Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019
02/07/2019 3.737 lượt xem
Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019;
 

Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019; văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 và văn bản số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về việc công tác gia đình năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống ngành Ngân hàng triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019. Theo đó công tác công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như sau:

Các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các Chương trình, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (2011 - 2020); Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của TLĐLĐVN, NHNNVN và các văn bản, chỉ thị, quyết định,... có liên quan đến công tác này.

Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2019 theo hướng dẫn của ngành Ngân hàng tại văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế, tiềm năng to lớn của phụ nữ,... Nghiên cứu lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp, hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019; đa dạng hóa hình thức truyền thông, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, mở rộng đối tượng, phạm vi được truyền thông, chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là nam và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức đánh giá việc tham gia giám sát thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 thông qua việc nhắn tin ủng hộ Chương trình.

Rà soát tình hình đội ngũ nữ cán bộ công đoàn các cấp, từ đó đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ, đảm bảo chỉ tiêu về cán bộ nữ của tổ chức Công đoàn các cấp trên tinh thần Kế hoạch số 03/KH-NHNN ngày 03/3/2017 của NHNNVN về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 với mục tiêu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, CNVCLĐ so với nam cán bộ, CNVCLĐ trong đào tạo bồi dưỡng, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,...

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, dân số và sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em đến năm 2020. Các cấp công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của TLĐLĐVN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức như diễn đàn, hội thảo, hội thi, tọa đàm chuyên đề, câu lạc bộ nữ công, lồng ghép trong các nội dung hoạt động của Công đoàn.... Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị nghiên cứu đề xuất tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với chủ đề hành động của từng sự kiện cụ thể.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12). Theo đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS-KHHGĐ); Tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia về Dân số theo hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về DS-SKSS-KHHGĐ trong CNVCLĐ. Thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-SKSS-KHHGĐ, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách dành cho lao động nữ. Tham gia với cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với đoàn viên, người lao động. Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên có đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh,....
Ngoài ra, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Chủ đề hoạt động của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 là “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Do đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong gia đình, trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái… nhằm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới….
 

 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tập trung vào dịp Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ (25/11); phát hiện, lên án và xử lý kịp thời những hành vi bạo lực gia đình; phấn đấu đạt 100% số cán bộ, CNVCLĐ trong Ngành được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch của NHNN triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Nghiên cứu triển khai tổ chức mô hình “Lễ cưới tập thể” bằng hình thức phù hợp như: Lễ cưới cho các cặp vợ chồng đang công tác tại vùng sâu, vùng xa; lễ vinh danh các cặp vợ chồng kết hôn lâu năm, hạnh phúc bền vững; phối hợp với các đơn vị có tổ chức “Lễ cưới tập thể” để hỗ trợ kinh phí tổ chức cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Được biết, CĐNHVN dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về Hạnh phúc gia đình trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng vào tháng 6/2019.

Một trọng tâm nữa trong công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2019 (từ 01/6 đến 30/6). Chủ đề hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 là “Chung tay vì trẻ em nghèo dân tộc thiểu số”. Các cấp Công đoàn cần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động như: Tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động dã ngoại, thăm quan, du lịch; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh  khó khăn... nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Tết Trung thu, nhân dịp khai giảng năm học mới, kết thúc năm học,… Triển khai mô hình “Trại hè cho con CNVCLĐ”, tổ chức sân chơi dành cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Hướng dẫn trẻ em vui chơi, nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích qua các lớp tập huấn kỹ năng như: Kỹ năng bảo vệ an toàn, phòng chống xâm hại cho trẻ; kỹ năng phòng chống đuối nước; lớp học Giáo dục tài chính cá nhân,... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội từ thiện dành cho trẻ em; rà soát, tổng hợp danh sách các cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời tích cực giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, ưu tiên đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em là dân tộc thiểu số. Triển khai, tổ chức tốt công tác biểu dương, khen thưởng thành tích đối với con CNVCLĐ, hướng tới Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019...

Gắn với chủ đề hoạt động nữ công năm 2019 là: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích thiết thực dành riêng cho đoàn viên, lao động nữ”, Ban Thường vụ CĐNHVN đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN căn cứ hướng dẫn và nội dung, chương trình trọng tâm công tác nữ công, quán triệt triển khai có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như công tác dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong báo cáo công tác nữ công 6 tháng, cuối năm để tổng hợp trình các cấp.

ĐT
Nguồn: TCNH số 12-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?