nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên và đã có nhiều chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn vay. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục vay vốn; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, quản lý dòng tiền để tăng cường khả năng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp  phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
Agribank Kon Tum chủ động và tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh
15/06/2022 56 lượt xem
Kon Tum là một trong những địa phương sản xuất dược liệu lớn của cả nước, trong đó nổi tiếng với sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách xã hội
14/06/2022 49 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2016 - 2021 đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã trở thành một chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
Bình Dương nỗ lực trên hành trình giúp dân làm giàu
30/05/2022 141 lượt xem
Công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thành quả đó có được ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phải kể đến những đóng góp thiết thực, quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
Ứng dụng học máy vào xử lý dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam
30/05/2022 169 lượt xem
Xử lý dữ liệu là nghiệp vụ lõi trong hệ thống các nghiệp vụ của hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), quyết định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của TTTD. Với vai trò là đầu mối trong hoạt động TTTD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý kho dữ liệu quốc gia về TTTD thu thập từ các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức khác theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
24/05/2022 594 lượt xem
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua, cũng như những năm tiếp theo, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
Phát triển toàn diện CIC, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia
18/05/2022 225 lượt xem
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm của nền kinh tế: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang được nhiều các quốc gia lựa chọn.
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
Cần sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn người gửi tiền và tổ chức nhận tiền gửi
13/05/2022 449 lượt xem
Sau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Thị trường nông thôn - Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
13/05/2022 323 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - ngân hàng dẫn đầu về giao dịch thanh toán trên thị trường liên ngân hàng, trong đó, khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn là nhóm khách hàng tiềm năng để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn Tiền Giang
13/05/2022 804 lượt xem
Tiền Giang là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,3%/năm; GRDP năm 2021 so với năm 2020 tăng trưởng âm (-0,72%) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 377 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng  thành công
Vấn đề bảo mật - Chìa khóa chuyển đổi số ngân hàng thành công
05/05/2022 505 lượt xem
Theo báo cáo của Allied Market Research, sự chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới trong thị trường ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI) được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) là 15,4% từ năm 2020 - 2027, đạt 164,08 tỷ USD.
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
Dấu ấn tín dụng chính sách xã hội trên hành trình giảm nghèo của Kon Tum
22/04/2022 482 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội tại Kon Tum đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bức tranh tín dụng chính sách xã hội trên vùng cực Bắc Tây Nguyên mang những gam màu mới; không chỉ là quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng mà hơn thế, sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn của Đảng.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng theo hướng số hóa
22/04/2022 452 lượt xem
Việt Nam với 70% dân số trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thu nhập ổn định, cùng với sự phát triển kinh tế, mức thu nhập bình quân ngày càng tăng, mức sống đang dần được cải thiện, trở thành thị trường tiềm năng cho mở rộng thị trường thẻ tín dụng nội địa (TDNĐ).
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.650

69.570

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.650

69.500

Vàng SJC 5c

68.650

69.570

Vàng nhẫn 9999

53.900

54.850

Vàng nữ trang 9999

53.650

54.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.025 23.335 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.032 23.332 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.040 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.070 23.280 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.042 23.560 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.046 23.332 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.070 23.310 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.100 23.290 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?