Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Chỉ thị số 40-CT/TW tại Bắc Ninh: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách

Ngày đăng:08:18 02/10/2019
Lượt xem: 957
Cỡ chữ
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
 
Năm 2019 là năm thứ năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TƯ ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH, đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
 
Chỉ thị số 40 có rất nhiều nội dung, nhưng trong đó có một nội dung rất quan trọng, đó là chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn của các địa phương đó. Hoạt động tín dụng chính sách trong gần 05 năm qua đã giúp gần 101 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH tỉnh, góp phần giúp hơn 15 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,42% xuống còn 1,62%, hộ cận nghèo từ 3,60% xuống còn 2,17%; giúp trên 2 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; thu hút, tạo việc làm cho gần 6,6 nghìn lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm... Qua đó thấy được sự quan tâm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. 
 
Với những hiệu quả của Chỉ thị số 40-CT/TW mang lại, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới được cụ thể như sau: 
 
Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020...
 
Trong bối cảnh đó việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại địa phương trong thời gian tới sẽ bị tác động, cụ thể: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương sẽ giảm; khi số hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm xuống đồng nghĩa với số hộ mới thoát nghèo sẽ tăng lên. Biến động giá cả thị trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng là ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là những đối tượng vay vốn của NHCSXH. 
 
Một nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chinh trị - xã hội tỉnh trong tuyên truyền, giám sát, phối hợp việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.  Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
 
Để hoàn thành những nhiệm vụ nêu trên thì giải pháp được đưa ra đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng nhân dân, UBND các cấp tiếp tục quan tâm chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn từ đó giải quyết việc làm trong nhân dân, cho người khuyết tật, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, hộ VAC. Phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho người dân tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn và trả nợ, trả lãi tiền vay. 
 
Thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn. Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đào tạo, tập huấn kỹ năng cho cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV.
 
Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, ví trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, về cơ sở vật chất để NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân đặc biệt là hoạt động giao dịch tại các xã, địa phương.
 
 
CTV

Nguồn: TCNH Số 18/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu