Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành

Ngày đăng:08:29 26/05/2020
Lượt xem: 3.277
Cỡ chữ
2020 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)


Các cấp công đoàn trong Ngành sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
 
Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đang hướng đến các hoạt động thiết thực để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng như hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng (06/5/1951 - 06/5/2021).
 
Theo bà Phạm Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hoạt động tuyên giáo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020 được thực hiện theo phương châm: đổi mới, chủ động, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên giáo công đoàn năm 2020 phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Trong đó, chú trọng đến việc phản hồi 2 chiều, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chú trọng tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động; động viên người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Ngân hàng năm 2020.
 
Với mục tiêu ấy, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức công đoàn. Trong đó, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn NHVN, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cùng với đó, là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2020 đến đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của ngành; tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, để nâng cao uy tín, niềm tin của người dân và xã hội đối với ngành Ngân hàng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Các tiêu chí cụ thể gắn với việc xây dựng người lao động mới với cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong người lao động; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; quán triệt học tập chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo cho từng đối tượng đoàn viên; coi trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên dương đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu học tập, làm theo Bác trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
 
Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng; tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021) với các hình thức đa dạng, khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hệ thống Ngân hàng; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó, kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong các văn kiện trình Đại hội, trọng tâm vào những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên Công đoàn ưu tú; chú trọng phát hiện, giới thiệu cán bộ, đoàn viên có đủ điều kiện tham gia cấp ủy.
 
Ban tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng về quyền, lợi ích hợp pháp khi người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng, phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh để kịp thời định hướng và đề xuất giải pháp ngay tại cơ sở; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
 
Làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Ngân hàng trên các cơ quan báo chí trong, ngoài ngành; hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong hệ thống lập tài khoản Facebook, Fanpage của công đoàn để tương tác với đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành Ngân hàng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về hoạt động Công đoàn năm 2020 tiếp nối chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
Cùng với đó, tuyên truyền, động viên CNVCLĐ rèn luyện, nâng cao đạo đức, văn hóa nghề nghiệp; các cấp Công đoàn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành Ngân hàng. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ trong Ngành.
 
Các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 4C/NQ-BCH ngày 30/9/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về “xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”. Các cấp Công đoàn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học với các nội dung như nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn… Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.
 
Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Trần Hồng Tuấn cũng đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam các tỉnh, thành phố cụ thể hóa nội dung chương trình công tác Tuyên giáo cho phù hợp với thực tiễn của hệ thống, đơn vị mình; báo cáo cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ về thời gian và kinh phí của chuyên môn trong các hoạt động tuyên giáo. Riêng với Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn các tỉnh, thành phố, có thể tập hợp Công đoàn cơ sở các TCTD trên địa bàn để phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả.

 
Thanh Thủy

TCNH Số 10/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu