Để triển khai có hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm
05/10/2018 2.528 lượt xem
Huyền My

Việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018) có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) ở Việt Nam. Đây văn bản đầu tiên tại Việt Nam quy định về cách thức thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ tổ chức tham gia BHTG để xây dựng hệ thống dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) quy định tại Luật BHTG; qua đó, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Bài viết giới thiệu một số nội dung chính, cách thức triển khai cũng như đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.
 
Quy định thông tin tiền gửi được bảo hiểm
Tại Việt Nam, quy định về việc thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm đã được luật hóa tại Luật BHTG. Theo đó, “Tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức BHTG theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức BHTG” (Khoản 6 Điều 12 Luật BHTG) và “Tổ chức BHTG được quyền yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm” (Khoản 5 Điều 13 Luật BHTG). Như vậy, với việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, BHTGVN tạo lập một khuôn khổ pháp lý mới về quản lý, lưu trữ và báo cáo thông tin về tiền gửi và người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG, qua đó giúp cho các tổ chức tham gia BHTG thống nhất thực hiện, đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý của BHTGVN, đồng thời tạo thuận lợi cho các đơn vị thống nhất thực hiện, tăng tính minh bạch trong các hoạt động ngân hàng.
Theo Quy chế, tổ chức tham gia BHTG phải chấp hành đúng các quy định về thông tin báo cáo tiền gửi được bảo hiểm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin báo cáo mà đơn vị cung cấp cho BHTGVN. Ngược lại, BHTGVN phải có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo theo định dạng chung, thống nhất, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG báo cáo điện tử về kho dữ liệu của BHTGVN, theo dõi, đôn đốc các tổ chức tham gia BHTG gửi đầy đủ, chính xác, đúng hạn thông tin báo cáo; tiếp nhận, tra soát, quản lý và sử dụng các thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đúng mục đích và đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của BHTGVN. Khi phát hiện thông tin báo cáo có sai sót, yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG chỉnh sửa theo quy định.
Tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp, gửi trực tiếp các thông tin chi tiết về tiền gửi được bảo hiểm cho BHTGVN theo quy định tại một số mẫu theo yêu cầu. Đây là các thông tin về số dư tiền gửi được bảo hiểm của từng người gửi tiền, từng loại tiền gửi được bảo hiểm theo định kỳ tháng, quý. Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng gửi tiền, BHTGVN không thu thập các thông tin liên quan đến cá nhân của người gửi tiền (số chứng minh thư, tên, ngày sinh…) mà chỉ thu thập thông tin theo mã số CIF (mã khách hàng).
Ngoài thông tin về số dư tiền gửi được bảo hiểm cung cấp định kỳ cho BHTGVN, theo Quy chế, tổ chức tham gia BHTG còn có trách nhiệm duy trì thông tin đảm bảo sẵn sàng cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho BHTGVN thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG định kỳ và đột xuất theo quy định tại Luật BHTG. Thông tin được cung cấp bao gồm các thông tin cá nhân của người gửi tiền, do vậy BHTGVN sẽ đến kiểm tra trực tiếp và không mang dữ liệu ra khỏi tổ chức tham gia BHTG.
Đây là nội dung mới và quan trọng vì việc yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG duy trì hệ thống mẫu biểu thông tin báo cáo tại tổ chức tham gia BHTG cũng như thường xuyên kiểm tra những thông tin này sẽ giúp BHTGVN xác minh dữ liệu liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm, chủ động, đảm bảo tính sẵn sàng trước khi phát sinh nghĩa vụ chi trả BHTG. (Bảng 1)
 
Quá trình triển khai thực hiện Quy chế
Nhận thức được tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng lớn của Quy chế, để kịp thời triển khai Quy chế, ngày 06/3/2018, BHTGVN đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tại trụ sở chính và 8 Tổ chỉ đạo tại 8 chi nhánh BHTGVN để chỉ đạo và triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm. Đồng thời, BHTGVN cũng đã ban hành Hướng dẫn thực hiện gửi báo cáo điện tử đối với tổ chức tham gia BHTG. Đây là lần đầu tiên Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm được ban hành, để triển khai quy chế đạt hiệu quả, BHTGVN tập trung vào một số nội dung chính:
Triển khai công tác đào tạo:
Đào tạo nội bộ: BHTGVN đã thực hiện 9 khóa đào tạo về Quy chế và các Hướng dẫn quy chế cho cán bộ tại các phòng, ban thuộc trụ sở chính và các chi nhánh (01 khóa qua hình thức video conference và 08 khóa trực tiếp tại các chi nhánh). Thông qua các khóa đào tạo nội bộ, cán bộ tại chi nhánh BHTGVN được cung cấp kiến thức cơ bản về nội dung Quy chế, các nội dung về kỹ thuật và cách thức sử dụng phần mềm truyền nhận thông tin để các chi nhánh đào tạo cho các tổ chức tham gia BHTG. 
Đào tạo cho các tổ chức tham gia BHTG: Tính đến ngày 21/6/2018, BHTGVN đã hoàn thành các khóa đào tạo đối với tổ chức tham gia BHTG tại các chi nhánh. Tại đây, tổ chức tham gia BHTG đã được hướng dẫn cụ thể cách cài đặt và sử dụng phần mềm truyền thông tin báo cáo (ICM) và cách lập các mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu.
Hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG:
Để thực hiện truyền thông tin báo cáo, tổ chức tham gia BHTG phải hoàn thành các công việc: (i) Đăng ký chữ ký số (CA) với Cục Công nghệ thông tin NHNN; (ii) Đăng ký  User người sử dụng phần mềm hỗ trợ truyền thông tin báo cáo (ICM) với BHTGVN; (iii) Cài đặt được phần mềm ICM; (iv) Kết xuất được báo cáo theo các mẫu biểu theo yêu cầu tại Quy chế (Mẫu 01/BHTG, 02a,b,c/BHTG).
Kể từ tháng 5/2018, BHTGVN đã hướng dẫn triển khai Quy chế tới các tổ chức tham gia BHTG, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể đối với các tổ chức tham gia BHTG khi gặp vướng mắc về nghiệp vụ cũng như về công nghệ tin học bằng các biện pháp như hướng dẫn qua teamviewer, gửi tài liệu, hướng dẫn trên web...
Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Đến nay, đã có khoảng trên 85% đơn vị gửi thông tin báo cáo theo quy định. Tổ chức tham gia BHTG chưa gửi thông tin báo cáo là do: Một số tổ chức tham gia BHTG chưa được cấp CA, chưa gửi đơn đăng ký user hoặc chưa gán được CA do sai lệch thông tin đăng ký; một số tổ chức tham gia BHTG có ý thức chấp hành và tinh thần hợp tác chưa cao, chưa kết xuất được báo cáo; một số đơn vị chưa gửi được thông tin báo cáo do các vấn đề về kỹ thuật của đơn vị.
Ngoài ra, chất lượng của thông tin báo cáo còn ở mức chưa tốt: số đơn vị gửi đúng hạn chưa cao, còn nhiều đơn vị gửi sai số liệu và chưa gửi lại theo tra soát của BHTGVN.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai Quy chế có hiệu quả, đạt được mục tiêu thu nhận được thông tin về tiền gửi của các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN đề ra một số nhiệm vụ:
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin, hỗ trợ và đôn đốc các tổ chức tham gia BHTG hoàn thành đăng ký CA, user.
- Chủ động liên hệ với các tổ chức tham gia BHTG để xác định chính xác nguyên nhân từng trường hợp chưa truyền thông tin báo cáo để có biện pháp hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG.
- Giữ mối liên lạc, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức tham gia BHTG gửi báo cáo đảm bảo về thời gian và chất lượng.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13;
- Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN về việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm;
- Hướng dẫn thực hiện gửi báo cáo điện tử đối với tổ chức tham gia BHTG (CV 297/BHTG-CNTH) ngày 27/4/2018.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 18, tháng 9/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 187 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 69 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 55 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 70 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 53 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 265 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 132 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 152 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 557 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 316 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
                  Về nơi “ba không, một có”
Về nơi “ba không, một có”
24/12/2021 690 lượt xem
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên gi...
                  Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
Tăng cường tín dụng ngân hàng để đẩy lùi “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn
22/12/2021 527 lượt xem
Thời gian qua, đối với khu vực nông thôn - nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai nhiều chính sách, chương trình, giải pháp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp...
                  Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
Tăng cường các mối quan hệ với Ngân hàng Thanh toán quốc tế
17/12/2021 507 lượt xem
Sau một năm trở thành thành viên của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động tham gia và hưởng ứng các hoạt động của BIS, triển khai các khuyến nghị của BIS...
                  Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
Việt Nam tuân thủ các khuyến nghị và tiếp tục tăng cường thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền
15/12/2021 472 lượt xem
Trong xu thế hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tốc độ luân chuyển các luồng vốn giữa các nước tăng mạnh, các hành vi và thủ đoạn rửa tiền cũng biến đổi ngày c...
                  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
08/12/2021 631 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tích cực triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh thực hiện các mục tiêu, ...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?